REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/40

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 30. travnja 2004.

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

80. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 04. svibnja2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 78. sjednice Poglavarstva Istarske županije

b) Verifikacija Zapisnika sa 79. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Prijedlog Zaključka o aktivnostima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini za područje Istarske županije,

 

3. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava – Projekti u Zaštiti okoliša,

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o učlanjivanju Istarske županije u Udrugu "Hrvatska mreža zdravih gradova" (HMZG),

 

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2004. godini,

 

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe u 2004. godini,

 

7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2004. godini,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju potpore Udruzi za zaštitu i promicanje prava bolesnika – Pula u njezinom nastojanju za pribavljanje prostora na području Pule,

 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje građevinsko obrtničkih radova i uređenja okoliša zgrade Dršćevka 3 u Pazinu,

 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge – Izrada Programa zaštite okoliša Istarske županije,

 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge – Izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za potrebe izrade PPPPO Limski kanal i draga,

 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova snimanja stanja obala u lukama Pula, Fažana, Krnica, Brijuni i Medulin sa izvođačem radova ŤI.G.ť d.o.o. iz Labina,

 

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o obavljanju financijsko-računovodstvenih usluga s "Biro" obrt za računovodstvene usluge iz Pule,

 

14.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč,

c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Pula,

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac,

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,

f) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

15. Prijedlog Zaključka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu natječaja o javnoj nabavi za izradu digitalnih ortofoto karata u boji u mjerilu 1:5000 za područje Istarske županije,

 

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Istarski domovi zdravlja o dopuni preuzetoga Programa zakupa,

 

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,

 

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat",

 

19. Prijedlog Odluke o poništenju javnog nadmetanja za izvođenje radova na dogradnji kotlovnice Srednje škole Mate Blažina u Labinu,

 

20. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave klima uređaja za potrebe Upravnog odjela za pomorstvo promet i veze Istarske županije,

 

21. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje,

 

22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju organizacije i provedbe međuregionalnog programa razmjene mladih "Eurodyssee 2004" u vremenu od 3.05.-31.08.2004. godine,

 

23. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Županijskog savjeta za europske integracije,

 

24. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 176 k.o. Rovinj, u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 645.           

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.