5. sjednica - 31. listopada 2017.

  1. Rješenje o verifikaciji mandata člana/članice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
  2. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (CSV)
  3. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini (PDF), (XML)
  4. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2017. godini – za zdravstvene ustanove nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
  5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
  6. Rješenje o četvrtim  izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
  7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Domskog odbora Učeničkog doma Pula (PDF), (XML)
  8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula - Scuola Media Superiore Italiana  Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)