Odluka o himni

Temeljem članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01), članka 3. stavci 3. i 4. i članaka 36. i 76. stavak 4. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/01, 12/01), te članka 32. Zakona o prekršajima ("Narodne novine", broj 88/02), Županijska skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
O HIMNI ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se himna Istarske županije, njezin tekst i notni zapis te način i zaštita njezine uporabe.

Članak 2.

Himnom Istarske županije predstavlja se Istarska županija i izražava pripadnost istarskom zavičaju.
Himna Istarske županije rabi se u skladu sa odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe dostojanstvo i ugled Istarske županije. 

Članak 3.

Himna Istarske županije rabi se u tekstu koji je utvrđen ovom Odlukom i sukladno notnom zapisu koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
Uporaba himne Istarske županije slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu, kao i u obrazovne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Istarske županije.

Članak 4.

Himna Istarske županije je "Krasna zemljo, Istro mila".

Članak 5.

Tekst himne Istarske županije glasi:

"Krasna zemljo, Istro mila
dome roda hrvatskog
Kud se ori pjesan vila,
s Učke tja do mora tvog.

Glas se čuje oko Raše,
čuje Mirna, Draga, Lim
Sve se diže što je naše
za rod gori srcem svim.

Slava tebi Pazin - grade
koj' nam čuvaš rodni kraj
Divne li ste, oj Livade
nek' vas mine tuđi sjaj!

Sva se Istra širom budi
Pula, Buzet, Lošinj, Cres
Svud pomažu dobri ljudi
nauk žari kano krijes."


Notni zapis sa tekstom himne iz stavka 1. ovog članka koji je u prilogu čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Himna Istarske županije izvodi se pjevanjem, sviranjem ili kombinacijom navedenih načina izvođenja, uz odavanje uobičajenih počasti od strane svih prisutnih.

Članak 7.

Himna Istarske županije izvodi se na početku svečanih sjednica Skupštine Istarske županije, a također i u drugim svečanim prilikama (pri otvaranju i zatvaranju kulturnih, sportskih i drugih priredbi te manifestacija, službenim proslavama, političkim skupovima i sl.), ukoliko je isto primjereno okolnostima i naravi svečanosti odnosno događaja.

 

Članak 8.

Pravna osoba kaznit će se za prekršaj globom do 1.000,00 kuna, ako;

  1. javno uporabi, omogući uporabu ili propusti spriječiti uporabu himne Istarske županije na način suprotan članku 2. stavak 2. odnosno članku 3. stavak 2. ove Odluke, pa se time naruši njeno značenje, odnosno ugled i dostojanstvo Istarske županije.
  2. javno uporabi, omogući uporabu ili propusti spriječiti uporabu himne Istarske županije u sadržaju i/ili izmijenjenom notnom tekstu koji nije utvrđen člankom 5. ove Odluke
  3. javno uporabi, omogući uporabu ili propusti spriječiti uporabu himne Istarske županiije na način i/ili u prigodama koji nisu utvrđeni odredbama članaka 6. i 7. ove Odluke

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom od 200,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja ima svojstvo organizatora.

Fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1 ovog članka, kaznit će se globom od 200,00 kuna.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".


Klasa: 017-01/02-01/01
Urbroj: 2163/1-01-02-10
Pazin, 23. rujna 2002.
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Stevo Žufić, v.r.