Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije na radno mjesto: Viši/a stručni suradnik/ca za projekte – pomoćnik/ca voditelja projekta

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
KLASA: 112-01/20-02/02
URBROJ: 2163/1-05/2-20-8

Labin, 11. kolovoza 2020.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije KLASA: 023-01/19-01/82 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od 27. prosinca 2019.   godine, i KLASA: 023-01/20-06/03 URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 17. ožujka 2020. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, raspisuje

Oglas za prijam
u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Istarske županije

Na radno mjesto:

Viši/a stručni suradnik/ca za projekte – pomoćnik/ca voditelja projekta,  jedan/na izvršitelj/ica,  prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj Ugovora UP.03.3.1.05.0005, naziv Projekta:  KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula, na određeno vrijeme do 27. prosinca 2023. godine, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenih područja znanosti: društvene, humanističke ili tehničke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poznavanje talijanskog  jezika,
 • poznavanje engleskog jezika.


Kandidati/kinje su uz prijavu na oglas dužni/e priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (uvjerenje - elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje  iz kojeg je razvidan ostvaren staž i stručna sprema na temelju koje je staž ostvaren),
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo) na odgovarajućim poslovima stručne spreme i struke,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika, (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, odnosno preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet talijanski jezik  ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju talijanskog jezika),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika, (preslika potvrde o polaženju tečaja engleskog jezika, odnosno preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet engleski jezik  ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju engleskog jezika),
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Vlastoručno potpisane izjave mogu biti sročene u jednom dokumentu koji se ovjerava kod javnog bilježnika.

Isprave koje se prilažu mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, ali prije izbora kandidat/kinja mora priložiti izvornik, inače se smatra da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na oglas.

Isprave za koje je navedeno da se predaju u izvorniku ili nije navedeno da se predaju u preslici, moraju se predati u izvorniku.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu traženih struka u navedenim znanstvenim područjima.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat/kinja je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao/la prijavu na oglas.

Određuje se probni rad od dva mjeseca.
Osoba koja ima prethodno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u propisanom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18-Uredba Vlade RH i 112/19).

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja) kandidata/kinja su:
Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17 i 98/19)
 3. Zakon uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014);
 4. Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.;
 5. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na sljedećim mrežnim stranicama: http://www.strukturnifondovi.hr/smjernice-za-upravljanje-projektnim-ciklusom

Na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr  objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme testiranja, te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru znanja i sposobnosti.

Poziv kandidatu/kinji za pristupanje testiranju dostavit će se putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na oglas.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatima/kinjama se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), budući da je Planom prijma u službu za 2020. godinu utvrđena adekvatna popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08,138/12,  69/17).

Dokaz da kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zatražiti će poslodavac prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat/inja je prijavom na ovaj oglas suglasan/na da se ista zatraži.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom dostaviti će putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, u Labinu, G. Martinuzzi 2,   ili preporučeno na adresu:


ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
LABIN, 52220, G. Martinuzzi  2,
( s obveznom  naznakom: „Prijava na oglas“)

Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                          Pročelnica
Patricia Percan