REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/33

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 09. travnja 2004.

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

79. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za srijedu, 14. travnja 2004. godineu 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog zaključka o usvajanju izmjena i dopuna dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000

 

2.

a) Plan tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2004. godinu,

b) Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2004. godinu,

 

3.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju ŤPrim. dr. Martin Horvatť,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju ŤPrim. dr. Martin Horvatť,

 

4.

a) Prijedlog Zaključaka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Novigrad,

b) Prijedlog Zaključaka o utvrđivanju prijedloga Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Novigrad,

 

5. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji dijela operativne obale u Umagu sa izvođačem radova "Konstruktor" d.d. za graditeljstvo iz Rijeke,

 

6. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Pula,

 

7. Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga za potrebe Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,

 

8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme za potrebe postrojbi CZ Istarske županije,

 

9.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem osnovnih škola Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije,

 

10. Prijedlog Odluke o pripajanju Društva MIH d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, poljoprivredu, ugostiteljstvu, pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju istraživanje i razvoj te ostale poslovne djelatnosti, Poreč, Društvu AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin,

 

11. Izvješće o prihodima i rashodima ŤVinistra Poreč 2003ť i Prijedlog Programa ŤVinistra Poreč 2004ť,

 

12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.13 k.o. Plomin u naravi zgrada sagrađena na zgr.k.č. 71/1 u vlasništvu općine Kršan,

 

13. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 117 za razdoblje od o1.01. do 31.03.2004. godine.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                      tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.