13. sjednica - 09. srpnja 2018.

 1. Odluka o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Deklaracija o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije (PDF), (XML)
 3. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (CSV)
 4. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Istarske županije za ulaganja u Domove za starije i nemoćne osobe Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije općini Tar-Vabriga – Torre-Abrega (PDF), (XML)
 9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 12. Odluka Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Rabac (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Rovinj (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 17. Odlukao imenovanju predstavnika Istarske županije u Udrugu Modelna šuma „ Sliv rijeke Mirne“ (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 19. Rješenje o šestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 20. Rješenje o razrješenju dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)
 21. Rješenje o razrješenju dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Puli (PDF), (XML)