Akti Skupštine

27. sjednica - 17. prosinca 2015.

 1. Deklaracija o pravu na slobodu kretanja ljudi i dobara, protiv žičanih ograda (PDF), (XML)
 2. Odluka o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 3. Rješenje o verifikaciji mandata članice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 4. Četvrte Izmjene i dopune proračuna IŽ za 2015. (PDF)
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2015.godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 9. Proračun Istarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (PDF), (CSV)
 10. Odluka o izvršavanju  Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (sastavni dio Proračuna – točka 9.)
 11. Program  javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 12. Program javnih potreba u sportu Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 13. Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 15. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine (PDF), (XML)
 16. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u prvom tromjesečju 2016. godine (PDF), (XML)
 17. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine (PDF), (XML)
 18. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u prvom tromjesečju 2016. godine između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 19. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 20. Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2015. godini, (PDF), (XML)
 21. Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (PDF), (XML)
 23. Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandela u Rapcu (PDF), (XML)
 24. Rješenje o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije (PDF), (XML)
 25. Odluka o utvrđivanju postupka i uvjeta Javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije (PDF), (XML)
 26. Odluka o produljenju Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića-Raša (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare „Rivarela“ (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova. (PDF), (XML)