how to write a brief dissertation proposal brand management dissertation remind me to do my homework admission essay writing essay pay someone to do my research paper professional resume writing services xanthi organizational behavior essays how to write a proper research paper

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/51

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 22. ožujka 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

100. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za četvrtak, 24. ožujka 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Idejnog projekta “Opća bolnica Pula”

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.