27. sjednica - 13. prosinca 2019.

 1. Zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i omogućavanju rada u dislociranim ordinacijama na području Općine Medulin (PDF), (XML)
 2. Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Istarske županije u devet mjeseci 2019. godine (PDF), (XML)
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave (PDF), (XML)
 5. Proračun Istarske županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (PDF), (CSV)
 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 7. Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 8. Program javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 9. Program javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 10. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 12. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 13. Odluka o otpisu poreznog duga s osnova županijskih poreza za koji je utvrđena zastara prava na naplatu porezne obveze i kamata na dan 01. siječnja 2019. (PDF), (XML)
 14. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (PDF), (XML)
 15. Odluka o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2020. godinu  (PDF), (XML)
 16. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 17. Srednjoročni Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine (PDF), (XML)
 18. Odluka o prihvaćanju Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (PDF), (XML)
 19. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (PDF), (XML)
 21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni koji se daje u zakup za obavljanje zdravstvene zaštite u mreži javne zdravstvene službe uključujući ljekarničku djelatnost i dentalnu tehniku (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju suglasnosti koncesionaru Tomislavu Ružiću za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (PDF), (XML)
 23. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na kandidaturi za titulu Europske prijestolnice kulture za 2025. g. u Republici Sloveniji naziva „Piran-Pirano 4 Istria 2025“ (PDF), (XML)
 24. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 25. Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove u IŽ za 2021. godinu (PDF), (XML)
 26. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Valtura za 2020. godinu (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 27. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 2. sjednice Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja DR
 3. Zapisnik s 8. sjednice Odbora za gospodarstvo i turizam
 4. Zapisnik s 5. sjednice Odbora za međunarodnu suradnju
 5. Zapisnik s 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti
 6. Zapisnik s 18. sjednice Odbora za financije i proračun
 7. Zapisnik sa 16. sjednice Odbra za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
 8. Zapisnik sa 7. sjednice Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu