Vijeća i Predstavnici/e nacionalnih manjina

S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02), svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.
Vijeće nacionalne manjine je sukladno odredbama Ustavnog zakona, neprofitna pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave. U vijeća nacionalnih manjina županije bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine, neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Vijeća nacionalnih manjina donose Statut, program rada, financijski plan i završni račun. 

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:

  • predlagati tijelima jedinica samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom drugom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a odnosi se na položaj nacionalne manjine,
  • davati mišljenja i prijedloge za programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Na temelju Odluke Vlade RH (NN br. 80/11) o raspisivanju izbora za članice i članove Vijeća i Predstavnika/ca nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, dana 10. srpnja 2011. godine provedeni su izbori u Istarskoj županiji. U navedenom izbornom terminu svoje su zakonsko pravo, iskoristile sljedeće nacionalne manjine: albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovačka, slovenska, srpska i talijanska.