ࡱ> lnabcdefghijkM l bjbj==;WW)lrrrrrrr\Vd (5777777$" Bt[r  [rr rr5 5h .)G4 rrWX `b1 ^]S@WM&0VS ~Wrrrr SADR}AJ AKTI SKUP`TINE 1. HYPERLINK \l "_ODLUKU" ODLUKA o usklaenju Prostornog plana Istarske ~upanije s Uredbom o ureenju i zaatiti zaatienog obalnog podru ja mora. 2 2. HYPERLINK \l "_ZAKLJU AK_o_davanju" ZAKLJU AK o davanju autenti nog tuma enja Odluke o donoaenju Izmjena i dopuna Prostornog plana opine Pula 8 3. HYPERLINK \l "_ODLUKU__o" ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedni kih loviata na podru ju }upanije Istarske 8 4. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_osnivanju" ODLUKA o osnivanju kulturnih vijea Istarske ~upanije 10 5. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_osnivanju_1" ODLUKA o osnivanju }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije 12 6. HYPERLINK \l "_RJE`ENJE_o_imenovanju" RJE`ENJE o imenovanju predsjednika i lanova Upravnog vijea }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije 16 7. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_prihvaanju" ODLUKA o prihvaanju Plana tekueg i investicijskog odr~avanja osnovnih akola Istarske ~upanije za 2005. godinu 16 8. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_prihvaanju_1" ODLUKA o prihvaanju Plana tekueg i investicijskog odr~avanja srednjih akola i u eni kih domova Istarske ~upanije za 2005. godinu 18 9. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_priznanjima" ODLUKA o priznanjima Istarske ~upanije 20 10. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_prihvaanju_2" ODLUKA o prihvaanju protokola o osnivanju Jadranske euroregije 23 11. HYPERLINK \l "_ZAKLJU AK_o_davanju_1" ZAKLJU AK o davanju pozitivnog mialjenja na Odluku Opinskog vijea Opine Kraan 23 12. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_naknadama" ODLUKA o naknadama lanovima Vijea nacionalnih manjina Istarske ~upanije 23 13. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_odreivanju" ODLUKA o odreivanju cijene smjeataja korisnika u Domu za starije i nemone osobe "Alfredo `tigli" Pula 24 14. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_kriterijima," ODLUKA o kriterijima, mjerilima i na inu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoi za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini 24 15. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_davanju" ODLUKA o davanju suglasnosti na odluku UV Doma za starije i nemone osobe "Domenico Pergolis" Rovinj 27 16. HYPERLINK \l "_ODLUKU_za_ istu" ODLUKA za istu sje u aume na eksploatacijskom polju karbonatne mineralne sirovine i tehni ko-graevnog kamena "Mar ana I" 27 17. HYPERLINK \l "_ODLUKU_za_ istu_1" ODLUKA za istu sje u aume za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura - Medulin 27 18. HYPERLINK \l "_RJE`ENJE_o_imenovanju_1" RJE`ENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrivanje ispunjavanja uvjeta za domove socijalne skrbi za starije i nemone osobe 28 19. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_kriterijima,_1" ODLUKA o kriterijima, mjerilima i na inu financiranja domova za starije i nemone osobe u 2005. godini 28 20. HYPERLINK \l "_RJE`ENJE_o_razrjeaenju" RJE`ENJE o razrjeaenju lanova `kolskog odbora Srednje akole Vladimira Gortana Buje 33 21. HYPERLINK \l "_RJE`ENJE_o_izboru" RJE`ENJE o izboru lanova `kolskog odbora Srednje akole Vladimira Gortana Buje 33 AKTI POGLAVARSTVA 1. HYPERLINK \l "_ZAKLJU AK_o_naknadama" ZAKLJU AK o naknadama za rad lanovima Stru nog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaatiti okoliaa Istarske ~upanije 33 2. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_kriterijima,_2" ODLUKU o kriterijima, mjerilima, na inu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini 34 3. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_planu" ODLUKU o planu nabave Upravnih odjela i Stru ne slu~be Istarske ~upanije u prora unskoj 2005. godini 36 4. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_dopuni" ODLUKA o dopuni Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru 41 5. HYPERLINK \l "_ZAKLJU AK_o_dopuni" ZAKLJU AK o dopuni Zaklju ka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana 41 6. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_izmjeni" ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, na inu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini 41 7. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_izmjenama" ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru 42 8. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_davanju_1" ODLUKU o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog koritenja bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu 43 OSTALO 1. HYPERLINK \l "_ODLUKU_1" ODLUKA USTAVNOG SUDA 44 AKTI SKUPTINE 1 Temeljem lanka 45a. Zakona o prostornom ureenju ("Narodne novine" br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ureenju i zaatiti zaatienog obalnog podru ja mora ("Narodne novine", br. 128/04) te lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o usklaenju Prostornog plana Istarske ~upanije s Uredbom o ureenju i zaatiti zaatienog obalnog podru ja mora lanak 1. Odluka o donoaenju Prostornog plana Istarske ~upanije ("Slu~bene novine" Istarske ~upanije br. 2/02 - u daljnjem tekstu: Plan), usklauje se s odredbama Uredbe o ureenju i zaatiti zaatienog obalnog podru ja mora ("Narodne novine", br. 128/04 u daljnjem tekstu: Uredbe). Elaborat usklaenja Plana, koji je sastavni dio ove Odluke, sastoji se od tekstualnog i grafi kog dijela: TEKSTUALNI DIO Tekstualno obrazlo~enje usklaenja Plana Usklaenje odredbi za provoenje Plana Usklaenje tekstualnog dijela Plana - Poglavlja 3. (Plan prostornog ureenja) GRAFI KI DIO Usklaenje grafi kog prikaza 3.3. Podru ja posebnih ograni enja u koriatenju lanak 2. lanak 15. Odluke o donoaenju Plana dopunjuje se novim 3. stavkom koji glasi: Zaatieno obalno podru je mora, koje sukladno Uredbi o ureenju i zaatiti zaatienog obalnog podru ja mora (u daljnjem tekstu: Uredbi) obuhvaa sve otoke, pojas kopna u airini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u airini od 300 m od obalne crte, prikazano je na grafi kom prikazu 3.3. ovog Plana. lanak 3. U lanku 17. kao i u lancima 47., 48., 50., 52., 66., 148., 151. i 153. Odluke o donoaenju Plana, tekst stambeno-turisti ka naselja mijenja se u postojea stambeno turisti ka naselja . lanak 4. U lanku 20. stavku 6. to ci b) Odluke o donoaenju Plana briau se rije i: ....na turisti ka naselja, kampove, hotelska naselja, izletiata i luke nauti kog turizma. i dodaju nove rije i: sukladno Uredbi. lanak 5. U lanku 33., stavku 1., to ci 2., podto ci a), uz alineje: Crveni Vrh kod Savudrije, Fratarska auma kod Karigadora, Tar Stancija `pin kod Tara, Zelena laguna kod Pore a, Kloatar kod Sv.Lovre a, Stancija Grande kod Vrsara, Kolone kod Bala, Brijuni na otoku Veliki Brijun, Marlera kod Li~njana, Barbariga kod Peroja i Larun kod ervara, dodaje se tekst:  unutar ZOP-a . lanak 6. U lanku 34. stavku 1. to ci 2. podto ci c) Odluke o donoaenju Plana se tekst alineje 2. mijenja na na in da se dio teksta u zagradi, uz naziv Vrsar-luka, mijenja iz nova u postojea , a dodaje se novi tekst koji glasi: Funtana-luka (postojea) , a u to ci 11. se, na kraju teksta, dodaju rije i: sukladno Uredbi. lanak 7. lanci 40., 41. i 42. Odluke o donoaenju Plana dopunjuju se novim, 4. stavkom koji glasi: Unutar ZOP-a se najmanja povraina zahvata iz stavka 2. odreuje sukladno lanku 5. Uredbe. . lanak 8. U lanku 46. Odluke o donoaenju Plana dodaje se novi, 5. stavak koji glasi: Unutar ZOP-a se zabranjuje uzgoj plave ribe, sukladno lanku 5. Uredbe. . lanak 9. lanak 48. Odluke o donoaenju Plana dopunjava se na na in da se dodaju novi stavci 4. i 5., koji glase: Utvruju se polo~aj, veli ina te vrsta i kapacitet izdvojenih graevinskih podru ja (izvan naselja) ugostiteljsko-turisti ke namjene, koji su ovim Planom smjeateni unutar turisti ko-razvojnih podru ja i postojeih stambeno-turisti kih naselja unutar zaatienog obalnog podru ja (u daljnjem tekstu: ZOP-a), kako slijedi iz tabelarnih prikaza: Tablica 2.a: Izdvojena graevinska podru ja ugostiteljsko-turisti ke namjene unutar turisti kih razvojnih podru ja (polo~aj, veli ina, vrsta, kapacitet) BrPolo~aj grad/opina Status izgraenosti Podru jahoteli (T1)Turisti ko naselje (T2)kamp -autokamp (T3)pojedina ne ugostit. turisti ke graevine (TP)veli ina hakapacitet / postelja1ALBERIUmagPostojeexX40,333002VELIKA STANCIJAUmagPostojeex1,72003BOROZIJA, SAVUDRIJA, RAVNA DOLINAUmagPostojeexXx39,128004BA`ANIJAUmagPostojeexxx4,92505KATOROUmagPostojeexx114,062506STELLA MARISUmagPostojeexxx64,040007UMAG - PUNTAUmagPostojeexx22,223508KRAVLJI RTUmagNeizgraenox19,012009FINIDAUmagPostojeex5,765010LADIN GAJUmagPostojeex21,3150011LADIN GAJ IIBrtoniglaPostojeex46,5350012VELIKA PUNTABrtoniglaNeizgraenox16,590013KARIGADURBrtoniglaNeizgraenox8,040014TERENovigradPostojeexxx43,4350015ANTENALNovigradNeizgraenoxx8,040016LANTERNAPore Postojeexxx410,02050017ULIKA Pore Postojeexxx88,0720018`PADII, BORIK, SV. NIKOLAPore Postojeexx113,0569019PLAVA I ZELENA LAGUNA Pore Postojeexx250,01250020ZELENA LAGUNA - VRSARVrsarPostojeexx130,01350021FUNTANAVrsarPostojeexxx69,0435022VALKANELAVrsarPostoje ex65,0600023KOVERSADAVrsarPostojeexxx241,01315024JURALKanfanarNeizgraenox4,020025VALALTARovinjPostojeexxx97,0700026MONSENA, VALDALISORovinjPostojeexxx62,0500027SV. KATARINARovinjPostojeex1,740028CRVENI OTOKRovinjPostojeex3,580029VILLAS RUBIN, POLARIRovinjPostojeexxx128,0900030VE`TARRovinjPostojeexxx50,0300031MENIGHETTIBalePostojeex6,030032SAN POLO COLONEBaleNeizgraenoxx20,0105033FORMIO SV. BENEDIKTBaleNeizgraenox10,050034TP KOMUNALVodnjanNeizgraenox1,05035DRAGONERAVodnjanNeizgraenoxx36,0180036FA}ANA PINETAFa~anaPostojeex22,0120037FA}ANA SJEVERFa~anaNeizgraenox8,040038VILA SAN LORENZOFa~anaPostojeex6,045039BI VILLAGEFa~anaPostojeexxx45,0350040MUP VALBANDONFa~anaPostojeex8,050041VALBANDON JUGFa~anaNeizgraenox16,080042BRIJUNINP BrijuniPostojeex21,280043STOCCAMedulinNeizgraenox2,320044TP KUNFINMedulinNeizgraenox1,214045TP VOLMEMedulinNeizgraenox0,78546MUAMedulinNeizgraenox22,6135047TP POMERMedulinNeizgraenox0,89048KA`TEJAMedulinPostojeex24,1220049MEDULIN ISTOKMedulinPostojeexxx179,01130050TP MARLERALi~njanNeizgraenox2,010051 E`KI KAMPLi~njanNeizgraenox24,5125052KUJELi~njanNeizgraenox37,0185053KARIGADURLi~njanNeizgraenox3,618054SVETICALi~njanNeizgraenox5,628055TP SV. STIPANLi~njanNeizgraenox1,05056TP CUFLi~njanNeizgraenox1,05057VAL KAVRANMar anaNeizgraenoxx25,0125058KAVALMar anaNeizgraenox3,015059KALAVOJNAMar anaNeizgraenox3,015060SV. MIKULAMar anaNeizgraenox21,0105061BLAZ SALAMU`ICAMar anaNeizgraenox1,05062BLAZ - BARBANBarbanNeizgraenoxx8,040063TUNARICARaaaPostojeexx8,150064RAVNIRaaaPostojeexxx36,0180065SV. MARINARaaaPostojeexx13,0115066PRKLOGLabinPostojeex1,05067MASLINICA - OLIVALabinPostojeexx78,0390068GIRANDELALabinPostojeexx102,0510069TP MOTEL PLOMINKraanPostojeex0,42070FRATRIJAKraanNeizgraenoxx20,0100071BRESTOVAKraanNeizgraenoxx19,6980 Tablica 2.b: Izdvojena graevinska podru ja ugostiteljsko-turisti ke namjene unutar postojeih stambeno turisti kih naselja (polo~aj, veli ina, vrsta, kapacitet) brPolo~aj grad/opina Status izgraenosti podru jahoteli (T1)turisti ko naselje (T2)kamp -autokamp (T3)pojedina ne ugostit. turisti ke graevine (TP)veli ina hakapacitet / postelja1PORTO MADONABujeNeizgraenoxx8,04002KANEGRABujePostojeexxx50,033003MOJ MIRUmagPostojeex43,429504SV. PELEGRINUmagPostojeex13,72005`AINI DAJLANovigradPostojeexx8,41506DAJLANovigradPostojeexx20,07207MAREDA LOKVINENovigradPostojeexx46,923508KASTANIJA - PINETANovigradNeizgraenoxxx13,015609KARPINJANNovigradPostojeexx4,452010 ERVAR PORATPore Postojeexx56,5364011BARBARIGA ZAPADVodnjanNeizgraenoxx148,5750012UVALA PEROJVodnjanNeizgraenox6,750013PEROJ JUGVodnjanNeizgraenox14,985014KANALIMedulinNeizgraenoxx17,4110015KA`TANJE}MedulinPostojeexx3,130016CENTINERAMedulinPostojeexx30,2250017VOLMEMedulinPostojeexx32,7240018GLAVICAMedulinNeizgraenoxx12,490019STUPICEMedulinPostojeexxx45,4350020DUGA UVALAMar anaPostojeexxx59,0295021LUKA KRNICAMar anaPostojeexxx16,884022RABACLabinPostojeex50,0250023RIPENDA KOSILabinNeizgraenox4,7250 Veli ina graevinskih podru ja i kapaciteti utvreni u tablicama 2a. i 2b. predstavljaju maksimalne veli ine koje se mogu planirati prostornim planovima u~ih podru ja. lanak 10. U lanku 49. stavak 1. Odluke o donoaenju Plana, u to ci a) se briae tekst: apartmanska naselja i zamjenjuje tekstom turisti ke smjeatajne graevine , tekst to ke d) se briae i zamjenjuje novim tekstom koji glasi: Priveziata i sidriata, sukladno odredbama Uredbe i drugih posebnih propisa. , a stavak 2. istog lanka se briae. lanak 11. U lanku 50. Odluke o donoaenju Plana, stavak 3. se briae, a u stavku 4. alineji 3. se broj 4 zamjenjuje brojem 3 . lanak 12. U lanku 54. Odluke o donoaenju Plana, u stavku 3. alineji 2. rije i neposrednom kontaktnom prostoru zamjenjuju se rije ima graevinskom podru ju , a alineja 4. briae se. lanak 13. U lanku 55. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Kapaciteti postojeih luka nauti kog turizma koje imaju viae od 400 vezova standarda 12 m u moru ne mogu se poveavati , a stavak 4. se briae. lanak 14. lanak 58. Odluke o donoaenju Plana dopunjuje se novim stavcima 3. i 4. koji glase: Neizgraena gospodarska zona Raaa - kanal (Opina Barban) i dio neizgraene gospodarske zone Most Raaa `talije - Braica (Opina Raaa), unutar prostora ZOP-a, namjenjuju se isklju ivo za gospodarsku djelatnost u svezi koriatenja mora. lanak 15. U lanku 74. Odluke o donoaenju Plana se, na kraju teksta, dodaju rije i: i Uredbe. lanak 16. U lanku 75. stavku 4. alineji 1. Odluke o donoaenju Plana se briau rije i 2.000 m2 i zamjenjuju rije ima 5.000 m2 , a u stavku 7. briae se alineja 3. lanak 17. U lanku 77. Odluke o donoaenju Plana dodaje se novi, 8. stavak koji glasi: Veli ina graevinskog podru ja gore navedenih naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u prostornim planovima u~ih podru ja usklauje se s odredbama lanka 4. Uredbe. lanak 18. U lanku 78. Odluke o donoaenju Plana dodaje se novi, 8. stavak koji glasi: Veli ina graevinskog podru ja gore navedenih naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u prostornim planovima u~ih podru ja usklauje se s odredbama lanka 4. Uredbe. lanak 19. U lanku 79. Odluke o donoaenju Plana dodaje se novi, 2. stavak koji glasi: Veli ina graevinskog podru ja gore navedenih naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u prostornim planovima u~ih podru ja usklauje se s odredbama lanka 4. Uredbe. lanak 20. U lanku 80. Odluke o donoaenju Plana dodaje se novi, 2. stavak koji glasi: Veli ina graevinskog podru ja gore navedenih naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u prostornim planovima u~ih podru ja usklauje se s odredbama lanka 4. Uredbe. lanak 21. U lanku 81. stavku 1. Odluke o donoaenju Plana se dodaje nova to ka II., koja glasi: Minimalno ureeno graevinsko zemljiate unutar ZOP-a, koje obuhvaa pristup na graevnu esticu, odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkiralianih mjesta, a sukladno Uredbi , a dosadaanje to ke II. i III. postaju to ke III. i IV. lanak 22. U lanku 84. stavak 4., alineja 1. se dopunjuje tekstom koji glasi: ...golf igraliate planira se u ZOP-u tako da je pojas najmanje 25 m od obalne crte ureen kao javno zelenilo, a ugostiteljsko-turisti ke graevine (hoteli, vile, klubovi i ostali pratei sadr~aji) u sklopu golf igraliata ne mogu se planirati u pojasu najmanje 70 m od obalne crte. lanak 23. U lanku 88. stavku 1. Odluke o donoaenju Plana, dodaje se nova 12. alineja koja glasi: Postojea (legalna) eksploatacijska polja ozna ena oznakom (E3) u grafi kom prikazu 1., koja se nalaze unutar ZOP-a, mogu se koristiti samo za eksploataciju sirovine za koju je ishodovana rudarska koncesija prema posebnom propisu, do iscrpljenja utvrenih rezervi unutar postojeih eksploatacijskih polja. . lanak 24. U lanku 89. stavku 1. Odluke o donoaenju Plana se iza rije i utvrenih ovih Planom dodaje zarez i rije i ...a izvan ZOP-a, ... . lanak 25. U lanku 94. Odluke o donoaenju Plana se tekst stavka 3. briae i zamjenjuje novim tekstom koji glasi: Ostale vrste luka koje nisu utvrene ovim Planom (ribarske i sportske) kao i priveziata i sidriata prema posebnom propisu, utvruju se prostornim planovima ureenja gradova i opina sukladno Uredbi i odredbama o zaatiti okoliaa ovog Plana. lanak 26. Grafi ki prikaz 3.3. Plana Podru ja posebnih ograni enja u koriatenju dopunjava se granicom zaatienog obalnog podru ja koja iznosi 1000 m u kopnenom dijelu i 300 m u dijelu mora. lanak 27. Sukladno odredbama lanka 2. ove Odluke mijenja se i dopunjava poglavlje 3. Tekstualnog dijela Plana Plan prostornog ureenja, i to potpoglavlja: 3.1., 3.2., 3.3.3., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. i 3.6.1. lanak 28. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 350-01/05-01/04 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 2 Temeljem lanaka 14. i 76. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ZAKLJU AK o davanju autenti nog tuma enja Odluke o donoaenju Izmjena i dopuna Prostornog plana opine Pula lanak 1. U lanku 3., alinejama 6. i 8. Odluke o donoaenju Izmjena i dopuna Prostornog plana opine Pula ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 7/03) rije i: ... dovraetka sanacije do 4.lipnja 2004. kako je utvreno Programom zaatite okoliaa dijela k.o. Rakalj u Opini Mar ana ("Slu~bene novine Opine Mar ana", br. 2/02). , autenti no se tuma e na slijedei na in: Program zaatite okoliaa dijela k.o. Rakalj u Opini Mar ana dokument je na koji se Prostorni plan opine Pula poziva u smislu odreivanja roka sanacije kamenoloma Podrola i koriatenja luke posebne namjene za obavljanje djelatnosti ukrcaja kamena te prihvata i otpreme brodova za prijevoz kamena nosivosti preko 1000 GRT, a obzirom da je isti izmijenjen i objavljen u SN Opine Mar ana br. 5/03, s krajnjim rokom do 2010.g., u smislu nedvosmislenog tuma enja odredbi, a u korist krajnjeg korisnika, primjenjivati e se kao novi rok 31.12.2010. kakav je utvren Izmjenama i dopunama Programa zaatite okoliaa dijela k.o. Rakalj u Opini Mar ana (SN Opine Mar ana 5/03). lanak 2. Ovo Autenti no tuma enje objavit e se u Slu~benim novinama Istarske ~upanije . Klasa: 350-01/05-01/03 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 3 Na temelju lanaka 17. stavak 2. i 18. stavak 2. Zakona o lovu ("Narodne novine" broj 10/94, 5/95, 25/96, 33/97, 44/98, 29/99 i 14/01) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" broj 6/03 - pro iaeni tekst i br. 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj 21. velja e 2005. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedni kih loviata na podru ju }upanije Istarske lanak 1. Naziv Odluke o ustanovljenju zajedni kih loviata na podru ju }upanije Istarske ("Slu~bene novine }upanije Istarske" broj 1/1996, 6/1997 i 4/2000) mijenja se i glasi: "Odluka o ustanovljenju zajedni kih loviata na podru ju Istarske ~upanije". lanak 2. U lanku 2. Odluke: Za Loviate br. 5 "Gro~njan", tekst: "povraine 2774 ha" mijenja se i glasi: "povraine 2933 ha". tekst: "Baredina (trigonometar 9.8) kod raskri~ja za selo Pavletii. Dalje granica ide prema zapadu cestom do Ponte Portona granicom dr~avnog loviata "Motovunska auma" ", mijenja se i glasi: "Barolina, (trigonometar 9.8) kod raskri~ja za selo Pavletii. Dalje granica ide cestom Livade-Ponte Porton prema zapadu 500 metara do kanala, skree lijevo i ide kanalom do kanala rijeke Mirne, nastavlja do kri~anja s cestom Buzet - Ponte Porton (jezero), skree desno i ide cestom do Ponte Portona, " tekst "srna 90 kom zec 190 kom fazan 160 kom tr ka 120 kom" mijenja se i glasi: "srna 100 kom zec 200 kom fazan 180 kom tr ka 130 kom" Za Loviate br. 7 "Oprtalj", tekst: "povraine 2714 ha" mijenja se i glasi: "povraine 2864 ha" tekst: "nizvodno do dr~avnog loviata "Motovunska auma" kod nove ceste Gradinje-brana Butoniga. Dalje granica ide cestom Toplice-Livade granicom dr~avnog loviata, oko 2,5 km od Livada do raskri~ja za selo Pavletii (kota 9,8 m) i " mijenja se i glasi: "nizvodno do kri~anja sa cestom Taaii-Bartolii (Gradinje-brana Butoniga), skree desno, ide cestom do kri~anja sa starim tokom rijeke Mirne, skree lijevo, te ide starim tokom rijeke Mirne prema zapadu do kri~anja s kanalom i prosjekom koja spaja jezero i cestu Novigrad-Buzet, skree desno, ide kanalom do ceste Livade-Ponte Porton 500 metara prije Barolina, skree desno, ide do Barolina, na raskri~ju za selo Pavletii skree lijevo i " tekst: "srna 90 kom zec 180 kom fazan 160 kom tr ka 120 kom" mijenja se i glasi: "srna 100 kom zec 190 kom fazan 180 kom tr ka 130 kom" Za Loviate br. 8 "Mirna", tekst: "povraine 3150 ha" mijenja se i glasi: "povraine 3168 ha" tekst: "na granici dr~avnog loviata "Motovunska auma" "- briae se tekst: "granice dr~avnog loviata "Motovunska auma" kod nove ceste Gradinje - brana Butoniga i tom granicom na po etnu to ku u Bula~u." mijenja se i glasi: "kri~anja sa cestom Taaii-Bartolii (Gradinje-brana Butoniga), dalje ide rijekom Mirnom nizvodno oko 650 m, skree putem lijevo prema jugoistoku (sjeverno od Grbelina), ide do puta za Bula~ i tim putem na po etnu to ku u Bula~u." Za Loviate br. 17 "Pazin II" tekst: " povraine 5900 ha" mijenja se i glasi: "povraine 6580 ha" tekst: "granice dr~avnog loviata "Motovunska auma" kod mjesta Bula~. Odavde ide granicom dr~avnog loviata do Vi~inadskih vala " mijenja se i glasi: " mjesta Bula~, ide desno prema sjeveru i sjeverozapadu putem prema predjelu Grbelin i ide do novog korita rijeke Mirne, skree desno uzvodno koritom do ceste Taaii-Bartolii (Gradinje-brana Butoniga), pa lijevo do kri~anja sa starim tokom rijeke Mirne kojim skree lijevo i ide tokom do kanala (prosjeka jezero-cesta Novigrad-Buzet), pa ide lijevo, preko novog toka Mirne, zapadnim kanalom doline Krvar do Vi~inadskih vala". tekst: "srna 150 kom zec 480 kom fazan 350 kom tr ka 150 kom" mijenja se i glasi: "srna 190 kom zec 540 kom fazan 430 kom tr ka 190 kom" Za Loviate br. 20 "Blatnica" tekst: "povraine 1843 ha" mijenja se i glasi: "povraine 2076 ha" tekst: ",odatle ide cestom do Vi~inade. Od Vi~inade prema istoku do kote 182 i dalje Potokom do" mijenja se i glasi: " dalje granica ide lijevo cestom prema Ponte Portonu do kri~anja s novom cestom Ponte Porton - Buzet, gdje skree desno, ide cestom do kri~anja s zapadnim kanalom doline Krvar, ponovo skree desno i ide zapadnim kanalom doline Krvar do " tekst: "srna 60 kom zec 180 kom fazan 200 kom tr ka 50 kom", mijenja se i glasi: "srna 70 kom zec 200 kom fazan 230 kom tr ka 60 kom" lanak 3. U lanku 6.a Odluke: tekst: "u sveukupnoj povraini od 105 682 ha." mijenja se i glasi: " u sveukupnoj povrini od 106 870 ha" tekst: "6. vlastito otvoreno lovite broj XVIII/8 "Motovunska uma", brie se. Dosadanji redni brojevi: 7. i 8. postaju redni brojevi: 6. i 7. tekst: "sveukupnoj povrini od 1690 ha." mijenja se i glasi: "u sveukupnoj povrini od 502 ha." lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 323-01/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 4 Na temelju lanka 6. stavak 2. Zakona o kulturnim vijeima (Narodne novine br. 48/04) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 02/01, 12/01 i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o osnivanju kulturnih vijea Istarske ~upanije lanak 1. Kulturna vijea Istarske ~upanije (u daljnjem tekstu: Vijea) osnivaju se pri Upravnom odjelu za prosvjetu i kulturu za pojedina podru ja umjetni kog i kulturnog stvaralaatva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provoenje, a posebice radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koji se sredstva osiguravaju iz prora una Istarske ~upanije te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donoaenje odluka va~nih za kulturu i umjetnost na podru ju Istarske ~upanije. lanak 2. U ostvarivanju zadaa iz lanka 1. ove odluke Vijea pru~aju stru nu pomo Upravnom odjelu za prosvjetu i kulturu Istarske ~upanije /u daljnjem tekstu: Upravnom odjelu/ pri predlaganju i provedbi godianjih i dugoro nih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Istarsku ~upaniju i njihovo financiranje, sudjeluju u predlaganju i utvrivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stru ne prijedloge i mialjenja Upravnom odjelu te obavljaju i druge poslove predviene ovom Odlukom koji pridonose ostvarenju zadaa iz lanka 1. ove Odluke. O svojim zaklju cima i prijedlozima Vijea pisano izvjeauju Upravni odjel. Vijea na zahtjev Upravnog odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s podru ja kulture i umjetnosti i o njima daju Upravnom odjelu pisana mialjenja i prijedloge. Rad vijea je javan. PODRU JA DJELOVANJA VIJEA lanak 3. U Istarskoj ~upaniji osnivaju se Vijea za -glazbu i glazbeno-scenske djelatnosti -knji~evnost i izdavaatvo -zaatitu kulturne baatine i muzeologiju -vizualne umjetnosti -nove medijske kulture SASTAV VIJEA lanak 4. Vijea imaju pet lanova. Za lanove Vijea imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz podru ja umjetnosti i kulture s podru ja Istarske ~upanije koji svojim dosadaanjim dostignuima i poznavanjem problema vezanih za utvrivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijee osnovano. Jedan lan Vijea imenuje se iz redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice na prijedlog Talijanske unije. lanak 5. Pro elnik Upravnog odjela u dogovoru sa predsjednikom Vijea mo~e pozivati umjetnike i kulturne djelatnike da sudjeluju u radu Vijea bez prava odlu ivanja. U radu Vijea sudjeluju bez prava odlu ivanja i ovlaateni djelatnici Upravnog odjela. IZBOR LANOVA VIJEA lanak 6. Upravni odjel pokree postupak izbora lanova Vijea pozivom institucijama i udrugama iz podru ja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazlo~ene prijedloge osoba za izbor lanova Vijea s podru ja kulture i umjetnosti kojima se bave. Rok za podnoaenje prijedloga je 15 dana od dana poziva. Upravni odjel mo~e objaviti i javni poziv za dostavu prijava pojedinaca s podru ja kulture i umjetnosti koji su zainteresirani za lanstvo u Vijeima. Javni poziv iz stavka 2. ovoga lanka objavljuje se u dnevnim listovima Glas Istre i La voce del popolo kao i na www-stranicama Istarske ~upanije. Rok za podnoaenje prijava po objavljenom javnom pozivu je 15 dana od dana objave. lanak 7. lan Vijea ne mo~e biti osoba koja ima udio u vlasniatvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz podru ja Vijea. lanak 8. Na temelju prispjelih prijedloga i eventualnih prijava iz stavka 2. lanka 6. ove Odluke, a po utvrenom prijedlogu Upravnog odjela, Poglavarstvo Istarske ~upanije imenuje lanove Vijea. MANDAT LANOVA VIJEA lanak 9. lanovi Vijea imenuju se na etiri godine. Na prijedlog Upravnog odjela Poglavarstvo Istarske ~upanije mo~e lanove Vijea razrijeaiti i prije isteka mandata ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijea, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja iz lanka 6. stavka 1. ove Odluke te ako su osueni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora. }UPANIJSKO VIJEE ZA KULTURU lanak 10. }upanijsko vijee za kulturu Istarske ~upanije, kao savjetodavno tijelo za pru~anje stru ne pomoi pri utvrivanju strategije kulturnog razvitka, mo~e sazvati pro elnik Upravnog odjela. Vijee iz stavka 1. ine predsjednici Vijea iz lanka 3. ove Odluke, pomonik pro elnika Upravnog odjela te jedan pripadnik talijanske nacionalne zajednice kojeg izabere Talijanska unija iz redova kulturnih djelatnika i umjetnika Istarske ~upanije. Radom }upanijskog vijea za kulturu predsjedava pro elnik Upravnog odjela. U radu }upanijskog vijea za kulturu, na poziv pro elnika Upravnog odjela, mogu bez prava odlu ivanja sudjelovati i predsjednici kulturnih vijea gradova i opina Istarske ~upanije. ODLU IVANJE VIJEA lanak 11. Vijea donose odluke veinom glasova od ukupnog broja svojih lanova. Vijea donose poslovnik o svom radu. lanovi Vijea primaju naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvruje ~upan Istarske ~upanije. lanak 12. Vijea svoje odluke donose sukladno Kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku ~upaniju koje donosi Poglavarstvo Istarske ~upanije na prijedlog Upravnog odjela. IZUZEE LANA VIJEA OD ODLU IVANJA lanak 13. lan Vijea koji je neposredno osobno zainteresiran za donoaenje odluke o nekom pitanju mo~e sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlu ivanja . Smatra se da je lan vijea neposredno osobno zainteresiran za donoaenje odluka o nekom pitanju ako se ono odnosi na umjetni ki ili kulturni projekt u kojemu osobno sudjeluje. POTICANJE I PROMICANJE KULTURNOG I UMJETNI KOG STVARALA`TVA lanak 14. Vijea posebno razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetni kog stvaralaatva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaatva u podru ju svoje nadle~nosti te Upravnom odjelu predla~u mjere za njihovo unapreenje. lanak 15. Vijea u svojem podru ju djelovanja posveuju posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaatvu. ADMINISTRATIVNI POSLOVI lanak 16. Stru ne, administrativne, tehni ke i druge potrebne poslove Vijea iz lanka 3. i 10. ove Odluke obavlja Upravni odjel , a sredstva za njihov rad osiguravaju se u Prora unu Istarske ~upanije. PRIJELAZNE I ZAVR`NE ODREDBE lanak 17. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje va~iti Pravilnik o osnivanju i na inu rada Savjetodavnog odbora za pitanja kulture Istarske ~upanije (Klasa: 612-01/97-01/16, Urbroj: 2163/1-01-97-3 od 15. srpnja 1997 i Klasa: 612-01/99-01/10, Urbroj: 2163/1-01-99-2 od 30. o~ujka 1999.) i Pravilnik o osnivanju i na inu rada Komisija Savjetodavnog odbora za pitanja kulture Istarske ~upanije (Klasa: 612-01/99-01/08, Urbroj: 2163/1-01-99-2 od 30. o~ujka 1999.). lanak 18. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 612-01/05-01/02 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 5 Na temelju l. 58. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 180/04), l. 36 i 76 Statuta }upanije Istarske ("Slu~bene novine }upanije Istarske", broj 6/03- pro iaeni tekst i 10/04.), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o osnivanju }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije I. OPE ODREDBE lanak 1. Za obavljanje djelatnosti kojima se osigurava upravljanje ~upanijskim i lokalnim cestama }upanija osniva pravnu osobu }upanijsku upravu za ceste Istarske ~upanije (u daljnjem tekstu: }upanijska uprava za ceste). lanak 2. Ovom Odlukom ureuje se osniva , naziv tvrtke, sjediate, atambilj, pe at, djelatnost, unutarnja organizacija, tijela i upravljanje }upanijskom upravom za ceste, imovina, javnost rada, opi akti, te prijelazne i zavrane odredbe. lanak 3. Osniva }upanijske uprave za ceste je ISTARSKA }UPANIJA, Pazin, Draevka 1. II. NAZIV TVRTKE, SJEDI`TE I PE AT lanak 4. Ovom se Odlukom osniva pravna osoba iji je naziv tvrtke: }upanijska uprava za ceste Istarske ~upanije - pravna osoba za upravljanje ~upanijskim i lokalnim cestama - Direzione regionale per le strade della Regione istriana - Ente giuridico per la gestione delle strade regionali e locali della Regione istriana. Skraeni naziv tvrtke glasi: }upanijska uprava za ceste Istarske ~upanije - Direzione regionale per le strade della Regione istriana. lanak 5. Sjediate ustanove je u Pazinu, M.B. Raaana 2/4. Odluku o promjeni sjediata Ustanove donosi Skupatina Istarske ~upanije. lanak 6. Ustanova ima pe at i atambilj. Pe at je okruglog oblika i sadr~i naziv tvrtke ustanove. `tambilj je pravokutnog oblika i sadr~i tvrtku Ustanove. Na in koriatenja, uvanje i broj pe ata i atambilja, kao i promjene njihova oblika odreuje ravnatelj Ustanove. III. DJELATNOST USTANOVE lanak 7. }upanijska uprava za ceste obavlja djelatnost graenja i odr~avanja ~upanijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, poradi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na ~upanijskim i lokalnim cestama, obavjeaivanja javnosti o stanju na ~upanijskim i lokalnim cestama i na inu odvijanja prometa, te poduzimanja mjera za o uvanje i zaatitu okoliaa. Djelatnost }upanijske uprave za ceste je: 75.11.6. Djelatnost ostalih opih javnih slu~bi d.n. U okviru svoje djelatnosti }upanijska uprava obavlja odnosno organizira poslove: 1. Programiranja i planiranja razvitka ~upanijskih i lokalnih cesta 2. Projektiranja te ishoenja lokacijske dozvole, graevinske dozvole i uporabne dozvole za ~upanijske i lokalne ceste, 3. Graenje i rekonstruiranje ~upanijskih i lokalnih cesta iz l. 14. Zakona o javnim cestama: - graevinsko i drugo projektiranje s istra~nim radovima, - projektiranje opreme, prateih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje, - stru nu ocjenu studija i projekata, - otkup zemljiata i objekata - izmjeatanje komunalne i druge infrastrukture, - ustupanje radova graenja, - organizaciju stru nog nadzora i kontrole ugraenih materijala i izvedenih radova, - organizaciju tehni kog pregleda i primopredaje ~upanijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na koriatenje i odr~avanje. 4. Odr~avanje i zaatita ~upanijskih i lokalnih cesta iz l. 18. Zakona o javnim cestama: - planiranje odr~avanje i mjera zaatite ~upanijskih i lokalnih cesta i prometa na njima, - redovito i izvanredno odr~avanje ~upanijskih i lokalnih cesta , - ustupanje radova redovitog i izvanrednog odr~avanja ~upanijskih i lokalnih cesta , - stru ni nadzor i kontrola kakvoe ugraenih materijala i izvedenih radova odr~avanja ~upanijskih i lokalnih cesta , - osiguranje uklanjanja oateenih i napuatenih vozila i drugih stvari s ~upanijskih i lokalnih cesta, - ophodnja. 5. Ostali poslovi upravljanja javnim cestama iz l. 22. - voenje podataka o javnim cestama, - informatizacija sustava javnih cesta, - obavjeaivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim dogaajima na njima i o meteoroloakim uvjetima zna ajnim za sigurno odvijanje prometa, - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, - odlu ivanje o koriatenju cestovnog zemljiata i obavljanju prateih djelatnosti na javnim cestama, - izrada izvjeaa, elaborata, i sli nih materijala za potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i osniva a. 6. Ostali poslovi utvreni Zakonom Djelatnost iz stavka 1. ovog lanka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se ostvari iz obavljanja djelatnosti predstavlja namjenska sredstva za poslove djelatnosti }upanijske uprave za ceste. IV. UNUTARNJA ORGANIZACIJA lanak 8. }upanijska uprava za ceste u svom sastavu ima dvije organizacione jedinice i to: a) organizacijske jedinica za obavljanje poslove vezanih za odr~avanje i zaatitu ~upanijskih i lokalnih cesta i b) organizacijska jedinica za obavljanje poslove vezanih za graenje i odr~avanje ~upanijskih i lokalnih cesta. Unutarnja organizacija i sistematizacija }upanijske uprave za ceste ureuje se posebnim aktom kojim se mogu ustrojiti i organizacione jedinice za obavljanje drugih administrativno-ekonomskih i pomonih poslova. Akt iz st. 1. ovog lanka donosi Upravno vijee uz suglasnost Poglavarstva. V. TIJELA I UPRAVLJANJE }UPANIJSKOM UPRAVOM ZA CESTE lanak 9. Tijela }upanijske uprave za ceste jesu: - upravno vijee - ravnatelj - stru no vijee a) Upravno vijee lanak 10. Upravno vijee donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvraavanje, odlu uje o financijskom planu i godianjem obra unu, predla~e osniva u promjenu djelatnosti, daje osniva u i ravnatelju ustanove prijedloge i mialjenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove odreene zakonom, ovim aktom i statutom ustanove. Upravno vijee donosi godianji plan graenja i odr~avanja ~upanijskih i lokalnih cesta uz mialjenje }upanijskog poglavarstva i uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Upravno vijee je du~no najmanje jedanput godianje podnijeti izvjeae o radu }upanijskom poglavarstvu. lanak 11. Upravno vijee ima 5 lanova . }upanijska skupatina imenuje predsjednika i etiri lana upravnog vijea na mandat od etiri godine na prijedlog }upanijskog poglavarstva, te ih i razrjeaava. b) Ravnatelj lanak 12. }upanijskom upravom za ceste upravlja ravnatelj u skladu s odlukama upravnog vijea. Ravnatelja imenuje i razrjeaava }upanijska skupatina na prijedlog Upravnog vijea }upanijske uprave za ceste. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od etiri godine. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Uprave za ceste. lanak 13. Voditelj ustanove je ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za ra un ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dr~avnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. Ravnatelj ne mo~e bez posebne ovlasti Upravnog vijea ili Poglavarstva Istarske ~upanije nastupati kao druga ugovorna strana i s ustavnom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj ra un, u svoje ime a za ra un drugih osoba, ili u ime i za ra un drugih osoba. Ravnatelj ustanove mo~e dati punomo drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu. Punomo mo~e dati samo u granicama svojih ovlasti a daje se sukladno odredbama zakona kojim se ureuju obvezni odnosi. Ravnatelj vodi stru ni rad ustanove i odgovoran je za stru ni rad ustanove. lanak 14. Za ravnatelja ustanove mo~e se imenovati osoba koja ispunjava uvjete odreene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Ustanove. Mandat ravnatelja je etiri godine. Ista osoba mo~e se ponovno imenovati za ravnatelja. lanka 15. Ravnatelj ustanove imenuje se na temelju javnog natje aja. lanak 16. Natje aj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u javnim glasilima. U natje aju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem su prijavljeni kandidati biti obavijeateni o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne mo~e biti krai od osam dana od dana objave natje aja, a rok u kojem se kandidati obavjeatavaju o izboru ne mo~e biti dulji od etrdesetipet dana od dana isteka roka za podnoaenje prijave. lanak 17. Predstavni ko tijelo jedinice podru ne (regionalne) samouprave du~no je u roku odreenom u natje aju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovom pravu da pregleda natje ajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti mo~e zahtijevati sudsku zaatitu od nadle~nog suda. lanka 18. Ako se na raspisani natje aj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natje aj e se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natje aja imenovati e se vraitelj du~nosti ravnatelja Ustanove ali najdu~e do godinu dana. lanak 19. Ravnatelj mo~e biti razrijeaen prije isteka vremena na koje je imenovan. Upravno vijee du~no je Skupatini Istarske ~upanije predlo~iti razrjeaenje ravnatelja: - ako ravnatelj sam zatra~i u skladu s ugovorom o radu, - ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se ureuje radni odnosi dovede do prestanka Ugovora o radu - ako ravnatelj ne postupa po propisima ili opim aktima ustanove ili neosnovano ne izvraava odluke osniva a ili postupa protivno njima, - ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzro i ustanovi ili osniva u atetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje du~nosti tako da su nastale ili mogu nastati vee smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove, - ako ravnatelj ne poatuje odluke i zaklju ke }upanijske skupatine Istarske ~upanije, te zaklju ke }upanijskog poglavarstva. Prije donoaenja odluke o razrjeaenju, ravnatelju se mora dati mogunost da se izjasni o razlozima za razrjeaenje. U slu aju razrjeaenja ravnatelja Skupatina Istarske ~upanije imenovati e vraitelja du~nosti, a ustanova je du~na raspisati natje aj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vraitelja du~nosti. b) Stru no vijee lanak 20. }upanijska uprava za ceste Istarske ~upanije ima Stru no vijee. Sastav, osnivanje i poslovi stru nog vijea ureuju se Statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju ustanove. lanak 21. Stru no vijee ima pet lanova. Stru no vijee raspravlja i odlu uje o stru nim pitanjima rada ustanove u sklopu nadle~nosti utvrenih zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove, daje ravnatelju prijedloge glede uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova odreenih zakonom, aktom o osnivanju i Statutom ustanove. VI. IMOVINA USTANOVE lanak 22. Sredstva za rad }upanijske uprave za ceste i obavljanje djelatnosti iz l. 7. ove Odluke osiguravaju se iz: - prihoda utvrenih Zakonom o javnim cestama, - prora una Republike Hrvatske, - prora una Istarske ~upanije, - prora una gradova i opina, - sredstva u eaa i donacija i dr. izvora u skladu sa zakonom. lanak 23. Za osnivanje i po etak rada }upanijske uprave osniva osigurava sredstva temeljem Akta o podjeli imovine, prava i obveze Javnog poduzea Hrvatske ceste Zagreb u vrijednosti od 328.310,00 kn. lanak 24. Sredstva za rad koja su pribavljena od osniva a ustanove, ste ena pru~anjem usluga i prodajom proizvoda i usluga ili su pribavljena iz drugih izvora ine imovinu ustanove. lanak 25. Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Osniva ustanove solidarno i neograni eno odgovara za njezine obveze. VII. JAVNOST RADA USTANOVE lanak 26. Rad ustanove je javan. Ustanova je du~na pravodobno i istinito obavjeatavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela za koju je osnovana na na in odreen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju. lanak 27. Ustanova je s obzirom na karakter svoje djelatnosti, du~na odmah ili u primjerenom roku graane, pravne osobe druge korisnike pravodobno i na pogodan na in obavjeatavati o uvjetima i na inu obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute. Ustanova je du~na u razumnom roku davati sredstvima informiranja na njihov zahtjev informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omoguiti im uvid u odgovarajuu dokumentaciju. Ustanova e uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je zakonom, aktom o osnivanju ustanove ili statutom ustanove odreena kao slu~bena, poslovna, znanstvena ili dr. tajna, te kada se odnosi na osobne podatke fizi kih osoba. lanak 28. Kada ustanova odr~ava znanstvena, stru na i druga savjetovanja i skupove o pitanjima za koja je javnost zainteresirana, du~na je sredstva javnog priopavanja obavijestiti o tome i omoguiti im nazo nost. VIII. OPI AKTI lanak 29. Ustanova ima Statut kojim se, sukladno zakonu i aktu o osnivanju ustanove, pobli~e utvruje ustrojstvo, ovlasti i na in odlu ivanja pojedinih organa, ureuju druga pitanja od zna aja za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove. Ustanova ima i druge ope akte sukladno zakonu, aktu o osnivanju i statutu Ustanove. lanak 30. Statut donosi Upravno vijee uz suglasnost }upanijskog poglavarstva. Druge ope akte donosi Upravno vijee. lanak 31. Statut i drugi opi akt ustanove mo~e stupiti na snagu najranije danom objavljivanja na oglasnoj plo i ustanove, odnosno u slu~benom ili drugom glasilu ako je takav na in objavljivanja opih akata ustanove odreen zakonom, ovom odlukom ili statutom ustanove. Godianji plan graenja i odr~avanja ~upanijskih i lokalnih cesta u Istarskoj ~upaniji objavljuje se u Slu~benim novinama Istarske }upanije. IX. PRESTANAK USTANOVE lanak 32. Ustanova mo~e prestati: 1. pravomonoau sudske odluke kojom je utvrena niatavnost upisa ustanove u sudski registar, 2. pravomonoau odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovana, 3. prestankom va~enja dozvole odnosno ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti za koju je ustanova osnovana, 4. Odlukom osniva a o prestanku rada Ustanove. 5. pripojenjem drugoj ustanovi ili trgova kom druatvu, spajanjem s drugom ustanovom ili trgova kim druatvom, podjelom na dvije i viae ustanova, te pretvorbom u trgova ko druatvo, 6. u drugim slu ajevima odreenih zakonom ili ovom odlukom. U slu ajevima iz stavka 1. to ke 1., 2., 3., 4. i 6. provodi se postupak likvidacije ustanove uz odgovarajuu primjenu propisa likvidacije trgova kog druatva. lanak 33. Nad ustanovom se mo~e provesti ste aj u skladu s propisima o ste aju. lanak 34. Ostatak likvidacijske, odnosno ste ajne mase predat e se osniva u ustanove. X. PRIJELAZNE I ZAVR`NE ODREDBE lanak 35. Upravno vijee du~no je u zakonskom roku donijeti ope akte u skladu sa ovom Odlukom. Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovog lanka ostaju na snazi odredbe opih akata koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom. Na postupak imenovanja upravnog vijea i ravnatelja primjenjuju se odredbe ove Odluke. lanak 36. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje va~iti Odluka o osnivanju }upanijske uprave za ceste ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", broj 3/97). lanak 37. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije" osim odredbi o imenovanju Upravnog vijea koje stupaju na snagu danom donoaenja. Klasa: 023-01/05-01/06 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 6 Na temelju lanaka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije ( Slu~bene novine Istarske ~upanije - pro iaeni tekst, br. 6/03 i 10/04) i lanka 11. Odluke o osnivanju }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije, }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi RJE`ENJE o imenovanju predsjednika i lanova Upravnog vijea }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije I. Imenuje se Emil Soldati - predsjednikom Upravnog vijea }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije . II. Za lanove Upravnog vijea }upanijske uprave za ceste Istarske ~upanije , imenuju se: 1. Edo Kos, 2. Vedran Grubiai, 3. Viktor Lazari, 4. Mar elo Mari III. Mandat predsjednika i lanova Upravnog vijea je etiri godine. IV. Ovo Rjeaenje stupa na snagu danom donoaenja, a objavit e se u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 003-02/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 7 Na temelju to ke V. stavak 7. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilan nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog akolstva u 2005. godini (Narodne novine br. 185/04) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 02/01,12/01 i 10/04.), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o prihvaanju Plana tekueg i investicijskog odr~avanja osnovnih akola Istarske ~upanije za 2005.godinu lanak 1. Prihvaa se Plan tekueg i investicijskog odr~avanja osnovnih akola Istarske ~upanije za 2005. godinu, kako slijedi: A) RASPODJELA SREDSTAVA PO BILAN NIM PRAVIMA POZ. 331 i 332 TEKUE INVESTICIJSKO ODR}AVANJE O` 973.474,00 TEKUE ODR}AVANJE 286.200,00 INVESTICIONO ODR}AVANJE 687.274,00 Red. br.NAZIV NAMJENA }UPANIJA GRADOVI I OPINE 1. O` VODNJAN fasadne stjenke 115.000 150.000 2. O` BUZET - P` LIVADE sanacija poda i elektroinstalacija 100.000 100.000 3. O` SVETVIN ENAT sanacija krova 150.000 4. O` MAR ANA sanacija elektroinstalacija 70.000 70.000 5. DOKUMENTACIJA I NADZOR za ovaj investicioni program 50.000 6. HITNE INTERVENCIJE za sve akole 202.274 UKUPNO 687.274 320.000 B) RASPODJELA SREDSTAVA IZNAD STANDARDA POZ. 353 INVESTICIJSKO ODR}AVANJE IZNAD STANDARDA 1.300.000 Red. Br.NAZIV NAMJENA }UPANIJA GRADOVI I OPINE 1. TO` BUJE kolski prilaz 210.000 2. O` EPI sanacija krova 200.000 3. O` BUJE sanacija grijanja 50.000 4. O` RA`A sanacija podova 150.0005. O` NEDE` INA zamjena prozora 70.000 6. O` }MINJ sanacija krova i podova 340.000 7. O` FA}ANA sanacija sanitarija 80.000 8. O` I TO` NOVIGRAD zamjena prozora 100.000 100.000 9. ZANAVLJANJE OPREME 100.000 UKUPNO 1.300.000 100.000 lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije, a primjenjuje se od 01. sije nja 2005. godine. Klasa: 602-02/05-01/02 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 8 Na temelju to ke VII. stavak 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilan nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih akola i u eni kih domova u 2005. godini (Narodne novine br. 185/04) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 02/01,12/01 i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o prihvaanju Plana tekueg i investicijskog odr~avanja srednjih akola i u eni kih domova Istarske ~upanije za 2005. godinu lanak 1. Prihvaa se Plan tekueg i investicijskog odr~avanja srednjih akola i u eni kih domova Istarske ~upanije za 2005. godinu, kako slijedi: A) SREDNJE `KOLE POZ. 366 i 368 TEKUE I INVESTICIJSKO ODR}AVANJE S` 1.605.786,00 TEKUE ODR}AVANJE 351.000,00 INVESTICIJSKO ODR}AVANJE 1.254.786,00 Red. Br.NAZIV NAMJENA }UPANIJA GRADOVI I OPINE 1. S` BUZET I O` BUZET sanacija zajedni ke sportske dvorane 60.073,00 100.000,00 2. `KOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI PULA sanacija krova 150.000,00 3. GIMNAZIJA PULA sanacija sanitarija i sportske dvorane 200.000,00 4. INDUSTRIJSKO OBRTNI KA `KOLA PULA sanacija ventilacije radionica 191.560,00 5. SREDNJA `KOLA BUZET sanacija krova i fasade 200.000,00 200.000,00 6. S` ZVANE RNJE ROVINJ sanacija elektroinstalacije 50.000,00 7. TEHNI KA `KOLA PULA sanacija podova 100.000,008. S` ANTUNA `TIFANIA PORE sanacija krova 160.000,00 9. DOKUMENTACIJA I NADZOR za ovaj investicioni program 50.000,00 10. HITNE INTERVENCIJE za sve akole 93.153,00  UKUPNO 1.254.786,00 300.000,00 B) U ENI KI DOM POZ. 367 TEKUE I INVEST. ODR}AVANJE A KI DOMOVI 155.035,00 TEKUE ODR}AVANJE 37.500,00 INVESTICIJSKO ODR}AVANJE 117.535,00 Red. Br.NAZIV NAMJENA }UPANIJA GRADOVI I OPINE 1. U ENI KI DOM PULA sanacija sanitarija i centralnog grijanja 117.535,00 UKUPNO 117.535,00 lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije, a primjenjuje se od 01. sije nja 2005. godine. Klasa: 602-03/05-01/02 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 9 Na temelju 11. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01 i 60/01) i l. 7. i 8. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", broj 6/03 - pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi slijedeu ODLUKU o priznanjima Istarske ~upanije 1. Ope odredbe lanak 1. Ovom Odlukom ustanovljavaju se priznanja Istarske ~upanije, propisuju uvjeti za njihovo predlaganje, te postupak za dodjelu priznanja. Priznanja Istarske ~upanije dodjeljuju se fizi kim i pravnim osobama, udrugama, organizacijama i tijelima za zasluge i doprinos na odreenom podru ju ili djelatnosti, za iznimnu hrabrost u posebnim okolnostima, te za posebne zasluge u promicanju i doprinosu od osobitog zna aja za razvitak i ugled Istarske ~upanije. Ovom odlukom ureuju se i uvjeti, kriteriji i postupak za proglaaenje po asnog graanina Istarske ~upanije. 2. Vrste priznanja lanak 2. Priznanja Istarske ~upanije jesu: Grb Istarske ~upanije, Medalja Istarske ~upanije, Plaketa Istarske ~upanije Zahvalnica Prilikom manifestacija, prijema, susreta ili prigodom drugih dogaaja od zna aja za Istarsku ~upaniju, }upan, pod~upani, predsjednik }upanijske skupatine ili osobe koje oni ovlaste, mogu uru ivati poklone (slike, monografije, pokale, suvenire i sli no). lanak 3. GRB ISTARSKE }UPANIJE dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzeima, lokalnim jedinicama u zemlji i inozemstvu, dr~avnim tijelima i drugim institucijama, osobito va~nim osobama, stvaraocima, gostima i prijateljima Istarske ~upanije za njihove izuzetne zasluge ili za posebne doprinose, napore i rezultate, kad svojim inom, djelom ili viaegodianjom plodnom suradnjom trajno zadu~e Istarsku ~upaniju, bez obzira na podru je javne djelatnosti na kojem se to ostvarilo. lanak 4. MEDALJA ISTARSKE }UPANIJE dodjeljuje se pravnim osobama, javnim i drugim ustanovama, trgova kim druatvima, jedinicama lokalne samouprave i uprave, dr~avnim tijelima i drugim institucijama i slu~bama, te pojedincima na podru ju obrane i sigurnosti, zaatite i o uvanja autohtonih etni kih i kulturnih osobitosti Istre, za iskazane izvanredne podvige na podru ju spaaavanja ljudi i imovine, zaatite kulturnog i prirodnog nasljea. Medalja Istarske ~upanije dodjeljuje se takoer pravnim osobama; trgova kim druatvima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave za osobito dobru viaegodianju i kontinuiranu suradnju s Istarskom ~upanijom ili za zna ajan doprinos i ostvarene rezultate u dugogodianjem kontinuiranom radu u pravilu za 50, 75, 100 i viae jubilarnih godina, te istaknutim pojedincima iz oblasti gospodarstva, znanosti, kulture, tehni ke i fizi ke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, izdavaatva, zdravstva i socijalne skrbi, humanitarnih aktivnosti, zaatite ovjekove okoline i iz drugih podru ja rada i stvaralaatva kao priznanje za ~ivotno djelo. Uz medalju, prema odluci Poglavarstva dobitniku se mo~e uru iti i dar, a izuzetno i nov ana nagrada. lanak 5. PLAKETA ISTARSKE }UPANIJE dodjeljuje se pravnim osobama, javnim i drugim ustanovama, poduzeima, jedinicama lokalne samouprave i uprave, dr~avnim tijelima i drugim institucijama, te pojedincima za njihov zna ajan doprinos na podru ju zaatite ljudskih prava, promicanju meunacionalne i meuetni ke tolerancije i su~ivota, te na podru ju promicanja duhovnih i eti kih vrednota, te plurikulturnih i plurietni kih osobitosti Istre. Plaketa Istarske ~upanije dodjeljuje se takoer pravnim i fizi kim osobama koje su se posebno istakle na podru ja gospodarstva za postignute izvanredne rezultate u gospodarskom rastu i razvoju, za unapreenje tehnologije i marketinga, za doprinose u unapreenju ovjekovog okoliaa i o uvanju prirodnih resursa, kao i za posebne rezultate u zapoaljavanju i odnosu spram zaposlenika u protekloj godini kao i pravnim i fizi kim osobama koje su se posebno istakle na podru ju druatvenih djelatnosti za postignute izvanredne rezultate u znanosti, medicini, prosvjeti, umjetnosti, kulturi, tehni koj i fizi koj kulturi, socijalnoj skrbi, humanitarnim aktivnostima, te za promociju Istarske ~upaniji, te za kontinuirani rad u pravilu za manje od 50 jubilarnih godina. Prema Odluci Poglavarstva dobitniku se uz povelju iz stavka 1. ovog lanka mo~e dodijeliti i dar, a izuzetno i nov ana nagrada. lanak 6. ZAHVALNICA ISTARSKE }UPANIJE dodjeljuje se pravnim i fizi kim osobama za doprinos i ostvarene rezultate u razvoju, na podru ju gospodarstva, znanosti, kulture, tehni ke i fizi ke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, izdavaatva, zdravstva i socijalne skrbi, humanitarne aktivnosti, zaatite ovjekova okoliaa i drugim djelatnostima, te za postignute rezultate u navedenim djelatnostima ili uspjeano dovraenim zna ajnim projektima. 2.1. Postupak za dodjelu priznanja lanak 7. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja u smislu ove Odluke imaju lanovi }upanijska skupatine, }upanijsko poglavarstvo, }upan, Komisija za priznanja Istarske ~upanije, politi ke stranke, vjerske zajednice, udruge graana, te druge fizi ke osobe sa prebivaliatem i pravne osobe sa sjediatem na podru ju Istarske ~upanije. lanak 8. Prijedlog za dodjelu priznanja iz ove Odluke dostavlja se Komisiji za priznanja Istarske ~upanije na unificiranom obrascu koji sadr~i podatke o predlagatelju, podatke o kandidatu kojeg se predla~e za dodjelu priznanja, naziv priznanja za koji se podnosi inicijativa uz pismeno obrazlo~enje, na osnovi javnog poziva ili na osnovi dopisa koji je ta Komisija uputila ovlaatenim predlagateljima putem dnevnog tiska i objavom u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Komisija za priznanja razmatra prispjele prijedloge ovlaatenih predlagatelja, sastavlja kona an prijedlog s obrazlo~enjem za svakog kandidata i upuuje ga }upanijskoj skupatini. Iznimno, kada se Komisija ne mo~e sastati ili nema uvjeta za valjano odlu ivanje (kvorum) uzastopno dva puta kona an prijedlog s obrazlo~enjem za dodjelu priznanja u skladu s ovom odlukom utvruje }upanijsko poglavarstvo Istarske ~upanije. lanak 9. Kada obrazlo~enje predlagatelja za dodjelu priznanja ne odgovara rangu predlo~enog priznanja Komisija mo~e, ako ocijeni da ima osnova za dodjelu drugog priznanja izmijeniti rang priznanja u skladu s obrazlo~enjem i ovom Odlukom. lanak 10. Sastav, djelokrug i na in rada Komisije za priznanja utvreni su Poslovnikom o radu }upanijske skupatine Istarske ~upanije. lanak 11. Odluke o dodjeli priznanja iz l. 3. do 5. ove Odluke donosi }upanijska skupatina. Izuzetno, Odluku o dodjeli zahvalnice iz l. 6. ove Odluke mo~e donijeti }upanijska skupatina, }upanijsko poglavarstvo ili }upan Istarske ~upanije na prijedlog ovlaatenih predlagatelja iz l. 7. ove Odluke ili samoinicijativno. Odluka o dodjeli priznanja, te odluka o dodjeli zahvalnice objavljuje se u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". lanak 12. Priznanja u smislu ove Odluke, u pravilu se uru uju na sve anoj sjednici }upanijske skupatine Istarske ~upanije, a mogu se uru iti i u drugim sve anim prigodama i to na prigodnim sve anostima, u tijeku protokola }upanijske skupatine i Poglavarstva, prilikom posjeta i uzvratnih susreta, prilikom sve anog prijema kojeg prireuje }upan ili predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije, te u drugim sve anim prigodama. Priznanja u ime Istarske ~upanije uru uje }upan Istarske ~upanije, predsjednik }upanijske skupatine ili njihovi zamjenici, odnosno druga od }upanijske skupatine ovlaatena osoba. lanak 13. Odluku o izgledu priznanja iz l. 2. ove Odluke i zlatnika iz l. 17. ove Odluke donosi }upanijsko poglavarstvo. }upanijsko poglavarstvo svojim zaklju kom utvruje i visinu dara i nov anih nagrada koji se dodjeljuju. }upanijsko poglavarstvo svojom odlukom mo~e za pojedine aktivnosti utvrditi prigodne darove i poklone sa svrhom poticanja graana i pravnih osoba za ciljano uklju ivanje u odreene aktivnosti i projekte }upanijskog poglavarstva. lanak 14. Priznanja iz l. 3. do 6. ove Odluke nisu u pravnom prometu. Javno noaenje znakova i drugih predmeta sli nih priznanja iz l. 3 do 6. ove Odluke nije dopuateno. Priznanja mogu isticati samo njihovi nositelji, a isticati ni nositi se ne smiju na na in i u prigodama kojima bi se vrijeali ugled i dostojanstvo Istarske ~upanije. lanak 15. Priznanje koje se dodjeljuje posmrtno ili nestaloj osobi uru uje se lanovima obitelji te osobe. lanovi obitelji, prema ovoj Odluci smatraju se bra ni drug, djeca, unuci, roditelji te braa i sestre osobe kojoj su dodijeljena priznanja. Priznanje koje je dodijeljeno osobi koja nema lanove obitelji uva se u Stru noj slu~bi za poslove Skupatine i Poglavarstva Istarske ~upanije ili se predaje dr~avnom arhivu. . 3. Proglaaenje po asnog graanina lanak 16. Osobu iz zemlje ili inozemstva koja se svojim viaegodianjim radom, aktivnoau i posebnim rezultatima ili viaekratnim djelima i dosljednim zalaganjem za afirmaciju Istarske ~upanije, kao njezin prijatelj ili promicatelj ugleda Istarske ~upanije ili se svojim zaslugama osobito istakla u njezinom razvitku na na in da graanima Istarske ~upanije mo~e biti ast da je ta osoba graanin Istarske ~upanije, mo~e se proglasiti po asnim graaninom. O proglaaenju po asnog graanina Istarske ~upanije izdaje se posebna Povelja. lanak 17. Povelja o proglaaenju po asnog graanina Istarske ~upanije uru uje se na sve anoj sjednici }upanijske skupatine Istarske ~upanije ili u drugoj sve anoj prigodi. Uz povelju po asnom graaninu dodjeljuje se Zlatnik Istarske ~upanije. lanak 18. Pravo predlaganja kandidata za po asnog graanina imaju lanovi }upanijske skupatine, }upanijsko poglavarstvo, }upan, gradska i opinska vijea, te Komisija za priznanja Istarske ~upanije. 4. Postupak za opoziv priznanja lanak 19. Ako se osoba koja je dobila priznanje poka~e nedostojnom takvog priznanja i po asti, }upanijska skupatina mo~e, na prijedlog za opoziv i uz prethodno mialjenje Komisije donijeti odluku o opozivu dodijeljenog priznanja. Odluku o opozivu donosi }upanijska skupatina. Priznanje e se opozvati za pravomono kazneno osuene osobe na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje godinu dana za kaznena dijela protiv ~ivota i tijela , protiv slobode i prava ovjeka i graanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mlade~i, protiv gospodarstva, protiv imovine, protiv pravosua, protiv javnog reda i pravnog poretka, protiv slu~bene du~nosti i javnih ovlasti, protiv Republike hrvatske, kao i osobe osuene na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine za druga kaznena djela. lanak 20. Prijedlog za opoziv priznanja mogu podnositi predlagatelji ovlaateni za njezinu dodjelu. Prijedlog iz prethodnog stavka mora sadr~avati: ime i prezime, odnosno naziv podnositelja, prebivaliate ili sjediate podnositelja, navoenje osobnih imena te ime roditelja ili naziva osobe na koju se opoziv odnosi uz ispis njenih osobnih podataka, navoenje naziva priznanja za koje se podnosi opoziv, te obrazlo~enje razloga za opoziv priznanja. lanak 21. Odluka o opozivu priznanja objavljuje se u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije" . Komisija pisanim putem dostavlja osobi navedenu odluku i obavjeatava je o pravima i obvezama u vezi s opozivom priznanja. Osoba kojoj je dostavljana Odluka o opozivu priznanja, ne smije se predstavljati kao osoba kojoj je Istarska ~upanija dodijelila priznanje, niti koristiti bilo koje pravo koje takve osobe ostvaruju, a dodijeljeno priznanje mo~e zadr~ati ili vratiti prema osobnoj savjesti. 5. Zaklju ne odredbe lanak 22. Ako se priznanje dodjeljuje stranoj pravnoj ili fizi koj osobi, tekst isprave ispisuje se na hrvatskom i talijanskom jeziku, te na jeziku dobitnika priznanja. lanak 23. Stru na slu~ba za poslove Skupatine i Poglavarstva vodi evidenciju o priznanjima koje su uru ene na osnovu ove Odluke, te o proglaaenju po asnog graanina Istarske ~upanije. lanak 24. Sredstva za ostvarivanje ove Odluke osiguravaju se u Prora unu Istarske ~upanije. lanak 25. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije" Klasa: 061-01/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 10 Na temelju lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine donosi slijedeu ODLUKU o prihvaanju protokola o osnivanju Jadranske euroregije Prihvaa se protokol o osnivanju Jadranske euroregije, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio. Skupatina Istarske ~upanije pozdravlja Odluku o osnivanju Jadranske euroregije. Za predstavnika Istarske ~upanije u privremenom Jadranskom Vijeu, kojim e predsjedati Istarska ~upanija i koji e definirati ciljeve, statut, organizaciju i financiranje Jadranske euroregije te kona ni sastav Jadranskog vijea odreuje se ~upan Istarske ~upanije Ivan Jakov i. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 018-03/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-1 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 11 Na temelju lanka 30. stavak 3. Zakona o podru jima ~upanija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 i 175/03) te lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije ( Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na svojoj sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi slijedei ZAKLJU AK o davanju pozitivnog mialjenja na Odluku Opinskog vijea Opine Kraan Daje se pozitivno mialjenje na odluku Opinskog vijea Opine Kraan, Klasa: 021-05/01-01/1 Urbroj: 2144/04-05-01-2 od 09. o~ujka 2001. g., a u postupku promjene podru ja jedinice lokalne samouprave u dijelu koji se odnosi na naselje Er~iae. Ovaj Zaklju ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 015-04/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-1 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 12 Na temelju lanka 30. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/2002.) i lanka 33.a i 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 6/2003 - pro iaeni tekst i 10/2004.), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o naknadama lanovima Vijea nacionalnih manjina Istarske ~upanije lanak 1. Ovom Odlukom utvruje se pravo na naknadu lanovima Vijea nacionalnih manjina Istarske ~upanije. lanak 2. Nov ana sredstva za naknade lanovima Vijea nacionalnih manjina osiguravaju se u Prora unu Istarske ~upanije. lanak 3. Naknada lanovima Vijea po odr~anoj sjednici iznosi 180,00 kuna bruto i dozna uje se u poslovnu banku na ~iro ra un Vijea nacionalne manjine koji je du~an na dozna enu naknadu obra unati pripadajui porez , prirez i doprinose. lanak 4. Evidenciju o prisutnosti vijenika sjednicama Vijea nacionalnih manjina vodi predsjednik Vijea nacionalne manjine ili osoba ovlaatena od strane predsjednika Vijea nacionalne manjine. Po zavraetku sjednice, radi ostvarivanja prava na naknadu iz lanka 3. ove Odluke, Vijee treba dostaviti poziv s dnevnim redom, zapisnik sa sjednice i evidenciju o prisutnosti vijenika Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etni ke skupine Istarske ~upanije. Obrazac evidencije iz stavka 1. ovoga lanka nalazi se u prilogu ove Odluke i ini njezin sastavni dio. lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 016-02/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 13 Na temelju lanka 187. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o odreivanju cijene smjeataja korisnika u Domu za starije i nemone osobe "Alfredo `tigli" Pula I. Odreuje se cijena smjeataja korisnika u jednokrevetnoj sobi sa sanitarijama (sanitarni vor s tuaem) na VII katu zgrade Doma za starije i nemone osobe Alfredo `tigli u Puli, Krle~ina 33, u iznosima kako slijedi: - ekonomska cijena smjeataja iznosi 3.925,00 kn mjese no - cijena smjeataj s participacijom korisnika (opskrbnina) iznosi 2.200,00 kn mjese no. II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 550-01/05-01/08 Urbroj: 2163/1-01/4-05-1 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 14 Na temelju lanka 11. Uredbe o na inu izra una iznosa pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave za 2005. godinu (Narodne novine, broj 185/04) i lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije, broj 6/03 pro iaeni tekst, 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o kriterijima, mjerilima i na inu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoi za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini I. Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, mjerila i na in financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoi za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini. II. Istarska ~upanija za centre za socijalnu skrb koji imaju sjediate na njenom podru ju, osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode. Materijalni rashodi centra za socijalnu skrb su: naknade troakova zaposlenima (slu~bena putovanja, rad na terenu i odvojeni ~ivot, stru no usavraavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odr~avanje, sitni inventar i auto gume), rashodi za usluge (usluge telefona, poate i prijevoza, usluge tekueg i investicijskog odr~avanja, usluge promid~be i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, ra unalne usluge i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela povjerenstava i sli no (premije osiguranja, reprezentacija, lanarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Financijski rashodi su: ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne te ajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci). III. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru. Mjerilo je prosje ni mjese ni iznos po radniku. Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2005. godini, sukladno stavcima 1. i 2. ove to ke, u Istarskoj ~upaniji iznosi: Centar za socijalnu skrbBroj zaposlenihProsje ni mjese ni izdatak po radnikuMaterijalni i financijski rashodi u 2005. godini (kn)Buje121.677,28241.529,00Labin141.679,39282.138,00Pazin131.557,69243.000,00Pore 122.187,50315.000,00Pula411.439,70708.333,00Rovinj112.196,97290.000,00Ukupno:1031.682,852.080.000,00 IV. Istarska ~upanija osigurava sredstva za pomo za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Kriterij za izdatke pomoi za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika u 2004. godini. Mjerilo je iznos od 880,00 kn po korisniku pomoi za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Minimalni financijski standard izdataka pomoi za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini, iznosi: R.br. Jedinica lokalne samoupraveBroj korisnika u 2005. godini Iznos u 2005. godini (kn)1.Opina Bale21.7602.Opina Barban97.9203.Opina Brtonigla119.6804.Grad Buje3127.2805.Grad Buzet1513.2006.Opina Cerovlje87.0407.Opina Fa~ana87.0408.Opina Gra iae87.0409.Opina Gro~njan65.28010.Opina Kanfanar97.92011.Opina Karojba1412.32012.Opina Kaatelir-Labinci43.52013.Opina Kraan1513.20014.Grad Labin3228.16015.Opina Laniae87.04016.Opina Li~njan76.16017.Opina Lupoglav65.28018.Opina Mar ana1210.56019.Opina Medulin87.04020.Opina Motovun108.80021.Grad Novigrad1916.72022.Opina Oprtalj87.04023.Grad Pazin3026.40024.Opina Pian87.04025.Grad Pore 5649.28026.Grad Pula232204.16027.Opina Raaa2421.12028.Grad Rovinj5750.16029.Opina Sv. Lovre 65.28030.Opina Sveta Nedjelja87.04031.Opina Sveti Petar u aumi32.64032.Opina Svetvin enat 1412.32033.Opina Tinjan43.52034.Grad Umag5346.64035.Opina Vianjan97.92036.Opina Vi~inada65.28037.Grad Vodnjan3833.44038.Opina Vrsar54.40039.Opina }minj119.680Ukupno Istarska ~upanija:814716.320 V. Minimalni financijski standardi utvreni u to kama III. i IV. ove Odluke ine osnovicu za izra un potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama podru ne (regionalne) samouprave u skladu s lankom 45. a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprav e. VI. Sredstva iz to ke III. Ove Odluke rasporediti e se centrima za socijalnu skrb, a sredstva iz to ke IV. rasporediti e se jedinicama lokalne samouprave. VII. Sredstva za materijalne i financijske rashode dozna ivati e se centrima za socijalnu skrb, u pravilu, mjese no, u jednakim dvanaestinama (1/12 ). Ovlaauje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske ~upanije da po opravdanoj potrebi mo~e izvraiti preraspodjelu sredstava izmeu centara za socijalnu skrb, a u okviru planiranih rashoda iz to ke III. Ove odluke. VIII. Sredstva za pomo za podmirenje troakova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, dozna ivati e se jedinicama lokalne samouprave na temelju dostavljenih zahtjeva. Ovlaauje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske ~upanije da u slu aju promjene broja korisnika u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, mo~e izvraiti preraspodjelu sredstava iz to ke IV. ove Odluke. IX. Neutroaena sredstva na kraju poslovne godine prenose se u slijedeu godinu i izravnavaju sa prvom mjese nom dotacijom. X. Na in, postupak i rokovi izvjeaivanja utvrdit e se posebnim naputkom koji e biti temelj za tromjese no izvjeaivanje nadle~nom ministarstvu. XI. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 550-01/05-01/02 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 15 Na temelju lanka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne novine , br. 76/93, 29/97-ispravak i 47/99-ispravak) lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije , br. 6/03-pro iaeni tekst, 10/04) u svezi s odredbom lanka 18. Statuta Doma za starije i nemone osobe "Domenico Pergolis Rovinj, }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na odluku UV Doma za starije i nemone osobe "Domenico Pergolis" Rovinj 1. Daje se suglasnost na odluku Upravnog vijea Doma za starije i nemone osobe Domenico Pergolis Rovinj, Urbroj:01-1071/04 od 13.12.2004. godine, kojom je kao najpovoljnija ponuda za nabavku kuhinjske opreme Doma : odabrana ponuda tvrtke EUROINOX d.o.o. iz VRSARA, Sv. Martina 6 u iznosu od 514.792,00 kn bez PDV-a, odnosno 628.046,24 kn s PDV-om. 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 550-01/05-01/04 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 16 Na temelju lanka 47. Zakona o aumama ("Narodne novine", broj 52/90 pro iaeni tekst) i lanka 21. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o aumama ("Narodne novine", br. 76/93) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 6/03 - pro iaeni tekst i br. 10/04), }upanijska Skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU za istu sje u aume na eksploatacijskom polju karbonatne mineralne sirovine i tehni ko-graevnog kamena "Mar ana I" lanak 1. Investitoru INDUSTROCHEM d.o.o. Pula, Industrijska br. 23, MB: 3227944 dozvoljava se ista sje a aume na k. . 2018/7 i k. . 2018/52 K.O. Mar ana u povraini od 6000 m2 (uklju ujui i prosjeku kroz aumu airine do 4 m za pristup mjestima istra~nih radova) za eksploataciju karbonatne mineralne sirovine za industrijsku preradu kao i tehni ko-graevnog materijala, "Mar ana I" radi izvoenja probne eksploatacije i dodatnih istra~nih buaotina. lanak 2. Investitor iz lanka 1. ove Odluke du~an je poativati uvjete izdane od Hrvatskih auma Zagreb, Urbroj: DIR-07-MS/04-5022, Zagreb, od 28. lipnja 2004. godine, kao i drugih nadle~nih institucija radi odobrenja eksploatacije karbonatne sirovine i tehni ko-graevnog materijala. lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 321-01/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 17 Na temelju lanka 47. Zakona o aumama ("Narodne novine" broj 52/90 pro iaeni tekst) i lanka 21. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o aumama ("Narodne novine" br. 76/93) i lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 - pro iaeni tekst i 10/04) }upanijska Skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU za istu sje u aume za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura - Medulin lanak 1. Investitoru VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. Buzet, Sv. Ivana br. 8, dozvoljava se ista sje a aume na k. . 1788/1, dio 1793/1, dio 1793/3, dio 1793/4, dio 2043, 2045/2, 2046/2 k.o. Valtura, te k .br. dio 514/10 i 514/11, k.o. `iaan, sve u sklopu g.j. "Magran-Cuf", odsjek 64a, 64c, 65a, 66c, 66d, 67c, 67d (uklju ujui i privatne aume na trasi cjevovoda) radi ishodovanja graevinske dozvole za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura-Medulin. lanak 2. Investitor iz lanka 1. ove Odluke du~an je poativati uvjete izdane od Hrvatskih auma Zagreb, Urbroj: DIR-07-MS/04-5743, Zagreb, od 25. kolovoza 2004. godine, kao i drugih nadle~nih institucija, a sve radi ishodovanja graevinske dozvole za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valutra-Medulin. lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 321-01/05-01/02 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 18 Na temelju lanka 97. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) te lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ( Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 pro iaeni tekst i br. 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na svojoj sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi RJE`ENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrivanje ispunjavanja uvjeta za domove socijalne skrbi za starije i nemone osobe I. Imenuje se Povjerenstvo za utvrivanje ispunjavanja uvjeta za po etak rada doma socijalne skrbi za starije i nemone osobe, u sastavu: 1. Vesna Pavleti, dipl.iur. iz Pule, Turulska 2 - predsjednik 2. Marija Miljkovi, dipl.ing. iz Pule, Akvilejski Prilaz 2 3. Boris a i, dipl.ing. iz Pule, Buonarrotieva 3 II. lanovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu troakova i nagradu u svojstvu vjeataka, a sukladno lanka 118. i 119. Zakonu o opem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 103/96). III. Troakove i nagradu iz to ke 2. ovog akta snosi stranka na iji je zahtjev postupak pokrenut. IV. Ovaj akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 550-01/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 19 Na temelju lanka 11. Uredbe o na inu izra una iznosa pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave za 2005. godinu ("Narodne novine", broj 185/04) i lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" , broj 6/03 pro iaeni tekst, 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o kriterijima, mjerilima i na inu financiranja domova za starije i nemone osobe u 2005. godini OPE ODREDBE I. Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, mjerila i na in financiranja za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemone osobe u 2005. godini, nad kojima su prenijeta osniva ka prava s Republike Hrvatske na Istarsku ~upaniju, a koje ine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. II. Istarska ~upanija za domove za starije i nemone osobe koji imaju sjediate na njenom podru ju, a na koje su prenijeta osniva ka prava, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti doma u visini razlike izmeu ukupnih rashoda i vlastitih prihoda doma. Ukupni rashodi doma su: plae, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plae naknade troakova zaposlenima (slu~bena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ~ivot, stru no usavraavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odr~avanje, sitni inventar i auto gume), rashodi za usluge (usluge telefona, poate i prijevoza, usluge tekueg i investicijskog odr~avanja, usluge promid~be i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ra unalne usluge i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela povjerenstava i sli no, premije osiguranja, reprezentacija, lanarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja), ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne te ajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci), materijalna imovina - prirodna bogatstva (zemljiate), nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina), graevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, viaegodianji rashodi i osnovno stado, nematerijalna proizvodna imovina, plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Vlastiti prihod doma je prihod kojeg dom za starije i nemone osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji izmeu doma i korisnika odnosno obveznika plaanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rjeaenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi na in. KRITERIJI I MJERILA III. Rashodi za zaposlene su: plae, ostali rashodi za zaposlene, - doprinosi na plae. Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvruju se prema: 1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stru nih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (Narodne novine, br. 101/99 , 120/2002 i 74/2004), 2. Zakonu o plaama u javnim slu~bama (Narodne novine, broj 27/2001) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima slo~enosti poslova u javnim slu~bama (Narodne novine, br. 38/2001, 112/2001 , 62/2002, 156/2002 i 162/2003), 3. Osnovici za izra un plae radnika u javnim slu~bama utvrenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske, 4. Odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila. Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvruju se prema broju zaposlenih u trenutku prijenosa osniva kih prava, odnosno po korisniku (stalnog smjeataja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike pomoi i njege u kui i dostave i pripreme obroka za vanjske korisnike). Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemone osobe u 2005. godini, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove to ke, po ustanovama: UstanovaBroj korisnikaIznos po korisniku (mjese no)Iznos u 2005. godini (kn)Dom za starije i nemone osobe Novigrad1941.659,013.862.175,57Dom za starije i nemone osobe Alfredo `tigli Pula2161.870,754.848.982,99Dom za starije i nemone osobe Raaa602.159,421.554.780,19Dom za starije i nemone osobe Domenico Pergolis Rovinj1672.172,694.354.061,25Ukupno:6371.912,6114.620.000,00IV. Materijalni rashodi su: naknade troakova zaposlenima (slu~bena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ~ivot, stru no usavraavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odr~avanje, sitni inventar i auto gume), rashodi za usluge (usluge telefona, poate i prijevoza, usluge tekueg i investicijskog odr~avanja, usluge promid~be i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ra unalne usluge i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, lanarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Financijski rashodi su: ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne te ajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci). Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvruju se prema broju korisnika doma iz to ke III. ove Odluke. Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvruju se po korisniku. Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i nemone osobe u 2005. godini, sukladno stavcima 1., 2., 3. i 4. ove to ke, po ustanovama iznosi: UstanovaBroj korisnikaIznos po korisniku (mjese no)Iznos u 2005. godini (kn)Dom za starije i nemone osobe Novigrad1941.643,773.826.703,01Dom za starije i nemone osobe Alfredo `tigli Pula2161.750,224.536.574,73Dom za starije i nemone osobe Raaa601.891,611.361.957,03Dom za starije i nemone osobe Domenico Pergolis Rovinj1671.833,723.674.765,23Ukupno:6371.753,0113.400.000,00 V. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su: materijalna imovina - prirodna bogatstva (zemljiate), nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina), graevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, viaegodianji rashodi i osnovno stado, nematerijalna proizvodna imovina, plemeniti metali, i ostale pohranjene vrijednosti, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvruju se prema: 1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stru nih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (Narodne novine, br. 101/99, 120/2002 i 74/2004), 2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku iz to ke III. ove Odluke. Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvruju se po korisniku. Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemone osobe u 2005. godini, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove to ke po ustanovama iznosi: UstanovaBroj korisnikaIznos po korisniku (mjese no)Iznos u 2005. godini (kn)Dom za starije i nemone osobe Novigrad194171,82400.000,00Dom za starije i nemone osobe Alfredo `tigli Pula216381,94990.000,00Doma za starije i nemone osobe Raaa60277,78200.000,00Dom za starije i nemone osobe Domenico Pergolis Rovinj167424,15850.000,00Ukupno:637319,202.440.000,00 Prioriteti za raspored rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemone osobe u 2005. godini: UstanovaIznos u 2005. g. (kn)1.Dom za starije i nemone osobe Novigrad400.000,001.1.Ograivanje parcele1.2.Postrojenja i oprema2.Dom za starije i nemone osobe Alfredo `tigli Pula990.000,002.1.Zavraetak adaptacije i rekonstrukcije VII. kata i sanacija kroviata2.2.Postrojenja i oprema3.Dom za starije i nemone osobe Raaa200.000,003.1.Postrojenja i oprema4.Dom za starije i nemone osobe "Domenico Pergolis" Rovinj4.1.Adaptacija prostora kuhinje I restorana850.000,004.2.Postrojenja i opremaUKUPNO:2.440.000,00 VI. Istarska ~upanija osigurava u 2005. godini: 1. za potrebe hitnih intervencija investicijskog odr~avanja objekata, prostora, opreme i vozila iznos od 400.000,00 kuna, 2. za potrebe hitnih intervencija tekueg odr~avanja objekata, prostora, opreme i vozila iznos od 200.000,00 kuna. Istarska ~upanija odobrava sredstva iz stavka 1. ove to ke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni opravdanosti zahtjeva. VII. Na temelju kriterija i mjerila iz to ke III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni rashodi po domovima za 2005. godinu u Istarskoj ~upaniji su: UstanovaUkupni rashodi u 2005. godini (kn)Dom za starije i nemone osobe Novigrad8.088.879,00Dom za starije i nemone osobe Alfredo `tigli Pula10.375.558,00Doma za starije i nemone osobe Raaa3.116.737,00Dom za starije i nemone osobe Domenico Pergolis Rovinj8.878.826,00Hitne intervencije investicijsko odr~avanje400.000,00Hitne intervencije tekue odr~avanje200.000,00Ukupno:31.060.000,00 VIII. Ukupni rashodi utvreni u to ki VII. ove Odluke ine osnovicu za izra un potpora izravnanja za decentralizirane funkcije domova za starije i nemone osobe ~upanije, odnosno Grada Zagreba u 2005. godini, u skladu s lankom 45.a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave. Planirani vlastiti prihodi doma za starije i nemone osobe iz to ke II. ove Odluke u 2005. godini, navedeni su u koloni 3 tablice u nastavku. Planirani vlastiti prihod procijenjen je u skladu s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju i na inu plaanja korisnika i drugih obveznika uzdr~avanja u troakovima smjeataja izvan vlastite obitelji (Narodne novine, broj 112/98 i 5/2002) i cijenama usluga utvrenih ugovorima o meusobnim odnosima sklopljenih izmeu nadle~nog ministarstva i osniva a doma. Jedinica podru ne (regionalne) samouprave du~na je u svom prora unu za 2005. godinu osigurati domovima za starije i nemone osobe razliku sredstava (kolona 4 tablice u nastavku) od ukupnih rashoda utvrenih za 2005. godinu (kolona 2 tablice u nastavku), umanjenih za vlastiti prihod doma planiran u 2005. godini (kolona 3 tablice u nastavku). Ako dom za starije i nemone osobe ostvari vlastiti prihod, sukladno to ki II. ove Odluke, u manjem iznosu od procijenjenog, jedinica podru ne (regionalne) samouprave osigurava razliku izmeu ukupno ostvarenih prihoda i ukupno utvrenih rashoda iz to ke VII. ove Odluke. Ustanova Ukupni rashodi (kn) Planirani vlastiti prihodi (kn)Razlika sredstava izmeu ukupnih rashoda i planiranih vlastitih prihoda koje osigurava ~upanija (kn)1234Dom za starije i nemone osobe Novigrad8.088.879,004.957.328,003.131.551,00Dom za starije i nemone osobe Alfredo `tigli Pula10.375.558,004.988.252,005.387.306,00Doma za starije i nemone osobe Raaa3.116.737,001.322.680,001.794.057,00Dom za starije i nemone osobe Domenico Pergolis Rovinj8.878.826,004.570.300,004.308.526,00Ukupno:30.460.000,0015.838.560,0014.621.440,00Hitne intervencije:600.000,00600.000,00Ukupno:31.060.000,0015.221.440,00 IX. Sredstva za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi) dozna ivati e se, u pravilu, mjese no, u jednakim dvanaestinama. Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini i za hitne intervencije dozna ivati e se na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom postupku javne nabave, dostavljenih ovjerenih ra una o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okon anih situacija) za izvraene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaanje u tom mjesecu. X. Na in, postupak i rokovi izvjeaivanja utvrdit e se posebnim naputkom koji e biti temelj za tromjese no izvjeaivanje nadle~nom ministarstvu. XI. Ovlaauje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske ~upanije da po opravdanoj potrebi mo~e izvraiti preraspodjelu sredstava izmeu domova, a u okviru planiranih rashoda iz to aka III., IV. i V. ove Odluke. XI. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benim novinama istarske ~upanije". Klasa: 550-01/05-01/03 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 20 Na temelju lanka 36. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije, br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi RJE`ENJE o razrjeaenju lanova `kolskog odbora Srednje akole Vladimira Gortana Buje I. S du~nosti lana `kolskog odbora Srednje akole Vladimira Gortana Buje, razrjeaavaju se: Dario Penco, i Ivica Maros. II. Ovo Rjeaenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 013-02/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-2 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 21 Na temelju lanka 36. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije, br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21. velja e 2005. godine, donosi RJE`ENJE o izboru lanova `kolskog odbora Srednje akole Vladimira Gortana Buje I. Za lanove `kolskog odbora Srednje akole Vladimira Gortana Buje, izabiru se: Lorella Limoncin Toth, i dr.sc. Nada Frankovi. II. Ovo Rjeaenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 013-02/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. velja e 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. AKTI POGLAVARSTVA 1 Na temelju odredbi lanka 48. stavak 1. to ka 4. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 i 60/01) a vezano za lanak 38. istog zakona kao i Rjeaenja }upanijske skupatine Istarske ~upanije o imenovanju Stru nog povjerenstva, Klasa: 013-02/04-01/20; Urbroj: 2163/1-01/4-04-3 od 18. listopada 2004., te lanaka 54., 59. i 77. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 - pro iaen tekst i 10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 01. velja e 2005. godine donosi ZAKLJU AK o naknadama za rad lanovima Stru nog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaatiti okoliaa Istarske ~upanije I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim Zaklju kom utvruje se pravo na naknadu za rad i troakove prijevoza lanovima/ lanicama i predsjedniku koji obnaaaju spomenute du~nosti u Stru nom povjerenstvu za izradu Plana intervencija u zaatiti okoliaa Istarske ~upanije, osnovanog na temelju to ke 7. poglavlja V. Plana intervencija u zaatiti okoliaa (NN br. 82/99, 86/99 i 12/01) i Rjeaenjem }upanijske skupatine Istarske ~upanije o imenovanju Stru nog povjerenstva, Klasa: 013-02/04-01/20; Urbroj: 2163/1-01/4-04-3 18. listopada 2004. lanak 2. Nov ana sredstva za naknadu i troakove prijevoza za rad u tijelu iz to ke 1. ovog Zaklju ka osiguravaju se u Prora unu Istarske ~upanije. II. NOV ANA NAKNADA lanak 3. Nov ana naknada osobama iz lanka 1. ovoga Zaklju ka utvruje se kako slijedi: - naknada predsjedniku radnog tijela iznosi 400,00 kuna neto po sjednici kojom predsjedava; - naknada lanu/ lanici radnog tijela iznosi 300,00 kuna neto po sjednici u radu koje sudjeluje. lanak 4. Na naknadu iz lanka 3. ovog Zaklju ka isplatitelj obra unava i uplauje porez i eventualna druga davanja na na in utvren odnosnim va~eim propisima. III. NAKNADE MATERIJALNIH TRO`KOVA lanak 5. Osobe iz lanka 1. ovog Zaklju ka ostvaruju pravo na naknadu troakova prijevoza radi prisustvovanja sjednicama radnog tijela iz cit. odredbe, i to u visini cijene vozne karte mjesnog i/ili meumjesnog prijevoza. Naknada troakova iz stavka 1. ovog lanka isplauje se na temelju evidencije o prisutnosti na sjednici osobe koja je za dolazak i odlazak sa sjenice radnog tijela koristila prijevozno sredstvo u privatnom vlasniatvu ili prijevozno sredstvo mjesnog i/ili meumjesnog prijevoza. lanak 6. Evidenciju o prisutnosti osoba iz lanka 1. ovog Zaklju ka na sjednicama radnog tijela iz iste odredbe, koja evidencija uklju uje i podatke o pravu na naknadu i troakove sukladno odredbama lanaka 3. i 5. ovoga akta, vodi tajnica radnog tijela. Tajnica radnog tijela iz stavka 1. ovog lanka du~na je po zavraetku svake sjednice radnog tijela, dostaviti evidenciju s podacima iz stavka 1. ovog lanka Upravnom odjelu za prora un i financije Istarske ~upanije, radi obra una i isplate naknada i/ili troakova prijevoza u smislu odredbi ovog Zaklju ka. Obrazac evidencije iz stavka 1. stavka 1. ovog lanka sadr~ajno je istovjetan obrascu o evidencijama prisutnosti utvrenom Odlukom o naknadama lanovima }upanijske skupatine Istarske ~upanije koja je na snazi u trenutku sa injavanja predmetne evidencije. IV. STUPANJE NA SNAGU I PO ETAK PRIMJENE ZAKLJU KA lanak 7. Ovaj Zaklju ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije", a primjenjuje se od 15. sije nja 2005. Klasa: 351-01/05-01/03 Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 Pula, 01. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 2 Na temelju to ke III. I V. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini (Narodne novine, br. 185/04) i lanaka 59 i 77. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije, br.6/03- pro iaen tekst ,10/04) Poglavarstvo Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 01. velja e 2005. godine donosi ODLUKU o kriterijima, mjerilima, na inu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini I. Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, mjerila, na in financiranja i raspored sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini za: - investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova, - investicijsko i tekue odr~avanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova - informatizaciju zdravstvene djelatnosti. II. Sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Istarskoj ~upaniji za 2005. godinu utvrena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini (Narodne novine, br. 185/04) u ukupnoj visini od 18.500.000 kn. III. Raspored sredstava iz to ke II. Ove odluke utvren je primjenom kriterija vrste zdravstvene ustanove (primarna i sekundarna razina) po sljedeem mjerilu: - 70% sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova sekundarne razine - 30% sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova primarne razine. IV. Kriteriji za ostvarivanje prava na raspored sredstava za namjene utvrene to kom I. i II. su: - broj i kapacitet ugovorenih djelatnosti u osnovnom osiguranju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje - broj osiguranih osoba koje se lije e u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi - broj zgrada unutar pojedine zdravstvene ustanove - financiranje djelatnosti ustanove iz drugih izvora. Korektivni kriteriji su: - postojee stanje zgrada i opreme - postojee stanje opremljenosti - ulaganja u prethodnim godinama V. Raspored sredstava, primjenom kriterija i mjerila iz to ki III. I IV. ove odluke te utvrenog popisa prioriteta pojedine zdravstvene ustanove, utvruje se kako slijedi: Red. brojVrsta zdravstvene ustanove Naziv zdravstvene ustanoveIznos sredstava za decentralizirane funkcije u 2005.1.DZIstarski domovi zdravlja5.250.000,002.OBOpa bolnica Pula11.500.000,003.SBPrim.dr. Martin Horvat Rovinj750.000,004.Hitne intervencije1.000.000,00UKUPNO:18.500.000,00 VI. Zdravstvenim ustanovama iz to ke V. sredstva e se dozna ivati na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom postupku, u skladu sa zakonom, dostavljenih ovjerenih ra una o nabavi roba ili ovjerenih (privremenih ili okon anih situacija) za izvraene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaanje. Zdravstvene ustanove du~ne su dokumentaciju iz prethodnog stavka ovog lanka dostaviti u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske ~upanije. Sredstva iz to ke V. ove Odluke Istarska ~upanija mo~e i neposredno koristiti za potrebe pojedine zdravstvene ustanove sukladno popisu prioriteta. VII. Zdravstvene ustanove obvezuju se za namjenski utroaak sredstava te za dostavu posebnih izvjeataja o izvraenim rashodima po vrsti troaka. Na in i postupak izvjeaivanja utvrdit e posebnim naputkom Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske ~upanije. VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 510-01/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 Pazin, 01. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 3 Na temelju lanka 29. Zakona o prora unu ("Narodne novine" br. 96/03) i lanka 14. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.117/01 i 197/03), te lanka 77. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" broj 06/03 - pro iaeni tekst i 10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj 08. velja e 2005. godine donosi ODLUKU o planu nabave Upravnih odjela i Stru ne slu~be Istarske ~upanije u prora unskoj 2005. godini lanak 1. Ovom se Odlukom sukladno Prora unu Istarske ~upanije za 2005. godinu utvruje plan nabave Upravnih odjela i Stru nih slu~bi Istarske ~upanije s planiranom vrijednosti nabave, kako slijedi: R-1POZSTRU NA SLU}BA ZA POSLOVE SKUP`TINE I POGLAVARSTVA2.222.000,009Oprema i namjeataj za zgradu Draevka 3 200.000,009Zavjese za zgradu Draevka 3150.000,0013Uredski materijal520.000,0013Materijal i sredstva za iaenje i odr~avanje112.000,0017Tekue i investicijsko odr~avanje postrojenja i opreme100.000,0017Tekue i investicijsko odr~avanje transportnih sredstava 300.000,0019Usluga uvanja imovine i osoblja130.000,0022Grafi ke i tiskarske usluge slu~bene novine300.000,0022Grafi ke i tiskarske usluge porezna i druga rjeaenja190.000,0022Grafi ke i tiskarske usluge uvezivanje prora unskih dokumenata 90.000,0027Ostale usluge - nabava grba, zastava i pe ata130.000,00 R-2UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU UPRAVU I SAMOUPRAVU30.000,0061Oprema za odr~avanje i zaatitu 30.000,00 R-6UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREENJE330.000,00175Izrada elaborata o potrebama i lokacijama eksploatacije mineralnih sirovina na podru ju Istarske ~upanije 170.000,00175Izrada studije valorizacije krajobraza Rovinjsko-baljanskog priobalja160.000,00 R-7UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, UMARSTVO, VODOPRIVREDU 920.000,00186Izrada vinogradarskog katastra150.000,00187Izrada strategije razvoja poljoprivrede150.000,00208Izrada studije izvodivosti (projekat FISH.LOG)200.000,00208Izrada projektne dokumentacije (projekat FISH.LOG)420.000,00 R-8UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I RAD2.000.000,00208,308Izvedbeni projekt izgradnje nove bolnice u Puli 2.000.000,00 R-10UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, POMORSTVO I VEZE230.000,00497Izrada dokumentacije za utvrivanje granica pomorskog dobra150.000,00504Izrada studije za provedbu mjera sigurnosti prometa na cestama I}80.000,00 R-9UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU12.851.259,00Investicijsko odr~avanje OSNOVNIH `KOLA1.987.274,00Investicijsko odr~avanje - decentralizacija687.274,00332Izrada fasadnih stjenki na O` Vodnjan 115.000,00332Sanacija poda i elektroinstalacija O` Buzet P` Livade 100.000,00332Sanacija krova osnovne akole Savin enta150.000,00332Sanacija elektroinstalacija osnovne akole Mar ana70.000,00332Izrada dokumentacije i provoenje nadzora za investicijsko odr~avanje osnovnih akola50.000,00332Hitne intervencije za osnovne akole202.274,00Investicijsko odr~avanje - iznad standarda1.300.000,00353Izrada kolskog prilaza za TO` Buje 210.000,00353Sanacija krova O` epi200.000,00353Sanacija grijanja O` Buje50.000,00353Sanacija podova O` Raaa150.000,00353Zamjena prozora O` Nedeaina70.000,00353Sanacija krova i podova O` }minj340.000,00353Sanacija sanitarija O` Fa~ana80.000,00353Zamjena prozora O` i TO` Novigrad100.000,00353Zanavljanje opreme100.000,00Investicijsko odr~avanje SREDNJIH `KOLA1.372.321,00Investicijsko odr~avanje - decentralizacija1.254.786,00368Sanacija aportske dvorane O` i S` Buzet60.073,00368Sanacija krova `kole primjenjenih umjetnosti 150.000,00368Sanacija sanitarija i sportske dvorane Gimnazije Pula200.000,00368Sanacija ventilacije radionica Industrijsko obrtni ke akole Pula191.560,00368Sanacija krova i fasade srednje akole Buzet 200.000,00368Sanacija elektroinstalacija S` Zvane rnja Rovinj 50.000,00368Sanacija podova tehni ke akole Pula100.000,00368Dokumentacija i nadzor za srednje akole50.000,00368Hitne intervencije za srednje akole253.153,00Investicijsko odr~avanje u eni kih domova - decentralizacija 117.535,00367Sanacija sanitarija i centralnog grijanja U eni kog doma Pula 117.535,00Kapitalna ulaganja OSNOVNE `KOLE4.664.602,00Kapitalna ulaganja - decentralizacija 2.664.602,00352Izvoenje radova na dovraetku dogradnje O` Potpian 2.404.602,00352Izvoenje nadzora za dovraetak dogradnje O` Potpian 60.000,00352Izbor dobavlja a opreme za O` Potpian 200.000,00Kapitalna ulaganja - iznad standarda2.000.000,00355Izvoenje radova na izgradnji sportske dvorane P` Vi~inada 850.000,00355Izvoenje nadzora za sportsku dvoranu P` Vi~inada 50.000,00355Izbor dobavlja a opreme za P` Vi~inada 100.000,00356Izvoenje radova na adaptaciji i dogradnji O` Buzet 600.000,00356Izbor projektanata za adaptaciju i dogradnju O` Buzet 200.000,00356Izvoenje nadzora za adaptaciju i dogradnju O` Buzet 100.000,00356Izbor dobavlja a opreme za O` Buzet 100.000,00Kapitalna ulaganja SREDNJE `KOLE4.827.062,00Kapitalna ulaganja - decentralizacija 4.607.062,00389Izvoenje radova na dogradnji S` Eugena Kumi ia Rovinj 800.000,00389Izvoenje nadzora na dogradnji S` Eugena Kumi ia Rovinj 150.000,00389Ispitivanje terena i revizija projektne dokumentacije za S` Eugena Kumi ia Rovinj 50.000,00390Izvoenje radova na sanaciji krova S` Mate Bla~ine Labin 500.000,00390Izvoenje nadzora na sanaciji krova S` Mate Bla~ine Labin 30.000,00390Izbor projektanta za sanaciju krova S` Mate Bla~ine Labin 10.000,00390Izvoenje radova na kotlovnici S` Mate Bla~ine Labin 460.000,00391Izvoenje radova na izgradnji sportske dvorane Gimnazije Pula 400.000,00391Izvoenje nadzora za sportske dvorane Gimnazije Pula 100.000,00391Ispitivanje terena i revizija dokumentacije za Gimnaziju Pula 100.000,00392Izbor projektanata za `kolu za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Pula 10.000,00392Izbor dobavlja a opreme za `kolu za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Pula 590.000,00392.1Izbor projektanta za srednju akolu Zvane rnja Rovinj20.000,00392.1Izvoenje nadzora za srednju akolu Zvane rnja Rovinj10.000,00392.1Izvoenje radova na izgradnji srednje akole Zvane rnja Rovinj670.000,00392.2Izbor projektanta za srednju Gospodarsku akolu Buje 20.000,00392.2Izvoenje nadzora za srednju Gospodarsku akolu Buje10.000,00392.2Izvoenje radova srednju Gospodarsku akolu Buje677.062,00Kapitalna ulaganja - iznad standarda220.000,00394Izbor projektanata za Tehni ku akolu Pula 100.000,003941Izrada idejne tehni ke dokumentacije za izgradnju aportske dvorane Gimnazije Jurja Dobrile Pazin120.000,00UKUPNO 18.583.259,00 POZRA UNAL. OPREMAPOZRA UN. PROGRAMI POZUREDSKA OPREMA POZ PRIJEVOZ. SREDSTVA POZODR}.RA . OPREMEUKUPNO RAZDJELR-19111.000,001112.000,00950.000,0010220.000,00393.000,00R-25622.000,00586.000,005660.000,0057220.000,00308.000,00R-37622.000,00776.000,007615.000,0043.000,00R-41158.000,0011510.000,0018.000,00R-513637.000,001373.000,0040.000,00R-6163166.000,00164144.000,001632.000,00312.000,00R-71854.000,004.000,00R-821818.000,002206.000,0021820.000,0044.000,00R-931615.000,003173.000,0018.000,00R-1049329.000,0049515.000,004944.000,0048.000,00R-1151419.000,0019.000,00R-12605110.000,0060623.000,00615200.000,00333.000,00UKUPNO542.000,00218.000,00180.000,00440.000,00200.000,001.580.000,00 SVEUKUPNO PLAN NABAVE20.163.259,00 lanak 2. Poglavarstvo Istarske ~upanije odreuje dinamiku i prioritete nabave na temelju ostvarenja prihoda u odreenom vremenskom periodu, Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti te proceduri za nabavu koja je sastavni dio Dokumentacije sustava upravljanja po ISO 9001:2000 . lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoaenja i objaviti e se u "Slu~benim novinama " Istarske ~upanije. Klasa: 406-01/05-01/04 Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 Pula, 08. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 4 Na temelju lanka 31. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03) i lanka 59. i 77 Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" - pro iaeni tekst, br. 6/03 i 10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije, na sjednici odr~anoj dana 08. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o dopuni Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru lanak 1. U lanku 2. Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 9/04) dodaje se to ka 7 koja glasi: "7. C.A.P.I.R. d.o.o. Banjole, za eksperimentalni uzgoj akoljaka na lokacijama `kolji premanturski, uvala Valmi~eja i zaljev Valun (Opina Medulun) - s danom stupanja na snagu ove Odluke". lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoaenja i objavit e se u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 342-01/05-01/03 Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 Pula, 08. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 5 Na temelju lanka 26. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03) i lanka 59. i 77. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", pro iaeni tekst, br. 6/03 i 10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije, na sjednici odr~anoj dana 08. velja e 2005. godine donosi ZAKLJU AK o dopuni Zaklju ka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana 1. U to ki 2. Zaklju ka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 9/04) iza podto ke 2.3. dodaje se nova podto ka 2.4. koja glasi: "2.4. ISTRACOMMERCE d.d. Pazin - trgovina ~ive~nim namirnicama na malo". 2. Ovaj Zaklju ak stupa na snagu danom donoaenja, a objavit e se u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 342-01/05-01/04 Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 Pula, 08. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 6 Na temelju to ke III. i V. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini (Narodne novine, br. 185/04) i lanaka 59 i 77. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije, br.6/03- pro iaen tekst ,10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 22. velja e 2005. godine donijelo je ODLUKU o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, na inu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini I. Ovom odlukom mijenja se to ka V. Odluke o kriterijima, mjerilima, na inu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini Klasa:510-01/05-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 od 1.velja e 2005. godine tako da ista glasi: V. Raspored sredstava, primjenom kriterija i mjerila iz to ki III. i IV. ove odluke te utvrenog popisa prioriteta pojedine zdravstvene ustanove, utvruje se kako slijedi: Red. brojVrsta zdravstvene ustanove Naziv zdravstvene ustanoveIznos sredstava za decentralizirane funkcije u 2005.1.DZIstarski domovi zdravlja5.550.000,002.OBOpa bolnica Pula12.150.000,003.SBPrim.dr. Martin Horvat Rovinj800.000,00UKUPNO:18.500.000,00 II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoaenja, a objaviti e se u Slu~benim novinama Istarske ~upanije. Klasa: 510-01/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/8-05-5 Pula, 22. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 7 Na temelju lanka 20. stavka 2. i lanka 24. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03) te lanka 59. i 77. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", - pro iaeni tekst, br. 6/03 i 10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 22. velja e 2005. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru lanak 1. U Odluci o davanju koncesija na pomorskom dobru ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 7/03, 13/03 i 7/04) lanak 4. briae se. lanak 2. U lanku 5. stavka 1. i 3. mijenjaju se i glase: "Uplata godianjeg iznosa koncesijske naknade iz lanka 2. ove Odluke vrai se u tekuoj godini najkasnije do 31. kolovoza. Koncesijska naknada je zajedni ki prihod dr~avnog, ~upanijskog i gradskog/opinskog prora una, a uplauje se u korist ra una grada/opine na ijem se podru ju nalazi pomorsko dobro." U istom lanku stavka 2. briae se. lanak 3. U lanku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. alineja 2. ovog lanka na podru ju unutraanjih morskih voda i teritorijalnog mora, OVLA`TENIK je du~an ishoditi koncesijsko odobrenje sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 36/04)". lanak 4. Iza lanka 8. dodaju se novi lanovi 8a., 8b. i 8c. koji glase: "8 a. U cilju odr~avanja, unapreenja i zaatite pla~a, OVLA`TENIKU se omoguava izvoenje zahvata na ureenju pla~a. Zahvati na ureenju pla~a smatraju se: 1. renaturalizacija 2. sanacija 3. ureenje morfoloaki nepromijenjenih dijelova pla~a Renaturalizacija je skup intervencija koje se poduzimaju radi vraanja u prirodna stanja dijelova pla~a koje su prethodnim zahvatima oateene. Sanacija je skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljaanja stanja pla~a koje su prethodnim zahvatima oateene. Ureenje morfoloaki nepromijenjenih dijelova pla~a je provoenje zahvata radi poboljaanja mogunosti koriatenja dijelova pla~a na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji dijelom moraju biti o uvani. 8 b. Pod ureenjem pla~a sukladno odredbi lanka 8 a. ove Odluke smatra se izvoenje sljedeih zahvata: 1. iaenje obalnog pojasa i njegovih dijelova od betona i betonskih konstrukcija i oplo enja; 2. rekonstrukcija prijaanjeg stanja dijela obalnog ruba; 3. obnova karakteristi nog aumskog ruba makije kao prirodne sukcesije obalnog ruba; 4. izgradnja kamenih potpornih zidova za zaatitu od erozije; 5. izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru; 6. nanoaenje pijeska i aljunka na dijelovima pla~e; 7. oblaganje dijelova pla~e (sun aliata) kamenim plo ama; 8. izgradnja infrastrukture u funkciji pla~e (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, NN elektroenergetska, javna rasvjeta, telekomunikacijska); 9. hortikulturno ureenje; 10. postavljanje tuaeva, prenosivih kabina za presvla enje i osmatra nica za nadzornika pla~e; 11. postavljanje monta~ne komunalne opreme (klupe, stolovi, koaevi za otpatke, suncobrani, le~aljke, informativne plo e); 12. postavljanje pontona za kupa e i signalizacije u moru; 13. nasipavanje u moru; 14. izvoenje drugih zahvata predvienih va~eim urbanisti kim planovima ureenja ili detaljnim planovima ureenja. 8 c. Za izvoenje zahvata iz lanka 8 b. ove Odluke OVLA`TENIK je du~an pribaviti idejno rjeaenje izraeno od strane ovlaatene pravne ili fizi ke osobe i prethodnu suglasnost Stru nog tijela za utvrivanje uvjeta za ureenje pla~a (dalje u tekstu: Stru no tijelo). Stru no tijelo osniva Poglavarstvo Istarske ~upanije u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Stru no tijelo se sastoji od 7 lanova, koji su predstavnici: Poglavarstva Istarske ~upanije; ~upanijskih upravnih odjela nadle~nih za poslove pomorstva, prostornog ureenja, graditeljstva, zaatite okoliaa i turizma; Ureda dr~avne uprave u Istarskoj ~upaniji; Lu ke kapetanije i jedinice lokalne samouprave na ijem se podru ju provodi zahvat na ureenju pla~e. lanove Stru nog tijela predla~u elnici navedenih tijela. lanovi Stru nog tijela izmeu sebe biraju predsjednika Stru nog tijela. Stru no tijelo djeluje pri }upanijskom upravnom odjelu za promet, pomorstvo i veze." lanak 5. U lanku 9. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Ugovorom o poslovnoj suradnji iz stavka 3. ovog lanka mora biti utvrena obveza ishoenja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz lanka 6. stavka 1. alineja 2. ove Odluke na podru ju unutraanjih morskih voda i teritorijalnog mora, sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 36/04)". lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 342-01/05-01/10 Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 Pula, 22. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. 8 Na temelju lanka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03) i lanka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 23/04 i 101/04) te lanka 59. i 77. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 6/03 - pro iaeni tekst i 10/04), Poglavarstvo Istarske ~upanije, na sjednici odr~anoj dana 22. velja e 2005. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog koriatenja bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu lanak 1. Poglavarstvo Istarske ~upanije daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog koriatenja bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu, s dosadaanjeg ovlaatenika - AUTO ZUBAK d.o.o. Velika Gorica na novog ovlaatenika koncesije - PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. Umag. lanak 2. Koncesija iz lanka 1. ove Odluke utvrena je Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog koriatenja bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 4/00), a odnosi se na gospodarsko koriatenje bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu, ukupne povraine 2406 m2 i uz godianju koncesijsku naknadu u iznosu od 51.790,00 kn. lanak 3. Novi ovlaatenik koncesije - PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. Umag stje e pravo posebne upotrebe i gospodarskog koriatenja bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu, te stje e sva prava i preuzima sve obveze kako je odreeno re enom Odlukom o davanju koncesije i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru od 5. lipnja 2000. godine, s danom potpisa aneksa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. lanak 4. Na temelju ove Odluke ovlaauje se ~upan Istarske ~upanije da u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopi s dosadaanjim ovlaatenikom i novim ovlaatenikom koncesije aneks Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru kojim e se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaatenika. lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 342-01/05-01/12 Urbroj: 2163/1-01/8-05/2 Pula, 22. velja e 2005. ISTARSKA }UPANIJA POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i, v.r. OSTALO 1 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klari, predsjednik suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonji, Jasna Omejec, }eljko Poto njak, Agata Ra an, Emilija Raji, Smiljko Sokol, Nevenka `ernhorst, Vice Vukojevi i Milan Vukovi, odlu ujui o zahtjevu za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom drugog propisa, na sjednici odr~anoj dana 2. velja e 2005. godine, donio je ODLUKU I. Ukida se Odluka o raspisivanju referenduma za podru je Opine Fa~ana, od 3. kolovoza 2004. godine, objavljena u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije", broj 9/04. II. Ova odluka objavit e se u " Narodnim novinama" i " Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Obrazlo~enje 1.Vlada Republike Hrvatske podnijela je temeljem odredbe lanka 35.Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/99.,29/02. i 49/02.- pro iaeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o raspisivanju referenduma za podru je Opine Fa~ana, klasa: 021-05/04-01/06, ur. broj: 2168/08-03/00-04-5, koju je donijelo Opinsko vijee Opine Fa~ana na sjednici 3. kolovoza 2004. godine, a koja je objavljena u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije", broj 9/04. (u daljnjem tekstu Odluka). Osporena Odluka glasi: I Opinsko vijee Opine Fa~ana raspisuje referendum za podru je Opine Fa~ana. II Na referendumu e bira i odlu ivati o lokaciji trase plinovoda i plinskog terminala koje graevine su Prostornim planom Istarske ~upanije planirane na podru ju Opine Fa~ana. Poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana, izmeu ostalih: -ureenje naselja i sstanovanja, -prostorno i urbanisti ko planiranje, -zaatita i unapreenje prirodnog okoliaa, odreeni su lankom 19. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj ) samoupravi kao poslovi lokalnog zna aja o kojima opina sukladno lanku 18. Zakona samostalno odlu uje. Referendumskim izjaanjavanjem omoguava se bira ima Opine Fa~ana da odlu e da li prihvaaju lokaciju plinovoda i plinskog terminala na podru ju Opine, i na taj na in, sukladno svom zakonskom ovlaatenju samostalno odlu e o ureenju prostora. III Referendumsko pitanje glasi: "Zahtjevamo izmjeatanje trase plinovoda i plinskog terminala s podru ja Opine Fa~ana" "DA" "NE" IV Referendum e se odr~ati dana 05. rujna 2004. godine. V Ova Odluka stupa na snagu danom donoaenja i objavljuje se u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". 2. Vlada Republike Hrvatske u zahtjevu navodi da je Sredianji dr~avni ured za upravu, 27. kolovoza 2004. godine, temeljem odredaba lanka 79. stavka 1. i lanka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj i podru noj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine", broj 33/01. i 60/01.), odlukom, klasa:023-01/04-01/326, ur. broj: 515-11-04-07-03, ocijenio osnovanom odluku Ureda dr~avne uprave u Istarskoj ~upaniji, klasa: 040-02/04-01/1, ur. broj: 2163-01-04-1 od 20. kolovoza 2004. godine, kojom je obustavljena od primjene osporena Odluka. Vlada Republike Hrvatske smatra da osporena Odluka nije donijeta u suglasnosti s odredbom lanka 4. stavka 2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju dr~avne vlasti i lokalne samouprave ( "Narodne novine", broj 33/96. i 92/01., u daljnjem tekstu: Zakon o referendumu), lankom 24. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i podru noj ( regionalnoj) samoupravi, a u svezi lanka 19. i lanka 24. stavka 1. Zakona o prostornom ureenju ("Narodne novine", broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.). 3. U skladu s odredbom lanka 42. stavka 1. Ustavnog zakona, zahtjev je dostavljen na o itovanje Opinskom vijeu Fa~ana, kao donositelju osporene Odluke, koje je o itovanje zaprimljeno u Ustavnom sudu 7. listopada 2004. godine. Zahtjev je osnovan. 4. Odredba lanka 4. Zakona o referendumu glasi: Lokalni referendum mo~e raspisati predstavni ko tijelo jedinice lokalne samouprave i predstavni ko tijelo jedinice podru ne ( regionalne) samouprave. Predstavni ko tijelo iz stavka 1. ovog lanka ,mo~e pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i podru noj( regionalnoj ) samoupravi i statutom, raspisati referendum o pitanju iz svojega samoupravnog djelokruga o kojem predstavni ko tijelo ima pravo donositi odluke. 5. Odredbe lanka 24. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i podru noj ( regionalnoj ) samoupravi propisuju: Graani mogu neposredno sudjelovati u odlu ivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora graana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i podru ne ( reginalne ) samouprave. Referendum se mo~e raspisati radi odlu ivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu opeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavni kog tijela kao i o drugim pitanjima odreenim zakonom i statutom. Odredbom lanka 19. Zakona o lokalnoj i podru noj ( regionalnoj ) samoupravi propisani su poslovi lokalnog zna aja kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana ato ih u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju jedinice lokalne samouprave, meu kojima su i poslovi prostornog i urbanisti kog planiranja. 6. Zakonom o prostornom ureenju ("Narodne novine", broj 30/94., 68/98.,61/00.,32/02 i 100/04.) ureuje se sustav prostornog ureenja, uvjeti i na in izrade, donoaenja i provoenja dokumenata prostornog ureenja, te nadle~nost tijela dr~avne uprave i tijela jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i ureivanje prostora Republike Hrvatske. Odredbom lanka 24. stavka 1. Zakona o prostornom ureenju propisano je: prostorni plan ureenja opine ili grada donosi opinsko, odnosno gradsko vijee, po pribavljenoj suglasnosti ureda dr~avne uprave u ~upaniji o njegovoj usklaenosti sa prostornim planom ~upanije. Prema odredbi lanka 19. Zakona o prostornom ureenju prostorni plan ~upanije donosi ~upanijska skupatina po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaatite okoliaa, prostornog ureenja i graditeljstva o njegovoj usklaenosti s odredbama tog Zakona, Strategijom i Programom prostornog ureenja Republike Hrvatske i prostornim planovima susjednih ~upanija, te po pribavljenom mialjenju predstavni kih tijela opina i gradova na podru ju ~upanije. Predstavni ka tijela jedinica lokalne samouprave (opine i gradovi) sudjeluju u donoaenju prostornog plana ~upanije davanjem mialjenja u roku od 60 dana od dostave prijedloga prostornog plana i obraenih primjedaba iznesenih u javnoj raspravi. U slu aju da predstavni ko tijelo ne dostavi mialjenje u propisanom roku smatrat e se da predstavni ko tijelo nema primjedbi na predlo~eni plan ( stavak 2. lanka 19. Zakona o prostornom ureenju). Detaljan postupak donoaenja prostornog plana propisan je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donoaenja prostornih planova ( "Narodne novine", broj 101/98.) kojom je odreen na in i postupak provoenja javne rasprave o prijedlogu prostornog plana, prijedlogu izmjene, dopune i stavljanja izvan snage prostornog plana, te na in i sudjelovanje u tom postupku svih sudionika meu kojima su i jedinice lokalne samouprave. 7. }upanijska skupatina Istarske ~upanije donijela je Odluku o donoaenju prostornog plana Istarske ~upanije koja je objavljena u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije ", broj 2/2002. U prostornom planu Istarske ~upanije, izmeu ostaloga, odreena je trasa magistralnog plinovoda Pula-Karlovac. 8. Iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi da lokalni referendum mo~e biti raspisan samo o pitanjima iz samoupravnog djelokruga o kojima predstavni ko tijelo jedinice lokalne samouprave (opine i grada ) ima pravo donositi odluke. U konkretnom slu aju osporenom Odlukom nije raspisan referendum o pitanju iz samoupravnog djelokruga Predstavni kog tijela Opine Fa~ana. Zbog navedenog, Ustavni sud utvruje da osporena Odluka nije u suglasnosti s odredbom lanka 4. stavka 2. Zakona o referendumu, niti s odredbom lanka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi, pa time ni s lankom 5. stavkom 1. Ustava, koji propisuje da svi propisi moraju biti u suglasnosti i s Ustavom i sa zakonom. 9. Stoga je, temeljem odredbe lanka 55. stavka 1. Ustavnog zakona, odlu eno kao u to ki I. Izreke.To ka II. izreke temelji se na odredbi lanka 29. stavka1. Ustavnog zakona. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: U-II-3205/2004 Zagreb, 2. velja e 2005. PREDSJEDNIK SUDA dr. sc. Petar Klari, v.r. Suglasnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava Tajnik za ustavnosudsko poslovanje Vladimira Vodanovi Stranica PAGE 2 SLU}BENE NOVINE ISTARSKE }UPANIJE Broj 1/2005. Broj 1/2005. SLU}BENE NOVINE ISTARSKE }UPANIJE Stranica PAGE 1 28:lnp|~pr "пЫпЈпtп`п'jsCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH'jqCJOJQJU^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH5OJQJ\^JCJOJQJ^J#2j`n j ` 6: 7p#%$`a$$a$j t v   J L N Z \ f h nھھھھھھھھnھھ'j6CJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH#npr~VXZlnZ\^jlTVXdf>@LNھھھھھھھھnھھ'jCJOJQJU^JmHsH'jlCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH'jTCJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH#B.nh,@hzxz|t !""#.$$"% 7p#%vx$&&(*:<46prھھھھھھھھnھھ'j CJOJQJU^JmHsH'j CJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH'j CJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH#| (*.06:JLTھھھ|hYY||||||0JCJOJQJ^JmHsH'jU CJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH'j CJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH'j= CJOJQJU^JmHsH"TV\^vx|~ `bdprtvx$&6ůӟӑőőőőőőőőőőCJOJQJ\^JmHsH0JCJOJQJ\^JmHsH*j CJOJQJU\^JmHsHCJOJQJ\^JmHsH$jCJOJQJU\^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsH968<>TVfhjx !!!!!!!!!!!"" #####1$2$ֱŢ֎ŢzŢfŢ'jCJOJQJU^JmHsH'j{ CJOJQJU^JmHsH'j CJOJQJU^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH'jw CJOJQJU^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ\^JmHsH(2$W$X$Y$_$`$$$$$$$$q%x%{%|%%%%%%%%%%%%%%%%%%οοοykykykk\CJOJQJ^JaJmHsH5OJQJ\^JmHsH5OJQJ\^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH!"%p%q%x%%%%%%%%%%2)4)B)"*$*8*6-8-V-X-$da$$a$$a$ &d P $a$$`a$ 7p#%%&&&&&&&&(&*&,&@&B&H&J&R&X&f&h&t&x&|&&&&&&4)"*$*8*,,V-X---..R/d/0\2^2r23455888n;;<=$>:>N>f>A񫝫5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JaJ%B*CJOJQJ^JaJmHphsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH OJQJ^JCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH:>N> ?AAACCCC C8C:CbCtCCCCHDZD $$Ifa$$`a$$a$$a$AAACtCCFDHDDDDDDDDE E E:EJRJVJZJ^J`JlJxJzJJJFf61Ff$/$IfFf- $$Ifa$JJJJJJJJJJJ K,K@KDKHKJKLKXKbKdKjKKKKKK$FfZ5$IfFfH3 $$Ifa$KKKKKKKLLL2L6L8LLJLVLXL^LnLzLLLLLLLFf~9$IfFfl7 $$Ifa$LLLLLLLLLLLM M MM&M2MFMJMNMRMTM`MlMnMtMMFf?Ff=$IfFf; $$Ifa$MMMMMMMMMMMMMMNN N NN N"N(NNN\NpNtNxNFfC$IfFfA $$Ifa$MMMMMMM N"N(NpNNNNNNNN2OLONOTOOOOOOOO P"P(P\PvPxP~PPPPP:QVQXQ^QQQQQQRR RbRRRRRRRR0SJSLSRSSSSSS׹CJOJQJ\^JCJCJOJQJ^JCJOJQJ\^JmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JmHsHDxN|N~NNNNNNNNNNNNNNNNOO2O6O8O:OPHPFf2NFf L$If $$Ifa$FfJHP\P^PbPdPfPnPvPxP~PPPPPPPPPPPPQ"Q:Q>Q@QBQFfVR$IfFfDP $$Ifa$BQDQNQVQXQ^QtQQQQQQQQQQQQQQQRRRRRRFfXFfzV$IfFfhT $$Ifa$R R@RNRbRfRhRjRlRvRRRRRRRRRRRRRRRSS0SFf\FfZ$If $$Ifa$0S4S6S8S:SBSJSLSRShSvSSSSSSSSSSSSSSSSSFf`$IfFf^ $$Ifa$ST TTT0T>TVTXT\T^T`TjTrTtTzTTTTTTTTTTTTFf gFfd$IfFfb $$Ifa$S TTTVT`TrTtTzTTTTTTTU(U*U0UlUUUUUUUUVV8V:V@VRVzVVVVVVVV4W8WZW\WbWWWWWXX X&XXXvXxX~XѼ޲޲CJOJQJ^JmHsHCJCJOJQJ^JCJOJQJ\^JCJOJQJ\^JmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsH9TTTUUUUU U(U*U0UDUTUlUnUpUrUvU~UUUUUUUUFf.kFfi $$Ifa$$IfUUUUUUUUUVVV V"V$V.V8V:V@VRVbVzV|V~VVVVFfRo$IfFf@m $$Ifa$VVVVVVVVVVVVVVVW W4W8W\D\t\\\\\\\\ ]&]@]´¤´¤ЗCJOJQJ^JmHsH *CJOJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JmHsH:.Y0Y6YRYbYzY|Y~YYYYYYYYYYYYYYYYYYZZFfFf$If $$Ifa$FfZ.Z2Z6Z8Z:ZDZNZPZVZbZrZZZZZZZZZZZZZZԼFf* $$Ifa$ $$Ifa$$IfFf $$Ifa$ZZZZZ[[ [ [0[H[L[N[P[R[\[f[h[n[[[[[[[[ $$Ifa$FfN$If$IfFf< $$Ifa$[[[[[[\ \"\&\*\,\4\<\>\D\V\`\t\v\z\~\\\\\ݨبFfFfr $$Ifa$$IfFf` $$Ifa$\\\\\\\\\\\\\] ] ]"]&]*],]6]@]B]H]V]b]ݜFf $$Ifa$Ff$If $$Ifa$@]B]H]b]v]]]]]]]^6^B^X^Z^`^^^^^^^___T_r_t__`.aabbFbHbLbbbbbbüüóüüü}o}o}ü5CJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JCJCJOJQJ^J CJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsH CJmHsH*b]v]x]|]~]]]]]]]]]]]]]]]]^^"^6^:^>^ݼFf̚$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$>^@^B^N^X^Z^`^^^^^^^^^^^^^^^^^__ _ݼFf $$Ifa$$IfFfޜ $$Ifa$ ____0_<_T_X_\_^_`_j_r_t_v_```````.aHazaabFf$IfFf $$Ifa$bbbFbHbLbfbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbb $$Ifa$Ff>$IfFf& $$Ifa$bbbbbbcc.cLcNcRcccccc d ddBd`dbdfddddddddd$e,eFeHeLereeeeeeff fTfvfxf~ffffffg8g:g@gPgxg̷ٰٰٰٰ٢٢̷̷ٰٰٰٰٰCJOJQJ\^J *CJOJQJ^JmHsH CJmHsHCJOJQJ\^JmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^Jh@hJhThVh\hFfLFf:$IfFf( $$Ifa$xggggggggg4hThVh\hhhhhhhhh i iiFihijipiiiiiiijj0j2j8jDjdjjjjjjjj:lmBmPmRmVmXm`mbmlmnmtmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsHTnnn n*n,n0n4nDnFnXnZnfnhnjnlnxnznnnnnnoophq~qssss&s0ss@sBsJsLsTsVs`sbstsvszs|sssssssssssssssssssttt tt׳׳"5CJOJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHFttt t&t(t4t8t:tJLNPTV\^dflptvz|CJOJQJ^JCJOJQJ^JmHsHWΜМԜ֜ޜ 02BFT\Ȟ̞ΞОҞ^`bΕyCJOJQJ^JmHsH6OJQJ^J OJQJ^JCJOJQJ^JaJmHsH5OJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^J5CJOJQJ\^J5CJOJQJ\^JmHsH)>Ȟʞ̞ΞҞԞ`bvZ\pؤڤ``$`a$$a$$`a$$a$ &d P $a$$a$bv\pԤ4D©&hn֪ Hα4\DP޷`ͻ߬߬ͻ߬ͻ͈߬"6CJOJQJ\^JaJmHsH"CJOJQJ\]^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"56CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ]^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH.`bBDj© Bfh֪(*J°ް $U^`Ua$ $p^p`a$$U`Ua$$a$ fƱȱ4 PRܶ޶޷^` $p^p`a$$a$ $U^`Ua$Ļ*DfȼʼNPB\z:< $p^p`a$$a$ $p^p`a$ ,ʼ$X8<Roxdf>@B;́͡ó́́;_O6CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH"56CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ]^JaJCJOJQJ^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ]^JaJmHsH"5CJOJQJ]^JaJmHsH<R|~()yz2df>@BD &d P $a$$a$BDFH"6T$Xt$&:jFnƿƟƐn^^^ƟƟƟ^^^5CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ^JmHsH OJQJ^JCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH$DH "6t T~$r&VXt$a$$a$$`a$$a$tJ$&:hj|$`a$$a$|~F:DFlnZ,df| "$a$$`a$$a$n,f|"0FD4z| " ( , ^ ` t ~ OJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH102Hh$`a$$a$BD024z $d`a$$a$ $d`a$ $d`a$$a$ &d P d`z|  "  ( J * , ^ ` t V@B4 $d`a$ $d`a$ $d`a$46hh>VrD\^l d` $d`a$"""'( ((( )z,|,,-.(/\//////>1222224(9>9:;~;;??FB\BⰠuc"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JaJ"6CJOJQJ]^JaJmHsHCJOJQJ]^JaJmHsH6CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH& """"""#|$\%'''( ((n((((((( )+ $d`a$ $d`a$d` $d`a$+---.D./////>1122222r2468&9(9>9<: $d`a$d` $d`a$ $d`a$<:::;|;~;;0<=???DBFB\BVCpDrDDEE8FFGXHd`d` $d`a$ $d`a$ $d`a$\BrDDMMXOnOQ"R$R:RnSSTT>VTVWWXXX YZZ\`t`b2bHbddeehi2io4ooovpppp0sFsnttu8ww@w񵨘5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5XH0J*KLMMMMMjNVOXOnOOQQ"R$R:RSnSSS(TTT $d`a$ $d`a$ $d`a$TTVTVWWWW0XXXXX Y:YZZZ ]l^\`^`t` bd` $d`a$ $d`a$ $d`a$ bbb0b2bHbddddfeeeeghhii2ibijjkkdm $d`a$ $d`a$ $d`a$dmmoo4oooorptpvppppzq~r.s0sFsltnttuuu,v $d`a$ $d`a$ $d`a$,v^v`vvw8w:wwBwyy|z~zzV{X{`{ |$|L|r||`$a$$a$$a$$`a$$a$ &d P $a$ $d`a$@wBwxxy|z~zzzP{X{`{{{||"}*}}jlnpƂ(¶ª¶ª¶¶›}o__U_5OJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ OJQJ^JCJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsH ||| }"}*}}}(~Z~~~~Bfhjlp‚ĂƂ$a$$`a$$a$ &d P $a$`$a$ (*̅0<>@PRdf$If $$Ifa$ $$Ifa$$If$a$0:<>PRz|fhŠLNJLbƿƿưƑ~~ƿCJaJmHsH5OJQJ^JaJOJQJ^JaJ CJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJCJaJmHnHsHtHCJaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH1ΆІXOOOOOOF $$Ifa$ $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 laІOLFFFF $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$,.tvF$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$Ƈȇ $$Ifa$ $$Ifa$  "ZXOOOOOOO $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 laZ\jlz|~OFFF $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$F$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$68RTdf $$Ifa$ $$Ifa$ fhjlnp~X|OOOOOOF $$Ifa$ $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 laOMMMM$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ŠĊ֊؊$If $$Ifa$ $$Ifa$$If^$a$8:VMMMMMMM $$Ifa$$$Ifl4r)8 " 3044 la:JLNPVXZlnO$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ nO$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ O$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ 68HJLO$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ LRTnpO$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ Œ $$Ifa$ &(PR`XOOOOOOOO $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la `bdflnO$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ bd؍ڍ "bdz ~24ln@B˻ڙvivfCJCJaJmHnHsHtHCJaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5OJQJ^JaJ OJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsH(ƍȍ؍ڍ܍ O$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ "&(*8:O$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ :<PRbdfzOMH$a$$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$zď(*xސ ~ЖҖ`$a$$a$ &d P $a$$`a$\^ 024FHjl$If $$Ifa$ $$Ifa$$IflnpvxV\MMMMMM $$Ifa$$$Ifl4r)8 " 3044 la$&O FFF $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$&(prF,$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$ؙ֙&(>@ $$Ifa$ $$Ifa$ @BDJLNԚX\OOOOOOO $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 laԚ֚O0FFFF $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$$&VXnpF$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$ 6@BDFL겤wgWNCJaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5OJQJ^JaJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJ5CJOJQJ\^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ\^JaJmHsH CJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDFfhXOOOOOOF $$Ifa$ $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 lah~œOFFFFF $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$œF$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$46prF$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$؝ڝ $$Ifa$ $$Ifa$  XOOOOOOF $$Ifa$ $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 la(*@BDFfhOMMMM$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$hz~JLŸҟԟ֟ $If $$Ifa$ $$Ifa$$If^ԟ֟@6DZDZzl_XKCJOJQJ^JmHsH OJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJCJaJmHsHCJaJmHnHsHtH>@X@OOOOOOF $$Ifa$ $$Ifa$$$Iflr)8 " 3044 laƠFh$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$ƠȠʠFDD$$Iflr)8 " 3044 la $$Ifa$ $$Ifa$Hzb46$a$$a$ &d P $a$$`a$$a$*PRfdxL`ƺ|rxZppTjZRdbx߾ߜߜ5CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"56CJOJQJ^JaJmHsH=ЧN(*PRfޫNdfbdxJL`ƺ$`a$ & F$a$$a$z|pr,vxXZpnp0`$`a$$a$$a$PRTjXZ\,($`a$$a$$a$NPRdF<bd`$a$$`a$$a$`bx "$&<$V>bdfhnFH$a$$a$ &d P $a$$a$ <fhlnHD   |~ ,.24FHLNZ\`bnptv;͌;rrrrrrrrrrrrrrCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ OJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH"56CJOJQJ^JaJmHsH,R B D r  &    |~ "$ $ & Fa$$a$$a$ &d P `$a$$h^ha$$ & Fa$ $24:<>@BRTdfprvx "&(248:DFPRZ\`bjlxz|CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJX 2dfh@BDFHNvxzR$`a$$a$` &d P $a$$a$$a$$a$$ & Fa$@BDFHLNvz|*,<@NЖ}o}ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ5CJOJQJ\^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsH OJQJ^JCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH+RThFH\,.B  !!!!" "n"""""" &d P $`a$$a$`$a$NTV`hFHJT\,.0:BVXZ\rt|~(*02<>FHPRVXdf~CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHN(*.2<DJLX\dfhjtv "*,<>JLPRfh|~   ( 2 6 @ B N P T CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ[T V X Z h j p r ~            !! !!!!!!&!(!4!6!8!>&?οwlaSlSlSlGl5CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ\^JmHsH OJQJ^JCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH"#%%\&^&d&((@)B)J)* *8*j****R+v+x+z+|++ &d P $a$$a$$a$$a$$a$+..P0n0p0v0.20282X3Z334@6J899:n;x;<~<=d`dd$`a$$a$$a$`===>4>>>>Qt$$Ifl\d4 H!= 0644 la$d$If`a$$da$>>>?&?(?4?:?L?Ix$$Ifl\d4 H!= 0644 la$d$If`a$$d$If`a$&?(?b?d?????@@R@T@@@@@DLENE|E~EEEEEFFNFPFFFFFFF*G,GdGfGGGGG"H$HVHXHHHHHIIItIvIIIII J"JTJVJJJJJJJ(K*K^K`KKKKK5CJOJQJ\^JaJ CJmHsH5CJOJQJ^JaJ CJmHsHCJOJQJ^JaJ CJmHsHNL?b?d?p?v?????YxIYxI$d$If`a$$$Ifl\d4 H!= 0644 la$d$If`a$????????@YtI$d$If`a$$$Ifl\d4 H!= 0644 la$d$If`a$@@$@*@<@R@T@d@l@i|YIIIiYI$d$If`a$$d$If`a$$$Ifl\d4 H!= 0644 lal@~@@@@@ABzCYQOMMM$da$$$Ifl\d4 H!= 0644 la$d$If`a$zCDDDDDDEEBELE $$If`a$ LENETElEpE|Ei`\\OO $$If`a$ $$If`a$$$Ifl4\ e^ Z 044 la|E~EEEEEEEEEkh^^QQkx^^Q $$If`a$ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la EEEEFFFF$F:F^`QQ^dQQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ :F@FNFPFVFvFzFFFF^pQQ^hQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ FFFFFFFFFFQpQp$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ $$If`a$ FFGG*G,G4GTGXGdGQt$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ $$If`a$ dGfGnGGGGGGGGkx^^QQk^^Q $$If`a$ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la GGGGHH"H$H,HBH^pQQ^hQQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ BHHHVHXH`H~HHHHH^pQQ^pQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ HHHHHHHHIIQtQx$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ $$If`a$ I I(I.IIFIdIhItIQp$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ $$If`a$ tIvI~IIIIIIIIkt^^QQkt^^Q $$If`a$ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la IIIIJJ J"J*J@J^pQQ^hQQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ @JFJTJVJ^JxJ|JJJJ^hQQ^hQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ JJJJJJJJJJQlQl$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ $$If`a$ JJKK(K*K2KJKPK^KQl$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ $$If`a$ ^K`KhKKKKKKKKk|^^QQk^^Q $$If`a$ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la KKKK L$L0L2L:LdL^QQ^QQ $$If`a$$$Ifl\ e^ Z 044 la $$If`a$ K0L2LxLzLLLLLMMRMTMMMMMMMBNDNFNPNPPQQTUXX YY4Z:Z@DFTV\^fhjlz|~ͽCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ%B*CJOJQJ^JaJmHphsH%B*CJOJQJ^JaJmHphsH@ȄԄքr|8@fhlnrt‹z Vh ׸|ohZZZNN5CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJ OJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ68@(Z܇Bfhjlnt‹d$a$$a$` &d P $a$$a$$`a$$a$$a$vxzx<Ԕ^\8 & F0 v^`v & F0 ddd` "JLVؠ\.& dhj|֪ $d$If`a$$da$dd$a$$a$` \dvi \SSS $$Ifa$ d$If`$$Ifl\*%0644 la \v24|$>XZjڭl`fz 468(.0@BZ\ߒߒߒߒߒߒߒߒߒߒߒ CJOJPJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ CJmHsH924|iD\SSSi\SS $$Ifa$ d$If`$$Ifl\*%0644 la $,>XZjr`TS`S d$If`$$Ifl\*%0644 la $$Ifa$ rڭ`^\\\\\\$$Ifl\*%0644 la $$Ifa$ FDhlnڸ$d$If`a$` `hzi \SSS $$Ifa$ d$If`$$Ifl\*%0644 la 68iD\SSSi\SS $$Ifa$ d$If`$$Ifl\*%0644 la (0B\^nv`TS`S d$If`$$Ifl\*%0644 la $$Ifa$ \^ntv&(* CJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JaJ#5CJOJPJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ CJmHsH4v`LGGBdd$ i:%`a$$$Ifl\*%0644 la $$Ifa$~|ڽX | *f$d$If`a$d`dd$da$i\SSS $$Ifa$ d$If`$$Ifl\$0644 lai4\SSSi\SS $$Ifa$ d$If`$$Ifl\$0644 la (*`DS`S d$If`$$Ifl\$0644 la $$Ifa$ `^^^^XO $$Ifa$$If$$Ifl\$0644 la $$Ifa$ 0224ln 8:@Blnxn^xzʻʻʻʻʻʬʻʗʉ~~~~~CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ^JaJmHsHmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsH5CJOJQJ^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ\^JaJmHsH1028 $$Ifa$$If]$$IflF<!##"6  44 la$d$If`a$p=t]$$IflF<!###6  44 la$If]$$IflF<!###6  44 la .24>hlnt0t $$Ifa$]$$IflF<!###6  44 la$Ift t]$$IflF<!###6  44 la $$Ifa$$If 4]$$IflEF<!##6  44 la $$Ifa$$If]$$IflDF<!###6  44 la 48t]$$IflEF<!###6  44 la $$Ifa$$If8:<>@BR=X]$$IflqF<!"""6  44 la$If]$$IflF<!###6  44 laRlnpx$d$If`a$`$a$J$$Ifl0<!##644 la $$Ifa$nx $$Ifa$ d$If`q$$Ifl40! 0644 la^xz f|~yy yy $$Ifa$ d$If`o$$Ifl0! 0644 laz f|~$`*,DF^`b j|h|h|h&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJmHsH5CJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ CJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ($8\ywwriic`d`d d$If`o$$Ifl0! 0644 la $$Ifa$ 8Z\^`bdvx$d$If`a$` i$YYYYi@L d$If`$d$If`a$$$Ifl\p&` 0&644 la,F`b `|S`4 d$If`$$Ifl\p&` 0&644 la $$Ifa$ j$1>S$$Ifl\p&` 0&644 la $$Ifa$ d$If` #$01>?GTUbcpqrννννyhν\L5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ\^JaJ CJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ CJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH>?GUcqri\SSSi\S $$Ifa$ d$If`$$Ifl\p&` 0&644 laZMZ d$If`$$Ifl\p&` 0&644 la $$Ifa$$IfϿufVH;CJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JaJ CJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH#5CJOJPJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ#5CJOJPJQJ^JaJmHsH~b$a$$a$$a$$a$`dfhn >XZb$&Tn^$ & F4a$$a$$a$$a$$a$$a$`$a$ &d P dfhln <>VZ`b$&"46>@HJZ^lnx|ǹǹӍӍӍӍӍӍӍӍӍӍӍӍӍӍӍCJOJQJ^JaJmHsHmHsHCJOJQJaJmHsHCJOJQJmHsH5CJOJQJaJmHsH5CJOJQJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ OJQJ^JCJOJQJ^JaJ1n\^ 0b^ & F8$a$$a$$a$` &d P $a$$a$$a$^ bd<Ȼ洨viviviviZKCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJaJmHsHCJOJQJmHsH5CJOJQJaJmHsH5CJOJQJmHsHCJOJQJaJmHsH5CJOJQJ^JaJ OJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHbd<>@BDFHJnpt$a$$xa$ &d P $a$$`a$$a$<Jnptxz *.Bhl|~ .2@BDFZ\dfȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^J5OJQJ\^JmHsH5CJ\mHsH5OJQJ\^JCJOJQJ^JmHsHJfln $0DFP^`pt02BFTVZ\lntv~5CJOJQJ\^J OJQJ^J CJOJQJ^JmHnHsHtHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JK<>Rn  Dz"""*%^%.&4&'z(|((()")$)㶨ơ|CJaJCJOJQJ^JCJaJmHsH5CJOJQJ^JmHsH OJQJ^J5OJQJ\^JmHsH5CJ\mHsH 5CJ\CJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH0<>Rln   DBD$a$$a$$`a$4dfD$a$$`a$$xa$ &d P $`a$$a$$`a$$a$D("xz!!"""""#P$$&%(%\%%%,&.&4&''$a$$a$$`a$'''''''(z(|(T$$Ifl\X`g#\ 044 la $$Ifa$$a$$`a$ |(((((((()")$)YY$$Ifl\X`g#\ 044 la $$Ifa$ $$Ifa$ $)*)0)p))))))))YY\$$Ifl\X`g#\ 044 la $$Ifa$ $$Ifa$ $)p))))))** **..011<2>2b2|22222z5|5~5H6}ol\U OJQJ^J5CJOJQJ\^JmHsHCJ5OJQJ\^JmHsH5CJ\mHsHCJOJQJ^JmHsH 5CJ\5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ\^J5CJOJQJ\^JmHsH5CJOJQJ^JmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^J)))*** *p,-.../0zuuzzzzuzz$a$$a$n$$Ifl0`g#044 la $$Ifa$ $$Ifa$ 001111 2<2>2b2|2222222z5|5~5H6J6^6$a$`$xa$ &d P $`a$$a$$a$H6J6^6777j8l8886989|9~999:: ;";;;<<<<6=8====2>4>>>>? ? @ @d@e@f@@@@@AA\A]AAAAAA`BbBdBBBxCzCD D"DDDE EEEEEúֺֺֺֺֺֺֺֺֺֺֺúֺúֺֺúֺֺֺֺúֺúֺֺúúúֺCJaJmHsH$56CJOJQJ\]^JmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ^JmHsHI^67777P8j8l8p8M$$Ifl\$ ''0''0'0'644 la` $$Ifa$$If$`a$p8t888888 96989<9XX$$IflT\$ ''0'00'644 la`$If $$Ifa$ <9B9f9|9~999999:XX $$IflT\$ ''0'00'644 la`$If $$Ifa$ ::t::::: ; ;";&;X,X$$IflT\$ ''0'00'644 la`$If $$Ifa$ &;,;n;;;;;;<<<XX $$IflT\$ ''0'00'644 la`$If $$Ifa$ <<|<<<<<"=6=8=<=XHX$$IflT\$ ''0'00'644 la`$If $$Ifa$ <=B=======>2>XV$$IflT\$ ''0'00'644 la`$If $$Ifa$ 2>4>8>>>~>>>>>>?? ?$?,?} $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la`,?@ @ @@@Y@d@`p$$Ifl\$ ''0'0'644 la` $$Ifa$$Ifd@e@f@j@l@@@} $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0'0'644 la`@@@@@@gaXaX $$Ifa$$If$$Ifl\$ ''0''0'0'644 la`@@@@AAAA"AQA\AgaXaXgaXaX $$Ifa$$If$$IflT\$ ''0''0'0'644 la` \A]A_AcAAAAAAAgaXaXgVaa $$Ifa$$If$$IflT\$ ''0''0'0'644 la` AAAAAAFB`B$p$$Ifl\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$$If`BbBdBnBrBBB} $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`BBBBbCxC8 $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la`xCzC~CC DD D"D*D.DxDDL} $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la` DDDDDE $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la`E EEElEEEEEEE $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la` EEEFrFF( $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`EFFFFGGNHPHHH4I6IIIIIJJLJJJJJ`KbKKK&L(LpLrLzLLLL`MbMMMRNTNNNOOPPPPPPPlQnQQQQQvRxRSSSSSSTTUUxUUUCJaJmHsHCJOJQJ^JmHsH$56CJOJQJ\]^JmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JmHsHHFFFFFF $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`FFG GnGGGGG:HNH $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la` NHPHTH\HHH $$Ifa$$Ifp$$Ifl@\$ ''0'0''644 la`HHHHI4I $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`4I6I:IBIII $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la`IIIIIIIIJ6JJJLJPJXJJ $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`JJJJJJJJKKJK`KbKfKnK$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$nKKKKKKL&L(L,L4LZLpLrLvLp$$IflT\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$$IfvLzLLLLLLFM`MbMfMnMMMp$$Ifl\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$$If MMMM[@[[[\\L]N]]]^^8_:___p`r`aaaabbccccVdXdddze|eeffpfrfffggĻĻץCJOJQJ^JCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsH$56CJOJQJ\]^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsH$56CJOJQJ\]^JmHsH@VVVVW&W(W,W4WWWWWWX $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`X,X.X2X:XXX($Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$XXXXBYXYZY^YfYYYYYYZ0 $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`Z2Z4Z8Z[0$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$ >[@[D[L[[[[[[\\H $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la` \\\\6]L]4 $$Ifa$$Ifp$$IflL\$ ''0'0''644 la`L]N]R]Z]]]]]^^^^^^"_Pd$ $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la`"_8_:_>_F______Z`p`r`v`~`H(D$Ifp$$IflT\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$~``aaa aaaaaapbbhp$$IflT\$ ''0''0''644 la` $$Ifa$$If bbbbccc c.cccccc@d((P $$Ifa$$Ifp$$IflT\$ ''0'0''644 la`@dVdXd\djddddddfeze|eee( $Ifp$$IflT\$ ''0'0''644 la` $$Ifa$eeff ffZfpfp$$IflT\$ ''0'0''644 la` $$Ifa$$Ifpfrfvf~fff $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0''0''644 la`ffffgg $$Ifa$$Ifp$$Ifl\$ ''0'0''644 la`ggghh\|1J$$Ifl0 '' !''644 la` $$Ifa$ $$Ifa$p$$Ifl@\$ ''0'0''644 la`gghh h hiiiiiijjjFjPjQj}jjjjjjjkk$k-k.kckmknkkkkkkkl$l&llllVmXmmmmppqĵCJOJQJ^J5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JCJaJ4hhh hhh8h@hbhjhhhhhhiiii*i0iDiHi\ibixi $IfFf $$Ifa$ $$Ifa$$a$xi|iiiiiiiiiiiijjjjjjj%j(j1j4j>j@jBj FfFf $$Ifa$$IfBjDjFjPjQjUjZjcjejgjkjujwjyj{j}jjjjjjjjjjjjFfFf $$Ifa$$Ifjjjjjjjjjjjjjjjjkkk kkkkkkk kFf<Ff, $$Ifa$$If k"k$k-k.k2k6k@kDkMkQk[k]k_kakckmknkrkvkkkkkkkkFf\FfL $$Ifa$$IfkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllFf|Ffl $$Ifa$$Ifl ll$l&l0l8lNlVljlnlrlvlzllllllllllm m"mP $$Ifa$FfFf $$Ifa$$If"m&m@JLNPRTVZfhtvz|CJOJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5CJCJ\ OJQJ^JCJOJQJ^JmHsHQºĺ޺$&*.8@FHTV^`fhln|~ʻ̻λлڻܻ "$68JLRT`drvxz̼Ҽּ5CJCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^J[&(24FHZ\bdpt½ĽȽʽ̽нҽڽܽ "8<BVX`bjlvx¾ƾξоؾھܾ޾ (*24>@5CJCJOJQJ^JCJOJQJ^JmHsH[@RTfhnp|ʿ̿οп (*8:<>LN`bdfvxz| (*,.@BFHZ\flCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^J\l (*:<@BLNTVbdprtv 24>@JNPRVXhjz|CJOJQJ^JCJOJQJ^JmHsH5CJZ|"$,.:<>BHJTVfhx|ĺ5CJOJQJ\^JmHsH OJQJ^J5OJQJ\^JmHsH5CJ\mHsH5OJQJ\^JmHsH CJmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^J7"$HbzBD $a$$a$$`a$$xa$ &d P $a$Jhjp`~ $a$$`a$$a$rPH*,8:<>8 : > @ L N Z \ ^ ` b f j l 𳦗vivdmHsHCJOJQJ^JmHsH#0JCJOJQJ^JmHnHsHu0JCJOJQJ^JmHsHj0JCJOJQJU^JCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsH$56CJOJQJ\]^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsH6CJOJQJ]^JmHsH%tv *,jl$`a$$a$|~ "$&(*,.02468:$`a$$a$:<>@BDFHJLNPR$&:NPF$`a$$a$FH: < > @ b d f h j l $dN$a$ $^`a$# 0/R . A!n"n#n$n%+ 0/R . A!n"n#n$n% P # 0/R . A!n"n#n$n%& 00/R A .!"#$%3 0/R . A!n"n#n$n% P + 0/R . A!n"n#n$n%3 0/R . A!n"n#n$n% P + 0/R . A!n"n#n$n%3 0/R . A!n"n#n$n% P + 0/R . A!n"n#n$n%3 0/R . A!n"n#n$n% P + 0/R . A!n"n#n$n%. 00/R A .!"#$%7 0&P 1h. A!n"n#n$n% P ; 0&P 1h. A!n"n#n$n%0 %3 0&P 1h. A!n"n#n$n% 7 0&P 1h. A!n"n#n$n% P qDyK _ODLUKUDyK _ZAKLJU AK_o_davanjuwDyK _ODLUKU__oDyK _ODLUKU_o_osnivanjuDyK _ODLUKU_o_osnivanju_1DyK _RJE`ENJE_o_imenovanjuDyK _ODLUKU_o_prihvaanjuDyK _ODLUKU_o_prihvaanju_1DyK _ODLUKU_o_priznanjimaDyK _ODLUKU_o_prihvaanju_2DyK _ZAKLJU AK_o_davanju_1DyK _ODLUKU_o_naknadamaDyK _ODLUKU_o_odreivanjuDyK _ODLUKU_o_kriterijima,DyK _ODLUKU_o_davanjuDyK _ODLUKU_za_ istuDyK _ODLUKU_za_ istu_1DyK _RJE`ENJE_o_imenovanju_1DyK _ODLUKU_o_kriterijima,_1DyK _RJE`ENJE_o_razrjeaenjuDyK _RJE`ENJE_o_izboruDyK _ZAKLJU AK_o_naknadamaDyK _ODLUKU_o_kriterijima,_2DyK _ODLUKU_o_planuDyK _ODLUKU_o_dopuniDyK _ZAKLJU AK_o_dopuniDyK _ODLUKU_o_izmjeniDyK _ODLUKU_o_izmjenamaDyK _ODLUKU_o_davanju_1uDyK _ODLUKU_1$$Ifl44. P a_F$5.16          06((((44 la$$Ifl P a_F$5.16     06((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl P a_F$5.1606((((44 la$$Ifl44. :| J=#-g16          06((((44 la$$Ifl :| J=#-g16     06((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl :| J=#-g1606((((44 la$$Ifl  T w:!Q$)/1&z/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'1''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl(  T w:!Q$)/'''1''''&''z'''/6000044 la`$$Ifl( T w:!Q$)/''1''''&''z'''/6,,,,44 la` i8@8 NormalCJ_HaJmH sH tH F@F Naslov 1$@&5CJPJaJmHsHtHZ@Z Naslov 2$$@&`a$"5CJOJQJ\^JmHsHtHP@P Naslov 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJN@N Naslov 6$$@&a$5OJQJ\^JmHsHtH<@< Naslov 7 <@& mHsHtH6A@6 Zadani font odlomkaLP@L Tijelo teksta 2$a$OJQJ^JmHsH^^@^ Standard (Web)dd[$\$OJPJQJ^JmHo(sHtHHOH STIL_2$dha$CJOJQJaJmH sH tHXB@"X Tijelo teksta, uvlaka 3$a$aJmHsHtH^C@2^ Uvu eno tijelo tekstax^CJaJmHsHtH^OB^ T-9/8-2"$ iV+1$H$`Va$CJOJQJaJmHsHtHTOBT Clanak$V+1$H$a$ CJOJQJ_HaJmHsHtHZOZ Klasa2 iV+1$H$^V CJOJQJ_HaJmHsHtH,O, Potpisnik$a$^O^ T-10/9 sred$U+1$H$a$ CJOJQJ_HaJmHsHtH2@2 Zaglavlje p#0 @0 Podno~je p#*)@* Broj stranice.U@. Hiperveza >*B*ph@V@@ SlijeenaHiperveza >*B* phF4F&$TkvƷ( % R w  6 c  ' W   0QE5Ux ~~!4 a _ 4 < = > P ~ :YI_."pqxlmtno~+,{| =>HLMWcV W Z b c o p !!!!!"!'!1!3!5!6!7!&@&A&B&C&G&K&L&O&[&b&l&n&o&p&q&u&y&z&}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''' ''''$')'5'7'9':';'@'E'F'I'_'d'p'r's't'u'z'~'''''''''''''''''''''''''''(((( (((((%(,(8(9(;(<(=(A(E(F(I(Z(a(k(m(n(o(p(t(x(y(|((((((((((((((((((((((((((()))) ) )))#)-)/)0)1)2)7);)<)?)F)N)Z)[)])^)_)c)g)h)k)u)})))))))))))))))))))))))))))))))))********* *(*0*:*;*<*>*?*D*I*J*M*[*c*m*o*q*s*t*z*****************************++++ +++++$+0+1+3+4+5+9+=+>+A+I+Q+]+^+`+a+b+f+j+k+n+|+++++++++++++++++++++++++++++++++, ,,,,,,!,%,&,),3,;,G,H,J,K,L,P,T,U,X,c,k,w,y,z,{,|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- ---------%-*-4-6-8-:-;-@-E-F-I-T-Y-c-d-f-h-i-n-s-t-w-~-------------------------------....#.$.%.&.(.,./.0.3.<.B.N.P.R.S.T.Y.^._.b.k.q.}.........1/2/5/?/@/L/M/j/w/////////0 000000!0%0&0(00050?0A0C0E0F0K0P0Q0S0[0`0j0k0m0n0o0t0y0z0|00000000000000000000000000000001111 1*1,1-1/10151:1;1=1P1Y1e1g1i1k1l1q1v1w1y111111111111111111111111111222 22222&22242526272;2?2@2C2M2U2a2b2d2e2f2k2o2p2s2{2222222222222222222222222222222233333333$3)3*3-353=3I3K3M3N3O3T3X3Y3\3d3l3v3x3z3|3}33333333333333333333333333333444 4 44444%4+47484:4;4<4@4D4E4F44445$6G6H6S6666777>8T8U8`889999::::::;;;;<<<<====>>>>???? @iAjAuAACCCCCCCCDE EEEEFFFGGG3GLGMGNGuGGGGGGGGHHHIIIJJ$M%M/MMMMMMMM%N7N8N9N:NTgThTTOUWW4WBWRWcWWWWWWWWWXXWXXXXYYYYZAZBZZ\\\\\\\\\]]]]7]8]R]z]{]]^^^__ _A_N___p_q_|______L`M`p``````Za[araaaaaabbbbb7c8cncocpczceeegghhhhhhi+iFiniiiiiiijokpkzklmlnlollllmQn:o;oEooooppppp0r1r2rOrPr[rst^tuu(u)u4uzuuuuvvw$w%w0wwxxxxxyyyqzrzzzzV{W{t{u{{I}T}}}}}}}&~Y~k~l~m~n~p~q~Āŀπ /0:r3{|ބG|}·&ÉfCߋ5 !ZH|KoGHIdeo0);GXYlmxה–ÖΖ× +ii9iju ՝̞ *+6֡ ǥȥڥۥ'ɦ{ɨEFQȪɪʪժ PQlmxLMXx( !, ST_̱ͱر۲ghOҶӶ޶+,-MNY1()4׹ع!"I|Żƻ014+<=B89`QRSTUEFGvw $%6789<=HIYZbcklmpqr '(/01456MNklstuvyz789BHIJRST]^opqruv )*:;BCDEHIRSkltuvwz{#$%/.astuvx12HIZ[kl '()*-.BChist;<\]hijknop%&12378LRSbcnopqtu%&/1rs<=HIJKLMNUVWbcdefgq/HIp 45EFP$%#$."Utq*+5)*5pNOZ5'frs~ BCNWXcOP[;<G$Spq|34@#$9:Elm#$%&)VW58JKLMP01w $ % & M     - . / 9      NOY)\nopqt !$8'@AhXY)*- G1 2hinqz$(1>?@D8 :!;!#M#O#U#V#Z#j#l#r#s#w#######################$$$$$$$!$.$0$6$7$;$F$I$P$Q$U$_$c$k$l$p$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%$%'%.%/%3%A%C%I%J%N%X%[%b%c%g%v%x%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& &&&&&&&I'J'N''''(k)l)r)***+w+x+{+ , ,,a,b,y,,,,,------..$/%/0000113141[11111111:3;33333~555566677787Q7R7S7z7777777O9P9Q9999;;;<<< =!="=9=R=k=l=========6?7????=@>@}@@@@@AAA BBBnBoBBBBBBC%C&C'C(C)C,CDD:E;EHEKEFFFFGGGGHH\IpJ9KK!LLLLLM2MzMMOOOOO6O?O^OtOOPQRlRS$T&T'T0T?T]TwTxTTTTTTTTT U U0U3U\K\L\\\\\\\\\\\\\\\1]]]]]^B^w^^^_g``manaoaxaaaaaaaaaa5b9b@bKbLbqbtb{bbbbbbbbbbbbbbbicjckctcccccccccccccccc4d?d@dEddddddddddddddddd6e7e8e=eeeqereweeeeeeeeeeeeeeTffBgCgHgggghh)h6h7hmh{h|hhhhhhh%i0i1iXicidilizi{i|i~iijlno o!o"o#o$o-o.oBoCo_odooooooooopp"p#pYpgptpppppppp qq#q0q1q9qGqUqcqdqxqqqqqqqqqqqqq`rsssvtzt[u\u`uuuuuuu#vVvhvivjvkvlvmvpvqvOwPwwwwwxxxx#xxxxxxxx)y;yyAyBy z!zpzqzrzuzzzzzzY{Z{q{{{{{{||||||||)|*|,|W~X~~~~~~z{|GJKLopzNcdncLjȈ҈[\sĉЉab؎َގyaАNđ Òޒߒ/036O\]`cu͓ړۓ*ȕ\]bmntƗǗޗ#0<PQRSU!ޚߚ'(*,Vabce,78:=w0;<>A̝͝Νҝԝ 1;<=ACvKVWX\^ȟӟԟ֟ڟ CNOQU̠٠ڠܠ"#$)+U`acg .<=?Aivwy{+679=epqsw DOPRT¤äŤɤ 6ABDHeoprvǥѥҥԥإ *+-/WdegiѦۦܦަ"Xcdfj/9:<@doprvӨިߨ"-.04s~ߩ)679=t~5@ACG{ëǫ GRSUY̬׬جڬܬ 8EFHLحAKLNR;EFHLկ*+-1p{|~˰հְذܰ*568?uɱʱ̱ӱ ']ghjq*+-1]hikpѳܳݳ#'7=QUfuvz|´ŴϴҴ۴޴ #&02468BCGLUWY]gikmoyz~ĵɵԵص  $(26?CMOQSU_`dhrvĶƶȶʶ̶ֶ׶ܶ޶ ')+-/3>IJQ\^ikvxķŷƷзT;<FĹݹ "6789;wxûNȽɽ۽  JK:;RkGHI"#&)BOPSVhvwz}-.E^vST^Quv&'-!`MPZ'}YZd rs>?Iopz:;Rkdelmst&'*"DkCD78<YZ_`atuefz{CDOPWX'(qr78U|}~ij9:Ohiz#$%)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`00000000U0U0U0U0U0U 0U 0U 0U0U0U0U 0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U@0U0U`0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U`0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U0U00H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H00{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O0{O00c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c00u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0u0000000000000000000000000000000000006060606`06060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`000000000000000000 0 0 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 000000000000000000 0 0000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000@00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`000000000000000000000000000000000000000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0030303030303030303030303030303030303030303030303030303002902902902902902902902902902902902902902902902902902902902902902902902902900?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?00D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0 0D0 0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D@0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D`0D0D0D0D0D0D0D001w01w01w01w4 01w4 01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w01w00z0z0z0z8 0z8 0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z009~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~09~0000000000C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C@0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`000000000000000000000000Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00*0*0*`0*0*0*0*`0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*`0*0*0*0*0*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F@0@0@0@0@0@0@0 0(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+nT62$%AHMS~X@]bxg^ _bbcdefg\hJi(jj~vDD`<Dt|z4 +<:XHT bdm,v|ІZf:nL` :zl&@ԚhœhƠ` R"+=>L??@l@zCLE|EE:FFFdGGBHHItII@JJJ^KKdLLMMMBN SL\jeq}6 rvt 8R8 >nbD'|($))0^6p8<9:&;<<=2>,?d@@@\AA`BBxCDEEFFNHH4IIJnKvLMrOPQSSTUVXXZ>[\L]"_~`b@depffghxiBjj kkl"mnu}`lj:Fl  !"#%&'()*+-./01345679:;<>?@ABCEFGHNORWYZ[]_`acdefhijlmnoprsuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^`adefhijklmtuwxyzj 7>Try HqxX&- 8?.5IP&KRe  8 c l S } 1 8 \b1X_{(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !#+!! _Hlt97428726 _Hlt97428727_ODLUKU_ZAKLJU AK_o_davanju _ODLUKU__o_ODLUKU_o_osnivanju_ODLUKU_o_osnivanju_1_RJE`ENJE_o_imenovanju_ODLUKU_o_prihvaanju_ODLUKU_o_prihvaanju_1_ODLUKU_o_priznanjima_ODLUKU_o_prihvaanju_2_ZAKLJU AK_o_davanju_1_ODLUKU_o_naknadama_ODLUKU_o_odreivanju_ODLUKU_o_kriterijima,_ODLUKU_o_davanju_ODLUKU_za_ istu_ODLUKU_za_ istu_1_RJE`ENJE_o_imenovanju_1_ODLUKU_o_kriterijima,_1_RJE`ENJE_o_razrjeaenju_RJE`ENJE_o_izboru_ZAKLJU AK_o_naknadama_ODLUKU_o_kriterijima,_2_ODLUKU_o_planu_ODLUKU_o_dopuni_ZAKLJU AK_o_dopuni_ODLUKU_o_izmjeni_ODLUKU_o_izmjenama_ODLUKU_o_davanju_1 _ODLUKU_1mHO8cƻU2 1 Y.;3Q97?DPw!zX~bxKIe)@@ mHO8cƻU2 1 Y.;3Q97?DPw!zX~bxKIe) 8/1PQTs DEHr46TUX'wy 9}~ qwkmsmo}*,z| <>GHKMVWbcU W Y Z a b c n p !!!!!!!!"!&!'!0!1!5!7!;!$?$b$c$h$i$r$s$w$y$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%%%% %!%%%&%*%,%.%/%8%9%>%?%H%K%M%N%R%S%W%Y%[%\%e%f%k%l%u%v%x%y%z%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& & &&&&&&&& &,&-&3&4&=&>&@&C&F&G&J&L&N&O&Z&[&a&b&k&l&n&q&t&u&x&z&|&}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''' ' ' ''''#'$'(')'4'5'9';'?'@'D'F'H'I'^'_'c'd'o'p'r'u'y'z'}''''''''''''''''''''''''''''''''''((( ( (((((($(%(+(,(7(9(;(=(@(A(D(F(H(I(Y(Z(`(a(j(k(m(p(s(t(w(y({(|((((((((((((((((((((((((((((((((((()#),)-)/)2)6)7):)<)>)?)E)[)\)))))))))))))))**<*=*m*n*o*s*t*y*z************************************++++ + ++++++#+$+/+1+3+5+8+9+<+>+@+A+H+I+P+Q+\+^+`+b+e+f+i+k+m+n+{+|+++++++++++++++++++++++++++++++++++++,, , ,,,,, ,!,$,&,(,),2,3,:,;,F,H,J,L,O,P,S,U,W,X,b,c,j,k,v,w,y,|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- ----------$-%-)-*-3-4-:-;-?-@-D-F-H-I-S-T-X-Y-b-d-f-----------------------------------...".&.+.,...0.2.3.;.<.A.B.M.N.R.T.X.Y.]._.a.b.j.k.p.q.|.}.......0/2/4/5/>/@/K/M/i/j/////////00 0 00000 0!0$0&0/0004050>0?0A0[0_0`0i0k0m0o0s0t0x0z0000000000000000000000000000000000011111 1)1*1,1-1/101415191;1O1P1X1Y1d1e1i11111111111111111111111111111111222 2 222222%2&212224272:2;2>2@2B2C2L22222222222222222222222222223333333=3H3I3M3O3S3T3W3Y3[3\3c3d3k3l3u3v3|3}33333333333333333333333333444 4444444$4%4*4+46484:4<4?4@4C4F444445 555#6$6F6H6R6S666667777=8>8S8U8_8`8k888888899999999::::: :&:*:1:5:::::::::;;;;;;<<<<<<======>>>>>>??????@ @hAjAtAAAACCCCCCCCCDE E E E!EEEEEEEEfFhFFFFFFFGGGGGGHHIIII9IJJJLLL#M%M.M/MMNN7N8N9NnNOOPP PPPQ Q QQ!Q>Q@QZQ[QQQ/R1RsSuSSShTTTNUOUWW3W4WXVXXXXXYYYYZZAZBZZZ\\\\]]]^___K`M`o`p`````````Yaaab6c8cmcpcyczceeeegggghhhi*i+iEiFiminiiiiiiiiiiijjnkpkykzkllllolllllmmPnQn9o;oDoEooooopppppppp/r2rPrZr[rsstt]t^tuu)u3u4uyuzuuuuuvvvw#w%w/w0wwwxxxxxxyyyypzrzzzzzU{W{s{u{{{:}S}T}}B~F~X~q~Àŀ .0qr23z|FG{}͇·%&~‰efBCދߋ45!YZGH{|JKnoFGIM/0sĒ():;FGWY֔ؔ~Ö#XZ—×*+hihi89hj ԝ՝˞̞ )+56~ա֡ ƥȥ٥ۥ&'ȦɦZz{ɨDFPQǪʪԪժ OQkmwxKMWXwx'(!+, RT^_˱ͱױرڲ۲fh~NOߵѶӶݶ޶*-LNXY01')34ֹeiĻƻ/134*+;=AB|PUDGuw#%5Njlrvxz69ABGJQT\^nrtv~ (*9;AEGIQSjlswy{ "%./JNv02GIY[jl &*,.ACgirt~:<[]gkmp$&0368KLQSa=qt;=GNTWagpq 35DFOQ%*Ustpr)+46 (*45oqMOY[46&(egqs} ACMN VXbdNPZ[:<FH#%RToq{}24?A"$8:DFk&(*UW45!%MOP/1 i m   ####b,x,y,,,,,----..#/&//0000w1{111193;33333}55556666777777N9Q99999;;;;<<<<======5?7????>@|@}@@@@@\A]AcAAAAA BBBBmBBC)C+C,CDD9E;EGEHEJEKEFFFFGGGGGGGGHHHH[I\IoJpJ8K9KKK L!LLLLLLLLL MM1M2MyMzMMMOOOOO5O6O>O?O]O^OsOtOOOPPQQRRkRlRSS T%T'T/T0T>T?T\T]TvTxTTTTTTTTTTTTTTT U U/U0U2U3U;U\J\L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\0]1]]]]]]]]]^^A^B^v^w^^^^^__f`g```'alaoawaxaaaaaaaaaaaaaaa4b5b8b9b?b@bJbLbpbqbsbtbzb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbhckcsctccccccccccccccccccc3d4d>d@dDdEddddddddddddddddddd5e8ey@yByz!zozrztzvzzzzzzzzzX{Z{p{q{{{{{{*|,|I|J|P|T|Y|]||||o}x}}}~~;~B~I~X~~~~~~y|FGIqvejɈΈ\rsÉĉωb׎َݎߎxy`bϐѐMOÑő  R’Òݒߒ.02356NO[]_`bct͓̓ٓۓ+Ǖɕ[blns#/PQS !ݚߚ&*UV`c+,6:<=vw/0:>@A˝Νѝԝ 01:=@CuvJKUX[^ǟȟҟٟ֟ڟ BCMQTUˠ̠ؠܠ!$(+TU_cfg -.;Ahiu{*+59<=deosvw CDNT~ŤȤɤ 56@DGHdenruvƥǥХԥץإ )/VWciЦѦڦަ!"WXbfij./8<?@cӨݨ!",034rs}ީߩ()59<=st} 78DHKL׭ح@AJNQR:;DHKLԯկ߯)-01opz~ʰ˰԰ذ۰ܰ)*49>?tu~ȱ̱ұӱ &'\]fjpq "#&'67<=PQTUeftvyƷϷ/:WYĹܹݹ 9vxĻϻ,.ǽɽڽ۽ IK¿ Z9;QRjk4RS]_PRtv,. "kceklmrtO%')*!#CEjlBD68;<XZ^asu~df{~BDfNPuVX&(pr68QTUX {|ohj8:NOZiyz~"%&)33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 !%x{WdW c !!2/@/////45S6`666`8k8CCEEGGGGMMSSSSWWWW\\\\ ]]^^b_q_[arahhppPr[r)u4uI}T}n~q~Iomy JTvx tgq C4Am&) qt!%yAyByXyrzvzzzZ{{|*||pz\s nuSU!X^ѳz Qз<FĹ "9;Ļɽ۽ ÿ;R.ET_'.s?Jel8Z{:iz&)Melita Feren i(\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05.docMelita Feren i(\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05.docMelita Feren i(\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05.docMelita Feren igC:\WINDOWS\Profiles\mlakoseljac\Application Data\Microsoft\Word\AutomatskiOporavak spremanje br1-05.asdMelita Feren i/\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05-ZA WEB.docMelita Feren i/\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05-ZA WEB.docMelita Feren inC:\WINDOWS\Profiles\mlakoseljac\Application Data\Microsoft\Word\AutomatskiOporavak spremanje br1-05-ZA WEB.asdMelita Feren i/\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05-ZA WEB.docMelita Feren i/\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05-ZA WEB.docMelita Feren i/\\Sbs-pazin\company\OBJAVA-05\br1-05-ZA WEB.docPE$Bv8X:N|s Ҕ}h}I4 p-v@<le` "Ύ c]#p4@|`)ȕ+b~1d+rS1L6dԏOO8@pO;p\ I }{VT/Y ]GbP\fHtg dlR4pFo$L3ogt ᨣ(xtT"~nt88^8`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJPJQJ^Jo( ^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.88^8`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.88^8`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.hh^h`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.hh^h`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.:tgtg *\ I\ I *leleP * 44 * ]]* dl dld* }{V}{V* c]# c]#* vvH* }I}I* " "* OO8OO8,* d+d+x* 3ogt3ogt* 4p4p* ::\* S1S1* /Y/Y* (xt(xtD* "~"~1* \f\f$2* ++p2* |`)|`)2* |s |s 3* PEPE@* @* pO;pO;* vv$* 66p* 70 70 70]60W] 70 70VF4     W Z b o !!!!"!'!1!3!5!6!7!&@&A&B&C&G&K&L&O&[&b&l&n&o&p&q&u&y&z&}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''' ''''$')'5'7'9':';'@'E'F'I'_'d'p'r's't'u'z'~'''''''''''''''''''''''''''(((( (((((%(,(8(9(;(<(=(A(E(F(I(Z(a(k(m(n(o(p(t(x(y(|((((((((((((((((((((((((((()))) ) )))#)-)/)0)1)2)7);)<)?)F)N)Z)[)])^)_)c)g)h)k)u)})))))))))))))))))))))))))))))))))********* *(*0*:*;*<*>*?*D*I*J*M*[*c*m*o*q*s*t*z*****************************++++ +++++$+0+1+3+4+5+9+=+>+A+I+Q+]+^+`+a+b+f+j+k+n+|+++++++++++++++++++++++++++++++++, ,,,,,,!,%,&,),3,;,G,H,J,K,L,P,T,U,X,c,k,w,y,z,{,|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- ---------%-*-4-6-8-:-;-@-E-F-I-T-Y-c-d-f-h-i-n-s-t-w-~-------------------------------....#.$.%.&.(.,./.0.3.<.B.N.P.R.S.T.Y.^._.b.k.q.}........2/5/?/L/j/w////////0 000000!0%0&0(00050?0A0C0E0F0K0P0Q0S0[0`0j0k0m0n0o0t0y0z0|00000000000000000000000000000001111 1*1,1-1/10151:1;1=1P1Y1e1g1i1k1l1q1v1w1y111111111111111111111111111222 22222&22242526272;2?2@2C2M2U2a2b2d2e2f2k2o2p2s2{2222222222222222222222222222222233333333$3)3*3-353=3I3K3M3N3O3T3X3Y3\3d3l3v3x3z3|3}33333333333333333333333333333444 4 44444%4+47484:4;4<4@4D4E4G:Nbn~ $78<HYbklq'/05Mkstuy8BIS]pqu ):BCDHRktuvz#$v ()-Bhs;\hijo%1237Rbnopt<HIJMUVbcd&M q 2hinqz$(1>?;!B!_!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""-"/"5"6"9"G"I"O"P"S"c"e"k"l"o"""""""""""""""""""""""#######"#1#3#9#:#>#M#O#U#V#Z#j#l#r#s#w#######################$$$$$$$!$.$0$6$7$;$F$I$P$Q$U$_$c$k$l$p$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%$%'%.%/%3%A%C%I%J%N%X%[%b%c%g%v%x%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& &&&-17=)C&T0T?T]TwTxTTTTTTTTT U U0U3U\K\L\\\\\\\\\\\naxaaaaaaaaaa5b9b@bKbLbqbtb{bbbbbbbbbbbbbjckctcccccccccccccccc4d?d@dEddddddddddddddddd6e7e8e=eeeqereweeeeeeeeeeegghh)h6h7hmh{h|hhhhhhh%i0i1iXicidilizi{i"o-oBodooooooooopp"p#pYpgptpppppppp qq#q0q1q9qGqUqcqdqxqqqqqqqqqqmv>y|Òޒ/036O\]`cu͓ړۓߚ'(*,Vabce,78:=w0;<>A̝͝Νҝԝ 1;<=ACvKVWX\^ȟӟԟ֟ڟ CNOQU̠٠ڠܠ"#$)+U`acg .<=?Aivwy{+679=epqsw DOPRT¤äŤɤ 6ABDHeoprvǥѥҥԥإ *+-/WdegiѦۦܦަ"Xcdfj/9:<@doprvӨިߨ"-.04s~ߩ)679=t~5@ACG{ëǫ GRSUY̬׬جڬܬ 8EFHLحAKLNR;EFHLկ*+-1p{|~˰հְذܰ*568?uɱʱ̱ӱ ']ghjq*+-1]hikpѳܳݳ#'7=QUfuvz|´ŴϴҴ۴޴ #&02468BCGLUWY]gikmoyz~ĵɵԵص  $(26?CMOQSU_`dhrvĶƶȶʶ̶ֶ׶ܶ޶ ')+-/3>IJQ\^ikvxķŷ"#&)BOPSVhvwz})@vvxvv !#$%&'()*+,-/0125689:;<=DEFJKLSTWZ\]^_`gjnpv  !"#$)*,/07?@AKLQT[\]^abcdghmopqwxz|}(H@&04FJLNPRTVXZ\^bdfhnptvxz|~@ (.2:<FJLRVXbdjv|~ (*026:<>@BDFHJLVX\bdr@"&(*2:<>@BFJLNPTVZ^fh@lpxz~UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :ArialI& ??Arial Unicode MSe&HRHelvetica_LightArial NarroweTimes-NewRomanTimes New Roman#1 h F& F&JJYnn0d { 2qSADR}AJMelita Feren iMelita Feren i Oh+'0x  ( 4 @ LX`hpSADRAJADRMelita FerenieliNormalFMelita Fereni7liMicrosoft Word 9.0@J6@(}@$g,@ܗ1JJ ՜.+,D՜.+,@ hp Struna sluba SADRAJ Naslov0 8@ _PID_HLINKSA ;7W _ODLUKU_1]]T_ODLUKU_o_davanju_1T{Q_ODLUKU_o_izmjenama5N_ODLUKU_o_izmjeni\K_ZAKLJU AK_o_dopuni.H_ODLUKU_o_dopuniEjE_ODLUKU_o_planu B_ODLUKU_o_kriterijima,_2@?_ZAKLJU AK_o_naknadamaIx<_RJE`ENJE_o_izboru]a9_RJE`ENJE_o_razrjeaenju 6_ODLUKU_o_kriterijima,_1G3_RJE`ENJE_o_imenovanju_1\l0_ODLUKU_za_ istu_1]-_ODLUKU_za_ istu(*_ODLUKU_o_davanjuR7'_ODLUKU_o_kriterijima,@ $_ODLUKU_o_odreivanjuQn!_ODLUKU_o_naknadamasJ_ZAKLJU AK_o_davanju_1'G_ODLUKU_o_prihvaanju_2$_ODLUKU_o_priznanjima'G_ODLUKU_o_prihvaanju_1R_ODLUKU_o_prihvaanjuXv_RJE`ENJE_o_imenovanju8& _ODLUKU_o_osnivanju_1My _ODLUKU_o_osnivanjudX _ODLUKU__o,{_ZAKLJU AK_o_davanjuNh_ODLUKU !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ[\]^_`mRoot Entry F|1oData }1TableWordDocument;SummaryInformation(QDocumentSummaryInformation8YCompObjkObjectPool|1|1 FDokument Microsoft Worda MSWordDocWord.Document.89q