Izmjena Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, sport
i tehničku kulturu

KLASA: 112-01/20-02/02
URBROJ: 2163/1-05/2-20-12

Labin, 18. kolovoza 2020.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije KLASA: 023-01/19-01/82 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od 27. prosinca 2019.   godine, i KLASA: 023-01/20-06/03 URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 17. ožujka 2020. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, donosi

Izmjenu Oglasa
za prijam u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Istarske županije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije KLASA: 112-01/20-02/02 URBROJ: 2163/1-05/2-20-8 od 11. kolovoza 2020., objavljen na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. kolovoza 2020. i na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr dana 12. kolovoza 2020.  

Na radno mjesto:

Viši/a stručni suradnik/ca za projekte – pomoćnik/ca voditelja projekta,  jedan/na izvršitelj/ica,  prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj Ugovora UP.03.3.1.05.0005, naziv Projekta:  KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula, na određeno vrijeme do 27. prosinca 2023. godine, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

u dijelu u kojem su navedeni Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja) kandidata/kinja:


točka 5. mijenja se i glasi:
„5. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na sljedećim mrežnim stranicama: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf „

Pročelnica
Patricia Percan

Dostaviti: 

  
1. Zavod za zapošljavanje
    Područni ured Pula
    Benediktanske opatije 3 Pula
2. Stručna služba Skupštine
    Dršćevka 3 Pazin
3. Kabinet župana
    (za objavu na web stranicu Istarske županije)
4. Pismohrana, ovdje