ghostwriter ukulele british essay writers real estate agent business plan template note cards research paper doctoral dissertation writing help english creative medical term paper geometry for enjoyment and challenge homework help dmacc resume business plan title page example bca assignment

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/56

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 11. lipnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

83. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 15. lipnja2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 82. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije za 2003. godinu,

 

3. Izmjene i dopune Statuta Istarske županije,

 

4. Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

 

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda škola,

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća ustanove Istarski domovi zdravlja,

 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru,

 

9. Prijedlog Odluke za čistu sječu šume za izgradnju VIP-net antenskog stupa na k.č. 849/4 Funtana,

 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad provedbom investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije u 2004. godini,

 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad provedbom investicijskog održavanja srednjih škola Istarske županije u 2004. godini,

 

12. 

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih odjela i službi Istarske županije za 2004. godinu,

b) Prijedlog Odluke o provedbi ponovnog postupka i imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije u 2004. godini,

 

13.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za nabavu školske opreme OŠ Mate Demarin u Medulinu,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na izmjeni krova Područne škole Koromačno,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za dogradnju kotlovnice Srednje škole Mate Blažina u Labinu,

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Poreč,

 

15.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Poreč,

b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Pula,

c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Rabac,

d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Rovinj,

e) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu vozila,

 

17. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za potrebe izrade PPPPO Limski kanal i draga,

 

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,

 

19. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 117 za razdoblje od 01.01.do 31.05.2004. godine,

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.