rhetoric and professional writing waterloo purchase essay paper list of business plans essays papers buy apa review of literature custom resume writing fair mindedness critical thinking show my homework the

Prostorni planovi

Prostorni planovi su dokumenti prostornog uređenja kojima se, sukladno članku 53. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu Zakon, "Narodne novine", br. 153/13.),  u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora Države, županija, gradova i općina. Na području Istarske županije donijeti su ili su u izradi slijedeće vrste prostornih planova:

  • prostorni plan županije,
  • prostorni plan područja posebnih obilježja,
  • prostorni plan uređenja grada / općine,
  • generalni urbanistički plan,
  • urbanistički plan uređenja,

Na području županije na snazi su osim gore navedenim i slijedeći prostorni planovi, donijeti prije stupanja na snagu Zakona 01.01.2014. godine:

  • detaljni urbanistički planovi,
  • provedbeni urbanistički planovi,

a čija će se provedba  nastaviti u skladu s člankom 198. Zakona.

Prostorni planovi na području županije moraju biti usklađeni s prostornim planovima više razine, kao i s planovima iste razine, a svi planovi moraju biti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.
Prostorni planovi koje donose predstavnička tijela gradova / općina moraju biti usklađeni i s prostornim planovima koje donosi predstavničko tijelo Istarske županije.
U tom smislu, a temeljem članka 107. Zakona, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije izdaje mišljenje o usklađenosti prostornog plana uređenja grada odnosno općine s Prostornim planom Istarske županije.