custom papers no plagiarism dissertation title ideas critical thinking app list of business plans property management business plan template foreign exchange business plan strategy in business plan graduate term paper writing help how to write a book report for high school

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/118
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 9. rujna 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
5. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 13. rujna 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u srpnju 2005. godine, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Istarske županije za 2004. godinu, 

4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prethodnog mišljenja o nacrtu Mreže domova socijalne skrbi,

5.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2004. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju domova za stare i nemoćne osobe u vlasništvu Istarske županije za 2004. godinu, 

6. Prijedlog Zaključka o izboru predstavnika Istarske županije u Otočno vijeće, 

7.

a) Pravilnik o izobrazbi zaposlenika Istarske županije
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije u 2005. godini, 

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Suglasnosti Skupštine Istarske županije na zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Alfredo Štiglić“ Pula, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja - Ispostavi „Dr. Lino Peršić“ Labin, 

10. Prijedlog Zaključka o davanju podrške zahtjevu Općine Kanfanar za uvrštavanje Općine Kanfanar u Mrežu ljekarničkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, za područje Istarske županije, 

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje predstavnika Istarske županije u upravnim vijećima centara za socijalnu skrb na području Istarske županije, 

12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o cijenama smještaja korisnika u Dnevnom centru Doma za starije i nemoćne osobe Raša, 

13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje ličilačkih radova u Puli - Flanatička 29, 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge godišnjeg održavanja računalne opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije, 

15. Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za ustupanje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija PŠ Livade,

16. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija PŠ Livade, 

17. Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija OŠ Marčana, 

18. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave za uvođenje centralnog grijanja u zgradi Ruža Petrović Pula (OŠ Jurja Dobrile), 

19. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora o radovima na rekonstrukciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj, 

20. Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu vozila, 

21. Prijedlog Zaključka o verifikaciji štete izazvane tučom za područje općine Barban 

22. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.442 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 1360/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.