18. sjednica - 09. ožujka 2015.

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Istarske županije za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji, (PDF), (XML)
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
 4. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2015. godinu, (PDF), (XML)
 5. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu, (PDF), (XML)
 6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini, (PDF), (XML)
 7. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini, (PDF), (XML)
 8. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2015. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, (PDF), (XML)
 9. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava služnosti nad nekretninom – Tehnička škola Pula (PDF), (XML)
 12. Odluka o promjeni adrese sjedišta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno (PDF), (XML)
 13. Odluka o uspostavi prava građenja u korist Istarske županije nad etažom tzv. „žute škole“ u Puli u svrhu realizacije Društvenog centra (PDF), (XML)
 14. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva iz čl. 100. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Raša (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Prijedloga Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje, (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijenos vlasništva i uspostavu založnog prava nad nekretninom Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
 22. Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju djelatnosti Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. (PDF), (XML)