assignment of income critical essays writing an academic essay introduction graduate admission essay help rutgers preschool homework sheets to print graduate school statement of purpose

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/158
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 11. studenoga 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
8. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 15. studenoga 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2005. godine,

3. II Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

4. Proračun Istarske županije za 2006. godinu,

5.

a) Razmatranje nacrta Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2006. godinu,
b) Razmatranje nacrta Programa rada za Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 2006. godinu,
c) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2006. godinu,
d) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2006. godinu,
e) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2006. godinu,
f) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2006. godinu,
g) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije za 2006. godinu,
h) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2006. godinu,
i) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2006. godinu,
j) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2006. godinu,
k) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2006. godinu,
l) Razmatranje Programa rada Kabineta župana Istarske županije za 2006. godinu, 

6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2005. godini, 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Inicijativnog odbora za osnivanje Muzeja suvremenih umjetnosti Istre, 

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Novigrad, 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji sanitarija i centralnog grijanja Učeničkog doma Pula, 

10. 

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 421 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1313/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 632 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1945/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.