dna homework assignment literary analysis essay poem pay for dissertation glossary writing a paper in apa equal pay essay components of good research mba dissertation service annotation dissertation how to do an online resume university of washington creative writing

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/57

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 5. travnja 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

101. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za srijedu, 6. travnja 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 99. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

b) Verifikacija Zapisnika sa 100. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

 

3. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža,

 

4. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru,

 

5. Izvješće o radu za 2004. godinu i Program rada za 2005. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

 

6.                   

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na dogradnji zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije za dogradnju zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

 

7.                   

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave tiskarskih usluga – tiskanje Službenih novina Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje,

c) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge  tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije(ponovno nadmetanje),

e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave informatičke opreme,

 

8.                   

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7779 k.o. Rovinj (u naravi štala) sagrađena na zgr. k.č. 1580,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 4890 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 50 i 51 

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3286 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 1466, 1467, 1468, 1469 

d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3347 k.o. Umag.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.