sample abstract for dissertation weekend homework article writers i need help on an essay phd thesis achieve thesis on self help groups research essay on never let me go

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/04-01/84

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 5. listopada 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

41. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 18. listopada 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3.

a) Prijedlog Odluke o prestanku mandata vijećnika Skupštine Istarske županije,

b) Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije,

c) Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije,

 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2004. godinu,

 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije,

 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije,

 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe ŤAlfredo Štiglićť Pula,

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o poslovanju Trgovačkog društva društva IDA d.o.o. za 2003. godinu i Plan rada za 2004. godinu,

 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog eko-stožera Istarske županije,

 

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša u Istarskoj županiji,

 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove ŤNatura Histricať,

 

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Puli.

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.