Akti Vlade, Ministarstava i državne uprave Republike Hrvatske

3.1. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 154. od 29.12.2011., broj 121. od 05.11.2012. i broj 7. od 17.01.2013.).

3.2. Sudski poslovnik (“Narodne novine” broj 37. od 24.03.2014., broj 49. od 18.04.2014. i broj 8. od 23.01.2015.).

3.3. Poslovnik državnog odvjetništva (“Narodne novine” broj 5. od 15.01.2014.).

3.4. Poslovnik pučkog pravobranitelja (“Narodne novine” broj 93. od 19.07.2013. – odluka o potvrđivanju od Hrvatskog sabora i broj 99. od 31.07.2013.).

3.5. Javnobilježnički poslovnik (“Narodne novine” broj 38. od 16.05.1994., broj 82. od 11.11.1994., broj 37. od 10.05.1996., broj 151. od 23.12.2005., broj 115. od 18.10.2012. i broj 120. od 10.10.2014.).

3.6. Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (“Narodne novine” broj 126. od 08.09.2004.).

3.7. Odluka o osnivanju i zadaćama Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (“Narodne novine” broj 50. od 23.04.2010. i broj 89. od 19.07.2010.).

3.8. Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 42. od 13.04.2012.).

3.9. Uredba o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine” broj 77. od 13.05.2003., broj 130. od 29.11.2006., broj 76. od 06.07.2011. i broj 79. od 16.07.2012.).

3.10. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (“Narodne novine” broj 28. od 05.03.2012., broj 40. od 05.04.2013. i broj 123. od 04.10.2013.). 

3.11. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (“Narodne novine” broj 34. od 03.04.2002.).

3.12. Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 33. od 16.03.2012.).

3.13. Etički kodeks državnih službenika (“Narodne novine” broj 40. od 06.04.2011. i broj 13. od 30.01.2012.).

3.14. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 50. od 03.05.2011., broj 93. od 10.08.2011. i broj 55. od 08.05.2013.).

3.15. Pravilnik o postupku odobrenja grba i zastave jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 94. od 10.07.1998. i broj 68. od 26.05.2004.).

3.16. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava (“Narodne novine” broj 106. od 16.09.2011.).

3.17. Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima Vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 24. od 01.03.2006.).

3.18. Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca (“Narodne novine” broj 93. od 19.07.2013.).

3.19. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (“Narodne novine” broj 88. od 28.07.2008. i broj 119. od 15.10.2008. – ispravak). 

3.20. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 79. od 27.06.2013. i broj 85. od 04.07.2013. – ispravak).

3.21. Pravilnik o polaganju državne mature (“Narodne novine” broj 1. od 02.01.2013.).

3.22. Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 104. od 14.08.2013.).

3.23. Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (“Narodne novine” broj 104. od 14.08.2013.).

3.24. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (“Narodne novine” broj 124. od 16.10.2009. i broj 73. od 14.06.2010.). 

3.25. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (“Narodne novine” broj 32. od 12.03.2010., broj 50. od 03.05.2011., broj 145. od 15.12.2011., broj 85. od 25.07.2012. i broj 104. od 14.08.2013.).

3.26. Udžbenički standard (“Narodne novine” broj 65. od 29.05.2013.).

3.27. Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) (“Narodne novine” broj 29. od 04.03.2010.). 

3.28. Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika i književnosti za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) (“Narodne novine” broj 29. od 04.03.2010.). 

3.29. Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (“Narodne novine” broj 70. od 21.06.2011.).

3.30. Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima (“Narodne novine” broj 43. od 09.04.2010.). 

3.31. Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (“Narodne novine” broj 150. od 13.12.2013.).

3.32. Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Rješenja o imenovanju/razrješenju članova Povjerenstva:

  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (“Narodne novine” broj 23. od 20.02.2009.).
  • Rješenje o razrješenju članice Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (“Narodne novine” broj 38. od 31.03.2010.).
  • Rješenje o imenovanju člana Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (“Narodne novine” broj 38. od 31.03.2010.). 


3.33. Nacionalni odbor za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Rješenja o imenovanju/razrješenju članova Odbora:

  • Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, pomoćnika predsjednika, koordinatorice, zamjenika koordinatorice i članova Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (“Narodne novine” broj 127. od 16.11.2010.). 

3.34. Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 89. od 02.08.2012.).

3.35. Savjet za nacionalne manjine. Rješenja o imenovanju/razrješenju članova Savjeta:

  • Rješenje o razrješenju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine i Rješenje o imenovanju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine” broj 141. od 18.12.2012.).
  • Rješenje o razrješenju člana Savjeta za nacionalne manjine i Rješenje o imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine” broj 54. od 30.04.2014.).
  • Rješenje o razrješenju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine, Rješenje o imenovanju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine, Rješenje o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Savjeta za nacionalne manjine i Rješenje o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine” broj 31. od 18.03.2015.).
  • Rješenje o razrješenju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine i Rješenje o imenovanju dijela članova Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine” broj 14. od 12.02.2016.).

3.36. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do 2008. godine. Zagreb, 7. prosinca 2004. 

3.37. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine (“Narodne novine” broj 119. od 19.11.2007.). 

3.38. Izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine u 2008. godini. Zagreb, srpanj 2009. 

3.39. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Zagreb, travanj 2013.

3.40. Stručno analitičko izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Zagreb, travanj 2019.

3.41. Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Zagreb, 25. lipnja 2008. 

3.42. Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011. -2013. godine. Zagreb, travanj 2011. 

3.43. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. godine za 2011. godinu. Zagreb, srpanj 2012.

3.44. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. godine za 2012. godinu. Zagreb, srpanj 2013.

3.45. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. godine za 2013. godinu. Zagreb, srpanj 2014.

3.46. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu (“Narodne novine” broj 24. od 05.03.2007. i broj 55. od 30.05.2007. – ispravak). 

3.47. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2008. godinu (“Narodne novine” broj 36. od 29.03.2008. i broj 75. od 01.07.2008.). 

3.48. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu (“Narodne novine” broj 62. od 21.05.2010.). 

3.49. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu (“Narodne novine” broj 106. od 26.09.2012., broj 128. od 21.11.2012. – dopuna plana i broj 140. od 17.12.2012. – dopuna plana).

3.50. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu (“Narodne novine” broj 50. od 29.04.2013., broj 76. od 21.06.2013. – dopuna plana i broj 128. od 23.10.2013. – dopuna plana).

3.51. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu (“Narodne novine” broj 65. od 28.05.2014. i broj 100. od 18.08.2014. – dopuna plana).

3.52. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 31. od 18.03.2015. i broj 52. od 13.05.2015. – dopuna plana).

3.53. Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini (“Narodne novine” broj 68. od 11.06.2008.). 

3.54. Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini (“Narodne novine” broj 30. od 05.03.2010.). 

3.55. Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2012. godini (“Narodne novine” broj 79. od 16.07.2012.).

3.56. Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2013. godini (“Narodne novine” broj 62. od 24.05.2013.).

3.57. Plan prijama u državnu službu u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za 2010. godinu (“Narodne novine” broj 28. od 03.03.2010.). 

3.58. Plan prijama pripadnika nacionalnih manjina u državnu službu u tijela državne uprave za razdoblje od 2011. do 2014. godine (“Narodne novine” broj 65. od 13.06.2011.). 

3.59. Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti postupci vode (“Narodne novine” broj 151. od 16.12.2013.).

3.60. Izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Zagreb, veljača 2004.

3.61. Treće izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Zagreb, lipanj 2009.

3.62. Četvrto izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Zagreb, srpanj 2014.
 
3.63. Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Zagreb, ožujak 2019.

3.64. Treće izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Zagreb, kolovoz 2006. 

3.65. Četvrto izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Zagreb, prosinac 2009.

3.66. Peto izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Zagreb, listopad 2013.

3.67. VI, VII i VIII periodično izvješće o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije za razdoblje od 2001. do 2006. godine. Zagreb, srpanj 2007.