6. sjednica - 20. studenog 2017.

  1. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na k.č. br. 6207/1 k.o. Pula (PDF), (XML)