22. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/26
URBROJ: 2163/1-01/4-19-01
Pazin, 10. lipnja 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
22. sjednicu Skupštine Istarske županije

u petak, 28. lipnja 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine
 4. Prijedlog Odluke o broju ordinacija u Istarskim domovima zdravlja
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni koji se daje u zakup za obavljanje zdravstvene zaštite u mreži javne zdravstvene službe  uključujući ljekarničku djelatnost i dentalnu tehniku
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu
 8. Prijedlog Odluke o  izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka i riba
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih ljekarni
 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Pula

Dopuna dnevnog reda 22. sjednice Skupštine:

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku UV Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice – II. zaduženje
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u IŽ

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.