REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/52

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 14. svibnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

81. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 18. svibnja2004. godine u 10,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 80. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2004. godine,

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju raspodjele sredstava kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave Istarske županije za 2004. godinu,

 

4. Plan kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Istarske županije u 2004.godini,

 

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2004. godini,

 

6.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Pula,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Rabac,

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarničke ustanove Istarske ljekarne,

 

11. Nacrt odluke za čistu sječu šume za izgradnju marine Tunarica u k.o. Diminići, Općina Raša,

 

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,

 

13. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu vozila za potrebe Istarske županije,

 

14.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu školske opreme za OŠ Mate Demarin Medulin,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave školske opreme za OŠ Mate Demarin u Medulinu putem javnog nadmetanja,

 

15. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 117 za razdoblje od 01.01. do 30.04. 2004. godine

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.