REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/25

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 26. ožujka 2004.

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

SAZIVAM

78. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 30. ožujka 2004. godine u 10,00 sati

u prostorijama Grada Poreča

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. 

a) Verifikacija Zapisnika sa 76. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

b) Verifikacija Zapisnika sa 77. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Godišnji obračun Proračuna Istarske županije i Fondova za 2003. godinu,

 

3.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2003. godini Županijske uprave za ceste Istarske županije, 

b) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2004. godini Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

4. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2004. godini,

 

5. Sufinanciranje uređenja poduzetničke zone Mala Huba,

 

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju koncerta maestra Luciana Pavarottia u pulskoj Areni u sklopu Histria Festivala,

 

7. Prijedlog  Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stožera civilne zaštite Istarske županije,

 

8. Prijedlog imenovanja Upravnog vijeća "Natura Histrica"- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije,

 

9. Prijedlog Zaključka o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora,

 

10. Nacrt Odluke o organizaciji županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o potrebi izmjena i dopuna Prostornog plana istarske Županije i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Istarske županije za razdoblje 2003.-2005.

 

12. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za izradu idejnog rješenja vizualnih identiteta,

 

13.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave uredskog materijala za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave materijala i sredstava za čišćenje za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave  za OŠ Mate Demarin Medulin,

e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave  za Ekonomsku školu Pula,

f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave  za Strukovnu školu Eugena Kumičića Rovinj,

g) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave  za Gimnaziju Pula,

 

14.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č. 1880 upisanu u zk.ul.609 k.o. Rovinj,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.500 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1500.

     

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                        tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.