ࡱ> 0M bjbj==ZWW*lRRRRRRR4h * |f^(,w w w w w w w $^ ~ fw Rw RR RRw w /w$RR Z D A r V 0  RRRR SADR}AJ AKTI SKUP`TINE 53. HYPERLINK \l "_IZMJENE_I_DOPUNE" IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA Istarske ~upanije za 2005. godinu. 214 54. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_donoaenju" ODLUKA o donoaenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske ~upanije 304 55. HYPERLINK \l "_ZAKLJU AK_o_ovlaatenju" ZAKLJU AK o ovlaatenju i zadu~enju za izradu pro iaenog teksta Prostornog plana Istarske ~upanije. 306 56. HYPERLINK \l "_ODLUKU_o_izdavanju" ODLUKA o izdavanju jamstva Vatrogasnoj zajednici Istarske ~upanije. 306 AKT }UPANA 1. HYPERLINK \l "_RJE`ENJE_o_imenovanju" RJE`ENJE o imenovanju lanova Zapovjedniatva zaatite i spaaavanja Istarske ~upanije 307 AKTI SKUP`TINE 53 Temeljem odredbi lanka 14. i 32. Zakona o prora unu (Narodne novine 96/03), odredbi lanka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije broj 6/03-pro iaeni tekst, 10/04), Skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 21 o~ujka 2005. godine donosi IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ISTARSKE }UPANIJE ZA 2005. GODINU I. OPI DIO lanak 1. U Prora unu Istarske ~upanije za 2005.g. ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" 15/2004.) lanak 1. mijenja se i glasi : Prora un Istarske ~upanije za 2005. g. (u daljnjem tekstu Prora un) sastoji se od: RA UNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE200.502.993,00 2.000.000,00RASHODI RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU170.704.026,50 28.227.176,50RAZLIKA MANJAK3.571.790,00 RASPOLO}IVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLO}IVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA2.670.000,00 RA UNA ZADU}IVANJA / FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA 4.406.210,00IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA10.648.000,00NETO ZADU}IVANJE / FINANCIRANJE-6.241.790,00 MANJAK + RASPOLO}IVA SREDSTVA IZ PREHODNIH GODINA + NETO ZADU}IVANJE / FINANCIRANJE 0 REKAPITULACIJA R.B.OPISIZNOSSTRUK.1UKUPNI PRIHODI202.502.993,0096,602.VI`AK PRETHODNIH GODINA2.670.000,001,303. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA 4.406.210,00 2,10UKUPNO RASPOLO}IVA SREDSTVA (1+2+3)209.579.203,00100,004.UKUPNI RASHODI198.931.203,0094,905. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 10.648.000,00 5,10UKUPNO RASPOREENA SREDSTVA (4+5)209.579.203,00100,00 lanak 2. Projekcija prora unske potroanje Istarske ~upanije za 2005. poveava se sa 204.625.000,00 kn na 209.579.203,00 kn, odnosno za 4.954.203,00 kn viae i to samo u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija. Struktura prihoda u visini od 209.579.203,00 kn je slijedea: Ukupni prihodi u visini od 202.502.993,00 kn Pozitivna razlika prihoda nad rashodima 2.670.000,00 kn Primici od financijske imovine 4.406.210,00 kn. Ukupno raspolo~iva sredstva, rasporeena su za pokrie: Ukupnih rashoda u visini od 198.931.203,00 kn Izdataka za otplatu glavnice javnog duga u visini od 10.648.000,00 kn. lanak 3. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvruju se u Ra unu prihoda i rashoda (tabela A), Pregledu raspolo~ivih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Ra unu financiranja / zadu~ivanja (tabela C) za 2005.g, poveavaju se odnosno smanjuju kako slijedi u tabelarnim pregledima. U tablici 1 daje se sinteti ki pregled raspodjele planiranih sredstava po namjenama i izvorima financiranja. tablica 1. REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA PRORA UNA ISTARSKE }UPANIJE ZA 2005. GODINU VRSTE PRIHODAGODINAPRIHODIRASHODIBCAACNEUTRO`ENOZADU}IVANJEPRIMICI OD financiranjaT.PRIHODIUKUPNOTEKUI IZDACIOTPLATEIZDACI FINANIRANJAUKUPNI IZDACINENAMJENAIZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 200416.357.697,220,00410.000,00104.559.902,78121.327.600,00112.397.600,008.780.000,00150.000,00121.327.600,00PLAN 20051.900.000,000,004.166.210,00115.333.370,00121.399.580,00111.651.580,009.598.000,00150.000,00121.399.580,00IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 20051.900.000,000,004.166.210,00115.333.370,00121.399.580,00111.651.580,009.598.000,00150.000,00121.399.580,00NAMJENAIZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 20047.785.432,340,00850.000,0012.489.567,6621.125.000,0019.020.077,60885.000,001.219.922,4021.125.000,00PLAN 2005770.000,000,00240.000,0011.425.000,0012.435.000,0011.535.000,00900.000,000,0012.435.000,00IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 2005770.000,000,00240.000,0011.425.000,0012.435.000,0011.535.000,00900.000,000,0012.435.000,00DECENTRALIZACIJA IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 20040,000,000,0069.067.400,0069.067.400,0069.067.400,000,000,0069.067.400,00PLAN 20050,000,000,0070.790.420,0070.790.420,0070.790.420,000,000,0070.790.420,00IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 20050,000,000,0075.744.623,0075.744.623,0075.744.623,000,000,0075.744.623,00UKUPNOIZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 200424.143.129,560,001.260.000,00186.116.870,44211.520.000,00200.485.077,609.665.000,001.369.922,40211.520.000,00PLAN 20052.670.000,000,004.406.210,00197.548.790,00204.625.000,00193.977.000,0010.498.000,00150.000,00204.625.000,00IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 20052.670.000,000,004.406.210,00202.502.993,00209.579.203,00198.931.203,0010.498.000,00150.000,00209.579.203,00 TABELA A - RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA 2005 RSKPSKODJOSN. RA UNO P I SPLAN 2005RAZLIKAIZMJENE I DOPUNENENAMJENSKI PRIHODI 6  Prihodi poslovanja 115.333.370,000,00115.333.370,00 61  Prihodi od poreza 108.200.000,000,00108.200.000,00 611 Porez i prirez na dohodak - postojei udio 56.000.000,000,0056.000.000,00 6116111611111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 50.600.000,000,0050.600.000,00 611611261121Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 7.000.000,000,007.000.000,00 611611361131Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.300.000,000,001.300.000,00 611611461141Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.400.000,000,001.400.000,00 611611561151Porez i prirez na dohodak po godinjoj prijavi 400.000,000,00400.000,00 611611661161Porez i prirez utvren u postupku nadzora za preth.godinu 100.000,000,00100.000,00 611611761171Povrat poreza i prireza na dohodak po godianjoj prijavi -4.800.000,000,00-4.800.000,00 612 Porez na dobit 41.000.000,000,0041.000.000,00 612612161211Porez na dobit od poduzetnika 38.000.000,000,0038.000.000,00 612612261221Porez na dobit po odbitku na naknadu za koritenje prava i za usluge150.000,000,00150.000,00 612612361231Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 2.850.000,000,002.850.000,00 613 Porez na imovinu 200.000,000,00200.000,00 613613261321Porez na nasljedstvo i darove 200.000,000,00200.000,00 614 Porezi na robu i usluge 11.000.000,000,0011.000.000,00 614614461441Porez na automate za zabavne igre 800.000,000,00800.000,00 614614561451Porez na cestovna motorna vozila 10.000.000,000,0010.000.000,00 614614561452Porez na plovne objekte 200.000,000,00200.000,00 63  Pomoi 122.500,000,00122.500,00 631 Pomoi od inozemnih vlada 122.500,000,00122.500,00 631631163111Pomoi iz inozemstva 122.500,000,00122.500,00 633 Pomoi iz prora una 0,000,000,00 64  Prihodi od imovine 1.100.000,000,001.100.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 1.100.000,000,001.100.000,00 6416413 Prihodi od kamata 1.100.000,000,001.100.000,00 641641764172Prihodi od dobiti poduzea u vlasniatvu 0,000,000,00 65  Prihodi od administ. pristojbi i po posebnim propisima 5.350.000,000,005.350.000,00 651 Administrativne (upravne) pristojbe 5.350.000,000,005.350.000,00 651651265121}upanijske upravne pristojbe i naknade 50.000,000,0050.000,00 651651365139Prihod od prodaje dr~avnih biljega 5.300.000,000,005.300.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 0,000,000,00 6526526 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 0,000,000,00 652652665266Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 0,000,000,00 66  Ostali prihodi 560.870,000,00560.870,00 661 Prihodi koje prora un i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tr~iatu550.000,000,00550.000,00 6616611 Prihodi od prodaje slu~benih novina 0,000,000,00 661661166111Prihodi od prodaje slu~benih novina 100.000,000,00100.000,00 661661166112Prihodi od obavljanja usluga utvrivanja i naplate poreza 400.000,000,00400.000,00 661661266121Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 50.000,000,0050.000,00 662 Kazne 10.870,000,0010.870,00 6626627662791Ostale kazne 0,000,000,00 6626627662792Ostali neporezni prihodi - refundacije 0,000,000,00 6626627662793Prihodi od osiguranja za odtete 10.870,000,0010.870,007  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,000,000,00 72  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,000,000,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,000,000,00 7237231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,000,000,00   NENAMJENSKI PRIHODI115.333.370,000,00115.333.370,00NAMJENSKI PRIHODI 6  Prihodi poslovanja 9.425.000,000,009.425.000,00 63  Pomoi 4.085.000,000,004.085.000,00 631 Pomoi od inozemnih vlada 2.250.000,000,002.250.000,00 6316311631111Tekue pomoi od stranih vlada - regia Veneto 400.000,000,00400.000,00 6316311631112Tekue pomoi od Republike Italije - programi: Fish log, Connect1.850.000,000,001.850.000,00 6336331633112Tekue pomoi iz dr~avnog prora una 0,000,000,00 634 Pomoi od ostalih subjekata unutar ope dr~ave 1.835.000,000,001.835.000,00 6346341634111Prihodi od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniatva 1.200.000,000,001.200.000,00 63463416341110Prihodi za u eni ke domove 0,000,000,00 6346341634112Prihodi od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 200.000,000,00200.000,00 6346341634113Prihodi od Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodnog dobra0,000,000,00 6346341634114Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka 300.000,000,00300.000,00 6346341634115Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka 10.000,000,0010.000,00 6346341634116Prihodi od Ministarstva europskih integracija 125.000,000,00125.000,00 6346341634118Prihodi od Ministarstva poljoprivrede - opo~arena podru ja 0,000,000,00 6346341634119Prihodi od Ministarstva kulture 0,000,000,00 64  Prihodi od imovine 5.330.000,000,005.330.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.330.000,000,005.330.000,00 642642164213Naknade za koncesije na tehnoloke vode 110.000,000,00110.000,00 642642164214Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 1.800.000,000,001.800.000,00 6426421642140Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3) 0,000,000,00 642642164217Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice 1.000.000,000,001.000.000,00 642642164219Naknada za odreivanje granice pomorskog dobra 70.000,000,0070.000,00 6426422642221Naknada za koriatenje poljoprivrednog zemljiata u vlasniatvu dr~ave 1.500.000,000,001.500.000,00 642642364234Lovozakupnina 850.000,000,00850.000,00 65  Prihodi od administivnih pristojbi i po posebnim propisima 10.000,000,0010.000,00 651 Administrativne (upravne) pristojbe 10.000,000,0010.000,00 6516512 }upanijske upravne pristojbe i naknade 0,000,000,00 6516512651221}upanijske naknade - dopusnice 10.000,000,0010.000,00 66  Ostali prihodi 0,000,000,00 663 Tekue donacije 0,000,000,00 663663166314Prihodi za DOF 0,000,000,007  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000.000,000,002.000.000,00 71  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2.000.000,000,002.000.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 2.000.000,000,002.000.000,00 711711171111Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljiata u vl. dr~ave 2.000.000,000,002.000.000,00   NAMJENSKI PRIHODI11.425.000,000,0011.425.000,00DECENTRALIZACIJA 6  Prihodi poslovanja 70.790.420,004.954.203,0075.744.623,00 61  Prihodi od poreza 70.790.420,004.954.203,0075.744.623,00 611 Porez i prirez na dohodak - postojei udio 70.790.420,004.954.203,0075.744.623,00 611611861181Dio poreza na dohodak - izravni udio prora una I} 35.000.000,003.700.000,0038.700.000,00 6116118611811Dio poreza na dohodak - dr~avni prora un - potpore izravnanja 35.790.420,001.254.203,0037.044.623,00   DECENTRALIZACIJA70.790.420,004.954.203,0075.744.623,006  PRIHODI POSLOVANJA195.548.790,004.954.203,00200.502.993,007  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE2.000.000,000,002.000.000,00S V E U K U P N O 197.548.790,004.954.203,00202.502.993,00 TABELA A - RA UN PRIHODA I RASHODA RASHODI RSKPSKODJO P I SPLAN 2005RAZLIKAIZMENE I DOPUNE3  Rashodi 166.004.487,504.699.539,00170.704.026,50 31 Rashodi za zaposlene 24.965.821,55423.530,0025.389.351,55 311 Plae 20.644.748,95418.108,0021.062.856,95 3113111Plae za redovan rad 19.792.448,95547.851,0020.340.299,95 3113114Plae za posebne uvjete rada 852.300,00-129.743,00722.557,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 737.878,00-32.061,00705.817,00 3123121Ostali rashodi za zaposlene 737.878,00-32.061,00705.817,00 313 Doprinosi na plae 3.583.194,6037.483,003.620.677,60 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.228.478,9228.327,833.256.806,75 3133133Doprinosi za zapoljavanje 354.715,689.155,17363.870,85 32 Materijalni rashodi 56.900.614,833.670.338,0060.570.952,83 321 Naknade trokova zaposlenima 8.582.729,5672.930,008.655.659,56 3213211Slu~bena putovanja 2.169.828,678.814,002.178.642,67 3213212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ~ivot 5.846.319,7254.310,005.900.629,72 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 566.581,179.806,00576.387,17 322 Rashodi za materijal i energiju 14.178.890,36311.800,0014.490.690,36 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 3.062.278,64109.781,003.172.059,64 3223222Materijal i sirovine 2.267.438,21106.609,002.374.047,21 3223223Energija 7.443.198,7371.353,007.514.551,73 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 874.401,88-13.029,00861.372,88 3223225Sitni inventar i auto gume 531.572,9037.086,00568.658,90 323 Rashodi za usluge 28.713.621,512.419.952,0031.133.573,51 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 3.237.125,1366.107,003.303.232,13 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 11.576.040,606.197.051,0017.773.091,60 3233233Usluge promid~be i informiranja 1.426.074,004.383,001.430.457,00 3233234Komunalne usluge 2.233.614,9683.862,002.317.476,96 3233235Zakupnine i najamnine 2.192.381,241.000,002.193.381,24 3233236Zdravstvene i veterinarske usluge 2.546.715,5834.566,002.581.281,58 3233237Intelektualne i osobne usluge 2.733.243,605.475,002.738.718,60 3233238Ra unalne usluge 1.323.128,3336.582,001.359.710,33 3233239Ostale usluge 1.445.298,07-9.074,001.436.224,07 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.425.373,40865.656,006.291.029,40 3293291Naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela, povjerenstva1.690.829,0050.722,001.741.551,00 3293292Premije osiguranja 724.491,0014.518,00739.009,00 3293293Reprezentacija 1.263.455,435.800,001.269.255,43 3293294 lanarine 222.656,0014,00222.670,00 3293299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.523.941,97794.602,002.318.543,97 34 Financijski rashodi 1.988.511,8212.853,002.001.364,82 342 Otplata kamata za primljene zajmove 1.386.000,000,001.386.000,00 3423423Kte za primlj.z.od banaka i ost.fin.instit.izvan jav.sektora1.386.000,000,001.386.000,00 343 Ostali financijski rashodi 602.511,8212.853,00615.364,82 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 576.473,8213.076,00589.549,82 3433433Zatezne kamate 9.847,00-3.289,006.558,00 3433434Ostali nespomenuti financijski rashodi 16.191,003.066,0019.257,00 35 Subvencije 5.150.000,000,005.150.000,00 351 Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru 4.850.000,000,004.850.000,00 3513512Subvencije trg.druatvima u javnom sektoru 4.850.000,000,004.850.000,00 352 Subvencije trgov.druat.,obrtnicima, malim i sred.poduzet. 300.000,000,00300.000,00 3523521Subvencije bankama i ostalim finan. instit. izvan javnog s. 300.000,000,00300.000,003523522Subvencije trgova kim druatvima izvan javnog sektora 0,000,000,00 36 Pomoi 18.602.320,0044.000,0018.646.320,00 363 Pomoi unutar ope dr~ave 18.602.320,0044.000,0018.646.320,00 3633631Tekue pomoi unutar ope dr~ave 6.152.320,0044.000,006.196.320,00 3633632Kapitalne pomoi unutar ope dr~ave 12.450.000,000,0012.450.000,00 37 Naknade graanima i kuanstvima 11.983.220,30548.818,0012.532.038,30 372 Naknade graanima i kuanstv. iz prora una 11.983.220,30548.818,0012.532.038,30 3723721Naknade graanima i kuanstvima u novcu 3.052.993,0013.318,003.066.311,00 3723722Naknade graanima i kuanstvima u naravi 8.930.227,30535.500,009.465.727,30 38 Donacije 46.413.999,000,0046.413.999,00 381 Tekue donacije 33.693.999,000,0033.693.999,00 3813811Tekue donacije u novcu 33.693.999,000,0033.693.999,00 382 Kapitalne donacije 10.620.000,000,0010.620.000,00 3823821Kapit.donacije neprofitnim organizacijama 10.450.000,000,0010.450.000,00 3823822Kapit.donacije graanima i kuanstvima 170.000,000,00170.000,00 385 Izvanredni rashodi 900.000,000,00900.000,00 3853851Nepredvieni rashodi do visine prora unske zalihe900.000,000,00900.000,00 386 Kapitalne pomoi 1.200.000,000,001.200.000,00 3863863Kap.pomoi poljoprivrednicima, obrtnicima i m. i s. poduzet.1.200.000,000,001.200.000,004  Rashodi za nefinancijsku imovinu 27.972.512,50254.664,0028.227.176,50 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.600.000,000,003.600.000,00 412 Nematerijalna imovina 3.600.000,000,003.600.000,004124124Ostala prava0,000,000,00 4124126Ostala nematerijalna imovina 3.600.000,000,003.600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 23.655.586,50-1.493.660,0022.161.926,50 421 Graevinski objekti 8.100.000,001.613.614,009.713.614,00 4214212Poslovni objekti 8.100.000,001.613.614,009.713.614,00 422 Postrojenja i oprema 14.543.874,62-5.007.274,009.536.600,62 4224221Uredska oprema i namjeataj 1.914.357,54329.550,002.243.907,54 4224222Komunikacijska oprema 24.550,660,0024.550,66 4224223Oprema za odr~avanje i zaatitu 30.000,000,0030.000,00 4224224Medicinska i laboratorijska oprema 12.000.000,00-6.001.000,005.999.000,00 4224225Instrumenti, ureaji i strojevi 350.000,00-288.000,0062.000,00 4224226Sportska i glazbena oprema 5.300,000,005.300,00 4224227Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 219.666,42952.176,001.171.842,42 423 Prijevozna sredstva 440.000,001.900.000,002.340.000,00 4234231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 440.000,001.900.000,002.340.000,00 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izlo~bene vrijednosti 46.272,550,0046.272,55 4244241Knjige u knji~nicama 46.272,550,0046.272,55 426 Nematerijalna proizved.imovina 525.439,330,00525.439,33 4264262Ulaganja u ra unalne programe 525.439,330,00525.439,33 45 Rashodi za dod.ulag.u nefin.imovinu 716.926,001.748.324,002.465.250,00 451 Dodatna ulaganja na graevin. objektima 716.926,001.748.324,002.465.250,00 4514511Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 716.926,001.748.324,002.465.250,00NENAMJENSKA SREDSTVA 111.651.580,000,00111.651.580,00NAMJENSKA SREDSTVA 11.535.000,000,0011.535.000,00DECENTRALIZACIJA 70.790.420,004.954.203,0075.744.623,00S V E U K U P N O193.977.000,004.954.203,00198.931.203,00 TABELA B - RASPOLO}IVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA O P I SPLAN 2005RAZLIKAIZMJENE I DOPUNENENAMJENSKI VI`AK Viaak prihoda - nenamjenski 1.900.000,000,001.900.000,00NENAMJENSKI VI`AK1.900.000,000,001.900.000,00NAMJENSKI VI`AK Viaak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - projekt Euro info to ka120.000,000,00120.000,00Viaak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije0,000,000,00Viaak prihoda - sredstva Minist. za polj. - program obnove opo~arenih podru ja650.000,000,00650.000,00Viaak prihoda - sredstva za poticanje poduzetniatva0,000,000,00Viaak prihoda - poslovne zone 0,000,000,00Viaak prihoda - program restrukturiranja gospodarstva0,000,000,00Viaak prihoda - program zatite voda 0,000,000,00Viak prihoda - poljoprivredno zemljite 0,000,000,00Viak prihoda - lovstvo 0,000,000,00Viak prihoda - prevencija bolesti ovisnosti 0,000,000,00Viak prihoda - intervencije hitne medicinske pomoi0,000,000,00Viaak prihoda - kapitalna ulaganja u akolstvo0,000,000,00Viaak prihoda - meuregionalna suradnja - Venetto Italia0,000,000,00Viaak prihoda - pomorsko dobro0,000,000,00Viaak prihoda - tekue potpore - Tekop Nova0,000,000,00NAMJENSKI VI`AK 770.000,000,00770.000,00VI`AK DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVAViaak prihoda - decentralizirana sredstva0,000,000,00VI`AK DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA0,000,000,002.670.000,000,002.670.000,00 TABELA C - RA UN FINANCIRANJA / ZADU}IVANJA RSKPSKODJO P I SPLAN 2005RAZLIKAIZMJENE I DOPUNEPRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA NENAMJENSKA SREDSTVA 8  Primici od financijske imovine i zadu~ivanja 4.166.210,000,004.166.210,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 4.166.210,000,004.166.210,00 832 Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.dr. u javnom sektoru 4.166.210,000,004.166.210,00 8328321Dionice i udj.u glavnici trg.drutava u javnom sektoru - Istarske ceste 405.410,000,00405.410,00 8328321Dionice i udj.u glavnici trg.dr- Vodoprivreda d.o.o. Novigrad300.000,000,00300.000,00 8328321Dionice i udj.u glavnici trg.drut. u javnom sektoru - Cesta d.o.o. 3.460.800,000,003.460.800,00NAMJENSKA SREDSTVA 8  Primici od financijske imovine i zadu~ivanja 240.000,000,00240.000,00 81 Povrati zajmova danih bankama i fin institucijama 240.000,000,00240.000,00 813 Povrati zajmova danih bankama i fin. institucijama 240.000,000,00240.000,00 8138131Povrat zajm.danih tuzemn.bank.i ost.fin.inst.u javnom sektoru - Nova banka 240.000,000,00240.000,008138131Povrat zajm.danih tuzemn.bank.i ost.fin.inst.u javnom sektoru - Rije ka b. 0,000,000,008138131Povrat zajm.danih tuzemn.bank.i ost.fin.inst.u javnom sektoru - IKB Umag0,000,000,0084Primici od zadu~ivanja0,000,000,00844Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija0,000,000,008441Primljeni zajmovi banaka - program poslovnih zona 0,000,000,00  PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA 4.406.210,000,004.406.210,00  NENAMJENSKA SREDSTVA 4.166.210,000,004.166.210,00  NAMJENSKA SREDSTVA 240.000,000,00240.000,00IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NENAMJENSKA SREDSTVA 5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.748.000,000,009.748.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 150.000,000,00150.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trg.drutva u javnom sektoru 150.000,000,00150.000,00 5325321Dionice i udjeli u glavnici trg. dr.u javnom sektoru 150.000,000,00150.000,00 54 Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js 9.598.000,000,009.598.000,00 544 Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js 9.598.000,000,009.598.000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za ceste u '98 1.295.000,000,001.295.000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '98 343.000,000,00343.000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za ceste u '99 1.248.000,000,001.248.000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za poduzetnitvo u '99 693.000,000,00693.000,00 5445441Otplata duga RBA za obrazovanje u '99 0,000,000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '00 241.000,000,00241.000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za ceste u '00 488.000,000,00488.000,00 5445441Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u '00698.000,000,00698.000,00 5445441Otplata duga Zagreba ka b.- ceste '01. 713.000,000,00713.000,00 5445441Otplata duga Zagreba ka b.- obrazovanje '01. 896.000,000,00896.000,00 5445441Otplata duga Zagreba ka b.- zdravstvo '01. 275.000,000,00275.000,00 5445441Otplata duga Nova banka za ceste '02. 733.000,000,00733.000,00 5445441Otplata duga RBA za poslovne zone '02. 362.000,000,00362.000,00 5445441Otplata duga RBA za poslovne zone '03. 470.000,000,00470.000,00 5445442Otplata ino duga Hypo- Klagenfurt za obrazovanje u '97 1.143.000,000,001.143.000,00NAMJENSKA SREDSTVA 5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 900.000,000,00900.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,000,000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trg.drutva u javnom sektoru 0,000,000,00 5325321Dionice i udjeli u glavnici trg. dr. u javnom sektoru 0,000,000,00 54 Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova900.000,000,00900.000,00 544 Otplate glav.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.institucija u javnom sektoru 900.000,000,00900.000,00 5445441Otplata duga Rije ka banka za eko brodove 900.000,000,00900.000,00  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 10.648.000,000,0010.648.000,00  NENAMJENSKA SREDSTVA 9.748.000,000,009.748.000,00  NAMJENSKA SREDSTVA 900.000,000,00900.000,00UKUPNO RA UN FINANCIRANJA-6.241.790,000,00-6.241.790,00 POSEBNI DIO lanak 4. Rashodi i izdaci Prora una u iznosu od 209.579.203,00 kn rasporeuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Prora una kako slijedi: RAZDJEL 0100 STRU NA SLU}BA ZA POSLOVE SKUP`TINE I POGLAVARSTVA POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 10.124.720,000,0010.124.720,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.062.720,000,003.062.720,00 3  Rashodi poslovanja 3.062.720,000,003.062.720,00 31 Rashodi za zaposlene 2.692.320,000,002.692.320,00  311 Plae 2.260.000,000,002.260.000,001 3113111Plae za redovan rad 2.260.000,000,002.260.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 43.600,000,0043.600,002 3123121Ostali rashodi za zaposlene 43.600,000,0043.600,00  313 Doprinosi na plae 388.720,000,00388.720,003 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 350.300,000,00350.300,004 3133133Doprinosi za zapoljavanje 38.420,000,0038.420,00 32 Materijalni rashodi 370.400,000,00370.400,00  321 Naknade trokova zaposlenima 324.000,000,00324.000,005 3213211Slu~bena putovanja 262.000,000,00262.000,006 3213212Naknade za prijevoz, za rad na terenu 62.000,000,0062.000,00  323 Rashodi za usluge 26.400,000,0026.400,007 3233235Zakupnine i najamnine 26.400,000,0026.400,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,008 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 843.000,000,00843.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 843.000,000,00843.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imovine 843.000,000,00843.000,00  422 Postrojenja i oprema 611.000,000,00611.000,009 4224221Uredska oprema i namjetaj 611.000,000,00611.000,00  423 Prijevozna sredstva 220.000,000,00220.000,0010 4234231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 220.000,000,00220.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 12.000,000,0012.000,0011 4264262Ulaganja u ra unalne programe 12.000,000,0012.000,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: ZAJEDNI KI TR. JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 6.219.000,000,006.219.000,00 3  Rashodi poslovanja 6.219.000,000,006.219.000,00 32 Materijalni rashodi 6.219.000,000,006.219.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 130.000,000,00130.000,0012 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 130.000,000,00130.000,00  322 Rashodi za materijal i energiju 1.466.000,000,001.466.000,0013 3223221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 632.000,000,00632.000,0014 3223223Energija 734.000,000,00734.000,0015 3223225Sitni inventar i auto gume 100.000,000,00100.000,00  323 Rashodi za usluge 3.790.000,000,003.790.000,0016 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 1.208.000,000,001.208.000,0017 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 600.000,000,00600.000,0018 3233233Rashodi za natje aje i oglase 130.000,000,00130.000,0019 3233234Komunalne usluge 240.000,000,00240.000,0020 3233236Zdravstvene usluge 100.000,000,00100.000,0021 3233237Intelektualne i osobne usluge 700.000,000,00700.000,0022 3233239Ostale usluge 812.000,000,00812.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 833.000,000,00833.000,0023 3293292Premije osiguranja 553.000,000,00553.000,0024 3293294 lanarine 150.000,000,00150.000,0025 3293299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-grb i pe at 130.000,000,00130.000,00PROGRAM: PREDSTAVNI KO I IZVR`NO TIJELO 2.236.000,000,002.236.000,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PREDSTAVNI KO TIJELO 1.598.000,000,001.598.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.598.000,000,001.598.000,00 32 Materijalni rashodi 1.598.000,000,001.598.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 188.000,000,00188.000,0026 3213211Slu~bena putovanja 188.000,000,00188.000,00  323 Rashodi za usluge 80.000,000,0080.000,0027 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 20.000,000,0020.000,0028 3233235Zakupnine i najamnine 60.000,000,0060.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.330.000,000,001.330.000,0029 3293291Naknade za rad predstavni kog tijela 800.000,000,00800.000,0030 3293293Reprezentacija 230.000,000,00230.000,0031 3293299Obilje~avanje obljetnica I} 300.000,000,00300.000,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:IZVRNO TIJELO 628.000,000,00628.000,00 3  Rashodi poslovanja 628.000,000,00628.000,00 32 Materijalni rashodi 628.000,000,00628.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 138.000,000,00138.000,0032 3213211Slu~bena putovanja 138.000,000,00138.000,00  323 Rashodi za usluge 75.000,000,0075.000,0033 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 75.000,000,0075.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 415.000,000,00415.000,0034 3293291Naknade za lanove izvrnog tijela 415.000,000,00415.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA IZVRNO TIJELO 10.000,000,0010.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,000,0010.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,000,0010.000,00  422 Rashodi za postrojenja i opremu 10.000,000,0010.000,0035 4224222Komunikacijska oprema 10.000,000,0010.000,00PROGRAM: IZBORI ZA LANOVE PREDSTAVNI KOG TIJELA 1.900.000,000,001.900.000,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: TRO`KOVI PROVOENJA IZBORA 1.900.000,000,001.900.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.900.000,000,001.900.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,000,001.000.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 30.000,000,0030.000,0036 3223221Materijalni trokovi povjerenstva 30.000,000,0030.000,00  323 Rashodi za usluge 620.000,000,00620.000,0037 3233233Oglaavanje u sredstvima javnog informiranja 220.000,000,00220.000,0038 3233234De~urstva policije i ureda dr~avne uprave 60.000,000,0060.000,0039 3233235Bira ka mjesta - najam 20.000,000,0020.000,0040 3233235Informati ka oprema - najam 30.000,000,0030.000,0041 3233237Informati ka potpora - naknada 40.000,000,0040.000,0042 3233239`tampanje listia i plakata 200.000,000,00200.000,0043 3233239Ostale nespomenute usluge 50.000,000,0050.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,000,00350.000,0044 3293291}upanijsko izborno povjerenstvo 350.000,000,00350.000,00 38 Ostali rashodi 900.000,000,00900.000,00  381 Tekue donacije 900.000,000,00900.000,0045 3813811Naknade politi kim strankama 300.000,000,00300.000,0046 3813811Doznaka sredstava JLS za bira ke odbore 600.000,000,00600.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 010014.260.720,000,0014.260.720,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 14.260.720,000,0014.260.720,00   NAMJENSKA SREDSTVA 0,000,000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.137.170,000,003.137.170,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.829.170,000,002.829.170,00 3  Rashodi poslovanja 2.829.170,000,002.829.170,00 31 Rashodi za zaposlene 2.223.170,000,002.223.170,00  311 Plae 1.860.000,000,001.860.000,0047 3113111Plae za redovan rad 1.860.000,000,001.860.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 43.250,000,0043.250,0048 3123121Ostali rashodi za zaposlene 43.250,000,0043.250,00  313 Doprinosi na plae 319.920,000,00319.920,0049 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 288.300,000,00288.300,0050 3133133Doprinosi za zapoljavanje 31.620,000,0031.620,00 32 Materijalni rashodi 606.000,000,00606.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 166.000,000,00166.000,0051 3213211Slu~bena putovanja 100.000,000,00100.000,0052 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 66.000,000,0066.000,00  323 Rashodi za usluge 120.000,000,00120.000,0053 3233235Zakupnine i najamnine 120.000,000,00120.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,000,00320.000,0054 3293293Reprezentacija 120.000,000,00120.000,0055 3293299Rashodi za izvrenje presuda i sporova 200.000,000,00200.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 308.000,000,00308.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 308.000,000,00308.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imovine 308.000,000,00308.000,00  422 Postrojenja i oprema 82.000,000,0082.000,0056 4224221Uredska oprema i namjetaj 82.000,000,0082.000,00  423 Prijevozna sredstva 220.000,000,00220.000,0057 4234231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 220.000,000,00220.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 6.000,000,006.000,0058 4264262Ulaganja u ra unalne programe 6.000,000,006.000,00PROGRAM: CIVILNA ZA`TITA 180.000,000,00180.000,00funkcija 032 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: CIVILNA ZATITA 150.000,000,00150.000,00 3  Rashodi poslovanja 150.000,000,00150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,000,00150.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 70.000,000,0070.000,0059 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 70.000,000,0070.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,000,0080.000,0060 3293299Ostali nespomenuti rashodi 80.000,000,0080.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZATITU 30.000,000,0030.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,000,0030.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,000,0030.000,00  422 Postrojenja i oprema 30.000,000,0030.000,0061 4224223Oprema za odr~avanje i zaatitu 30.000,000,0030.000,00PROGRAM: POLITI KE STRANKE 700.000,000,00700.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POLITI KE STRANKE 700.000,000,00700.000,00 3  Rashodi poslovanja 700.000,000,00700.000,00 38 Ostali rashodi 700.000,000,00700.000,00  381 Tekue donacije 700.000,000,00700.000,0062 3813811Tekue donacije 700.000,000,00700.000,00PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEU SPOLOVIMA 70.000,000,0070.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEU SPOLOVIMA 70.000,000,0070.000,00 3  Rashodi poslovanja 70.000,000,0070.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,000,0050.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,0063 3293291Naknade za rad povjerenstva 50.000,000,0050.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,000,0020.000,00  381 Tekue donacije 20.000,000,0020.000,0064 3813811Meunarodna konferencija ~ena 20.000,000,0020.000,00PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA 50.000,000,0050.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA 50.000,000,0050.000,00 3  Rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,000,0050.000,00  323 Rashodi za usluge 50.000,000,0050.000,0065 3233233Usluge promid~be i informiranja 50.000,000,0050.000,00PROGRAM:USPOSTAVA: MEUSOBNE KOMUNIKACIJE U JLS U I} 200.000,000,00200.000,00funkcija 015 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:MEUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS U I} 200.000,000,00200.000,00 3  Rashodi poslovanja 200.000,000,00200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,000,00200.000,00  323 Rashodi za usluge 200.000,000,00200.000,0066 3233237Tr.organizacije i provedbe st. edukacija za djelatnike JLS 200.000,000,00200.000,00PROGRAM: ODR}AVANJE PROGRAMA ISO 9001 50.000,000,0050.000,00funkcija 015 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: ODR}AVANJE PROGRAMA ISO 9001 50.000,000,0050.000,00 3  Rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,000,0050.000,00  323 Rashodi za usluge 50.000,000,0050.000,0067 3233237Odr~avanja programa ISO 9001 50.000,000,0050.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 02004.387.170,000,004.387.170,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 4.387.170,000,004.387.170,00   NAMJENSKA SREDSTVA 0,000,000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0300 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.793.100,000,002.793.100,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.750.100,000,002.750.100,00 3  Rashodi poslovanja 2.750.100,000,002.750.100,00 31 Rashodi za zaposlene 2.445.100,000,002.445.100,00  311 Plae 2.050.000,000,002.050.000,0068 3113111Plae za redovan rad 2.050.000,000,002.050.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 42.500,000,0042.500,0069 3123121Ostali rashodi za zaposlene 42.500,000,0042.500,00  313 Doprinosi na plae 352.600,000,00352.600,0070 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 317.750,000,00317.750,0071 3133133Doprinosi za zapoaljavanje 34.850,000,0034.850,00 32 Materijalni rashodi 305.000,000,00305.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 165.000,000,00165.000,0072 3213211Slu~bena putovanja 30.000,000,0030.000,0073 3213212Naknade za prijevoz, za rad na terenu 135.000,000,00135.000,00  323 Rashodi za usluge 120.000,000,00120.000,0074 3233235Zakupnine i najamnine 120.000,000,00120.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,0075 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 43.000,000,0043.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.000,000,0043.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000,000,0043.000,00  422 Postrojenja i oprema 37.000,000,0037.000,0076 4224221Uredska oprema i namjetaj 37.000,000,0037.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 6.000,000,006.000,0077 4264262Ulaganja u ra unalne programe 6.000,000,006.000,00PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 12.134.000,000,0012.134.000,00funkcija 017 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 1.386.000,000,001.386.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.386.000,000,001.386.000,00 34 Financijski rashodi 1.386.000,000,001.386.000,00  342 Kamate za primljene zajmove 1.386.000,000,001.386.000,0078 3423423Kamate-Hypo banka za ceste-311/98 106.000,000,00106.000,0079 3423423Kamate-Hypo banka za zdravstvo-312/98 28.000,000,0028.000,0080 3423423Kamate-Hypo banka za ceste -190/99 161.000,000,00161.000,0081 3423423Kamate-Hypo banka za poduzetnitvo -191/99 90.000,000,0090.000,0082 3423423Kamate -Hypo banka za zdravstvo-13-2000-311 52.000,000,0052.000,0083 3423423Kamate-Hypo banka za ceste -14-2000-311 104.000,000,00104.000,0084 3423423Kamate - Hypo banka za obrazovanje u -15-2000-311 149.000,000,00149.000,0085 3423423Kamate -Zagreb.banka za ceste u 01-3200854747 109.000,000,00109.000,0086 3423423Kamate- Zagreb.b. za obrazovanje 01-3200863964 135.000,000,00135.000,0087 3423423Kamate- Zagreb.banka za zdravstvo u 01-3200863986 41.000,000,0041.000,0088 3423423Ino kamate-Hypo klagenfurt za obrazovanje -hr/215/97 56.000,000,0056.000,0089 3423423Kamate- Nova banka za ceste '02 172.000,000,00172.000,0090 3423423Kamate -RBA za poslovne zone u '02 84.000,000,0084.000,0091 3423423Kamate - RBA za poslovne zone u 2003 99.000,000,0099.000,00funkcija 017 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 250.000,000,00250.000,00 3  Rashodi poslovanja 250.000,000,00250.000,00 34 Financijski rashodi 250.000,000,00250.000,00  343 Ostali financijski rashodi 250.000,000,00250.000,0092 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 250.000,000,00250.000,00funkcija 017 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 9.598.000,000,009.598.000,00 5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.598.000,000,009.598.000,00 54 Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova 9.598.000,000,009.598.000,00  544 Otplate gl.primlj.zajmova od banaka izvan js 9.598.000,000,009.598.000,0093 5445441Otplata duga -Hypo banka za ceste -311/98 1.295.000,000,001.295.000,0094 5445441Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo-312/98 343.000,000,00343.000,0095 5445441Otplata duga Hypo banka za ceste-190/99 1.248.000,000,001.248.000,0096 5445441Otplata duga -Hypo banka za poduzetnitvo -191/99 693.000,000,00693.000,0097 5445441Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo-13-2000-311 241.000,000,00241.000,0098 5445441Otplata duga -Hypo banka za ceste-14-2000-311 488.000,000,00488.000,0099 5445441Otplata duga -Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311 698.000,000,00698.000,00100 5445441Otplata duga Zagreb.banka za ceste u '01-3200854747 713.000,000,00713.000,00101 5445441Otplata duga-Zagreb.banka za obrazovanje '01-3200863964896.000,000,00896.000,00102 5445441Otplata duga -Zg.banka za zdravstvo u '01-3200863986 275.000,000,00275.000,00103 5445441Otplata duga Nova banka za ceste u '02 733.000,000,00733.000,00104 5445441Otplata duga RBA za poslovne zone u '02. 362.000,000,00362.000,00105 5445441Otplata duga RBA za poslovne zone u '03 470.000,000,00470.000,00106 5445442Otplata ino-duga Hypo klag.za obrazovanje hr/215/97 1.143.000,000,001.143.000,00funkcija 018 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PRORA UNSKA ZALIHA 900.000,000,00900.000,00 3  Rashodi poslovanja 900.000,000,00900.000,00 38 Ostali rashodi 900.000,000,00900.000,00  385 Izvanredni rashodi 900.000,000,00900.000,00107 3853851Prora unska zaliha 900.000,000,00900.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 030014.927.100,000,0014.927.100,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 14.927.100,000,0014.927.100,00   NAMJENSKA SREDSTVA 0,000,000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANJAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 963.000,000,00963.000,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 945.000,000,00945.000,00 3  Rashodi poslovanja 945.000,000,00945.000,00 31 Rashodi za zaposlene 842.000,000,00842.000,00  311 Plae 700.000,000,00700.000,00108 3113111Plae za redovan rad 700.000,000,00700.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 21.600,000,0021.600,00109 3123121Ostali rashodi za zaposlene 21.600,000,0021.600,00  313 Doprinosi na plae 120.400,000,00120.400,00110 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 108.500,000,00108.500,00111 3133133Doprinosi za zapoljavanje 11.900,000,0011.900,00 32 Materijalni rashodi 103.000,000,00103.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 83.000,000,0083.000,00112 3213211Slu~bena putovanja 60.000,000,0060.000,00113 3213212Naknade za prijevoz, rad na terenu 23.000,000,0023.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00114 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 18.000,000,0018.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.000,000,0018.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.000,000,0018.000,00  422 Postrojenja i oprema 18.000,000,0018.000,00115 4224221Uredska oprema i namjetaj 18.000,000,0018.000,00PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA 6.000.000,000,006.000.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA 6.000.000,000,006.000.000,00 3  Rashodi poslovanja 6.000.000,000,006.000.000,00 35 Subvencije 50.000,000,0050.000,00  351 Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru 50.000,000,0050.000,00116 3513512Subvencije trg.druatvima unutar javnog sektora 50.000,000,0050.000,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 5.950.000,000,005.950.000,00  363 Pomoi unutar ope dr~ave 5.950.000,000,005.950.000,00117 3633632Kapitalne pomoi jedinicama lokalne samouprave 5.950.000,000,005.950.000,00PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAENJE POTICANJA PODUZETN. 6.466.000,000,006.466.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA 2.160.000,000,002.160.000,00 3  Rashodi poslovanja 2.160.000,000,002.160.000,00 35 Subvencije 2.160.000,000,002.160.000,00  351 Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru 2.160.000,000,002.160.000,00118 3513512Subvencije kamata tr.druatvima 2.160.000,000,002.160.000,00funkcija 041 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA 1.440.000,000,001.440.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.440.000,000,001.440.000,00 35 Subvencije 1.440.000,000,001.440.000,00  351 Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru 1.440.000,000,001.440.000,00119 3513512Subvencioniranje kamata trg.druatvima 1.440.000,000,001.440.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KREDITIRANJE PODUZETNITVA 2.400.000,000,002.400.000,00 3  Rashodi poslovanja 2.400.000,000,002.400.000,00 35 Subvencije 1.200.000,000,001.200.000,00  351 Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru 1.200.000,000,001.200.000,00120 3513512Subvencije trg.druatvima u javnom sektoru 1.200.000,000,001.200.000,00 38 Ostali rashodi 1.200.000,000,001.200.000,00  386 Kapitalne pomoi 1.200.000,000,001.200.000,00121 3863863Jamstveni fond "Istra 21" 1.200.000,000,001.200.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE 116.000,000,00116.000,00 3  Rashodi poslovanja 116.000,000,00116.000,00 38 Ostali rashodi 116.000,000,00116.000,00  381 Tekue donacije 116.000,000,00116.000,00122 3813811T.d. za odr~ obrtni kog sajma Istre i ost.manifestacija 116.000,000,00116.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: EDUKACIJA PODUZETNIKA 50.000,000,0050.000,00 3  Rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,000,0050.000,00  381 Tekue donacije 50.000,000,0050.000,00123 3813811Hrvatska udruga poduzetnika 50.000,000,0050.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PODUZETNI KI INKUBATOR "IZAZOV" 300.000,000,00300.000,00 3  Rashodi poslovanja 300.000,000,00300.000,00 38 Ostali rashodi 300.000,000,00300.000,00  381 Tekue donacije 300.000,000,00300.000,00124 3813811Tekue donacije - Ida d.o.o. Pula 300.000,000,00300.000,00PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA 100.000,000,00100.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SREDSTVA ZA INOVACIJE 100.000,000,00100.000,00 3  Rashodi poslovanja 100.000,000,00100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,000,00100.000,00  381 Tekue donacije 100.000,000,00100.000,00125 3813811Savez inovatora I} 100.000,000,00100.000,00PROGRAM: NOVO ZAPOLJAVANJE 100.000,000,00100.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POTPORE ZA ZAPOLJAVNJE MLADIH 100.000,000,00100.000,00 3  Rashodi poslovanja 100.000,000,00100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,000,00100.000,00  381 Tekue donacije 100.000,000,00100.000,00126 3813811Tekue donacije za potpore u zapoaljavanju mladih 100.000,000,00100.000,00PROGRAM:"TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPO`LJAV.OSOBA S INVALID. 200.000,000,00200.000,00funkcija 041 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: ZATITNA RADIONICA "TEKOP NOVA" 200.000,000,00200.000,00 3  Rashodi poslovanja 200.000,000,00200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,000,00200.000,00  381 Tekue donacije 200.000,000,00200.000,00127 3813811Tekua donacija za zapoaljavanje invalidnih osoba 200.000,000,00200.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 040013.829.000,000,0013.829.000,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 12.389.000,000,0012.389.000,00   NAMJENSKA SREDSTVA 1.440.000,000,001.440.000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I TRGOVINU POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 633.180,000,00633.180,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 593.180,000,00593.180,00 3  Rashodi poslovanja 593.180,000,00593.180,00 31 Rashodi za zaposlene 473.180,000,00473.180,00  311 Plae 390.000,000,00390.000,00128 3113111Plae za redovan rad 390.000,000,00390.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 16.100,000,0016.100,00129 3123121Ostali rashodi za zaposlene 16.100,000,0016.100,00  313 Doprinosi na plae 67.080,000,0067.080,00130 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 60.450,000,0060.450,00131 3133133Doprinosi za zapoljavanje 6.630,000,006.630,00 32 Materijalni rashodi 120.000,000,00120.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 70.000,000,0070.000,00132 3213211Slu~bena putovanja 65.000,000,0065.000,00133 3213212Naknade za prijevoz, rad na terenu 5.000,000,005.000,00  323 Rashodi za usluge 30.000,000,0030.000,00134 3233235Zakupnine i najamnine 30.000,000,0030.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00135 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 40.000,000,0040.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,000,0040.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imovine 40.000,000,0040.000,00  422 Postrojenja i oprema 37.000,000,0037.000,00136 4224221Uredska oprema i namjetaj 37.000,000,0037.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 3.000,000,003.000,00137 4264262Ulaganja u ra unalne programe 3.000,000,003.000,00PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA 300.000,000,00300.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU 300.000,000,00300.000,00 3  Rashodi poslovanja 300.000,000,00300.000,00 35 Subvencije 300.000,000,00300.000,00  352 Subvencije t.d., obrtnicima, poduzetnicima 300.000,000,00300.000,00138 3523521Subvencije kamata za RBA i Hypo 300.000,000,00300.000,00PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU 615.000,000,00615.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: MONITORING MASTER PLANA 100.000,000,00100.000,00 3  Rashodi poslovanja 100.000,000,00100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,000,00100.000,00  323 Rashodi za usluge 100.000,000,00100.000,00139 3233237Intelektualne usluge 100.000,000,00100.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: CESTE MASLINOVOG ULJA 95.000,000,0095.000,00 3  Rashodi poslovanja 95.000,000,0095.000,00 32 Materijalni rashodi 95.000,000,0095.000,00  323 Rashodi za usluge 75.000,000,0075.000,00140 3233233Usluge promid~be i informiranja 10.000,000,0010.000,00141 3233236Laboratorijske usluge 15.000,000,0015.000,00142 3233237Intelektualne i osobne usluge 20.000,000,0020.000,00143 3233239Grafi ke usluge 30.000,000,0030.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00144 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VINSKE CESTE 50.000,000,0050.000,00 3  Rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,000,0050.000,00  323 Rashodi za usluge 50.000,000,0050.000,00145 3233233Usluge promid~be i informiranja 10.000,000,0010.000,00146 3233237Intelektualne i osobne usluge 10.000,000,0010.000,00147 3233239Grafi ke usluge 30.000,000,0030.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: GASTROTURIZAM 170.000,000,00170.000,00 3  Rashodi poslovanja 170.000,000,00170.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,000,00170.000,00  323 Rashodi za usluge 130.000,000,00130.000,00148 3233233Usluge promid~be i informiranja 55.000,000,0055.000,00149 3233237Intelektualne i osobne usluge 10.000,000,0010.000,00150 3233239Grafi ke usluge 65.000,000,0065.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,000,0040.000,00151 3293293Reprezentacija 40.000,000,0040.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: AGROTURIZAM 60.000,000,0060.000,00 3  Rashodi poslovanja 60.000,000,0060.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,000,0060.000,00  323 Rashodi za usluge 60.000,000,0060.000,00152 3233237Intelektualne i osobne usluge 25.000,000,0025.000,00153 3233239Ostale usluge 35.000,000,0035.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: GOLF PROJEKT 100.000,000,00100.000,00 3  Rashodi poslovanja 100.000,000,00100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,000,00100.000,00  323 Rashodi za usluge 100.000,000,00100.000,00154 3233237Intelektualne i osobne usluge 100.000,000,00100.000,00funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: MOUNTAIN BIKE UTRKE 40.000,000,0040.000,00 3  Rashodi poslovanja 40.000,000,0040.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,000,0040.000,00  323 Rashodi za usluge 40.000,000,0040.000,00155 3233239Ostale usluge 40.000,000,0040.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 05001.548.180,000,001.548.180,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 1.548.180,000,001.548.180,00   NAMJENSKA SREDSTVA 0,000,000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0600 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE, GRADITELJSTVO I ZA`TITU OKOLI`A POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.926.980,000,001.926.980,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.614.980,000,001.614.980,00 3  Rashodi poslovanja 1.614.980,000,001.614.980,00 31 Rashodi za zaposlene 1.537.980,000,001.537.980,00  311 Plae 1.290.000,000,001.290.000,00156 3113111Plae za redovan rad 1.290.000,000,001.290.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 26.100,000,0026.100,00157 3123121Ostali rashodi za zaposlene 26.100,000,0026.100,00  313 Doprinosi na plae 221.880,000,00221.880,00158 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 199.950,000,00199.950,00159 3133133Doprinosi za zapoljavanje 21.930,000,0021.930,00 32 Materijalni rashodi 77.000,000,0077.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 57.000,000,0057.000,00160 3213211Slu~bena putovanja 35.000,000,0035.000,00161 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 22.000,000,0022.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00162 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 312.000,000,00312.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 312.000,000,00312.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine 312.000,000,00312.000,00  422 Postrojenja i oprema 168.000,000,00168.000,00163 4224221Uredska oprema i namjetaj 168.000,000,00168.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 144.000,000,00144.000,00164 4264262Ulaganja u ra unalne programe 144.000,000,00144.000,00PROGRAM: ZA`TITA I O UVANJE OVJEKOVE OKOLINE 9.523.000,000,009.523.000,00funkcija 056 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: ZA`TITA I O UVANJE OVJEKOVE OKOLINE 7.373.000,000,007.373.000,00 3  Rashodi poslovanja 7.373.000,000,007.373.000,00 32 Materijalni rashodi 773.000,000,00773.000,00  323 Rashodi za usluge 773.000,000,00773.000,00165 3233236Izdaci za ispitivanje sirove vode i zraka 723.000,000,00723.000,00166 3233237Izrada programa ISO 14 001 50.000,000,0050.000,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 6.400.000,000,006.400.000,00  363 Pomoi unutar ope dr~ave 6.400.000,000,006.400.000,00167 3633632Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave 6.000.000,000,006.000.000,00168 3633632Kapitalne potpore za objekte odvodnje - grad Pazin 400.000,000,00400.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,000,00200.000,00  381 Tekue donacije 200.000,000,00200.000,00169 3813811Projekti u zaatiti okoliaa - Eko teens 150.000,000,00150.000,00170 3813811Tek.donacije gorskoj slu~bi za spaaavanje 50.000,000,0050.000,00funkcija 032 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE }UPANIJE 1.200.000,000,001.200.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.200.000,000,001.200.000,00 38 Ostali rashodi 1.200.000,000,001.200.000,00  381 Tekue donacije 1.200.000,000,001.200.000,00171 3813811Tekue donacije Vatrogasnoj zajednici Istarske ~upanije 1.200.000,000,001.200.000,00funkcija 032 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO 500.000,000,00500.000,00 3  Rashodi poslovanja 500.000,000,00500.000,00 38 Ostali rashodi 500.000,000,00500.000,00  381 Tekue donacije 500.000,000,00500.000,00172 3813811Sufinanciranje troakova vatrogastva 500.000,000,00500.000,00funkcija 054 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" 450.000,000,00450.000,00 3  Rashodi poslovanja 450.000,000,00450.000,00 38 Ostali rashodi 450.000,000,00450.000,00  381 Tekue donacije 450.000,000,00450.000,00173 3813811Tekue donacije - JU Natura Histrica 450.000,000,00450.000,00PROGRAM: PROSTORNO UREENJE I GRADITELJSTVO 1.200.000,000,001.200.000,00funkcija 062 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI 1.200.000,000,001.200.000,00 3  Rashodi poslovanja 100.000,000,00100.000,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 100.000,000,00100.000,00  363 Pomoi unutar ope dr~ave 100.000,000,00100.000,00174 3633632Kapitalne pomoi JLS za prostorne planove 100.000,000,00100.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,000,001.100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.100.000,000,001.100.000,00  412 Nematerijalna imovina 1.100.000,000,001.100.000,00175 4124126Prostorni planovi i razvojni projekti 850.000,000,00850.000,00176 4124126Park prirode U ka 250.000,000,00250.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 060012.649.980,000,0012.649.980,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 12.649.980,000,0012.649.980,00   NAMJENSKA SREDSTVA 0,000,000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, UMARSTVO, LOVSTVO, RIBOLOV I VODOPRIVREDU POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.610.100,000,001.610.100,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.606.100,000,001.606.100,00 3  Rashodi poslovanja 1.606.100,000,001.606.100,00 31 Rashodi za zaposlene 1.274.100,000,001.274.100,00  311 Plae 1.080.000,000,001.080.000,00177 3113111Plae za redovan rad 1.080.000,000,001.080.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 30.700,000,0030.700,00178 3123121Ostali rashodi za zaposlene 30.700,000,0030.700,00  313 Doprinosi na plae 163.400,000,00163.400,00179 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 147.250,000,00147.250,00180 3133133Doprinosi za zapoljavanje 16.150,000,0016.150,00 32 Materijalni rashodi 332.000,000,00332.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 83.000,000,0083.000,00181 3213211Slu~bena putovanja 50.000,000,0050.000,00182 3213212Naknade za prijevoz, za rad na terenu 33.000,000,0033.000,00  323 Rashodi za usluge 229.000,000,00229.000,00183 3233235Zakupnine i najamnine 229.000,000,00229.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00184 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 4.000,000,004.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,000,004.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imovine 4.000,000,004.000,00  422 Postrojenja i oprema 4.000,000,004.000,00185 4224221Uredska oprema i namjetaj 4.000,000,004.000,00PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 8.080.000,000,008.080.000,00funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 7.670.000,000,007.670.000,00 3  Rashodi poslovanja 7.670.000,000,007.670.000,00 32 Materijalni rashodi 300.000,000,00300.000,00  323 Rashodi za usluge 300.000,000,00300.000,00186 3233237Izrada vinogradarskog katastra Istre 150.000,000,00150.000,00187 3233237Izrada strategije razvoja poljoprivrede Istre 150.000,000,00150.000,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 1.200.000,000,001.200.000,00  363 Pomoi unutar ope dr~ave 1.200.000,000,001.200.000,00188 3633631Tekua pomo fondu za razvoj poljoprivrede 1.200.000,000,001.200.000,00 38 Ostali rashodi 6.170.000,000,006.170.000,00  381 Tekue donacije 6.170.000,000,006.170.000,00189 3813811Tekue donacije za program bio hrane 120.000,000,00120.000,00190 3813811Tekue donacije za nabavu sadnica 4.700.000,000,004.700.000,00191 3813811Tekue donacije za poljoprivr. selekcijsku slu~bu 200.000,000,00200.000,00192 3813811Td za zaatitu autohtonih pasmina 130.000,000,00130.000,00193 3813811Tek.d.za zaatitu tipi nih autohtonih proizvoda 120.000,000,00120.000,00194 3813811T.d.-INTERREG IIIB-ADRI.FISH 200.000,000,00200.000,00195 3813811Td- FISH LOG. Veletr~nica riba 250.000,000,00250.000,00196 3813811T.d.- CONNECT povezivanje Veletr~nica riba 100.000,000,00100.000,00197 3813811Tekue donacije-za razne programe u polj.i aumarstvu 200.000,000,00200.000,00198 3813811Revitalizacija uzgoja istarskog goveda 100.000,000,00100.000,00199 3813811Program razvoja ekoloke polj.i eko-agroturizma 50.000,000,0050.000,00funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VINISTRA 410.000,000,00410.000,00 3  Rashodi poslovanja 410.000,000,00410.000,00 38 Ostali rashodi 410.000,000,00410.000,00  381 Tekue donacije 410.000,000,00410.000,00200 3813811Tekue donacije za Vinistru 410.000,000,00410.000,00PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI 6.310.000,000,006.310.000,00funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: UNAPREENJE LOVNOG GOSPODARSTVA 850.000,000,00850.000,00 3  Rashodi poslovanja 850.000,000,00850.000,00 32 Materijalni rashodi 175.000,000,00175.000,00  323 Rashodi za usluge 50.000,000,0050.000,00201 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 50.000,000,0050.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,000,00125.000,00202 3293299Provedba zakona o lovu u I} 125.000,000,00125.000,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 180.000,000,00180.000,00  363 Tekue potpore unutar ope dr~ave 180.000,000,00180.000,00203 3633631Sredstva za dr~avni prora un po zakonu o lovu 180.000,000,00180.000,00 38 Ostali rashodi 495.000,000,00495.000,00  381 Tekue donacije 495.000,000,00495.000,00204 3813811Tekue donacije za program lovstva 495.000,000,00495.000,00funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJITE 3.500.000,000,003.500.000,00 3  Rashodi poslovanja 3.500.000,000,003.500.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,000,0050.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,00205 3293299Rashodi za provedbu zakona o polj. zemljitu 50.000,000,0050.000,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 3.450.000,000,003.450.000,00  363 Pomoi unutar ope dr~ave 3.450.000,000,003.450.000,00206 3633631Tek.pomoi Fondu od zakupa i prodaje polj. zemljiata 3.450.000,000,003.450.000,00funkcija 053 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VODNO DOBRO 110.000,000,00110.000,00 3  Rashodi poslovanja 110.000,000,00110.000,00 38 Ostali rashodi 110.000,000,00110.000,00  381 Tekue donacije 110.000,000,00110.000,00207 3813811Tekue donacije za program koriatenja vodnog dobra 110.000,000,00110.000,00funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: EU- PROJEKT REP. ITALIJA - VELETR~NICA RIBA 1.850.000,000,001.850.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.850.000,000,001.850.000,00 38 Ostali rashodi 1.850.000,000,001.850.000,00  382 Kapitalne donacije 1.850.000,000,001.850.000,00208 3823821Kapitalne donacije FISH LOG 810.000,000,00810.000,00209 3823821Kapitalne donacije - CONNECT 1.040.000,000,001.040.000,00PROGRAM: PROGRAM OBNOVE OPO}ARENIH `UMSKIH I POLJ.POVR`INA 650.000,000,00650.000,00funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:OBNOVA OPO}ARENIH `UMSKIH I POLJ.POVR`INA-NAMJENSKA650.000,000,00650.000,00 3  Rashodi poslovanja 650.000,000,00650.000,00 36 Potpore 650.000,000,00650.000,00  363 Tekue potpore unutar ope dr~ave 650.000,000,00650.000,00210 3633631Tekue pomoi jedinicama lokalne samouprave 650.000,000,00650.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 070016.650.100,000,0016.650.100,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 9.690.100,000,009.690.100,00   NAMJENSKA SREDSTVA 6.960.000,000,006.960.000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I RAD POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 943.480,000,00943.480,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA 897.980,000,00897.980,00 3  Rashodi poslovanja 897.980,000,00897.980,00 31 Rashodi za zaposlene 827.980,000,00827.980,00  311 Plae 690.000,000,00690.000,00211 3113111Plae za redovan rad 690.000,000,00690.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 19.300,000,0019.300,00212 3123121Ostali rashodi za zaposlene 19.300,000,0019.300,00  313 Doprinosi na plae 118.680,000,00118.680,00213 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 106.950,000,00106.950,00214 3133133Doprinosi za zapoljavanje 11.730,000,0011.730,00 32 Materijalni rashodi 70.000,000,0070.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 50.000,000,0050.000,00215 3213211Slu~bena putovanja 33.000,000,0033.000,00216 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 17.000,000,0017.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00217 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 45.500,000,0045.500,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.500,000,0045.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.500,000,0045.500,00  422 Postrojenja i oprema 39.500,000,0039.500,00218 4224221Uredska oprema i namjetaj 38.000,000,0038.000,00219 4224222Komunikacijska oprema 1.500,000,001.500,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 6.000,000,006.000,00220 4264262Ulaganja u ra unalne programe 6.000,000,006.000,00PROGRAM: ZDRAVSTVO 21.055.967,000,0021.055.967,00funkcija 076 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: OPI DIO 2.055.967,000,002.055.967,00 3  Rashodi poslovanja 2.055.967,000,002.055.967,00 32 Materijalni rashodi 900.000,000,00900.000,00  323 Rashodi za usluge 900.000,000,00900.000,00221 3233236Izdaci za mtrvozorstvo 700.000,000,00700.000,00222 3233236Nadzor i laboratorijske usluge -voda za pie 200.000,000,00200.000,00 38 Ostali rashodi 1.155.967,000,001.155.967,00  381 Tekue donacije 1.155.967,000,001.155.967,00223 3813811Monitoring ZZJZ voda za pie 525.967,000,00525.967,00224 3813811Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 230.000,000,00230.000,00225 3813811Tekue donacije u zdravstvu 300.000,000,00300.000,00226 3813811Tekua donacija - Talasoterapija Opatija 100.000,000,00100.000,00funkcija 076 izvor: DECENTRALIZACIJA KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE -ULAGANJA 18.500.000,000,0018.500.000,00 3  Rashodi poslovanja 5.500.000,002.017.000,007.517.000,00 32 Materijalni rashodi 5.500.000,002.017.000,007.517.000,00  323 Rashodi za usluge 5.500.000,002.017.000,007.517.000,00227 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 5.500.000,001.287.000,006.787.000,002271 3233232Usluge tek.i investic.odr~avanja za informatizaciju 0,00730.000,00730.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.000.000,00-2.017.000,0010.983.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.000.000,000,001.000.000,00  412 Nematerijalna imovina 1.000.000,000,001.000.000,00228 4124126Projektna dokumentacija za Novu bolnicu u Puli 1.000.000,000,001.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 12.000.000,00-3.904.000,008.096.000,00  422 Postrojenja i oprema 12.000.000,00-5.804.000,006.196.000,002281 4224221Ra unala i ra unalna oprema za informatizaciju 0,00108.000,00108.000,00229 4224224Medicinska i laboratorijska oprema 12.000.000,00-6.001.000,005.999.000,002291 4224227Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,0089.000,0089.000,00  423 Prijevozna sredstva 0,001.900.000,001.900.000,002292 4234231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,001.900.000,001.900.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 0,001.887.000,001.887.000,00  451 Dodatna ulaganja na graevin. objektima 0,001.887.000,001.887.000,002293 4514511Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 0,001.887.000,001.887.000,00funkcija 107 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM 500.000,000,00500.000,00 3  Rashodi poslovanja 500.000,000,00500.000,00 38 Ostali rashodi 500.000,000,00500.000,00  381 Tekue donacije 500.000,000,00500.000,00230 3813811Prevencije bolesti i ovisnosti 200.000,000,00200.000,00231 3813811Organizacija HMP za vrijeme turisti ke sezone 300.000,000,00300.000,00PROGRAM: SOCIJALNA SKRB 20.479.809,001.337.951,0021.817.760,00funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: OPI DIO 3.300.000,000,003.300.000,00 3  Rashodi poslovanja 3.300.000,000,003.300.000,00 37 Nakn.gra.i kuanstvima 1.750.000,000,001.750.000,00  372 Naknade graanima i kuanstv. iz prora una 1.750.000,000,001.750.000,00232 3723721Prijenos sred. za pomo obiteljima i kuanstvima 1.750.000,000,001.750.000,00 38 Ostali rashodi 1.550.000,000,001.550.000,00  381 Tekue donacije 1.550.000,000,001.550.000,00233 3813811Dom za djecu,mlade~ i odrasle osobe s CP 850.000,000,00850.000,00234 3813811Crveni Kri~ 500.000,000,00500.000,00235 3813811Tekue donacije u socijalnoj skrbi 200.000,000,00200.000,00funkcija 102 izvor: DECENTRALIZACIJA AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMONE OSOBE 11.639.799,001.141.641,0012.781.440,00 3  Rashodi poslovanja 11.639.799,001.141.641,0012.781.440,00 31 Rashodi za zaposlene 5.808.354,00423.530,006.231.884,00  311 Plae 4.640.181,00418.108,005.058.289,00236 3113111Plae za redovan rad 3.787.881,00547.851,004.335.732,00237 3113114Plae za posebne uvjete rada 852.300,00-129.743,00722.557,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 314.728,00-32.061,00282.667,00238 3123121Ostali rashodi za zaposlene 314.728,00-32.061,00282.667,00  313 Doprinosi na plae 853.445,0037.483,00890.928,00239 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 769.272,1728.327,83797.600,00240 3133133Doprinosi za zapoaljavanje 84.172,839.155,1793.328,00 32 Materijalni rashodi 5.742.057,00698.443,006.440.500,00  321 Naknade trokova zaposlenima 439.218,0056.069,00495.287,00241 3213211Slu~bena putovanja 17.323,00-227,0017.096,00242 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 401.275,0054.310,00455.585,00243 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 20.620,001.986,0022.606,00  322 Rashodi za materijal i energiju 3.393.008,00320.142,003.713.150,00244 3223221Uredski mat. I ostali mat. 433.573,0075.581,00509.154,00245 3223222Materijal i sirovine 1.807.059,00106.609,001.913.668,00246 3223223Energija 782.166,00116.603,00898.769,00247 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 229.703,00-5.617,00224.086,00248 3223225Sitni inventar i auto gume 140.507,0026.966,00167.473,00  323 Rashodi za usluge 1.743.654,00289.329,002.032.983,00249 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 64.245,0027.807,0092.052,00250 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 533.913,00154.660,00688.573,00251 3233232Usluge tekueg i invest. odr~avanja-hitne intervenc. 600.000,000,00600.000,00252 3233233Usluge promid~be i informiranja 17.427,002.663,0020.090,00253 3233234Komunalne usluge 409.229,0076.142,00485.371,00254 3233236Zdravstvene usluge 52.778,0034.566,0087.344,00255 3233237Intelektualne i osobne usluge 52.480,00-7.525,0044.955,00256 3233238Ra unalne usluge 5.427,003.040,008.467,00257 3233239Ostale usluge 8.155,00-2.024,006.131,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.177,0032.903,00199.080,00258 3293291Naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela 74.629,0012.122,0086.751,00259 3293292Premije osiguranja 12.089,0012.325,0024.414,00260 3293294 lanarine 139,0014,00153,00261 3293299Ostali nespomenuti rashodi 79.320,008.442,0087.762,00 34 Financijski rashodi 36.395,006.350,0042.745,00  343 Ostali financijski rashodi 36.395,006.350,0042.745,00262 3433431Bankarske usluge i platni promet 21.987,002.906,0024.893,00263 3433433Zatezne kamate 2.717,00-789,001.928,00264 3433434Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.691,004.233,0015.924,00 37 Nakn.gra.i kuanstvima 52.993,0013.318,0066.311,00  372 Naknade graanima i kuanstv. Iz prora una 52.993,0013.318,0066.311,00265 3723721Naknade graanima i kuanstvima u novcu 52.993,0013.318,0066.311,00KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA 2.440.000,000,002.440.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.440.000,000,002.440.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 1.723.074,00288.676,002.011.750,00  421 Graevinski objekti 730.000,00-508.050,00221.950,00266 4214212Poslovni objekti 730.000,00-508.050,00221.950,00  422 Postrojenja i oprema 993.074,00796.726,001.789.800,00267 4224221Uredska oprema i namjetaj 473.200,00221.550,00694.750,00268 4224225Instrumenti,ureaji i strojevi 350.000,00-288.000,0062.000,00269 4224227Ureaji, strojevi i oprema 169.874,00863.176,001.033.050,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 716.926,00-288.676,00428.250,00  451 Dodatna ulaganja na graevin. objektima 716.926,00-288.676,00428.250,00270 4514511Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 716.926,00-288.676,00428.250,00funkcija 107 izvor: DECENTRALIZACIJA AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.600.010,00196.310,002.796.320,00 3  Rashodi poslovanja 2.600.010,00196.310,002.796.320,00 32 Materijalni rashodi 1.841.419,00145.807,001.987.226,00  321 Naknade trokova zaposlenima 144.459,0016.861,00161.320,00271 3213211Slu~bena putovanja 84.259,009.041,0093.300,00272 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 60.200,007.820,0068.020,00  322 Rashodi za materijal i energiju 660.632,00-8.342,00652.290,00273 3223221Uredski mater. i ostali mat. 253.800,0034.200,00288.000,00274 3223223Energija 268.500,00-45.250,00223.250,00275 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 86.332,00-7.412,0078.920,00276 3223225Sitni inventar i auto gume 52.000,0010.120,0062.120,00  323 Rashodi za usluge 967.221,0087.595,001.054.816,00277 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 441.000,0038.300,00479.300,00278 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 176.325,00-637,00175.688,00279 3233233Usluge promid~be i informiranja 22.100,001.720,0023.820,00280 3233234Komunalne usluge 242.110,007.720,00249.830,00281 3233235Zakupnine i najamnine 26.678,001.000,0027.678,00282 3233237Intelektualne i osobne usluge 25.500,0013.000,0038.500,00283 3233238Ra unalne usluge 9.458,0033.542,0043.000,00284 3233239Ostale usluge 24.050,00-7.050,0017.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.107,0049.693,00118.800,00285 3293291Naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela 1.200,0038.600,0039.800,00286 3293292Premije osiguranja 27.407,002.193,0029.600,00287 3293293Reprezentacija 39.500,005.800,0045.300,00288 3293299Ostali nespomenuti rashodi 1.000,003.100,004.100,00 34 Financijski rashodi 86.271,006.503,0092.774,00  343 Ostali financijski rashodi 86.271,006.503,0092.774,00289 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 76.071,0010.170,0086.241,00290 3433433Zatezne kamate 5.700,00-2.500,003.200,00291 3433434Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.500,00-1.167,003.333,00 36 Pomoi dane unutar ope dr~ave 672.320,0044.000,00716.320,00  363 Pomoi unutar ope dr~ave 672.320,0044.000,00716.320,00292 3633631Tekue pomoi JLS za ogrijev 672.320,0044.000,00716.320,00KAPITALNI PROJEKT:IZNAD STAND.-DOM ALFREDO `TIGLI PULA 500.000,000,00500.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,000,00500.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 500.000,000,00500.000,00  412 Nematerijalna imovina 500.000,000,00500.000,00293 4124126Ostala nematerijalna imovina 500.000,000,00500.000,00PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI 9.478.032,000,009.478.032,00funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PROGRAM JAVNIH POTEBA U ZDRAV. I SOC. SKRBI 3.078.032,000,003.078.032,00 3  Rashodi poslovanja 3.078.032,000,003.078.032,00 38 Ostali rashodi 3.078.032,000,003.078.032,00  381 Tekue donacije 3.078.032,000,003.078.032,00294 3813811Prevencija i lije enje ovisnosti 1.289.800,000,001.289.800,00295 3813811Zaatita i uanpre. kval. ~ivota osoba starije ~iv. dobi 506.232,000,00506.232,00296 3813811Prevencije kardiovaskularnih bolesti 98.000,000,0098.000,00297 3813811Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke 310.000,000,00310.000,00298 3813811Zaatita vode za pie 20.000,000,0020.000,00299 3813811Soc. I zrav. zaat. osoba s invaliditetom 350.000,000,00350.000,00300 3813811Psihosoc. pomo stradalnicima dom. rata 40.000,000,0040.000,00301 3813811Unapreenje zdravlja -openito 123.000,000,00123.000,00302 3813811Zaatita kroni nih bolesnika 226.000,000,00226.000,00303 3813811Prevencija i zaatita ~rtava obiteljskog nasilja 15.000,000,0015.000,00304 3813811Istra~. i znan.projekti iz podru ja zdrav. i soc. skrbi 100.000,000,00100.000,00funkcija 102 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE 6.400.000,000,006.400.000,00 3  Rashodi poslovanja 5.400.000,000,005.400.000,00 38 Ostali rashodi 5.400.000,000,005.400.000,00  382 Kapitalne donacije 5.400.000,000,005.400.000,00305 3823821Dogradnja doma Vila Maria 4.000.000,000,004.000.000,00306 3823821Izgradnja doma za starije i nemone osobe u Buzetu 1.000.000,000,001.000.000,00307 3823821Dom za psihi ki oboljene odrasle osobe u motovunu 400.000,000,00400.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,000,001.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.000.000,000,001.000.000,00  412 Nematerijalna imovina 1.000.000,000,001.000.000,00308 4124126Izvedbeni projekt izgradnje Ope bolnice u Puli 1.000.000,000,001.000.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 080051.957.288,001.337.951,0053.295.239,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 16.277.479,000,0016.277.479,00   NAMJENSKA SREDSTVA 500.000,000,00500.000,00   DECENTRALIZACIJA 35.179.809,001.337.951,0036.517.760,00 RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANJAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.534.280,000,001.534.280,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.516.280,000,001.516.280,00 3  Rashodi poslovanja 1.516.280,000,001.516.280,00 31 Rashodi za zaposlene 1.424.280,000,001.424.280,00  311 Plae 1.190.000,000,001.190.000,00309 3113111Plae za redovan rad 1.190.000,000,001.190.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 29.600,000,0029.600,00310 3123121Ostali rashodi za zaposlene 29.600,000,0029.600,00  313 Doprinosi na plae 204.680,000,00204.680,00311 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 184.450,000,00184.450,00312 3133133Doprinosi za zapoljavanje 20.230,000,0020.230,00 32 Materijalni rashodi 92.000,000,0092.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 72.000,000,0072.000,00313 3213211Slu~bena putovanja 40.000,000,0040.000,00314 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 32.000,000,0032.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00315 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 18.000,000,0018.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.000,000,0018.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine 18.000,000,0018.000,00  422 Postrojenja i oprema 15.000,000,0015.000,00316 4224221Uredska oprema i namjetaj 15.000,000,0015.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 3.000,000,003.000,00317 4264262Ulaganje u ra unalne programe 3.000,000,003.000,00PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI 3.350.000,000,003.350.000,00funkcija 095 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE 3.350.000,000,003.350.000,00 3  Rashodi poslovanja 3.350.000,000,003.350.000,00 37 Nakn.gra.i kuanstvima 1.250.000,000,001.250.000,00  372 Naknade graanima i kuanstv. iz prora una 1.250.000,000,001.250.000,00318 3723721Studentske nagrade i potpore 1.250.000,000,001.250.000,00 38 Ostali rashodi 2.100.000,000,002.100.000,00  381 Tekue donacije 1.100.000,000,001.100.000,00319 3813811Programi obrazovanja 600.000,000,00600.000,00320 3813811Srednja poljoprivredna 100.000,000,00100.000,00321 3813811Veleu iliate - Visoka tehni ka akola u Puli 400.000,000,00400.000,00  382 Kapitalne donacije 1.000.000,000,001.000.000,00322 3823821Sveu iliate u Istri 1.000.000,000,001.000.000,00PROGRAM: OSNOVNO KOLSKO OBRAZOVANJE 18.359.567,001.362.349,0019.721.916,00funkcija 091 izvor: DECENTRALIZACIJA AKTIVNOST: MATERIJALNI TROKOVI ZA OSNOVNE KOLE 12.757.685,41547.747,0013.305.432,41 3  Rashodi poslovanja 12.757.685,41547.747,0013.305.432,41 32 Materijalni rashodi 6.372.278,97547.747,006.920.025,97  321 Naknade troakova zaposlenima 408.386,050,00408.386,05323 3213211Slu~bena putovanja 235.719,630,00235.719,63324 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 172.666,420,00172.666,42  322 Rashodi za materijal i energ. 3.445.733,230,003.445.733,23325 3223221Uredski materijal i ostali mat 619.647,790,00619.647,79326 3223222Materijal i sirovine 87.162,570,0087.162,57327 3223223Energija 2.391.408,000,002.391.408,00328 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 248.262,030,00248.262,03329 3223225Sitni inventar i auto gume 99.252,840,0099.252,84  323 Rashodi za usluge 2.365.231,127.007,002.377.409,46330 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 370.174,530,00370.174,53331 3233232Usluge tekueg odr~avanja 281.028,660,00286.200,00332 3233232Usluge investicijskog odr~avanja 680.267,007.007,00687.274,00333 3233233Usluge promid~be i informiranja 24.174,000,0024.174,00334 3233234Komunalne usluge 510.491,520,00510.491,52335 3233235Zakupnine i najamnine 143.985,560,00143.985,56336 3233236Zdravstvene usluge 51.812,580,0051.812,58337 3233237Intelektualne i osobne usluge 127.066,570,00127.066,57338 3233238Ra unalne usluge 136.795,090,00136.795,09339 3233239Ostale usluge 39.435,610,0039.435,61  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.928,57540.740,00688.497,23340 3293292Premije osiguranja 44.082,000,0044.082,00341 3293293Reprezentacija 25.666,320,0025.666,32342 3293294 lanarine 13.350,000,0013.350,00343 3293299Ostali nespomenuti rashodi 69.830,25540.740,00605.398,91 34 Financijski rashodi 101.179,140,00101.179,14  343 Ostali financijski rashodi 101.179,140,00101.179,14344 3433431Bankarske usluge i platni promet 101.179,140,00101.179,14 37 Nakn.gra.i kuanstvima 6.284.227,300,006.284.227,30  372 Naknade graanima i kuanstv. iz prora una 6.284.227,300,006.284.227,30345 3723722Prijevoz u enika 6.284.227,300,006.284.227,30KAPITALNI PROJEKT:NABAVA IMOVINE ZA RED. ODR}. NASTAVE 101.881,590,00101.881,59 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 101.881,590,00101.881,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imovine 101.881,590,00101.881,59  422 Postrojenja i oprema 69.529,550,0069.529,55346 4224221Uredska oprema i namjetaj 30.918,860,0030.918,86347 4224222Komunikacijska oprema 8.810,690,008.810,69348 4224226Sportska i glazbena oprema 5.300,000,005.300,00349 4224227Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.500,000,0024.500,00  424 Knjige,umjetni ka djela i ostale vrijednosti 26.864,710,0026.864,71350 4244241Knjige u knji~nicama 26.864,710,0026.864,71  426 Nematerijalna proizved.imovina 5.487,330,005.487,33351 4264262Ulaganja u ra unalne programe 5.487,330,005.487,33KAPITALNI PROJEKT:KAP.ULAGANJA U OSN.K. IZ DECENT. 2.000.000,00664.602,002.664.602,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00664.602,002.664.602,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 2.000.000,00664.602,002.664.602,00  421 Graevinski objekti 2.000.000,00664.602,002.664.602,00352 4214212O` Potpian 2.000.000,00664.602,002.664.602,00funkcija 091 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA 1.300.000,000,001.300.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.300.000,000,001.300.000,00 32 Materijalni rashodi 1.300.000,000,001.300.000,00  323 Rashodi za usluge 1.300.000,000,001.300.000,00353 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 1.300.000,000,001.300.000,00KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U O. `K. IZNAD STAND. 2.200.000,00150.000,002.350.000,00 3  Rashodi poslovanja 200.000,000,00200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,000,00200.000,00  382 Kapitalne donacije 200.000,000,00200.000,00354 3823821O Bale - sanacija kolske zgrade 200.000,000,00200.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00150.000,002.150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 2.000.000,000,002.000.000,00  421 Graevinski objekti 2.000.000,000,002.000.000,00355 4214212`portska dvorana podru ne akole Vi~inada 1.000.000,000,001.000.000,00356 4214212O Buzet 1.000.000,000,001.000.000,0045Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini0,00150.000,00150.000,003561 4514511Ulaganje u objekat obrazov.I} Pula - Ru~e Petrovi 140,00150.000,00150.000,00PROGRAM: SREDNJE `KOLSKO OBRAZOVANJE 21.121.044,002.253.903,0023.374.947,00funkcija 092 izvor: DECENTRALIZACIJA AKTIVNOST: MATERIJALNI TROKOVI ZA SREDNJE KOLE 17.658.913,09796.841,0018.455.754,09 3  Rashodi poslovanja 17.658.913,09796.841,0018.455.754,09 32 Materijalni rashodi 14.902.072,41261.341,0015.163.413,41  321 Naknade trokova zaposlenima 5.214.969,510,005.214.969,51357 3213211Slu~bena putovanja 464.211,040,00464.211,04358 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 4.626.698,720,004.626.698,72359 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 124.059,750,00124.059,75  322 Rashodi za materijal i energ. 4.796.653,130,004.796.653,13360 3223221Uredski materijal i ost. mat. 862.534,850,00862.534,85361 3223222Materijal i sirovine 363.216,640,00363.216,64362 3223223Energija 3.177.483,730,003.177.483,73363 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 277.104,850,00277.104,85364 3223225Sitni inventar i auto gume 116.313,060,00116.313,06  323 Rashodi za usluge 4.695.165,9419.021,004.628.312,00365 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 548.337,600,00548.337,60366 3233232Usluge tekueg odr~avanja 474.374,940,00388.500,00367 3233232Usluge investicijskog odr~avanja u eni kih domova 147.000,00-29.465,00117.535,00368 3233232Usluge investicijskog odr~avanja 1.206.300,0048.486,001.254.786,00369 3233233Usluge promid~be i informiranja 37.500,000,0037.500,00370 3233233Usluge oglaaavanja natje aja za upis u I razred 70.000,000,0070.000,00371 3233234Komunalne usluge 721.742,440,00721.742,44372 3233235Zakupnine i najamnine 903.317,680,00903.317,68373 3233236Zdravstvene usluge 254.125,000,00254.125,00374 3233237Intelektualne i osobne usluge 118.732,580,00118.732,58375 3233238Ra unalne usluge 165.078,240,00165.078,24376 3233239Ostale usluge 48.657,460,0048.657,46  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.283,83242.320,00523.478,77377 3293292Premije osiguranja 48.213,000,0048.213,00378 3293293Reprezentacija 47.849,110,0047.849,11379 3293294 lanarine 13.430,000,0013.430,00380 3293299Ostali nespomenuti rashodi 85.791,72242.320,00413.986,66 34 Financijski rashodi 110.840,680,00110.840,68  343 Ostali financijski rashodi 110.840,680,00110.840,68381 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 109.410,680,00109.410,68382 3433433Zatezne kamate 1.430,000,001.430,00 37 Nakn.gra.i kuanstvima 2.646.000,00535.500,003.181.500,00  372 Naknade graanima i kuanstv. iz prora una 2.646.000,00535.500,003.181.500,00383 3723722Smjeataj i prehrana u enika u domu 2.646.000,00535.500,003.181.500,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA IMOVINE ZA RED.ODR}.NASTAVE 92.130,910,0092.130,91 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 92.130,910,0092.130,91 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 92.130,910,0092.130,91  422 Postrojenja i oprema 60.771,070,0060.771,07384 4224221Uredska oprema i namjetaj 31.238,680,0031.238,68385 4224222Komunikacijaska oprema 4.239,970,004.239,97386 4224227Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.292,420,0025.292,42  424 Knjige,umjetni ka djela i ostale vrijednosti 19.407,840,0019.407,84387 4244241Knjige u knji~nicama 19.407,840,0019.407,84  426 Nematerijalna proizved.imovina 11.952,000,0011.952,00388 4264262Ulaganja u ra unalne programe 11.952,000,0011.952,00KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U S.K. IZ DECENTRALIZ. 3.000.000,001.607.062,004.607.062,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,001.607.062,004.607.062,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 3.000.000,001.607.062,004.607.062,00  421 Graevinski objekti 3.000.000,001.607.062,004.607.062,00389 4214212Srednja akola Eugen Kumi i Rovinj 1.000.000,000,001.000.000,00390 4214212Srednja akola Labin 1.000.000,000,001.000.000,00391 4214212S Gimnazija Pula 600.000,000,00600.000,00392 4214212kola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 400.000,00200.000,00600.000,003921 4214212Srednja akola Zvane rnja Rovinj 0,00700.000,00700.000,003922 4214212Gospodarska akola Buje 0,00707.062,00707.062,00KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAGANJA U SR. `K IZNAD STAND. 370.000,00-150.000,00220.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 370.000,00-150.000,00220.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 370.000,00-150.000,00220.000,00  421 Graevinski objekti 370.000,00-150.000,00220.000,00393 4214212Gospodarska akola Buje 150.000,00-150.000,000,00394 4214212Tehni ka akola Pula 100.000,000,00100.000,003941 4214212Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu 120.000,000,00120.000,00PROGRAM: KULTURA 4.843.791,000,004.843.791,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ PULA 1.280.653,000,001.280.653,00 3  Rashodi poslovanja 1.280.653,000,001.280.653,00 31 Rashodi za zaposlene 959.453,000,00959.453,00  311 Plae 787.076,000,00787.076,00395 3113111Plae za redovan rad 787.076,000,00787.076,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,000,0037.000,00396 3123121Ostali rashodi za zaposlene 37.000,000,0037.000,00  313 Doprinosi na plae 135.377,000,00135.377,00397 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 121.997,000,00121.997,00398 3133133Doprinosi za zapoljavanje 13.380,000,0013.380,00 32 Materijalni rashodi 315.200,000,00315.200,00  321 Naknade trokova zaposlenima 47.600,000,0047.600,00399 3213211Slu~bena putovanja 13.100,000,0013.100,00400 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 25.000,000,0025.000,00401 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 9.500,000,009.500,00  322 Rashodi za materijal i energ. 90.000,000,0090.000,00402 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 26.000,000,0026.000,00403 3223223Energija 25.000,000,0025.000,00404 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 23.000,000,0023.000,00405 3223225Sitni inventar i auto gume 16.000,000,0016.000,00  323 Rashodi za usluge 134.600,000,00134.600,00406 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 21.000,000,0021.000,00407 3233233Usluge promid~be i informiranja 21.000,000,0021.000,00408 3233234Komunalne usluge 12.600,000,0012.600,00409 3233237Intelektualne i osobne usluge 50.000,000,0050.000,00410 3233238Ra unalne usluge 30.000,000,0030.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,000,0043.000,00411 3293292Premije osiguranja 20.000,000,0020.000,00412 3293293Reprezentacija 12.000,000,0012.000,00413 3293294 lanarine 6.000,000,006.000,00414 3293299Ostali nespomenuti rashodi 5.000,000,005.000,00 34 Financijski rashodi 6.000,000,006.000,00  343 Ostali financijski rashodi 6.000,000,006.000,00415 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,000,006.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME 50.000,000,0050.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,000,0050.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 50.000,000,0050.000,00  422 Postrojenja i oprema 50.000,000,0050.000,00416 4224221Uredska oprema i namjetaj 50.000,000,0050.000,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ PAZIN- REDOVNA DJ. 1.460.816,000,001.460.816,00 3  Rashodi poslovanja 1.460.816,000,001.460.816,00 31 Rashodi za zaposlene 972.337,000,00972.337,00  311 Plae 798.922,000,00798.922,00417 3113111Plae za redovan rad 798.922,000,00798.922,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 36.000,000,0036.000,00418 3123121Ostali rashodi za zaposlene 36.000,000,0036.000,00  313 Doprinosi na plae 137.415,000,00137.415,00419 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 123.833,000,00123.833,00420 3133133Doprinosi za zapoljavanje 13.582,000,0013.582,00 32 Materijalni rashodi 483.313,000,00483.313,00  321 Naknade trokova zaposlenima 111.073,000,00111.073,00421 3213211Slu~bena putovanja 39.216,000,0039.216,00422 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 62.322,000,0062.322,00423 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 9.535,000,009.535,00  322 Rashodi za materijal i energiju 123.864,000,00123.864,00424 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 52.723,000,0052.723,00425 3223223Energija 53.641,000,0053.641,00426 3223224Mat.i dijelovi za tekue i invest.odr~avanje 10.000,000,0010.000,00427 3223225Sitni inventar i auto gume 7.500,000,007.500,00  323 Rashodi za usluge 214.999,000,00214.999,00428 3233231Usluge telefona, poate i prijevoza 56.468,000,0056.468,00429 3233232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja 26.832,000,0026.832,00430 3233233Usluge promid~be i informiranja 5.573,000,005.573,00431 3233234Komunalne usluge 33.942,000,0033.942,00432 3233237Intelektualne i osobne usluge 73.814,000,0073.814,00433 3233238Ra unalne usluge 8.370,000,008.370,00434 3233239Ostale usluge 10.000,000,0010.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.377,000,0033.377,00435 3293292Premije osiguranja 19.700,000,0019.700,00436 3293293Reprezentacija 5.940,000,005.940,00437 3293294 lanarine 4.737,000,004.737,00438 3293299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,000,003.000,00 34 Financijski rashodi 5.166,000,005.166,00  343 Ostali financijski rashodi 5.166,000,005.166,00439 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.166,000,005.166,00KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME 50.000,000,0050.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,000,0050.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 50.000,000,0050.000,00  422 Postrojenja i oprema 50.000,000,0050.000,00440 4224221Uredska oprema i namjetaj 50.000,000,0050.000,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENTAR GRO}NJAN 207.322,000,00207.322,00 3  Rashodi poslovanja 207.322,000,00207.322,00 31 Rashodi za zaposlene 167.587,550,00167.587,55  311 Plae 143.569,950,00143.569,95441 3113111Plae za redovan rad 143.569,950,00143.569,95  313 Doprinosi na plae 24.017,600,0024.017,60442 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 20.901,750,0020.901,75443 3133133Doprinosi za zapoaljavanje 3.115,850,003.115,85 32 Materijalni rashodi 38.574,450,0038.574,45  321 Naknade trokova zaposlenima 18.024,000,0018.024,00444 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 18.024,000,0018.024,00  323 Rashodi za usluge 20.550,450,0020.550,45445 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 3.900,000,003.900,00446 3233237Intelektualne i osobne usluge 16.650,450,0016.650,45 34 Financijski rashodi 1.160,000,001.160,00  343 Ostali financijski rashodi 1.160,000,001.160,00447 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.160,000,001.160,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE 1.795.000,000,001.795.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.645.000,000,001.645.000,00 38 Ostali rashodi 1.645.000,000,001.645.000,00  381 Tekue donacije 1.645.000,000,001.645.000,00448 3813811Sveu iliana knji~nica u Puli 417.000,000,00417.000,00449 3813811Zvjezdarnica Vianjan 230.000,000,00230.000,00450 3813811 akavski sabor 220.000,000,00220.000,00451 3813811HDLU Istre Pula 75.000,000,0075.000,00452 3813811DHK Istarski ogranak 50.000,000,0050.000,00453 3813811Klubovi studenata Istre 180.000,000,00180.000,00454 3813811Park skulptura D. amonja 173.000,000,00173.000,00455 3813811Muzej moderne umjetnosti Istre 300.000,000,00300.000,00 5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 150.000,000,00150.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 150.000,000,00150.000,00  532 Dionice i udjeli u glavnici trg.drutva u javnom sektoru 150.000,000,00150.000,00456 5325321Istarska kulturna agenicija Pula 50.000,000,0050.000,00457 5325321Zaklada "Histria Sacra" 50.000,000,0050.000,00458 5325321Zaklada za o uvanje i obnovu ruralne batine Istre 50.000,000,0050.000,00PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 9.050.000,000,009.050.000,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI -JAVNE POTREBE 4.200.000,000,004.200.000,00 3  Rashodi poslovanja 4.100.000,000,004.100.000,00 38 Ostali rashodi 4.100.000,000,004.100.000,00  381 Tekue donacije 4.100.000,000,004.100.000,00459 3813811Knji~evnost, izdavaatvo i manifestacije 600.000,000,00600.000,00460 3813811Glazbeno scenska djelatnost 700.000,000,00700.000,00461 3813811Likovno-galerijska dj. film, fotografija 550.000,000,00550.000,00462 3813811O uvanje tradicijskih vrijednosti 300.000,000,00300.000,00463 3813811Kulturno i prirodno nasljee 950.000,000,00950.000,00464 3813811Muzeji, u iliata, knji~nice, obljetnice 800.000,000,00800.000,00465 3813811Meuregionalna suradnja 200.000,000,00200.000,00466 3813811Ostali programi 100.000,000,00100.000,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO 2.370.000,000,002.370.000,00 3  Rashodi poslovanja 2.370.000,000,002.370.000,00 38 Ostali rashodi 2.370.000,000,002.370.000,00  381 Tekue donacije 2.370.000,000,002.370.000,00467 3813811Kulturni programi -ostali 2.370.000,000,002.370.000,00funkcija 081 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA 2.020.000,000,002.020.000,00 3  Rashodi poslovanja 2.020.000,000,002.020.000,00 38 Ostali rashodi 2.020.000,000,002.020.000,00  381 Tekue donacije 2.020.000,000,002.020.000,00468 3813811Kampovi za mlae uzraste 167.000,000,00167.000,00469 3813811Nastupi ~up. selekcija 50.000,000,0050.000,00470 3813811Stru no usavraavanje 48.500,000,0048.500,00471 3813811Vrhunski sportaai 272.500,000,00272.500,00472 3813811Perspektivni sportai 90.000,000,0090.000,00473 3813811kolski sport 50.000,000,0050.000,00474 3813811Sportska rekreacija 45.000,000,0045.000,00475 3813811Sport invalidnih osoba 30.000,000,0030.000,00476 3813811Sportske manifestacije 256.000,000,00256.000,00477 3813811Olimpiski festival dje jih vrtia 30.000,000,0030.000,00478 3813811Dani istarskog sporta 25.000,000,0025.000,00479 3813811Strukovni savezi 426.000,000,00426.000,00480 3813811Stru na slu~ba saveza 270.000,000,00270.000,00481 3813811Sredstva za Viau trenersku akolu 160.000,000,00160.000,00482 3813811ATP turnir u Umagu 100.000,000,00100.000,00funkcija 082 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: TEHNI KA KULTURA 460.000,000,00460.000,00 3  Rashodi poslovanja 460.000,000,00460.000,00 38 Ostali rashodi 460.000,000,00460.000,00  381 Tekue donacije 460.000,000,00460.000,00483 3813811Tehni ka kultura 460.000,000,00460.000,00PROGRAM: MEUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI 400.000,000,00400.000,00funkcija 082 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: ADAPT.ZGRADA KULTURE VENETSKOG PODRJETLA 400.000,000,00400.000,00 3  Rashodi poslovanja 400.000,000,00400.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,000,00400.000,00  381 Tekue donacije 400.000,000,00400.000,00484 3813811Tekue donacije za adaptaciju zgrada kulture 400.000,000,00400.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 090058.658.682,003.616.252,0062.274.934,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 22.648.071,000,0022.648.071,00   NAMJENSKA SREDSTVA 400.000,000,00400.000,00   DECENTRALIZACIJA 35.610.611,003.616.252,0039.226.863,00 RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.075.640,000,001.075.640,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.027.640,000,001.027.640,00 3  Rashodi poslovanja 1.027.640,000,001.027.640,00 31 Rashodi za zaposlene 923.640,000,00923.640,00  311 Plae 770.000,000,00770.000,00485 3113111Plae za redovan rad 770.000,000,00770.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 21.200,000,0021.200,00486 3123121Ostali rashodi za zaposlene 21.200,000,0021.200,00  313 Doprinosi na plae 132.440,000,00132.440,00487 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 119.350,000,00119.350,00488 3133133Doprinosi za zapoljavanje 13.090,000,0013.090,00 32 Materijalni rashodi 104.000,000,00104.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 67.000,000,0067.000,00489 3213211Slu~bena putovanja 20.000,000,0020.000,00490 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 47.000,000,0047.000,00  323 Rashodi za usluge 17.000,000,0017.000,00491 3233235Zakupnine i najamnine 17.000,000,0017.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00492 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 48.000,000,0048.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.000,000,0048.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. Imovine 48.000,000,0048.000,00  422 Postrojenja i oprema 33.000,000,0033.000,00493 4224221Uredska oprema i namjetaj 29.000,000,0029.000,00494 4224221Uredska oprema i namjetaj 4.000,000,004.000,00  423 Prijevozna sredstva 0,000,000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 15.000,000,0015.000,00495 4264262Ulaganja u ra unalne programe 15.000,000,0015.000,00PROGRAM: ODR}AVANJE POMORSKOG DOBRA 4.870.000,000,004.870.000,00funkcija 048 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA 2.870.000,000,002.870.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.970.000,000,001.970.000,00 32 Materijalni rashodi 750.000,000,00750.000,00  323 Rashodi za usluge 750.000,000,00750.000,00496 3233236Ispitivanje kvalitete morske vode 450.000,000,00450.000,00497 3233237Granice pomorskog dobra 200.000,000,00200.000,00498 3233238Brodice 100.000,000,00100.000,00 38 Ostali rashodi 1.220.000,000,001.220.000,00  381 Tekue donacije 1.050.000,000,001.050.000,00499 3813811Slu~ba spaaavanja na moru 50.000,000,0050.000,00500 3813811Hitne intervencije 1.000.000,000,001.000.000,00  382 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 170.000,000,00170.000,00501 3823822Ulaganja u infrastrukturu u lukama javnog prometa 170.000,000,00170.000,00 5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 900.000,000,00900.000,00 54 Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova 900.000,000,00900.000,00  544 Otpl.gl.pr.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js 900.000,000,00900.000,00502 5445441Otplata duga rba za eko brodove 900.000,000,00900.000,00funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LU KU INFRASTRUKTURU 2.000.000,000,002.000.000,00 3  Rashodi poslovanja 2.000.000,000,002.000.000,00 38 Ostali rashodi 2.000.000,000,002.000.000,00  382 Kapitalne donacije 2.000.000,000,002.000.000,00503 3823821Kapitalna donacija u lu ku infrastrukturu 2.000.000,000,002.000.000,00PROGRAM: CESTOVNI PROMET 120.000,000,00120.000,00funkcija 045 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET 100.000,000,00100.000,00 3  Rashodi poslovanja 100.000,000,00100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,000,00100.000,00  323 Rashodi za usluge 100.000,000,00100.000,00504 3233237Intelektualne i osobne usluge 100.000,000,00100.000,00funkcija 045 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET 20.000,000,0020.000,00 3  Rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,000,0020.000,00  323 Rashodi za usluge 20.000,000,0020.000,00505 3233237Intelektualne i osobne usluge 20.000,000,0020.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 10006.065.640,000,006.065.640,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 3.175.640,000,003.175.640,00   NAMJENSKA SREDSTVA 2.890.000,000,002.890.000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 1100 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNI KE SKUPINE POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 607.900,000,00607.900,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 588.900,000,00588.900,00 3  Rashodi poslovanja 588.900,000,00588.900,00 31 Rashodi za zaposlene 335.900,000,00335.900,00  311 Plae 275.000,000,00275.000,00506 3113111Plae za redovan rad 275.000,000,00275.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 13.600,000,0013.600,00507 3123121Ostali rashodi za zaposlene 13.600,000,0013.600,00  313 Doprinosi na plae 47.300,000,0047.300,00508 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 42.625,000,0042.625,00509 3133133Doprinosi za zapoljavanje 4.675,000,004.675,00 32 Materijalni rashodi 253.000,000,00253.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 203.000,000,00203.000,00510 3213211Slu~bena putovanja 7.000,000,007.000,00511 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu 196.000,000,00196.000,00  323 Rashodi za usluge 30.000,000,0030.000,00512 3233235Zakupnine i najamnine 30.000,000,0030.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00513 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPRME ZA JAVNU UPRAVU 19.000,000,0019.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.000,000,0019.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. Imovine 19.000,000,0019.000,00  422 Postrojenja i oprema 19.000,000,0019.000,00514 4224221Uredska oprema i namjetaj 19.000,000,0019.000,00PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 1.291.000,000,001.291.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: TEKUE DONACIJE UDRUGAMA I DRU`TVIMA 561.000,000,00561.000,00 3  Rashodi poslovanja 561.000,000,00561.000,00 38 Ostali rashodi 561.000,000,00561.000,00  381 Tekue donacije 561.000,000,00561.000,00515 3813811NZ boanjaka istre 66.000,000,0066.000,00516 3813811Ko o Racin maked.druatv. 77.000,000,0077.000,00517 3813811Zajednica srba u Istri 48.000,000,0048.000,00518 3813811DZ Maara hrvatske 60.000,000,0060.000,00519 3813811Udruga Roma I} 50.000,000,0050.000,00520 3813811Slovensko kulturno dr. Istra 40.000,000,0040.000,00521 3813811Peroj 1657 dr.perojskih c. 40.000,000,0040.000,00522 3813811CIPO Pula 70.000,000,0070.000,00523 3813811Predkolska igraonica romske djece "Aseando Cher" 50.000,000,0050.000,00524 3813811Srpsko kulturno drutvo "Nikola Tesla" Pula 40.000,000,0040.000,00525 3813811Znanstvena udruga "Pietas Julia" 20.000,000,0020.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:TEKUE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA 730.000,000,00730.000,00 3  Rashodi poslovanja 730.000,000,00730.000,00 38 Ostali rashodi 730.000,000,00730.000,00  381 Tekue donacije 730.000,000,00730.000,00526 3813811Centar za povj. istra~ivanja Rovinj 250.000,000,00250.000,00527 3813811Talijanska unija - Unione italiana 280.000,000,00280.000,00528 3813811Talijanska drama Rijeka 100.000,000,00100.000,00529 3813811Novinsko izdava ka ustanova Edit Rijeka 100.000,000,00100.000,00PROGRAM: VIJEA NACIONALNIH MANJINA 326.000,000,00326.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IST.}UP. 25.000,000,0025.000,00 3  Rashodi poslovanja 25.000,000,0025.000,00 32 Materijalni rashodi 24.000,000,0024.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 3.500,000,003.500,00530 3213211Slu~bena putovanja 3.500,000,003.500,00  322 Rashodi za materijal i energ. 3.000,000,003.000,00531 3223221Uredski materijal i ostali materijalni 3.000,000,003.000,00  323 Rashodi za usluge 17.500,000,0017.500,00532 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 3.500,000,003.500,00533 3233237Intelektualne i osobne usluge 12.000,000,0012.000,00534 3233239Ostale usluge 2.000,000,002.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,000,001.000,00  343 Ostali financijski rashodi 1.000,000,001.000,00535 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,000,001.000,00KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEE SRPSKE N. MANJINE 5.000,000,005.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,000,005.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedenu dugotr. imovinu 5.000,000,005.000,00  422 Postrojenja i oprema 5.000,000,005.000,00536 4224221Uredska oprema i namjetaj 5.000,000,005.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VIJEE SLOVENSKE NAC. MANJINE IST.}UP. 33.000,000,0033.000,00 3  Rashodi poslovanja 33.000,000,0033.000,00 32 Materijalni rashodi 32.000,000,0032.000,00  321 Naknade troakova zaposlenima 7.000,000,007.000,00537 3213211Slu~bena putovanja 7.000,000,007.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 4.000,000,004.000,00538 3223221Uredski materijal i ostali materijal 2.000,000,002.000,00539 3223223Energija 2.000,000,002.000,00  323 Rashodi za usluge 21.000,000,0021.000,00540 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 3.000,000,003.000,00541 3233235Zakupnine i najamnine 6.000,000,006.000,00542 3233237Intelektualne i osobne usluge 11.000,000,0011.000,00543 3233239Ostale usluge 1.000,000,001.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,000,001.000,00  343 Ostali financijski rashodi 1.000,000,001.000,00544 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,000,001.000,00KAPITALNI PROJEKT:OPREMA ZA VIJEE SLOVEN.NAC.MANJINE 7.000,000,007.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,000,007.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 7.000,000,007.000,00  422 Postrojenja i oprema 7.000,000,007.000,00545 4224221Uredska oprema i namjetaj 7.000,000,007.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VIJEE ROMSKE NAC. MANJINJE IST.}UP. 70.000,000,0070.000,00 3  Rashodi poslovanja 70.000,000,0070.000,00 32 Materijalni rashodi 54.500,000,0054.500,00  321 Naknade troakova zaposlenima 7.000,000,007.000,00546 3213211Slu~bena putovanja 7.000,000,007.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 6.000,000,006.000,00547 3223221Uredski materijal i ostali materijal 3.000,000,003.000,00548 3223223Energija 3.000,000,003.000,00  323 Rashodi za usluge 41.500,000,0041.500,00549 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 4.000,000,004.000,00550 3233234Komunalne usluge 1.500,000,001.500,00551 3233235Zakupnine i najamnine 24.000,000,0024.000,00552 3233237Intelektualne i osobne usluge 12.000,000,0012.000,00 34 Financijski rashodi 500,000,00500,00  343 Ostali financijski rashodi 500,000,00500,00553 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,000,00500,00 38 Ostali rashodi 15.000,000,0015.000,00  381 Tekue donacije 15.000,000,0015.000,00554 3813811Tekue donacije 15.000,000,0015.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VIJEE MAARSKE NAC.MANJINE I} 32.000,000,0032.000,00 3  Rashodi poslovanja 32.000,000,0032.000,00 32 Materijalni rashodi 31.000,000,0031.000,00  321 Naknade troakova zaposlenima 15.000,000,0015.000,00555 3213211Slu~bena putovanja 15.000,000,0015.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 3.000,000,003.000,00556 3223221Uredski materijal i ostali materijal 2.000,000,002.000,00557 3223223Energija 1.000,000,001.000,00  323 Rashodi za usluge 12.000,000,0012.000,00558 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 2.000,000,002.000,00559 3233235Zakupnine i najamnine 5.000,000,005.000,00560 3233237Intelektualne i osobne usluge 4.000,000,004.000,00561 3233239Ostale usluge 1.000,000,001.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,000,001.000,00562 3293293Reprezentacija 1.000,000,001.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,000,001.000,00  343 Ostali financijski rashodi 1.000,000,001.000,00563 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,000,001.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VIJEE CRNOGORSKE NACION. MANJINE I} 30.000,000,0030.000,00 3  Rashodi poslovanja 30.000,000,0030.000,00 32 Materijalni rashodi 29.000,000,0029.000,00  321 Naknade troakova zaposlenima 6.000,000,006.000,00564 3213211Slu~bena putovanja 6.000,000,006.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 5.500,000,005.500,00565 3223221Uredski materijal i ostali materijal 3.000,000,003.000,00566 3223223Energija 2.500,000,002.500,00  323 Rashodi za usluge 17.500,000,0017.500,00567 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 3.500,000,003.500,00568 3233234Komunalne usluge 1.000,000,001.000,00569 3233237Intelektualne i osobne usluge 12.000,000,0012.000,00570 3233239Ostale usluge 1.000,000,001.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,000,001.000,00  343 Ostali financijski rashodi 1.000,000,001.000,00571 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,000,001.000,00KAPITALNI PROJEKT:OPREMA ZA VIJ. CRNOGORSKE N.MANJINE 20.000,000,0020.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,000,0020.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 20.000,000,0020.000,00  422 Postrojenja i oprema 20.000,000,0020.000,00572 4224221Uredska oprema i namjeataj 20.000,000,0020.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: VIJEE BO`NJA KE N. MANJINE I} 34.000,000,0034.000,00 3  Rashodi poslovanja 34.000,000,0034.000,00 32 Materijalni rashodi 33.500,000,0033.500,00  321 Naknade trokova zaposlenima 12.000,000,0012.000,00573 3213211Slu~bena putovanja 12.000,000,0012.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 5.000,000,005.000,00574 3223221Uredski materijal i ostali materijal 2.500,000,002.500,00575 3223223Energija 2.500,000,002.500,00  323 Rashodi za usluge 16.000,000,0016.000,00576 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 3.000,000,003.000,00577 3233234Komunalne usluge 1.000,000,001.000,00578 3233237Intelektualne i osobne usluge 10.000,000,0010.000,00579 3233239Ostale usluge 2.000,000,002.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,000,00500,00580 3293293Reprezentacija 500,000,00500,00 34 Financijski rashodi 500,000,00500,00  343 Ostali financijski rashodi 500,000,00500,00581 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,000,00500,00KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEE BO`NJA KE NAC.MANJINE 10.000,000,0010.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,000,0010.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 10.000,000,0010.000,00  422 Postrojenja i oprema 10.000,000,0010.000,00582 4224221Uredska oprema i namjetaj 10.000,000,0010.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST:VIJEE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE I~ 50.000,000,0050.000,00 3  Rashodi poslovanja 50.000,000,0050.000,00 32 Materijalni rashodi 49.500,000,0049.500,00  321 Naknade troakova zaposlenima 26.000,000,0026.000,00583 3213211Slu~bena putovanja 26.000,000,0026.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 4.000,000,004.000,00584 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 4.000,000,004.000,00  323 Rashodi za usluge 18.500,000,0018.500,00585 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 4.000,000,004.000,00586 3233233Usluge promid~be i informiranja 1.500,000,001.500,00587 3233235Zakupnine i najamnine 6.000,000,006.000,00588 3233237Intelektualne i osobne usluge 6.000,000,006.000,00589 3233239Ostale usluge 1.000,000,001.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,000,001.000,00590 3293293Reprezentacija 1.000,000,001.000,00 34 Financijski rashodi 500,000,00500,00  343 Ostali financijski rashodi 500,000,00500,00591 3433431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,000,00500,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA VIJEE TAL.NAC.MANJ.I~ 5.000,000,005.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,000,005.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 5.000,000,005.000,00  422 Rashodi za postrojenja i opremu 5.000,000,005.000,00592 4224221Uredska oprema i namjetaj 5.000,000,005.000,00funkcija 084 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKENDONSKE NACIONALNE MANJINE I}5.000,000,005.000,00 3  Rashodi poslovanja 5.000,000,005.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,000,005.000,00  321 Naknade troakova zaposlenima 1.500,000,001.500,00593 3213211Slu~bena putovanja 1.500,000,001.500,00  322 Rashodi za materijal i energ. 500,000,00500,00594 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 500,000,00500,00  323 Rashodi za usluge 3.000,000,003.000,00595 3233231Usluge telefona, pote i prijevoza 1.000,000,001.000,00596 3233237Intelektualne i osobne usluge 2.000,000,002.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 11002.224.900,000,002.224.900,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 2.224.900,000,002.224.900,00   NAMJENSKA SREDSTVA 0,000,000,00   DECENTRALIZACIJA 0,000,000,00 RAZDJEL 1200 KABINET }UPANA POZRSKPSKODJO P I SPLANRAZLIKANOVI PLANPROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.366.440,000,002.366.440,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.233.440,000,002.233.440,00 3  Rashodi poslovanja 2.233.440,000,002.233.440,00 31 Rashodi za zaposlene 2.058.440,000,002.058.440,00  311 Plae 1.720.000,000,001.720.000,00597 3113111Plae za redovan rad 1.720.000,000,001.720.000,00  312 Ostali rashodi za zaposlene 42.600,000,0042.600,00598 3123121Ostali rashodi za zaposlene 42.600,000,0042.600,00  313 Doprinosi na plae 295.840,000,00295.840,00599 3133132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 266.600,000,00266.600,00600 3133133Doprinosi za zapoljavanje 29.240,000,0029.240,00 32 Materijalni rashodi 175.000,000,00175.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 130.000,000,00130.000,00601 3213211Slu~bena putovanja 55.000,000,0055.000,00602 3213212Naknade za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni ~ivot 75.000,000,0075.000,00  323 Rashodi za usluge 25.000,000,0025.000,00603 3233235Zakupnine i najamnine 25.000,000,0025.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,000,0020.000,00604 3293293Reprezentacija 20.000,000,0020.000,00KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU 133.000,000,00133.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 133.000,000,00133.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 133.000,000,00133.000,00  422 Rashodi za postrojenja i oprem 110.000,000,00110.000,00605 4224221Ra unala i ra unalna oprema 110.000,000,00110.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 23.000,000,0023.000,00606 4264262Ulaganja u ra unalne programe 23.000,000,0023.000,00PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL 2.353.800,000,002.353.800,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL 2.353.800,000,002.353.800,00 3  Rashodi poslovanja 2.353.800,000,002.353.800,00 32 Materijalni rashodi 1.553.800,000,001.553.800,00  322 Rashodi za materijal i energ. 42.000,000,0042.000,00607 3223221Stru na literatura 42.000,000,0042.000,00  323 Rashodi za usluge 961.800,000,00961.800,00608 3233233Elektronski mediji 675.000,000,00675.000,00609 3233233Tisak 46.800,000,0046.800,00610 3233238Internet komunikacije 240.000,000,00240.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000,000,00550.000,00611 3293293Reprezentacija 500.000,000,00500.000,00612 3293299Izvanredni i nepredvieni rashodi 50.000,000,0050.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,000,00800.000,00  381 Tekue donacije 800.000,000,00800.000,00613 3813811Tekue donacije i sponzorstva 800.000,000,00800.000,00PROGRAM : RAZVOJ I ODR}AVANJE INFORMATI KOG SUSTAVA 1.293.000,000,001.293.000,00funkcija 011 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: RAZVOJ I ODR}AVANJE INFORMATI KOG SUSTAVA 1.003.000,000,001.003.000,00 3  Rashodi poslovanja 1.003.000,000,001.003.000,00 32 Materijalni rashodi 1.003.000,000,001.003.000,00  323 Rashodi za usluge 1.003.000,000,001.003.000,00614 3233231Izdaci za telekomun.vodove i odr~avanje WAN-a 375.000,000,00375.000,00615 3233238Odr~avanje strojne i programske opreme 628.000,000,00628.000,00KAPITALNI PROJEKT: NOVE APLIKACIJE ZA RAD }UPANIJSKIH ODJELA290.000,000,00290.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 290.000,000,00290.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 290.000,000,00290.000,00  426 Nematerijalna proizved.imovina 290.000,000,00290.000,00616 4264262Ulaganja u ra unalne programe 290.000,000,00290.000,00PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, MEUNAROD.I MEUREG.SURADNJA 1.453.000,000,001.453.000,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE 540.000,000,00540.000,00 3  Rashodi poslovanja 540.000,000,00540.000,00 32 Materijalni rashodi 540.000,000,00540.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 30.000,000,0030.000,00617 3213211Slu~bena putovanja 30.000,000,0030.000,00  323 Rashodi za usluge 310.000,000,00310.000,00618 3233235Zakupnine i najamnine 250.000,000,00250.000,00619 3233237Intelektualne i osobne usluge 60.000,000,0060.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,000,00200.000,00620 3293299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,000,00200.000,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U RADU MEUNARODNIH ORGANIZACIJA 250.000,000,00250.000,00 3  Rashodi poslovanja 250.000,000,00250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,000,00250.000,00  321 Naknade troakova zaposlenima 30.000,000,0030.000,00621 3213211Slu~bena putovanja 30.000,000,0030.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 10.000,000,0010.000,00622 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 10.000,000,0010.000,00  323 Rashodi za usluge 175.000,000,00175.000,00623 3233231Usluge za prijevoz 15.000,000,0015.000,00624 3233235Zakupnine i najamnine 40.000,000,0040.000,00625 3233237Intelektualne i osobne usluge 100.000,000,00100.000,00626 3233239Ostale usluge 20.000,000,0020.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,000,0035.000,00627 3293294 lanarine 35.000,000,0035.000,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU 143.000,000,00143.000,00 3  Rashodi poslovanja 143.000,000,00143.000,00 32 Materijalni rashodi 105.000,000,00105.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 30.000,000,0030.000,00628 3213211Slu~bena putovanja 30.000,000,0030.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 15.000,000,0015.000,00629 3223221Uredski materijal i ostali materijalni izdaci 5.000,000,005.000,00630 3223222Materijal i sirovine 10.000,000,0010.000,00  323 Rashodi za usluge 60.000,000,0060.000,00631 3233233Tisak 10.000,000,0010.000,00632 3233235Izlo~beni prostor na sajmu 10.000,000,0010.000,00633 3233237Intelektualne i osobne usluge 20.000,000,0020.000,00634 3233239Ostale usluge 20.000,000,0020.000,00 38 Ostali rashodi 38.000,000,0038.000,00  381 Tekue donacije 38.000,000,0038.000,00635 3813811Tekue donacije u novcu 38.000,000,0038.000,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA U SVIJETU 200.000,000,00200.000,00 3  Rashodi poslovanja 200.000,000,00200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,000,00200.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 30.000,000,0030.000,00636 3213211Slu~bena putovanja 30.000,000,0030.000,00  323 Rashodi za usluge 25.000,000,0025.000,00637 3233231Usluge prijevoza 15.000,000,0015.000,00638 3233237Usluge agencija i student servisa 10.000,000,0010.000,00  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,000,00145.000,00639 3293299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,000,00145.000,00funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA AKTINVOST: RAZVOJ CIVILNOG DRUTVA 75.000,000,0075.000,00 3  Rashodi poslovanja 75.000,000,0075.000,00 32 Materijalni rashodi 75.000,000,0075.000,00  323 Rashodi za usluge 75.000,000,0075.000,00640 3233235Zakupnine i najamnine 10.000,000,0010.000,00641 3233237Intelektualne i osobne usluge 65.000,000,0065.000,00funkcija 013 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA AKTIVNOST: }UPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 125.000,000,00125.000,00 3  Rashodi poslovanja 125.000,000,00125.000,00 32 Materijalni rashodi 125.000,000,00125.000,00  321 Naknade trokova zaposlenima 75.000,000,0075.000,00642 3213211Slu~bena putovanja 35.000,000,0035.000,00643 3213213Stru no usavraavanje zaposlenika 40.000,000,0040.000,00  322 Rashodi za materijal i energ. 5.000,000,005.000,00644 3223221Uredski materijal 5.000,000,005.000,00  323 Rashodi za usluge 45.000,000,0045.000,00645 3233233Promotivni materijal 20.000,000,0020.000,00646 3233237Intelektualne i osobne usluge 20.000,000,0020.000,00647 3233239Ostale usluge 5.000,000,005.000,00KAPITALNI PROJEKT: EURO INFO PUNKT 120.000,000,00120.000,00 3  Rashodi poslovanja 60.000,000,0060.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,000,0060.000,00  323 Rashodi za usluge 60.000,000,0060.000,00648 3233235Zakupnine i najamnine 60.000,000,0060.000,00 4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,000,0060.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 60.000,000,0060.000,00  422 Postrojenja i oprema 60.000,000,0060.000,00649 4224221Uredska oprema i namjetaj 30.000,000,0030.000,00650 4224221Ra unala i ra unalna oprema 30.000,000,0030.000,00SVEUKUPNO RAZDJEL 12007.466.240,000,007.466.240,00   NENAMJENSKA SREDSTVA 7.221.240,000,007.221.240,00   NAMJENSKA SREDSTVA 245.000,000,00245.000,00   DECENTRALIZACIJA 00,000 RAZVOJNI DIO III. DIO - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOI I DONACIJE lanak 5. Temeljem odredbi lanka 16. Zakona o prora una u nastavku se daje pregled planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoi i donacije. Izmjenama i dopunama Prora una Istarske ~upanije u 2005. godini Plan razvojnih programa iznosi 37.341.664,00 kn ato je za 2.271.664,00 kn ili 6,5% viae. Navedeno poveanje u potpunosti se odnosi na kapitalna ulaganja u osnovno i srednje akolstvo temeljem Uredbe o na inu izra una iznosa pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave (Narodne novine 185/04), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilan nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog akolstva u 2005. godini (Narodne novine br. 185/04) i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilan nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih akola i u eni kih domova u 2005. godini (Narodne novine 185/04). Ovim Izmjenama i dopunama Prora una dodatna sredstva namijenjena su za slijedee kapitalne projekte i to: Za kapitalna ulaganja u osnovne akole izdvaja se dodatnih 664.602,00 kn i to za osnovu akolu Potpian. Za kapitalna ulaganja u srednje akole izdvaja se dodatnih 1.607.062,00 kn za: - srednju Turisti ku akolu Pula dodatnih 200.000,00 kn, - srednju akolu Zvane rnja Rovinj iznos od 700.000,00 kn, - srednju Gospodarsku akolu Buje iznos od 707.062,00 kn. Ujedno predla~e se planirana sredstva za Gospodarsku akolu Buje iznad standarda u iznosu od 150.000,00 kn prenamjeniti za ulaganje u objekat obrazovanja Istarske ~upanije na adresi Pula, Ru~e Petrovi 14 - ugradnju centralnog grijanja u istom iznosu. Pregled poveanja, odnosno smanjenja sredstava na pojedinim kapitalnim projektima daje su u tablici 2, a pojedina no po akolama u tablici 3. tablica 2 IZMJENE I DOPUNE PLANA KAPITALNIH ULAGANJA ISTARSKE }UPANIJE U 2005. GODINI R.B.KORISNIKOPIS ULAGANJAPLANIRANOPRORA UN 2005RAZLIKAIZMJENE I DOPUNEInvesticije1.Osnovne akoledogradnja i izgradnja4.000.000814.6024.814.6022.Srednje akoledogradnja i izgradnja3.370.0001.457.0624.827.0623.Dom A.`tigli Puladogradnja stacionara500.0000500.000IUKUPNO INVESTICIJE7.870.0002.271.66410.141.664R.B.KORISNIKOPIS ULAGANJAPLANIRANOPRORA UN 2005RAZLIKAIZMJENE I DOPUNEKapitalne pomoi i donacije1.JLSposlovne zone - infrastruktura5.950.00005.950.0002.IDA Jamstveni fond "ISTRA 21"1.200.00001.200.0003.JLSkapitalne pomoi6.000.00006.000.0004.Grad Pazin Pro iaiva 400.0000400.0005.JLS, PP U kaprostorni planovi i ostalo1.200.00001.200.0006.I} i Ribarske udrugeizgradnja Veletr~nice riba1.850.00001.850.0007.Nova bolnicaprojektna dokumentacija - gradnja2.000.00002.000.0008.Vila Mariadogradnja4.000.00004.000.0009.Dom Buzetizgradnja doma za stare i nemone1.000.00001.000.00010.Dom Motovunizgradnja doma za psihi ki oboljele400.0000400.00011.Sveu iliate kapitalna donacija1.000.00001.000.00012.O` Bujekapitalna donacija200.0000200.00014.Lu ka uprava Rabacizgradnja lu ke infrastrukture2.000.00002.000.000IIUKUPNO KAPITALNE POMOI I DONACIJE27.200.000027.200.000IIIUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI35.070.0002.271.66437.341.664 tablica 3 IZMJENE I DOPUNE PLANA KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE `KOLE ZA 2005. GODINU Izvor: Decentralizirana sredstva Korisnik: OSNOVNE `KOLE R.B.POZPOZNAZIVOPIS ULAGANJAPRORA UN 2005IZMJENE I DOPUNE BIL.PRAVA 2005NOVI PLAN 20051.352O` Potpian dovraetak dogradnje akole2.000.000,00664.602,002.664.602,00UKUPNO2.000.000,00664.602,002.664.602,00Korisnik: SREDNJE `KOLER.B.POZPOZNAZIVOPIS ULAGANJAPRORA UN 2005IZMJENE I DOPUNE BIL.PRAVA 2005NOVI PLAN 20051.398389S` E. Kumi i Rovinjdogradnja akole1.000.000,000,001.000.000,002.398.1390S` Labindogradnja kotlovnice i sanac.krova1.000.000,000,001.000.000,003.392S` Turisti ka Pula opremanje praktikuma 400.000,00200.000,00600.000,004.391S` Gimnazija Pula izgradnja sportske dvorane600.000,000,00600.000,006.392.1S` Z. rnja Rovinjrekonstrukcija elektroinstalacije 0,00700.000,00700.000,007.392.2S` Gospodarska Buje ureenje akolske radionice0,00707.062,00707.062,00UKUPNO3.000.000,001.607.062,004.607.062,00Sveukupno decentralizacija5.000.000,002.271.664,007.271.664,00Izvor: Vlastita sredstva Prora una I} - iznad standardaKorisnik: OSNOVNE `KOLER.B.POZPOZNAZIVOPIS ULAGANJAPRORA UN 2005IZMJENE I DOPUNE BIL.PRAVA 2005NOVI PLAN 20051.365355O` P` Vi~inadaizgradnja sportske dvorane1.000.000,000,001.000.000,002.356O` Buzetadaptacija i dogradnja akole1.000.000,000,001.000.000,003.354O` Balesanacija akolske zgrade200.000,000,00200.000,004.354.1Objekat u ul.Ru~e Petrovi 14izgradnja centralnog grijanja 0,00150.000,00150.000,00UKUPNO2.200.000,00150.000,002.350.000,00Korisnik: SREDNJE `KOLER.B.POZPOZNAZIVOPIS ULAGANJAPRORA UN 2005IZMJENE I DOPUNE BIL.PRAVA 2005NOVI PLAN 20051.394S` Tehni ka Pula dogradnja akole 100.000,000,00100.000,002.393S` Gospodarska Buje ureenje akolske radionice150.000,00-150.000,000,003.394.1Gimnazija Pazinizgradnja sportske dvorane 120.000,000,00120.000,00UKUPNO370.000,00-150.000,00220.000,00Sveukupno iznad standarda2.570.000,000,002.570.000,00UKUPNA ULAGANJA U KOLE7.570.000,002.271.664,009.841.664,00 Rekapitulacija :OSNOVNE KOLE 4.200.000814.6025.014.602SREDNJE KOLE 3.370.0001.457.0624.827.062UKUPNO 7.570.0002.271.6649.841.664 IV. PRIJELAZNE I ZAKLJU NE ODREDBE lanak 5. Ove Izmjene i dopune Prora una Istarske }upanije za 2005. stupaju na snagu osam dana od dana objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije, a primjenjivat e se od 1. sije nja 2005. g. Klasa: 400-08/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 21. o~ujka 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske Skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 54 Temeljem lanka 19. Zakona o prostornom ureenju ( Narodne Novine br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), to ci 1.1. Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru Istarske ~upanije za razdoblje 2003.-2005. ( Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 9/03 i 6/04) te lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ( Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 6/03 pro iaeni tekst), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici dana 6. travnja 2005. godine, donosi ODLUKU o donoaenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske ~upanije lanak 1. Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske ~upanije ( Slu~bene novine Istarske ~upanije br. 2/02 i 1/05 u daljnjem tekstu: PPI}). Elaborat Izmjena i dopuna PPI}-a, koji je sastavni dio ove Odluke, sastoji se od tekstualnog i grafi kog dijela: TEKSTUALNI DIO Tekstualno obrazlo~enje Izmjena i dopuna PPI}-a Izmjena i dopuna odredbi za provoenje PPI}-a GRAFI KI DIO Izmjena i dopuna grafi kog prikaza 1. Prostori za razvoj i ureenje Izmjena i dopuna grafi kog prikaza 2.1. Promet Izmjena i dopuna grafi kog prikaza 2.4. Energetika Izmjena i dopuna grafi kog prikaza 3.4. Podru ja primjene posebnih mjera ureenja i zaatite lanak 2. Na grafi kom prikazu 1. Prostori za razvoj i ureenje briau se lokacije za eksploataciju mineralne sirovine (E3), i to Bronza-Tambura (Opina Fa~ana), Proatina, Kontea-Krnjalo~a (Grad Vodnjan), Braica i Brgod (Opina Raaa), Raaki zaljev, Hrboki, Go an i Grandii (Opina Barban) i `uanjevica (Opina Kraan), utvruje se nova lokacija golf igraliata Vrnjak (Opina Gro~njan) s dva standardna igraliata s 18 rupa (2 x R1), lokacija centra za jaha ke sportove (R6) se sa lokacije u dolini potoka Butoniga izmjeata na lokaciju Murari (Opina Motovun), golf igraliate Brka kod Motovuna (Opina Motovun) planira se s dva standardna igraliata s 18 rupa (2 x R1), briau se potencijalna golf igraliata na lokacijama Koromani kod Barbana (Opina Barban) i Butoniga kod Istarskih toplica (Grad Buzet), smanjuju se veli ine turisti kih razvojnih podru ja (TRP) San Polo-Kolone i briae se turisti ko razvojno podru je Stancija Menighetti (Opina Bale), a prometni sustav prikazan na predmetnom grafi kom prikazu, na prostoru izmeu Vodnjana i Pule, kao i na podru ju Buja, mijenja se sukladno izmjenama i dopunama na grafi kom prikazu 2.1. Promet. Na grafi kom prikazu 2.1. Promet, mijenja se planirana prometnica dr~avna cesta D-3 (Istarski ipsilon) u prostoru izmeu Vodnjana i Pule, na na in da se utvruju dva varijantna rjeaenja ( koridora i vorova u istra~ivanju ) iste, te izmjenom sustava pristupnih prometnica na podru ju Grada Pule, Grada Vodnjana, Opine Fa~ana i Opine Mar ana. Nadalje, planirana ju~na i isto na obilaznica naselja Buje utvruje se kao koridor u istra~ivanju kojem se dodaje novi koridor u istra~ivanju zapadna obilaznica od Volpije do ~upanijske ceste } 5070. Takoer, briau se planirane marine u Fa~ani (Opina Fa~ana) i Paltani Banjolama (Opina Medulin). Na lokaciji Braica (Opina Raaa) planira se marina ~upanijskog zna aja. Na grafi kom prikazu 2.4. Energetika briae se alternativni ulazni pravac ( koridor u istra~ivanju ) dr~avnog plinovoda Pula Karlovac s ulaskom na kopno na lokaciji uvala `tinjan (Grad Pula), a alternativni pravac s ulaskom na kopno na lokaciji Hidrobaza postaje planirani koridor, te se lokacija terminala (MRS-a) sa podru ja Opine Fa~ana premjeata na lokaciju isto no od industrijske zone Vodnjan - Guran (Grad Vodnjan). Na podru ju Opina Bale, Kanfanar i Svetvin enat dopunjuje se 110 kV mre~a novoplaniranim 110 kV dalekovodom od postojeeg 110 kV Rovinj Pula kod naselja Krmed do lokacije postojee 35 kV TS Svetvin enat, koja postaje 110/35/20 kV trafostanica. Na grafi kom prikazu 3.4. - Podru ja primjene posebnih mjera ureenja i zaatite, briau se, odnosno smanjuju prostori za potencijalno istra~ivanje mineralnih sirovina (Ex), sukladno izmjenama i dopunama na grafi kom prikazu 1. Prostori za razvoj i ureenje, a na onim lokacijama na kojima se ve vraila eksploatacija (Tambura, Braica, Brgod, Go an) stavlja oznaka za obveznu bioloaku sanaciju. Takoer, provodi se tehni ka korekcija prostora za potencijalno istra~ivanje mineralnih sirovina u skladu s obuhvatom postojeih i legalnih eksploatacijskih polja arhitektonsko-graevnog kamena: Lucija II, Valkarin, Kirmenjak sjever, Selina IV, Kanfanar jug, Mar ana, a s lokacije postojeeg i legalnog eksploatacijskog polja Vinkuran briae se oznaka obveze bioloake sanacije. lanak 3. U lanku 33., stavku 1., to ci 2., podto ci a/ odredbi za provoenje PPI}-a dodaje se alineja Vrnjak kod Vrnjaka (potencijalno) dva golf igraliata, alineji Brka kod Motovuna (potencijalno) dodaje se tekst dva golf igraliata , a briau se alineje Butoniga kod Istarskih toplica i Koromani kod Barbana. U lanku 33., stavku 1., to ci 3., podto ci a) briau se rije i: Banjole Paltana (nova) . U lanku 33., stavku 1., to ci 5., podto ci b), naziv terminala - MRS-a Pula zamjenjuje se s industrijska zona Vodnjan - Guran . U lanku 34., stavku 1., to ci 2., podto ci c) briau se rije i Fa~ana Valbandon (nova) U lanku 34., stavku 1., to ci 8., podto ke b/ i c/ postaju podto ke a/ i b/, u podto ci a/ dodaje se nova alineja, koja glasi: Svetvin enat 110/20 kV (rekonstrukcija postojee 35/10 kV) , a u podto ci b/ nova alineja koja glasi: Postojei 110 kV kod Krmeda Svetvin enat (novi) . U lanku 54. se briau rije i Fa~ana Valbandon i Banjole Paltana . U lanku 55., tablici 3. briau se redovi Fa~ana i Banjole Paltana , dodaje novi red Braica s minimalnim kapacitetom 150 vezova i maksimalnim kapacitetom 200 vezova, a novi zbroj, pod Ukupno iznosi za kategoriju minimalno 6.670 (3.800), a za kategoriju maksimalno 10.400 (7.100). lanak 88. dopunjuje se novim, 3. stavkom koji glasi: Oznaka E3 na kartografskom prikazu 1. Plana omoguava realizaciju samo jednog eksploatacijskog polja , a dosadaanji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7. U lanku 97. stavak 2. dopunjuje se slijedeim tekstom: " ... te sukladno rezultatima stru nih studija i znanstvenih istra~ivanja." Nadalje, dopunjuje se tekst istog lanka dodavanjem novog, 5. stavka koji glasi: "U izradi prostornih planova u~ih podru ja u dijelu prometnih rjeaenja potrebno je primjenjivati rezultate stru nih studija i znanstvenih istra~ivanja kao smjernica za identifikaciju i klasifikaciju prometnica u naseljima." U lanku 98. dodaje se novi 8. stavak koji glasi: Za odabir kona ne varijante prometnog rjeaenja dr~avne ceste D-3 (Istarskog ipsilona) na dionici Vodnjan Pula potrebno je izraditi prostorno-prometnu studiju koja e analizirati i jednakovrijedno ispitati oba predlo~ena varijantna rjeaenja, a temeljem koje e ~upanijska skupatina utvrditi kona no rjeaenje uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. , a dosadaanji stavak 8. postaje stavak 9. U lanku 105., stavku 4., na kraju teksta se briae to ka, dodaje zarez i novi tekst koji glasi: s time ato se, radi izgradnje novih proizvodnih kapaciteta u industrijskoj zoni Kanfanar, planira izgradnja novog 110 kV dalekovoda od postojeeg 110 kV dalekovoda Rovinj Pula kod naselja Krmed do TS 35/10 kV Svetvin enat, koje e se rekonstruirati kao 110/20 kV, a poja ati e se i 20 kV mre~a izmeu Svetvin enta i Kanfanara. U lanku 105. dodaje se novi, 12. stavak koji glasi: Svi dalekovodi 35 kV, kao i TS 35/10 kV koji su na grafi kom prikazu 2.4. ovog Plana prikazani kao planirani zahvati, mogu se, ovisno o porastu energetske potroanje i potrebe za instaliranom snagom rekonstruirati u 110 kV dalekovode i TS 110/20 kV, s time da se u prostornim planovima gradova i opina planirana mre~a mo~e dopuniti i drugim dalekovodima i TS predmetne razine, ukoliko se u pojedinim podru jima poka~e potreba za instaliranom snagom veom od 5 MW. . lanak 4. U lanku 5., lanku 58., lanku 117., lanku 150. i lanku 155. mijenja se naziv Opina Vodnjan u Grad Vodnjan . U lanku 51. stavku 1., to ci 1. se naziv 3.4.1. ispravlja u 3.4.4. . U lanku 98., stavku 2., naziv Magornja ispravlja se u Marana . U lanku 114. se nazivi grafi kog prikaza ispravlja iz 3.2. u 3.1. . lanak 5. U l. 113., dodaju se novi stavci koji glase: "U podru ju Istarskog priobalja posebno je va~no u prostornim planovima u~ih podru ja pokloniti pa~nju odreivanju prihvatljive veli ine gabarita graevina, bilo u neizgraenim dijelovima graevinskih podru ja, bilo u izgraenima kod kojih se predvia mogunost interpolacije, odnosno rekonstrukcije s dogradnjom i nadogradnjom postojeih graevina. U tom e se smislu openito smatrati da sve graevine koje se nalaze ili ija se izgradnja planira u vizualno najosjetljivijem dijelu obalnog podru ja (zaatieno obalno podru je, do 1000 m udaljenosti od obalne linije) moraju biti usklaene sa slijedeim na elnim odredbama: na zemljiatima iji je prosje ni pad terena prema obali ispod 5 stupnjeva (ravni i prete~ito ravni tereni), visina pro elja zgrada eksponiranih vizuri s mora ne bi smjela prelaziti 12,0 m u izgraenim ambijentima u kojima ve postoje graevine sli nih gabarita (urbane aglomeracije, naselja gradskih osobina, podru ja hotelske izgradnje), odnosno 10,0 m u ostalim izgraenim ambijentima i neizgraenim graevinskim podru jima na zemljiatima iji je prosje ni pad terena prema morskoj obali izmeu 5 i 15 stupnjeva (blago i srednje polo~eni tereni), visina pro elja zgrada eksponiranih vizuri s mora ne bi smjela prelaziti 10,0 m u izgraenim ambijentima u kojima ve postoje graevine sli nih gabarita, odnosno 8,0 m u ostalim izgraenim ambijentima i neizgraenim graevinskim podru jima na zemljiatima iji je prosje ni pad terena prema morskoj obali iznad 15 stupnjeva (strmi tereni), visina pro elja zgrada eksponiranih vizuri s mora uope ne bi smjela prelaziti 8,0 m zemljiata iji je prosje ni pad terena prema morskoj obali iznad 30 stupnjeva (vrlo strmi tereni) trebala bi se u potpunosti izuzeti od mogunosti graenja svih vrsta zgrada na zemljiatima koja se nalaze na vizualno istaknutim lokacijama u u~em obalnom podru ju (vrhovi humaka i bre~uljaka), visina pro elja zgrada ne bi smjela prelaziti 10,0 m u situacijama kada je okolni ambijent pokriven sraslim sklopom aumske vegetacije, odnosno 8,0 m u situacijama kada je okolni ambijent u naravi obradivo poljoprivredno zemljiate, travnjak odnosno paanjak, niski sklop makije, garig ili kamenjar izgradnja linearnih sustava (prometnica i infrastrukture) u u~em obalnom podru ju mora se maksimalno prilagoditi morfologiji terena, na elno pratei slojnice terena, a izgradnja potpornih zidova na rubu neplodnog tla uz morsku obalu ("maritimo") prihvatljiva je samo iz razloga daljnjeg sprje avanja erozije poljoprivrednog i aumskog tla uz morsku obalu prostorni planovi u~eg podru ja i stru ne podloge za izdavanje lokacijske dozvole u svim situacijama opisanim u gore navedenim alinejama moraju sadr~avati analiti ke i valorizacijske elemente svojstvene metodologiji krajobraznog planiranja, sadr~ane u Evropskoj konvenciji o krajobrazu te stru noj publikaciji Ministarstva zaatite okoliaa, prostornog ureenja i graditeljstva - Sadr~ajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske tiskanoj u listopadu 1999." metodologija krajobraznog planiranja iz prethodne alineje primjenjivati e se na sve prostorne planove o kojima e javna rasprava zapo eti nakon 1.sije nja 2006., a na isti e se na in primjenjivati i kod izdavanja lokacijskih dozvola za pojedina ne zahvate u prostoru. lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 350-01/05-01/05 Urbroj: 2163/1-01/4-05-8 Pazin, 6. travnja 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske Skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 55 Na temelju lanka 36. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 6/03 - pro iaeni tekst i 10/04) i lanka 66. Poslovnika }upanijske skupatine Istarske ~upanije (Slu~bene novine Istarske ~upanije", br. 6/03 i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 6. travnja 2005. godine, donosi ZAKLJU AK o ovlaatenju i zadu~enju za izradu pro iaenog teksta Prostornog plana Istarske ~upanije 1. Ovlaauje se i zadu~uje Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaatitu okoliaa Istarske ~upanije da izradi pro iaeni tekst Prostornog plana Istarske ~upanije u tekstu usvojenom na sjednicama Skupatine Istarske ~upanije i usklaenog s Odlukom Vlade Republike Hrvatske u pogledu statusa Luke Braica. 2. Ovaj Zaklju ak i Pro iaeni tekst Prostornog plana Istarske ~upanije objavit e se u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 350-01/05-01/05 Urbroj: 2163/1-01/4-05-9 Pazin, 6. travnja 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske Skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. 56 Na temelju lanka 108. Zakona o prora unu ("Narodne novine" br. 96/03), te lanka 36. i 76. Statuta Istarske ~upanije ("Slu~bene novine Istarske ~upanije" br. 6/03 pro iaeni tekst i 10/04), }upanijska skupatina Istarske ~upanije na sjednici odr~anoj dana 6. travnja 2005. godine, donosi slijedeu ODLUKU o izdavanju jamstva Vatrogasnoj zajednici Istarske ~upanije lanak 1. Ova Odluka temelji se na Odluci o prihvaanju Programa nabave vatrogasne tehnike donijete na Skupatini Istarske ~upanije, Klasa: 214-01/04-01/06, Urbroj: 2163/1-01/4-04-3 od 20. prosinca 2004. godine. lanak 2. Dodatkom 1 Ugovoru o dugoro nom kreditu s valutnom klauzulom za nabavku vatrogasne opreme zaklju enog izmeu vatrogasne zajednice, podru nih vatrogasnih zajednica, javnih vatrogasnih postrojbi, Istarske ~upanije i Zagreba ke banke d.d., planirana obveza Prora una Istarske ~upanije kao sudu~nika 15 za izdavanje jamstva iznosi 4.165.800,00 kn na rok od 10 godina (7,86% od ukupno planirane nabave od 53,0 mil kn). lanak 3. Na osnovu lanka 108. Zakona o prora unu (Narodne novine 96/03) potrebno je zatra~iti suglasnost Ministra financija za izdavanje jamstva Vatrogasnoj zajednici Istarske ~upanije. lanak 4. Ova Odluka izvrait e se po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija, time da se visina jamstva uklju uje u opseg mogueg zadu~enja Istarske ~upanije. lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 403-03/05-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3 Pazin, 6. travnja 2005. }UPANIJSKA SKUP`TINA ISTARSKE }UPANIJE Predsjednik }upanijske Skupatine Istarske ~upanije Stevo }ufi, v.r. AKT }UPANA 1 Na temelju lanka 9. stavka 2. Zakona o zaatiti i spaaavanju ("Narodne novine", broj 174/04), te lanka 64. Statuta Istarske ~upanije ( "Slu~bene novine Istarske ~upanije", broj 06/03 - pro iaeni tekst i 10/04 ), }upan Istarske ~upanije donosi RJE`ENJE o imenovanju lanova Zapovjedniatva zaatite i spaaavanja Istarske ~upanije I. Imenuje se Dino Kozlevac - zapovjednikom Zapovjedniatva zaatite i spaaavanja Istarske ~upanije. II. Imenuje se Denis Stipanov - zamjenikom zapovjednika Zapovjedniatva zaatite i spaaavanja Istarske ~upanije. III. Za lanove Zapovjedniatva zaatite i spaaavanja Istarske ~upanije, imenuju se: dr. Ksenija Bo~i Dru~eti - lan za mjere prve medicinske pomoi, veterinarske zaatite i pomoi, evakuacije graana, Klaudio Karlovi - lan za mjere zaatite i spaaavanja od po~ara, Sebastijan Labinjan - lan za mjere zbrinjavanja ugro~enih, stradalih i izbjeglih osoba, te za mjere zaatite i spaaavanja iz ruaevina, anfranko Pribeti - lan za mjere zaatite od nekontroliranog oslobaanja opasnih tvari i uporabe radijacijsko - kemijsko - bioloakih borbenih sredstava. Darko Dobrovi - lan za mjere zaatite i spaaavanja na rijekama i jezerima, te zaatite i spaaavanja od ruaenja visokih brana i obrane od poplave, Lucio Toffetti - lan za mjere zaatite i spaaavanja na moru, dr. Aleksandar Stojanovi - lan za mjere zaatite od epidemija i asanacija, te za zamra ivanje, Bo~idar Mezuli - lan za provoenje logistike (prehrana, prijevoz, sredstva veze). IV. Sredstva za djelovanje Zapovjedniatva zaatite i spaaavanja Istarske ~upanije osigurana su Prora unom Istarske ~upanije. V. Ovo Rjeaenje stupa na snagu danom objave u "Slu~benim novinama Istarske ~upanije". Klasa: 013-02/05-01/09 Urbroj. 2163/1-01/2-05-2 Pazin, 06. travnja 2005. ISTARSKA }UPANIJA }upan Istarske ~upanije Ivan Jakov i, v.r. Stranica PAGE 214 SLU}BENE NOVINE ISTARSKE }UPANIJE Broj 4/2005. Broj 4/2005. SLU}BENE NOVINE ISTARSKE }UPANIJE Stranica PAGE 213 :<DF "lnp|~fhj|~HJ0FHNPŸŸwŸcŸ'jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH'jCJOJQJU^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsH&:< @,.0FHX Z \ ^ ` &d P 7p#%4^4` 7p#%$a$ȟPb 8 Z >jο󯡖xfWEWf"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH aJmHsHmHsHaJCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsH0JCJOJQJ^JmHsH!jCJOJQJU^JmHsH'j(CJOJQJU^JmHsHCJOJQJ^JmHsH 6 8 6P $$Ifa$$If^ & F` ^ `$`a$$xa$PRb "|~|zzus & Fh^h $$Ifa$$Ifp$$Ifl0#$ 064 lah ~68.0~xh^h & Fk$$Ifl0#$ 064 lah $$Ifa$$If 0p<>BDFHhjh^hk$$Ifl0#$ 064 lah $$Ifa$$If jt~`ZZQ $$Ifa$$If$$Ifl\4#064 lah $$Ifa$ 8BDLiccZQiccZ $$Ifa$ $$Ifa$$If$$Ifl\4#064 lah 8FHWQQW$If$$Ifl\4#064 lah $$Ifa$ $$Ifa$ 8H,r !! !!!!!!!!! !"!&!(!,!@!B!X!Z!!!!´ΜvvvvmvvvvvvmvvvvCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ\^JaJmHsH*HNlQ($$Ifl\4#064 lah $$Ifa$ $$Ifa$$If *,.r`ZZQ` $$Ifa$$If$$Ifl\4#064 lah $$Ifa$VXZ>*,.N$a$$8^8a$$ & Fa$$ & Fa$$a$$`a$$h^ha$h^h   $$Ifa$h^h$a$ ! ! !!!!!! !$!b<$$If44\ %81$$m$064a $$Ifa$ $!&! $$Ifa$&!(! $$If44  %F*381%%3%%%%>%06$$$$4a(!*!,!B!Z!!!!!!"""2"t"""""" #$#:#X#Z#\#x$IfFf $$Ifa$Ff $$Ifa$!!!!!!!!!""""0"2"r"t"""""""""""# #"#$#8#:#V#X#Z#\#n#p###########$$ $"$6$8$T$V$X$Z$$±±±±±±±±±±±ѱ±±±±±±±±±±ѱ+5B*CJOJQJ\^JaJmHphsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH;\#p######$"$8$V$X$Z$$$$$$%4%N%d%%%%%X\FfD $IfFf $$Ifa$ $$Ifa$$$$$$$$$$$%%2%4%L%N%b%d%%%%%%%%%%%%&&*&,&F&H&b&d&x&z&&&&&&&&&&&&&&&''4'6'P'R'f'h'p'r'''''ȹȨȨ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH+5B*CJOJQJ\^JaJmHphsH/5B*CJOJPJQJ\^JaJmHphsHB%%%&,&H&d&z&&&&&&&&&'6'R'h'r''''''Ff $$Ifa$$IfFfr $$Ifa$'''''''( ($(&(@(B(\(^(r(t(|(~(((((()) ) )))) ):)<)V)X)r)t)|)~)))))))))))ѿ}CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJ'5B*CJOJPJQJ\^JaJph#5B*CJOJQJ\^JaJph/5B*CJOJPJQJ\^JaJmHphsH+5B*CJOJQJ\^JaJmHphsH1'' (&(B(^(t(~(((() )) )<)X)t)~))))))))t$IfFf $$Ifa$Ff $$Ifa$)))))))**,*.*6*8*@*B*\*^*`*b*************+++ +(+*+D+F+H+T+V+++++++++++,,0,2,J,L,d,f,,,,,,,,/5B*CJOJPJQJ\^JaJmHphsH+5B*CJOJQJ\^JaJmHphsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHB)))*.*8*B*^*`*b*******+ +*+F+H+V+++++|FfX $$Ifa$$IfFf* $$Ifa$++,2,L,f,,,,,,,,,-4-P-f-------.&.\Ff $$Ifa$$IfFf $$Ifa$,,,,,,,,--2-4-N-P-d-f-----------..$.&.B.D.`.b.|.~......V/~qCJOJQJ^JmHsHCJaJ'5B*CJOJPJQJ\^JaJph#5B*CJOJQJ\^JaJph/5B*CJOJPJQJ\^JaJmHphsH+5B*CJOJQJ\^JaJmHphsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH)&.D.b.~......./T/V/Z/`/h/p///////,0-0.0$IfFf $$Ifa$Ff $$Ifa$V/X/Z/^/`/f/h/n/p////////////+0/000102040508090=0>0H0I00000000000000000000011111"1мммм CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ:.0/000205090>0I0000bYYY $$Ifa$$$Ifh\#*18%: %vc%u ̙62 22 22 22 24a$If 00000000111#1$1&1)1-121=1b2~22222222Ff%Ffy#$IfFfF! $$Ifa$"1#1$1%1&1(1)1,1-11121<1=1`2b2|2~2222222222222222H3J3d3f3n3p3333333333333344$4%4)4*464748494:4<4=4@4A4E4F4K4L44444444444444444CJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU22J3f3p333333334%4*47484:4=4A4F4L444444FfH,Ff*Ff'$If $$Ifa$44444445 55555#5(5.5k5v5{555555556Ff0Ff~. $$Ifa$$If44444455 5 55555555"5#5'5(5-5.5j5k5u5v5z5{555555555555566666666666666666666d7f777777777777777777888888CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU6666666666f7777777777888%8&8(8+8DlFfP7Ff5$IfFf2 $$Ifa$8$8%8&8'8(8*8+8.8/8384898:8^8_8l8m8q8r8888888888888888888888888888899 9 9M9N9Z9[9_9`9l9m9n9o9p9r9s9v9w9{9|999999̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI+8/848:8_8m8r88888888888888889 9N9[9`9Ff;Ff9$If $$Ifa$`9m9n9p9s9w9|9999999999991:<:A:L:M:O:R:V:[:FfOBFf@$IfFf= $$Ifa$999999999999999990:1:;:<:@:A:K:L:M:N:O:Q:R:U:V:Z:[:e:f::::::::::::::::::::;;; ;$;%;/;0;1;2;3;5;6;9;:;>;?;D;E;̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI[:f:::::::::::; ;%;0;1;3;6;:;?;E;;;;;;(FfHFfFFfD $$Ifa$$IfE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<"<$<8<:<B<D<X<Z<\<^<`<d<f<l<n<v<x<<<<<<<<<<<<========$=&=T=V=j=l=t=v====CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU;;;;;;;;;;;;;;;<$<:<D<Z<\<`<f<n<x<<<DFfNMFfK $$Ifa$$If<<<<<====&=V=l=v==========>> > >> DFfSFfQ$IfFfO $$Ifa$===============>>>> > > > >>>>>>!>">9>:>F>G>K>L>X>Y>Z>[>\>^>_>b>c>g>h>r>s>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI>>>">:>G>L>Y>Z>\>_>c>h>s>>>>>>>>>>>>>>h8FfMXFfV $$Ifa$$If>??????? ? ????@V@X@`@b@j@l@t@v@x@z@|@@@@@@@@@$A&A>A@AHAJAbAdAfAhAjAnApAvAxAAAAAAAAABBB B"B$B&B*B,B2B4BBHBJBBBB̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI>???? ???X@b@l@v@x@|@@@@@&A@AJAdAfAjApAxAA@xFf^Ff\$IfFfZ $$Ifa$AAAAB B"B&B,B4B>BJBBBBBBBBBBBxCCCCCXFfeFfLcFfa $$Ifa$$IfBBBBBBBBBBBBBBBBBvCxCCCCCCCCCCCCCCCCCC1D2D6D7D;DIHIFftFfr$If $$Ifa$GGGGNHPHdHfHnHpHHHHHHHHHHHHHH&I(IIFIHI\I^I`IbIdIhIjIpIrIzI|IIIJJJJJJJJJ J!J#J$J'J(J,J-J7J8JtJuJ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUHI^I`IdIjIrI|IIJJJJJ!J$J(J-J8JuJJJJJJJJJFf}{FfJy$IfFfw $$Ifa$JJJJJJJJJJJK@KEKJKOKPKRKUKYK^KeKKKKKK|FfFfFf}$If $$Ifa$JJJJJJJJJJJJKK?K@KDKEKIKJKNKOKPKQKRKTKUKXKYK]K^KdKeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLL L$L%L&L'L(L*L+L.L/L3L4L>L?L{L|LL̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIKKKKKKLL L%L&L(L+L/L4L?L|LLLLLLLLLLLFf|FfI$If $$Ifa$LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM M MGMHMLMMMQMRMVMWMXMYMZM\M]M`MaMeMfMpMqMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN~N CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJMLLLLLLLLM MHMMMRMWMXMZM]MaMfMqMMMMMMMMDFfFf$IfFf $$Ifa$MMMMMMMMNNNbYY $$Ifa$$$Ifh\#*18%: %vc%u ̙62 22 22 22 24a$If ~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNjOlOOOOOOOOOOOOOOOOOOVPXPpPrPzP|PPPPPPPPPPPPPPQRQTQ\Q^QrQtQvQxQzQ~QQQQQQ̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHINNNNNNNNNlOOOOOOOOOOXPrP|PPPPPPFf Ff$IfFf $$Ifa$PPP>QTQ^QtQvQzQQQQQ"RZ?Z@ZAZBZDZEZHZIZMZNZXZYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[ [ [[[[[[[ ["[#[&['[+[,[1[2[n[o[{[|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU[[ [#['[,[2[o[|[[[[[[[[[[[[[[[[[[ \FfFf $$Ifa$$IfFfP[[[[[[[[\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\b]d]v]x]]]]]]]]]]]]]]]]J^L^d^f^n^p^^^^^^^^^^^^^^,_._B_D_L_N_b_d_f_h_j_n_p_v_x_____CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU \\\\\\\\\\\d]x]]]]]]]]]L^f^p^^^^FfOFfFf $$Ifa$$If^^^^^._D_N_d_f_j_p_x___`0`:`N`P`T`Z`b`l```aFfFf $$Ifa$$If_``.`0`8`:`L`N`P`R`T`X`Z```b`j`l`````aaaa$a&a(a*a,a0a2a8a:aBaDaXaZaaaaaaaaaaaaaabb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIaa&a(a,a2a:aDaZaaaaaaaabbbbbbbbbbbFfNFf$IfFf $$Ifa$bbbvcccccccccc!d&d+d0d1d3d6d:d?dEdddddxFfFf $$Ifa$$Ifbbbbtcvc~ccccccccccccccccc d!d%d&d*d+d/d0d1d2d3d5d6d9d:d>d?dDdEd~dddddddddddddddddddddddddeeeee e e̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIddddddddddeee eeee[ehemeze{e}eeeeeFfMFf$If $$Ifa$Ff e eeeeeeZe[egehelemeyeze{e|e}eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffffffffffg g:go@oBoDoFooVTTTTTTTT$$Ifh\#*18%: %v%c%u (62 22 22 22 24a ooooooooo p pppp(p@p^pxppppppppqHFfw$If $$Ifa$Ffy $$Ifa$oooooooooooooop p ppppppp&p(p>p@p\p^pvpxppppppppppppppqqqq8q̼̼̼̼쳤{{CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH0qq:qq@qDqFqLqNqVqXqqqqqqqqrrrr r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrss|s~ssssssssssssssssXtZtntpttttttttttttttCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJN~sssssssssZtptttttttt4uJu`uvuxu|uuuuFfFf$IfFf $$Ifa$t2u4uHuJu^u`utuvuxuzu|uuuuuuuvvvvvv*v+v,v-v.v0v1v4v5v9v:vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwww w w wwwwwQwRw_w`wlwmwzw{w|w}w~wwwwwwwCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUuvvv+v,v.v1v5v:vwvvvvvvvvvvvvww w wwFfFfFf $$Ifa$$IfwwRw`wmw{w|w~wwwwwwwwwwwwwzxxxxxxxFfFf Ff $$Ifa$$IfwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxVyXypyryyyyyyyyyyyyyyzz&z'z/z0z:z;zz@zAzDzEzIzJz{z|zzzzzzzzzzzzzzzzCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUxxxXyryyyyyyyyz'z0z;zzAzEzJz|zzzzzzFfFfFf$If $$Ifa$zzzzzz{{{{{{#{`{m{x{{{{{{{{{{{{FfFfFf $$Ifa$$Ifzzzzz{{{{{{{{{{{"{#{_{`{l{m{w{x{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|||||||||||||||||||Z}\}p}r}}}}}}}}}}}}}}CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU{{{{||||||||||\}r}}}}}}}}4~P~j~~FfyFf~ $$Ifa$$If}2~4~N~P~h~j~~~~~~~~~~~~68JLdfhjlprxz24NPRTVZ\bdln,.0248:@BJLāƁށ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI~~~~~~8Lfhlrz4PRV\dnFfj$Ffo" $$Ifa$$IfFft .04:BLƁ S`ivwy|‚ςFf[*Ff`($IfFfe& $$Ifa$ RS_`hiuvwxy{|‚΂ς؂ق12>?GHTUVWXZ[^_cxz„ĄƄȄ̄΄ԄքބXZrtCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUςق2?HUVX[_dz„ĄȄ΄քZFfL0FfQ.$IfFfV, $$Ifa$Zt4Nd~2F`bflt~Ff=6FfB4$IfFfG2 $$Ifa$24LNbd|~02DF^`bdfjlrt|~ "68:<>BDJLTVΈЈ̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI~"8:>DLVЈ"*4ĉЉFf.<Ff3:Ff88 $$Ifa$$If "(*24‰ĉΉЉ>?KLVWcdefgijmnrsƊNJӊԊՊ֊׊يڊ݊ފ ,-12>?@ABDEHIúúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJI?LWdegjnsNJԊՊ׊ڊފ -2?@BEFfBFf$@Ff)>$If $$Ifa$EIN %bmwFfHFfFFfD$If $$Ifa$IMN $%ablmvw͌Ό֌׌56?@HIRSTUVXY\]CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUΌ׌6@ISTVY]bFfNFfLFf J $$Ifa$$If]abÍčǍȍ͍̍bd|~8:RT\^vxz|~&(02FHJLNRTZ\dfސ"$,.CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUčȍ͍d~:T^xz~(2HFfQFfO $$Ifa$$IfHJNT\f$.đΑБԑڑ*>pFfWFfU $$Ifa$$IfFfS‘đ̑ΑБґԑؑڑ (*<>XZ\^`dflnvxĒƒ$&.0“ē֓ؓʔ̔ΔДҔ֔ؔޔbCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU>Z\`fnxƒ&0ēؓpFf]Ff[$IfFfY $$Ifa$̔ΔҔؔdƕЕJf|0FfcFfa$IfFf_ $$Ifa$bd~ĕƕΕЕHJdfz|.0HJ\^vxz|~(*>@XZ\^`dflnvxΘИҘԘ֘ژܘ CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU0J^xz~*@Z\`fnxИҘ֘ܘ(FfiFfg$IfFfe $$Ifa$">Hdfjpxؙ Jfp4FfoFfmFfk $$Ifa$$If "<>FHbdfhjnpvxؙ֙ HJdfnp"$>@HJdfhjlprxz؛ڛ"$,.ZCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU$@Jfhlrzڛ$.\r|TpFfuFfsFfq$If $$Ifa$Z\prz|(*24HJLNPTV\^fhНҝԝ֝؝ܝޝhjĞƞ>@Z\prCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU*4JLPV^hҝԝ؝ޝjFf{FfyFfw$If $$Ifa$ƞ@\r %2358<AYfkxyFfFfFf} $$Ifa$$If $%1234578;<@AXYefjkwxy{~ VWders̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIyz{ WesFfۅFf $$Ifa$$If@Zt248>FPXHHFf̋Ffщ $$Ifa$$IfFfև>@XZrt02468<>DFNPԣ֣أڣܣDF^`tvúúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJI֣أܣF`v(<FZ\`fnxtFfFf$IfFfǍ $$Ifa$&(:<DFXZ\^`dflnvx"$&(*.068@B֦ئ "*,ԧ֧¨CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU$&*08Bئ",֧FfFf$IfFf $$Ifa$ĨΨH^t&<Vprv|FfFf$IfFf $$Ifa$¨Į̃ΨFH\^rt$&:<TVnprtvz|68PRTVX\^dfnp "(*24¬ʬ̬CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHM8RTX^fp"*4¬̬FfFfFf $$Ifa$$If̬ެvx­ʭ̭DFZ\dfz|~(*BD\^`bdhjprz| $&>@BDFJLRT\^ְذCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHQx­̭F\f|~*D^`djFfFfFf $$Ifa$$Ifjr| &@BFLT^ذ"$&(*,ıαFfrFfwFf|$If $$Ifa$ذ "$,±ı̱α78EFJKXYZ^òIJŲֲײزٲlzȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH28FKYZ[\]^IJŲײٲFf4Ffӱ $$Ifa$$Ifj42222$$Ifhr^ N#*18%:%%y%y%y 262 22 22 22 22 24ajl|´Ĵ?\$$If\i#*18& vvv062 22 22 22 24a $$Ifa$z|´Ĵ*,DFNPhjl̵εежҶԶ@BVX`bvxz>@±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsHFĴ,;$$Ifh\i#*18& %vv%v ̙062 22 22 22 24a$If,FPjlA;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$εе&T$$Ifh\i#*18& vvv (̙̙̙̙062 22 22 22 24a $$Ifa$е;$$Ifh\i#*18& %vv%v ̙062 22 22 22 24a$IfҶԶA;$If$$Ift\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$BXbA;$If$$If4\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$bxzA;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$@JT^`JD;;;J $$Ifa$$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a@HJRT\^`ʹ̹Թֹ޹ !%&*+,VW[\`aefgºúǺȺ̺ͺκ"$&̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI`ֹ̹;$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$$If!&+,W\A;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$\afgA;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$úȺͺA;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$ͺκ$&JD;;;J $$Ifa$$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a&;($$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$$If *46t~A;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$ (*246rt|~ ,.BDLNbdf$&(jltv~̿οп.0268ʼ5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD~A;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$ .DNdA;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$df/)))$If$$Ifh\i#*18& vvv (̙̙̙̙062 22 22 22 24a;22 $$Ifa$$$Ifh\i#*18& %vv%v ̙062 22 22 22 24a$If&(lvA;$If$$Ifh\i#*18& %vv%v062 22 22 22 24a $$Ifa$/) $$Ifa$$If$$Ifh\i#*18& vvv (̙̙̙̙062 22 22 22 24aοпҿ&$$$Ifh\i#*18& vvv (062 22 22 22 24a $$Ifa$ҿԿ,.28@HXl| $IfFf $$Ifa$8>@FHVXjlz| "8:RT\^vxz|~(*24LNPRTXZ`мм CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ: "hbbbb$If$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ 62 22 22 22 24a:T^xh_YYYY___$If $$Ifa$$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ ̙62 22 22 22 24a xz~*4NPTZbl !$(-vFfFf $$Ifa$$IfFf`bjl !#$'(,-uvPQ]^bcopqZ\prz|CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUQ^cpqFfzFf$IfFf $$Ifa$\r|h_YYYY___$If $$Ifa$$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ ̙62 22 22 22 24a *@J`bflt~.04:BLFfkFfp $$Ifa$$IfFfu(*>@HJ^`bdfjlrt|~ ,.0248:@BJL $*,46CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU "$,6Ff\Ffa$IfFff $$Ifa$2<FPRV\dnX,FfMFfR$IfFfW $$Ifa$ 02:<DFNPRTVZ\bdln $&(*,028:BDȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD &(,2:D JUZefFf Ff$IfFfH $$Ifa$ IJTUYZdef23?@DEQRSTUWX[\`a !"#%&CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHHhbbbb$If$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ 62 22 22 22 24a3@ERh_YYYY___$If $$Ifa$$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ ̙62 22 22 22 24a RSUX\a !#&*/wFfaFff $$Ifa$$IfFfk&)*./vw HIUVZ[ghijkmnqrvw̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI IV[hiknrwFfRFfW$IfFf\ $$Ifa$%*568;?D|FfCFfH$IfFfM $$Ifa$$%)*45678:;>?CD{| HIMNRSWXYZ[]^abfg̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI INSXY[^bglxFf4Ff9$IfFf> $$Ifa$ ,.0248:@BJLln24HJRThjlnp̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI.04:BLn`Ff%Ff*Ff/ $$Ifa$$If4JTjlpv~026<DNFfFfFf $If $$Ifa$ptv|~.0246:<BDLN JKUVZ[efghikloptu̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI KV[fgilpu).;<yFfFf Ff$If $$Ifa$()-.:;<x|}~*+/0459:;<=?@CDHICJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUyz{|}bYY $$Ifa$$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ ̙62 22 22 22 24a$If +05:;=@DI\lFf Ff$IfFf $$Ifa$ 9DITUWZ^c`|FfFf$IfFf $$Ifa$ 89CDHISTUVWYZ]^bchj~68RT\^xz|~ȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDj8T^z|,6PRV\dFf@FfFf $$Ifa$$If*,46NPRTVZ\bdln RTnpxzȷȷȷȷȷȷȷ5CJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH-dn TpzFf $$Ifa$$If VTTTTTOI`$a$$$Ifh\P$3+28%u %\%\%[ (62 22 22 22 24a:HM[| $$Ifa$$IfFf $$Ifa$9:GHLMZ[\klmnopquvммsssjssssjsjCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJQJ\^JaJ5CJOJPJQJ\^JaJ)[\lnp/h)))$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24aprstuv$Ff$If At;222 $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k ̙062 22 22 22 24a "#$%'(+,01mnz{ (*|~CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU#%/) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a%(,1n{ *FfN#Ff $$Ifa$$If~bvFf*FfP($IfFf% $$Ifa$`btv~.0BDLN`bdprtvz| !"#$&'*+/0lmwx|}̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI0DNbdrv| "$'+0mx}FfT2Ff/FfR-$If $$Ifa$ABLMQR\]^defgijmnrsxz CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHUBMR]^egjnsFfV7Ff4$If $$Ifa$zL`j~Ff>FfX<$IfFf9 $$Ifa$JL^`hj|~ !*+,-./02367;<xy KLUVZ[dCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU!+,.037<yFfCFfZA $$Ifa$$If LV[efdFfH$IfFf\F $$Ifa$def !+,-345689<=AB~ ̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI/) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a!,-469=BFfMFf^K $$Ifa$$If Vafqry{~FfbUFfR$IfFf`P $$Ifa$UV`aefpqrxyz{}~Z\prz|68JLTVhjlprtvz|CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHS\r|8LVjlrv|&:<hFf\FfdZFfW$If $$Ifa$$&8:<Z\^`bdfnp6z|/0<=ABNOPVWXY[\_`de̿CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH;<\`dhjlnp$Fff_$If |At;222 $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a0=BOPWY\`e$Ff.dFfa $$Ifa$$If#$./0234578;<@xzTVnpxz#$()3457CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU$/0358<AzVpzFfkFf0i$IfFff $$Ifa$$)458:=AF Ff4sFfpFf2n$If $$Ifa$789:<=@AEF Z[ghlmyz{}~CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU [hmz{~nFf6xFfu $$Ifa$$Ifln@BVX`bvxz~ %&')*+,./2378tu̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHInBXbxz &'*,FfFf8}$IfFfz $$Ifa$,/38u ITYFfFf: $$Ifa$$If HISTXYcdeklmnpqtuyz@BVX`bvxz~*,46CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUYdelnquzBXbxzFf>Ff$IfFf< $$Ifa$,6LNTX^fp "tFf@Ff$If $$Ifa$6JLNRTVX\^dfnp " ,-.45679̿̿̿̿̿̿̿CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH9/h)))$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a $Ff$If -At;222 $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k ̙062 22 22 22 24a-.57/) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a7:>C"'dotFfFf $$Ifa$$If9:=>BC!"&'cdnost~xzTVhjCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUtzVjtFf Ff$IfFf $$Ifa$jrt!"+,-/0124589=>z{  x̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI",-0259>{FfFfFf$If $$Ifa$ zN d n     FfFf$If $$Ifa$xzL N b d l n          ! + , - < = > ? @ A B F G    úúúëCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ= ! , - = ? A C D E F G   h$Ff$IfFf $$Ifa$   Ad;222 $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k ̙062 22 22 22 24a         : ; E F J K U V W ] ^ _ ` b c f g k l          , . B D L N b d f j l n p t v | ~    " 6 8 : F H J CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU  /) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a  ; F K V W ^ ` c g l      . D N Ff[Ffڳ $$Ifa$$IfN d f l p v ~  " 8 : H L R Z d  "*Ff޽Ff]$IfFfܸ $$Ifa$J L P R X Z b d    "(*24 ,-78<=GHICJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU*4 -8=HI\FfaFfFf_$If $$Ifa$I $$Ifa$$If/) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24a  !]^ghlmvwx~bdvxCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI !^hmwxFfcFf $$Ifa$$Ifdx,6PtFfe$IfFf $$Ifa$*,46NPRprtvxz|tvCJaJmHsHCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH;PRrvz/h)))$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24az~$Ff$If At;222 $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$IfD\{%,18% %t%%k (062 22 22 22 24av-:?LMTVY]bFfFf- $$Ifa$$If,-9:>?KLMSTUVXY\]ab !'()*,-0156rs}~CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU !(*-16s~Ff1Ff$IfFf/ $$Ifa$ ^r|FfFf3Ff$If $$Ifa$ \^prz|,.@BJL^`bfhjlprxz.0268:<@BHJRCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU.BL`bhlrz028<BJTFfFf5$If $$Ifa$RT &(xzLNbdln(*>@HJ^`CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU (zFf9Ff$IfFf7 $$Ifa$Ndn*@J`bptz & Ff;Ff $$Ifa$$If`bnprtxz  $ & : < > B D F H L N T V ^ `    !!!!!!! !"!(!*!2!4!!!!!!!!!! " " " """"","-"ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHD& < > D H N V `  !!!!"!*!4!!!!!! " """FfFf=$IfFf $$Ifa$"-" $$Ifa$-"." $$IfDr {%,18%)%t%%k 2062 22 22 22 22 24a-"."4"5"6"7"9":"=">"B"C""""""""""""""""""""""""""### # # # #######U#V#Z#[#_#`#d#e#ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH9."5"7":">"C""""""""""""""## # ####V#Ff2Ff? $$Ifa$$IfV#[#`#e#f#g#h#i#j#############$ $%$2$t$IfFf $$Ifa$Ff% $$Ifa$e#f#####################$$$ȺȘ{l[LCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJ$ $$$%$1$2$3$B$C$D$E$F$G$H$L$M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%D%E%Q%R%V%W%c%d%e%k%l%m%n%p%q%t%u%y%z%%%%%%%%%%%%%ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD2$3$C$E$G$/h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aG$I$J$K$L$M$$$$$$Ff $If $$$$$$At;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24a$$$$/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a$$%%E%R%W%d%e%l%n%q%u%z%%%%%%%%%%%z&&&FfdFf $$Ifa$$If%%%%%%%&x&z&&&&&&&&&&&&&&&&&&T'V'n'p'x'z''''''''''''''8(:(L(N(V(X(j(l(n(r(t(v(x(|(~((((() )))&)():)<)>)J)L)N)P)T)V)\)^)f)h)))CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU&&&&&&&&V'p'z'''''''':(N(X(l(n(t(x(~((FfFff$IfFf $$Ifa$(( ))()<)>)L)P)V)^)h)))* * ******U*`*e*p*q*Ffj FfFfh$If $$Ifa$)))** * * ***********T*U*_*`*d*e*o*p*q*s*t*u*v*x*y*|*}***********************+++5+6+:+;+E+F+G+M+N+O+P+R+S+V+W+[+\++++++++++++CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUq*t*v*y*}************++6+;+F+G+N+P+S+W+\++Ffl%Ff"$If $$Ifa$++++++++++z,,,,,,,,,,N-b-l-----Ff,Ffn*$IfFf' $$Ifa$++++++++,x,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,L-N-`-b-j-l-~-------------....".#.-.../.1.2.3.4.6.7.:.;.?.@.|.}.......̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI----..#.../.2.4.7.;.@.}.............Ff1Ffp/ $$Ifa$$If..................////// / / /////Q/R/\/]/a/b/l/m/n/p/q/r/s/u/v/y/z/~///////////000 0$0%0/0001070ȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHD./// / ///R/]/b/m/n/q/s/v/z///////0 0%000dFft9Ff6$IfFfr4 $$Ifa$001080:0/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a708090:0<0=0@0A0E0F0u0v000000000000000000000000001111 1 1 11111Q1R1[1\1`1a1j1k1l1n1o1p1q1s1t1w1x1|1}11111111111111111111CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU:0=0A0F0v0000000000000011 1 111R1\1a1Ffv>Ff; $$Ifa$$Ifa1k1l1o1q1t1x1}11111111111&21262A2B2E2G2J2N2FfEFfxC$IfFf@ $$Ifa$1%2&202125262@2A2B2D2E2F2G2I2J2M2N2R2S22222222222222222222222233 3 3 33333333334x4z44444444"5$585:5B5D5X5̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIN2S22222222222223 3 333333z44444dFf|MFfJFfzH$If $$Ifa$4$5:5D5Z5 $$Ifa$$IfX5Z5\5z5|5~5555555 666M6N6X6Y6]6^6h6i6j6p6q6r6s6u6v6y6z6~666666666666666666666)7*7475797úCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJaJCJOJPJQJ^JaJ9Z5\5|555/h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a555555 6666$FfO$If 66N6Y6^6i6Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24ai6j6q6s6/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24as6v6z666666666666*757:7E7F7M7O7R7V7[7777FfTFfDR $$Ifa$$If97:7D7E7F7L7M7N7O7Q7R7U7V7Z7[777777777777777777777788 8 88888888!8"8%8&8*8+8d8e8n8o8s8t8}8~888888888888888888888#9$9-9.929CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU7777777778 88888"8&8+8e8o8t8~888888FfH\FfY$IfFfFW $$Ifa$8888888$9.939=9\Ff^$If $$Ifa$ 2939<9=9>9D9E9F9G9I9J9M9N9R9S99999999999999999999999999 ::::: :":&:(:.:0:8:::::::::::::::::::;; ;;;;;̿CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHK=9>9E9G9/x) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aG9J9N9S99999999999999:::":(:0::::::FfcFfJa $$Ifa$$If::::::; ;;;;;;2<H<R<h<dFfh$IfFfLf $$Ifa$;;;;;;0<2<F<H<P<R<f<h<j<<<<<<<<<<&=.=0================>> > >>>>>>>>>>>>>úúúëCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ9h<j<<<</h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a<<<<<<(=*=,=.=$FfNk$If .=0=====Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24a====/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a==> >>>>>>>>>>>b?x?????????>@T@^@FfpFfm $$Ifa$$If>>>>>>>>`?b?v?x????????????????<@>@R@T@\@^@r@t@v@z@|@~@@@@@@@@AA&A(A0A2AFAHAJAAAAAAAAAȴ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH>^@t@v@|@@@@@A(A2AHAJAAAAA\Ffu$IfFfr $$Ifa$AABB B/h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aAABBBBB B"B*B,BBBB6C8CJCLCTCVChCjClCxCzC|C~CCCCCCCDDDDDD D!D"D(D)D*D+D-D.D1D2D6D7DsDtD}D~DDDDDDDDDDDDDDȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHD B$B&B(B*B,BBBBB$Ffw$If BB8CLCVCjCA\;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24ajClCzC~C/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a~CCCCDDD!D"D)D+D.D2D7DtD~DDDDDDDDDDDDFfa|Ffy $$Ifa$$IfDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEDEEENEOESETE]E^E_EeEfEgEhEjEkEnEoEsEtEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFxFzFFFFFFFFCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDDDDDDDEEEEOETE^E_EfEhEkEoEtEEEEEEEEEEFfFfc$IfFf~ $$Ifa$EEzFFFFFFFFFFJG^GhG|G~GGH HH\FfFfe $$Ifa$$IfFFFFFFFFFFFHGJG\G^GfGhGzG|G~GGGHH H HHHH%H&H'H(H)H*H+H/H0HtHxHyHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!IȷCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH<HH&H(H*H/h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24a*H,H-H.H/H0HuHvHwHxH$Ffg$If xHyHHHHHA\;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24aHHHH/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aHHHH"I,I1I;IJ@JHJJJJJJJJJJJJVKXKúúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJCJ&J(J.J2J8J@JJJJJJJJXKnKxKKldFf1$IfFf $$Ifa$XKlKnKvKxKKKKKKKKKKKKKLLTLVLLLLLLLMMMMMMMM M&M(M0M2MMMMMMMMMMMMMMMMNNNNCNDNNNONSNTN^N_N`NfNgNȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDKKKKK/h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aKKKKKKNLPLRLTL$Ff$If TLVLLLLMAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24aMMMM/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aM M(M2MMMMMMMMMNNDNONTN_N`NgNiNlNpNuNNNNFfzFf $$Ifa$$IfgNhNiNkNlNoNpNtNuNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOO&O'O+O,O6O7O8OfPhPzP|PPPPPPPPPPPPPPPXQ`QbQQQQQQQRRRRRȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDNNNNNNNNO'O,O7O8OhP|PPP\Ff|$IfFf $$Ifa$PPPPP/h)))$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aPPPPPPZQ\Q^Q`Q$Ff$If `QbQQQQRA\;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 ̙062 22 22 22 24aRRRR/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %4%4%3 (062 22 22 22 24aRRRRRRRRRYRZRcRdRhRiRrRsRtRzR{R|R}RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1S2S;Sr %,28%;%4%4%3 2062 22 22 22 22 24a U,U.U0U2U6U8U>U@UHUJUUUUUUUVVVVVVVVV"V$V,V.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVjWlWtWvW~WWWWWWXXXXXX X X XXʼ5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHD U.U2U8U@UJUUUUVVVVV$V.VVVVVVVVVVVlWFf;FfH $$Ifa$$IflWvWWWWWWWWWXXX XXXX#X-X.XkXxX}XXt$IfFf! $$Ifa$Ff. $$Ifa$XXXXX"X#X,X-X.XjXkXwXxX|X}XXXXXXXXXXXXXXXXмм{{{vgVgVgVgVMgVMCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJXXXXX/h)))$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24aXXXXXXXXXX$Ff$If XX+Y8Y=YJYAt;222 $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; ̙062 22 22 22 24aX*Y+Y7Y8Y[@[B[F[H[J[L[P[R[X[Z[b[d[[[[[\\ \\\CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUJYKYRYTY/) $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24aTYWY[Y`YYYYYYYYYYYZ8ZBZ\Z^ZlZpZvZ~ZZ[[&[FfmFf $$Ifa$$If&[@[B[H[L[R[Z[d[[[\\\\\\\$\a\k\p\z\{\~\\\\FfFfo$IfFf $$Ifa$\\\\\\\\\#\$\`\a\j\k\o\p\y\z\{\}\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\h^j^~^^^^^^^^^^^^^^^^^4_6_J_L_T_V_̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI\\\\\\\\\\\\j^^^^^^^^^^6_L_V_l_n_FfsFfFfq$If $$Ifa$V_j_l_n_r_t_v_x_|_~_____`````````%`&`'`(`*`+`.`/`3`4`p`q`{`|````````````````````````````aaaaa abxbzbbbbbbbbbbbbbbCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUn_t_x_~___`````&`(`+`/`4`q`|``````````FfuFf$If $$Ifa$``````aaa azbbbbbbbbbbFc\cfc|c~cccFfFfw$IfFf $$Ifa$bbbbbDcFcZc\cdcfczc|c~cccccccccccdddd d!d+d,d-d/d0d1d2d4d5d8d9d=d>dzd{dddddddddddddddddddddįCJOJQJ^JaJ)B*CJOJPJQJ^JaJmHphsH%B*CJOJQJ^JaJmHphsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH@ccccdd!d,d-d0d2d5d9d>d{dddddddddddddFfFfy $$Ifa$$Ifddddddeeeeeee e eeeMeNeWeXe\e]efegeheeeeeeeeeeeeeeeeeл{j{j{j{ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH)B*CJOJPJQJ^JaJmHphsH%B*CJOJQJ^JaJmHphsH)B*CJOJPJQJ^JaJmHphsH%B*CJOJQJ^JaJmHphsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ)ddeeee eeNeXe]egeheeeee\Ff$IfFf{ $$Ifa$eeee/|) $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24aeeeefffff%f'f*f.f3fpfzffffffffffffFfFf} $$Ifa$$Ifeeeeff fffffff$f%f&f'f)f*f-f.f2f3fofpfyfzf~ffffffffffffffffffffffffffffffggggCgDgMgNgRgSg\g]g^gdgegfgggCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIffffffggDgNgSg]g^gegggjgngsggggggggggFfFf$IfFf $$Ifa$ggigjgmgngrgsggggggggggggggggggghxhzhhhhhhhh"i$i>i@iHiJidifihiiiiiiiiiijjjSjTj̿̿̿̿̿̿̿CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH9ggzhhhhh$i@iJifi|Ff$If $$Ifa$ fihiiii/h)))$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24aiiiiiijjjj$Ff$If jjTjajfjsjAt;222 $$Ifa$$If$$If\j%+v28% %<%<%; ̙062 22 22 22 24aTj`jajejfjrjsjtjzj{j|j}jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj7k8kDkEkIkJkVkWkXk^k_k`kakckdkgkhklkmkkkkkkkkkkkkkkȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDsjtj{j}j/) $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24a}jjjjjjjjjjjjjj8kEkJkWkXk_kakdkhkmkkkkFfKFf $$Ifa$$Ifkkkkkkkkl#l(l3l4l7l9lo?oIoJoKoMoNoOoPoRoSoVoWo[o\ooooooooooooooooooooooppppppppppppppp"p#pUpVp`papepfpCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUnnnnnnnnnn/o:o?oJoKoNoPoSoWo\ooooooooFfFfU$IfFf $$Ifa$ooooopppppppp#pVpapfpqprpupwpzp~pppppFfFfW $$Ifa$$Iffpppqprptpupvpwpypzp}p~pppppppppppppppppppppp'q(q1q2q6q7q@qAqBqQqRqSqTqUqVqWq[q\qqqqqqqqqqqqqrrrr r rȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDpppppppp(q2q7qAqBqRqTqVqXqYqZq[q\qqqqqh$Ff[$Ff!$IfFfY $$Ifa$qqqqqqAd;222 $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; ̙062 22 22 22 24aqqrr/) $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24ar rrrPr[r`rkrlrsrurxr|rrrrrrrrrrrr,s7su?uKuLuMuSuTuUuVuXuYu\u]uaubuuuuuuuuuuuuuuuuuuuCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUttLtYt^tktAt;222 $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; ̙062 22 22 22 24aktltstut/) $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24autxt|tttttttttttt-u:u?uLuMuTuVuYu]ubuuuuFfn5Ff2 $$Ifa$$Ifuuuuuuuu vvv(v)v,v.v1v5v:vuvvvvvvvvvFf<Ffp:$IfFf7 $$Ifa$uuv vvvvv'v(v)v+v,v-v.v0v1v4v5v9v:vtvuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwww w wDwEwOwPwTwUw_w`wawcwdwewfwhwiw̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIvvvvvvvvwww wEwPwUw`wawdwfwiwmwrwwwwwwFftDFfAFfr?$If $$Ifa$iwlwmwqwrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxx"x#x-x.x/x1x2x3x4x6x7x:x;x?x@xzx{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyy y yyyHyIySyTyXyCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUwwwwwwxx#x.x/x2x4x7x;x@x{xxxxxxxxxxxFfvIFfF$If $$Ifa$xxxxxyyy yyIyTyYydyeyiykynyrywyyyyyyyyFfPFfxN$IfFfK $$Ifa$XyYycydyeyhyiyjykymynyqyryvywyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzz%z&z*z+z5z6z7z:z;z\j%+v28% %<%<%; ̙062 22 22 22 24a||||/) $$Ifa$$If$$If>\j%+v28% %<%<%; (062 22 22 22 24a||||V}l}v}}}}}}}}2~H~R~h~j~x~|~~~~$.FfFbFf_ $$Ifa$$IfH~P~R~f~h~j~v~x~z~|~~~~~~~ "$,.BDFLNPRVX^`hj $%&'459:GHIOPQRTUXY]^ÀĀŀƀȀɀ̀̀рҀCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU.DFNRX`j %'5:HFfHg$IfFfd $$Ifa$HI $$If>r j%+v28%%%<%<%; 2062 22 22 22 22 24aIPRUY^Āƀɀ̀Ҁ&(+/4qFflFfi $$Ifa$$If%&'(*+./34pquvz{ȁɁ́΁Ձց߁(̿̿̿CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH1qv{Ɂ΁ց).9d$IfFfr $$Ifa$Ffo $$Ifa$()-.89:IJKLMNOSTقڂ GHRSWXbcdjklmopstxyŃƃЃу҃؃كڃȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD9:JLN/h)))$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24aNPQRST$Ff&u$If ڂAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a HSXcdkmptyƃу҃كۃރzFfyFfmw $$Ifa$$Ifڃۃ݃ރxz„Ąʄ̄ԄքNPdfnp*,>@HJ\^`fhjlprxz.02̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIĄ̄քPfp,@J^`hlrzFfqFf~$IfFfo| $$Ifa$z02@DJR\և OZ_jkFfFfsFf$If $$Ifa$2>@BDHJPRZ\ԇև  NOYZ^_ijknopqstwx|}ÈĈȈɈ҈ӈԈڈۈ܈݈߈%&0156@ABHIJKMNQRVCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUkoqtx}ĈɈӈԈۈ݈&16ABIKNRWFfFfu$If $$Ifa$VWxzƊȊЊҊBDVX`btvx #$%()*+-.̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIzȊҊDXbvxFfyFf$IfFfw $$Ifa$ $%)+.27t~ˌՌڌ\Ff{Ff $$Ifa$$If.1267st}~ʌˌԌՌٌڌ()2378ABCIJKLNORSWXÍč úúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJI/x) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a)38BCJLOSXč Ff}Ff $$Ifa$$If  !#$'(,-ijstxy͎ΎҎӎߎ?CDȷȷȷȷȷȷȷCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH3!$(-jtyΎӎtFf$IfFf $$Ifa$/h)))$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a@ABC$Ff$If CDAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a "$&2468<>DFNPȐʐܐސ &(ґԑܑ֑ޑrtCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a $&48>FPʐސ (FfȫFfG $$Ifa$$Ifԑ֑ޑtȒҒLfpFfKFfʰ$IfFfI $$Ifa$ƒȒВҒJLdfnp.0HJRTlnpvxz| "*,DFH•ڕܕ̿̿̿CJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH?0JTnpx|",FH•ܕtFfMFf̵ $$Ifa$$If/h)))$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a_cdǖȖɖʖ̖͖ЖіՖ֖ $%1239:;<>?BCGHﴣCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH<`abc$Ffκ$If cdAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24aȖʖ/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24aʖ͖і֖ %23:<?CHd~FfFf $$Ifa$$Ifbd|~ƘȘ@BZ\df~#$`a̿̿̿̿̿̿CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJPJaJCJaJCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH4ȘB\f !"#h$FfFf$IfFf $$Ifa$#$ansAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24aamnrsҚӚߚDEQRVWcdeklmnpqtuyzbd|~ƜȜ@BZCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHM/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24aӚERWdelnquzd~FfFf` $$Ifa$$IfȜB\f !"#h$FfdFf$IfFfb $$Ifa$Z\df~#$`amnrsҞӞߞȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJPJaJCJaJCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ4#$ansAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24aӞERWdelnquzd~Ff,Ff $$Ifa$$IfDEQRVWcdeklmnpqtuyzbd|~ƠȠ@BZ\df~$&>@HJbdfrtCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIȠB\f&@Jdftx~FfFf.$IfFf $$Ifa$tvx|~ "$,.FHJPRTVZ\bdln#$%&'()*-.rvwȷȷȷȷȷȷȷCJOJQJ^JaJCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH4 $.HJRV\dn$&(*+,-.sth$Ff2FfFf0 $$Ifa$$Iftuvw;d2 $$Ifa$$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a$IfäĤΤϤФ֤פؤ٤ۤܤߤ!",-12<=>DEFGIJMNRSxz¦Ħʦ̦Ԧ֦úúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJIĤϤФ&$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a $$Ifa$Фפ٤ܤ"-2=>EGJNSzFfFfy $$Ifa$$IfzĦ̦֦Pfp#$%&h$Ff}Ff$IfFf{ $$Ifa$֦NPdfnp"&'cdmnrs|}~ϨШ٨ڨިߨCJaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH<&'dns}A\;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a}~/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24aШڨߨ<FKUV]_bfkzFfEFf $$Ifa$$If;<EFJKTUV\]^_abefjxzƪȪЪҪJL^`hj|~ôCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH6ȪҪL`j~>@BDh$FfFfG$IfFf $$Ifa$<DFԬ֬ެ "ЭҭԭvxCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsH4DF֬Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a /) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a "ҭԭx®ȮЮڮTjtFfFf $$Ifa$$If®ƮȮήЮخڮRThjrt $%/01mnxy}~)*459:׸CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJPJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCt %01ny~dFf $IfFf $$Ifa$/h)))$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a$Ff $If *5:EAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a:DEFLMNOQRUVZ[ñıȱɱ  "*,@BDPRTVZ\bdln &(*,028:BDҳúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJIEFMO/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24aORV[ıɱ ",BDRV\dnFfFfZ $$Ifa$$If (,2:DԳ޳8CHSdFf$IfFf\ $$Ifa$ҳԳܳ޳78BCGHRSTcdefghimn $%ablmqr|}~ϵеڵȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDSTdfh/h)))$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24ahjklmn$Ff^$If Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a %bmr}~е۵|Ff&Ff $$Ifa$$Ifڵ۵ߵz|Ķƶ̶ζֶضJL`bjl *+,-./045y}~ŸȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDƶζضLbl dFf("$IfFf $$Ifa$+-//h)))$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a/12345z{|}$Ff$$If }~Ƹ˸ָAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- ̙062 22 22 22 24aŸƸʸ˸ոָ׸ݸ޸߸()3489CDEKLMNPQTUYZ¹ùǹxzºĺʺ̺ԺֺNPdfnpCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHTָ׸޸/) $$Ifa$$If$$If>\%>,28% %/%/%- (062 22 22 22 24a)49DELNQUZùȹzFfq)Ff& $$Ifa$$Ifĺֺ̺PfpֻFfs.$IfFf+ $$Ifa$Իֻ޻ PQ^_cdqrsyz{|~ļżѼҼּ׼67;<@AEF̸CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHA $$If>r %>,28%%V%/%/%- 2062 22 22 22 22 24a Q_drsz|żҼ׼7Ff3Ff0 $$Ifa$$If7<AFGHIJ{|d$IfFf9 $$Ifa$Ff6 $$Ifa$FG|ȺȘ{l[LCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJ dhi¾Ⱦɾʾ˾;ξѾҾ־׾#$./06789;<?@DEȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD/h)))$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a efgh$FfQ<$If hiAd;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a¾ɾ˾/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a˾ξҾ׾$/079<@EzFfAFf> $$Ifa$$IfxzNPdfnp*,>@HJ\^`fhjlprxz.02̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIPfp,@J^`hlrzFfHFfF$IfFfC $$Ifa$z02@DJR\ NX]ghFfPFfMFfK$If $$Ifa$2>@BDHJPRZ\  MNWX\]fghklmnpqtuyz !+,01;<=CDEFHILMQCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUhlnquz!,1<=DFIMRFf!UFfR$If $$Ifa$QRxzBDTV^`prt $%&)*+,./2378tu~CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUzDV`rtFf\Ff#Z$IfFfW $$Ifa$ %&*,/38uFfaFf%_ $$Ifa$$If FGPQUV_`a  "#̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHI GQV`a\Fff$IfFf'd $$Ifa$/|) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a #',isxFfkFf)i $$Ifa$$If#&'+,hirswx=>GHLMVWX^_`acdghlmfhxzCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU>HMWX_adhmFf-sFfp$IfFf+n $$Ifa$hz(2HdFfu$If $$Ifa$ &(02FHJhjlnprtv|~DEOPTU_`aghijlmpquvȷȷȷȷȷȷȷȷCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24arvxz|~$Ff/x$If EPU`Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a`ahj/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24ajmqv!,1<=DFIMRFf|Ffvz $$Ifa$$If !+,01;<=CDEFHILMQRMNXY]^hi̿̿̿૚ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH;NY^idFf$IfFfx $$Ifa$ijz|~/h)))$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24aijyz{|}~ $%&,-./1256:;wx}CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJPJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH1~$Ffz$If %Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a%&-//) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a/26;x T_dFfBFf $$Ifa$$If  ST^_cdnopstuvxy|}9=>zCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH@doptvy}:;<=h$FfŐFfD$IfFfË $$Ifa$=>{A\;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24az{ "*,|~'(CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHM/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a",~FfFf $$Ifa$$If(27ABFHKOTFfFf$IfFf $$Ifa$(1267@ABEFGHJKNOST $xzúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJI %zL`j~FfFfFf$If $$Ifa$JL^`hj|~'()89:;<=>?BC45>״ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH@()9;=?@ABCh$FfFf$If $$Ifa$A\;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a5?DNOVX[_d.8Ff]Ffܫ $$Ifa$$If>?CDMNOUVWXZ[^_cd,.68JLNTVXZ^`fhpr &(*,0ȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD8LNVZ`hr (,2:D FfFf_$IfFfް $$Ifa$028:BD  $%&')*-.23opzCJOJQJ^JaJCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD h$FfFfa$If $$Ifa$ Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a%'/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a'*.3p{ LW\FfFf) $$Ifa$$Ifz{ KLVW[\fghklmnpqtuyxzúë CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ<\ghlnquzzL`j~Ff-Ff$IfFf+ $$Ifa$JL^`hj|~'()/0124589=>wxȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHD()0259>xhFfFf/Ff$If $$Ifa$  Y]^ !'()*,-0156rs|׸CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHA Z[\]$Ff1$If ]^A\;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a !(*-16s}FfFfx $$Ifa$$If|} FGPQUV_`adefgijmnrs(,-CJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHL GQV`aegjnshFf|Ff$IfFfz $$Ifa$)*+,$Ff$If,-juzAd;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a-ijtuyz EFPQUV`abhijkmnqrvwCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHH/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a FQVabiknrwFfFfD $$Ifa$$If*/:;KMOQRSTUh$FfHFf$IfFfF $$Ifa$)*./9:;JKLMNOPTU FGPQUV_`aghijlmpquv̿CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHKA\;222 $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\V%+n28% %>%>%> (062 22 22 22 24a GQV`ahjmqv).FfFf $$Ifa$$If()-.789<=>?ABEFJK,-9:ôCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH<.89=?BFKFf$IfFf $$Ifa$ $$If>r V%+n28%%%>%>%> 2062 22 22 22 22 24a-:?LMTVY]bFfFf $$Ifa$$If:>?KLMSTUVXY\]ab  "̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH8 "$&( .0t$IfFfl $$Ifa$Ffy $$Ifa$ ,.0  SWXммsssjsssaVsjsjCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ! /h)))$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a  TUVW$Ff$If WXAt;222 $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 ̙062 22 22 22 24a%&'-./02367;<xyxzV̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI/) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a&'.037<yzFfFf7 $$Ifa$$IfXr|<PZnpx|Ff;Ff $IfFf9 $$Ifa$VXprz|:<NPXZlnpvxz| "*,>@BNPRTXZ`bjl !VWaCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHN",@BPTZbl!WbgrsFfFf=Ff$If $$Ifa$abfgqrsvwxy{|-.78<=FGHNOPQSTWX\]úúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJIswy|.8=GHOQTX]FfFf?$If $$Ifa$zL`j~FfC$Ff!$IfFfA $$Ifa$xzJL^`hj|~'(),-./1256:;wxCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU()-/26;xdFfE)Ff& $$Ifa$$If/) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a0;@KLSUX\a FfG.Ff+ $$Ifa$$If/0:;?@JKLRSTUWX[\`a $%&)*+,./2378tuCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU%&*,/38u Ff5FfI3$IfFf0 $$Ifa$ xz*,DFNPhjl(02 ണCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH9 z,FPjtFfK8$If $$Ifa$ jl/h)))$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a*,.0$Ff:$If 02At;222 $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a :EJUV]_bfkFf?Ff= $$Ifa$$If 9:DEIJTUV\]^_abefjk *+,/0124589=>z{CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU +,0259>{FfGFfD$IfFfB $$Ifa$xz\^vx'(,-9:;>?@ACDGHLM̿̿CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHKz^x(-:;FfNFfLFfI $$Ifa$$If;?ADHM $)zFfSFfQ$If $$Ifa$ #$(xzN P d f n p       $ & 8 : B D V CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJMzP f p    & : D X Z z ~ hFf[FfX$IfFfV $$Ifa$V X Z x z | ~               | ~         ` b z |  ﴣCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH<~      $Ff]$If    At;222 $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 ̙062 22 22 22 24a  /) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a  ~     b |     F`jFfhbFf_ $$Ifa$$If       DF^`hj"$<>FH`bdQR\]ablȷȷȷȷȷȷȷȷCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHHbdh$FfiFfjg$IfFfd $$Ifa$R]bmAd;222 $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 ̙062 22 22 22 24almntuvwyz}~-.89=>HIJPQRSUVYZ^xzNP̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHGmnuw/) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24awz~.9>IJQSVZ_zFfnFf2l $$Ifa$$IfPfp#$%&h$Ff6vFfs$IfFf4q $$Ifa$Pdfnp"&'cdnost~?@״CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH<&'dotAd;222 $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a@KP[\cehlqzFfzFf}x $$Ifa$$If@JKOPZ[\bcdeghklpxzPRfhpr !"1234567ȷȷȷȷȷȷCJaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH=Rhr!tFf$IfFf} $$Ifa$!"246/h)))$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a689:;<$Ff$If 78;<34>?CDNOPVWXY[\_`dxzN۽CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsH@At;222 $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If,\%,28% %5%5%4 (062 22 22 22 24a4?DOPWY\`ezPfpFfIFfȄ $$Ifa$$IfNPdfnp &'(./013478<=klxy}~?@LMQR^_`cCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUp '(/148=ly~Ff̎FfK$IfFfʉ $$Ifa$@MR_`dfimrFfOFfΓFfM $$Ifa$$Ifcdefhilmqrxz $&(468:>@FHPRôCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJPJaJmHsHCJaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH<z &FfИ$If $$Ifa$&( $$If,r %,28%%6%5%5%4 2062 22 22 22 22 24a(6:@HR    Z _ d i j q s v z  FfDFfQ $$Ifa$$If       Y Z ^ _ c d h i j p q r s u v y z ~      (!+!,!-!.!̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH2    '!(!,!.!1!5!9!A!F!N!X!Y!!!!!t$IfFf* $$Ifa$Ff7 $$Ifa$.!0!1!4!5!8!9!@!A!E!F!M!N!W!X!Y!!!!!!!!!!!!!!!!м~m^M^M^M^M^M^M CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ!!!!!/h)))$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a!!!!"""U"V"b"c"g"h"t"u"v"|"}"~""""""""""""""""""""""""""":#;#G#H#L#M#Y#Z#[#a#b#c#d#f#g#j#k#o#$x$z$$$$ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHD!!!!!!""""$Ff$If ""V"c"h"u"At;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24au"v"}""/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a"""""""""""""";#H#M#Z#[#b#d#g#k#p#z$$$FfvFf $$Ifa$$If$$$$$$$$$$$$$$$V%X%p%r%z%|%%%%%%%%%%%%%%:&<&N&P&X&Z&l&n&p&v&x&z&|&&&&&&& '' '"'*','>'@'B'N'P'R'T'X'Z'`'b'j'l'''̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI$$$$$$$$X%r%|%%%%%%%%<&P&Z&n&p&x&|&&&FfFfx$IfFf $$Ifa$&&'"','@'B'P'T'Z'b'l'''(((((((!(X(c(h(s(t(Ff|FfFfz$If $$Ifa$'''(( ((((((((((( (!(W(X(b(c(g(h(r(s(t(w(x(y(z(|(}((((((((((((((((((((((((.)/)9):)>)?)I)J)K)Q)R)S)T)V)W)Z)[)_)̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIt(x(z(}(((((((((((((/):)?)J)K)R)T)W)[)`))Ff~Ff$If $$Ifa$_)`)))))))))))))))))))*x*z******************J+L+^+`+h+j+|+~++++++++++++,,,,!,",,,-,.,1,2,3,4,6,7,:,;,?,@,|,},,,,,,,CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU))))))))))z**********L+`+j+~++++FfFf$IfFf $$Ifa$++++,,",-,.,2,4,7,;,@,},,,,,,,,,,,,,FfFf $$Ifa$$If,,,,,,,,,,,,,,,,,,------- - -----P-Q-Z-[-_-`-i-j-k--------------------.. .......#.$.%.&.(.).̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHI,---- ---Q-[-`-j-k-----TFf$IfFf $$Ifa$----/t) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a----.....$.&.).-.2.o.x.}...........FfFf $$Ifa$$If).,.-.1.2.n.o.w.x.|.}...............................//?/@/H/I/M/N/V/W/X//////////////////ȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHD......./@/I/N/W/X/////tFf $IfFf $$Ifa$//////h)))$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a//////0000$Ff$If //000T0U0a0b0f0g0s0t0u0{0|0}0~0000000000000000000000000091:1D1E1I1J1T1U1V1\1]1^1_1a1b1ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH900U0b0g0t0At;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24at0u0|0~0/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a~00000000000000:1E1J1U1V1]1_1b1f1k1111FfRFf $$Ifa$$Ifb1e1f1j1k11111111111111111111$2&2:2<2D2F2Z2\2^2d2f2h2j2n2p2v2x222223333$3&3(3436383:3>3@3F3H3P3R33333334 4 4444úúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJI11111111&2<2F2\2^2f2j2p2x22233&3(363:3@3H3FfFfT$IfFf $$Ifa$H3R3333 4 444$4,46444444445 5555555FfXFfFfV $$Ifa$$If44"4$4*4,444644444444444444555 5555555555555555555555j6l666666666666666666N7P7h7j7r7t7777̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI555555l6666666666P7j7t77777777.8FfZFf $$Ifa$$If77777777777,8.8B8D8L8N8b8d8f8l8n8p8r8v8x8~888888999 989:9<9B9D9F9H9L9N9T9V9^9`9999999:::::::":$:*:,:4:6:::::::̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI.8D8N8d8f8n8r8x88889 9:9<9D9H9N9V9`9999::::FfFf\$IfFf $$Ifa$:$:,:6::::::::::;p;;;;;;;;;;D<Z<d<FfFf^ $$Ifa$$If::::::::::::;;n;p;;;;;;;;;;;;;;;;;;B<D<X<Z<b<d<x<z<|<<<<<<<<<<<<==.=0=8=ȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH9d<z<|<<<<<<=0=:=P=R=Z=^=d=l=v===>>>$>(>.>6>Ffb Ff$IfFf` $$Ifa$8=:=N=P=R=X=Z=\=^=b=d=j=l=t=v=====>>>>>">$>&>(>,>.>4>6>>>@>>>>>>>>>>>>>>?? ? ??????????????????????2@3@<@=@̿CJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHK6>@>>>>>>>>? ????????????3@=@B@L@M@hFfFfdFf $If $$Ifa$=@A@B@K@L@M@\@]@^@_@`@a@b@f@g@@@@@@@@@@AA AAAAAAAAAAA[A\AfAgAkAlAvAwAxA~AAAAAAAAAAAAúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ9M@]@_@a@c@d@e@f@g@@@@@$Fff$If @@@@@AAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24aA AAA/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24aAAAA\AgAlAwAxAAAAAAAAAAAAAAAAzBBBFf.Ff $$Ifa$$IfAAAAAAAAAAAAAAAAABxBzBBBBBBBBBBBBBBBBBBNCPCdCfCnCpCCCCDDDD$D&D>D@DBD`DbDdDfDhDjDlDtDvDD̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH@BBBBBBBBPCfCpCCCDD&D@DtFf0$IfFf $$Ifa$@DBDbDfDjD/h)))$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24ajDnDpDrDtDvDEEEE$Ff $If DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE/F0F:F;F?F@FJFKFLFRFSFTFUFWFXF[F\F`FaFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF G GGGGG$G%G&GȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDEEEEEEAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24aEEEE/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24aEEEE0F;F@FKFLFSFUFXF\FaFFFFFFFFFFF GGGFfy%Ff" $$Ifa$$IfG%G&G*G,G/G3G8G^HrH|HHHHHHHH0IFIPIfIhIpItIzIIlFf,Ff{*$IfFf' $$Ifa$&G)G*G+G,G.G/G2G3G7GH\H^HpHrHzH|HHHHHHHHHHHHHH.I0IDIFINIPIdIfIhInIpIrItIxIzIIIIIJJJJ$J&J:JJJJLJNJPJTJVJ\J^JfJhJJJJJKKCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIIIJJ&JJLJPJVJ^JhJJJKKK(K,K2K:KDKKKKKKFf4Ff1Ff}/$If $$Ifa$KKKK&K(K*K,K0K2K8K:KBKDKKKKKKKKKKKKKKLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLhMjM~MMMMMMMMMMMMMMMMMDNFNZN\NdNfNzN|N~NNNNNNNCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUKKKL LLLLLLLLLLLLjMMMMMMMMMMFNFf9Ff7$If $$Ifa$FN\NfN|N~NNNNNNO,O6OLONOnOrOvOzO|O~OOOPPP Ph$FfAFf>$IfFf< $$Ifa$NNNNNOO*O,O4O6OJOLONOlOnOpOrOtOvOxOOOP P PFPGPSPTPXPYPePfPgPmPnPoPpPrPsPvPwP{P|PPPPPPPPPPPPPPCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH9 P PGPTPYPfPAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24afPgPnPpP/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24apPsPwP|PPPPPPPPPPP,Q6Q;QEQFQMQOQRQVQ[QQQQFfEFfKC $$Ifa$$IfPPPPPPP+Q,Q5Q6Q:Q;QDQEQFQLQMQNQOQQQRQUQVQZQ[QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRRRR.R0R2R>R@RBRDRHRJRPRRRZR\RRRRRRRSSS"S$S&S(S,S.S4S6S>S@SSSSCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUQQQQQQQQQRR0R2R@RDRJRRR\RRRRSS$S(S.S6SFfOMFfJ$IfFfMH $$Ifa$6S@SSSSSSTT TTTTTTTTTTTTUUUUUUh$FfTFfQRFfO $$Ifa$$IfSSSSSSSTTTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUV VVVVV#V$V%V+V,V-V.V0V1V4V5V9V:VwVȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH9UUUU VV;d2 $$Ifa$$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24a$IfVV$V%V&$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a $$Ifa$%V,V.V1V5V:VxVVVVVVVVVVVVVWW W WWWWzXFfYFfW $$Ifa$$IfwVxVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWW W W W WWWWWXxXzXXXXXXXXXXXXXXXXXXDYFYZY\Yúúë CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJZ@ZBZh$FfaFf^$IfFf\ $$Ifa$\YdYfYzY|Y~YYYYYYYYYY:ZBZDZ|ZZZZZZZZZZ [ [[[[[[[&[([[[[[[[[[[[[[[[[\\\\C\D\P\Q\U\V\b\c\d\j\k\l\ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDBZDZZZZZAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24aZZ [[/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a[[[([[[[[[[[[\\D\Q\V\c\d\k\m\p\t\y\\\\FfeFfdc $$Ifa$$Ifl\m\o\p\s\t\x\y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\$]%]/]0]4]5]?]@]A]D]E]F]G]I]J]M]N]R]S]]]]]]]]]^x^z^^^^^^^^^^^^^ȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD\\\\\\\\%]0]5]@]A]E]G]J]N]S]]]]]]z^^^^dFfhmFfj$IfFffh $$Ifa$^^^^^/h)))$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a^^^^^n_v_x___`` ` ````````!`"`%`&`*`+`h`i`s`t`x`y`````````````````````````````aaabrbtbbbȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD^^^^^^p_r_t_v_$Ffo$If v_x__` ``Ah;222 $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 ̙062 22 22 22 24a````/) $$Ifa$$If$$If>\%,28% %6%6%5 (062 22 22 22 24a`"`&`+`i`t`y````````````````aatbbbFftFf0r $$Ifa$$IfbbbbbbbbbbbbbbbbHcJc^c`chcjc~ccccccccccccccdddddd d dddMdNdZd[d_d`dldmdndtdudvdwdydzd}d~dddddddddddddddddddddd1e2eCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUbbbbbbbbJc`cjccccccccFfy$IfFf2w $$Ifa$cc $$If>r %,28%%0%6%6%5 2062 22 22 22 22 24acddd ddNd[d`dmdndudwdzd~dddddddddddd2eFf'Ff4| $$Ifa$$If2e6e7e;e\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a"f#f$f(f)fmfqfrffffffffffffffffffffgg'g(g,g-g7g8g9g?g@gAgBgDgEgHgIgMgNgggggggggggggúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ9#f%f&f'f(f)fnfofpfqf$Ff $$Ifa$$If qfrfffffAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24affff/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24affffg(g-g8g9g@gBgEgIgNgggggggggggzhhhFfYFf؉ $$Ifa$$IfggggggghxhzhhhhhhhhhhhhhhhhhhNiPidifinipiiiiiiiiiiiiii*j,j>j@jHjJj\j^j`jfjhjjjljpjrjxjzjjjjjkkkk.k0k2k̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIhhhhhhhhPifipiiiiiiii,j@jJj^j`jhjljrjzjFfܓFf[$IfFfڎ $$Ifa$zjjjkk0k2k@kDkJkRk\kkkkll l llllOlZl_ljlklFf_FfޘFf]$If $$Ifa$2k>k@kBkDkHkJkPkRkZk\kkkkkkklll l l l lllllllNlOlYlZl^l_liljlklnlolplqlsltlwlxl|l}llllllllllllllllllll%m&m/m0m4m5m>m?m@mFmGmHmImKmLmOmPmTmCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUklolqltlxl}lllllllllll&m0m5m?m@mGmImLmPmUmmFfaFf$If $$Ifa$TmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnxnznnnnnnnnnnnnnnnnnnJoLo^o`ohojo|o~oooooooooooopppppp'p(p)p,p-p.p/p1p2p5p6p:p;pwpxpppppppCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUmmmmmmmmmmznnnnnnnnnnLo`ojo~ooooFfFfc$IfFf $$Ifa$ooooppp(p)p-p/p2p6p;pxppppppppp\FfFfe $$Ifa$$Ifppppppppppppppppppppp.q/q8q9q=q>qGqHqIqOqPqQqRqTqUqXqYq]q^qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrr r!r$r%r&r'r)r*r-r.r2r3rorpryrzr~rrrr CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHUpppp/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24apppp/q9q>qHqIqPqRqUqYq^qqqqqqqqqqqrrrFfFfg $$Ifa$$Ifr r!r%r'r*r.r3rprzrrrrrrrrrrrrrrrrrsFfkFf$IfFfi $$Ifa$rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssBsCsKsLsPsQsYsZs[s^s_s`sascsdsgshslstxtztttttttt"u$u>u@uHuJudufuhuuuuuuuuuu$v,v.v CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHOssCsLsQsZs[s_sasdshsmszttttt$u@uJufu|FfmFf $$Ifa$$Iffuhuuuu/h)))$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24auuuuuu&v(v*v,v$Ff $$Ifa$$If ,v.vvvvvAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a.vvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7x8xBxCxGxHxRxSxTxZx[x\x]x_x`xcxdxhxixxxxxxxxxxxxxxxxCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHHvvvv/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24avwwwwwwwwwwwww8xCxHxSxTx[x]x`xdxixxxxFfFf5 $$Ifa$$Ifxxxxxxxxyy!y,y-y1y3y6y:y?yzzzzzzzzzzFf9Ff$IfFf7 $$Ifa$xxxxxyyyy y!y+y,y-y0y1y2y3y5y6y9y:y>yzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT{V{n{p{x{z{{{{{{{{{{{{{{8|:|R|T|\|^|v|x|z||||CJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIzzV{p{z{{{{{{{{:|T|^|x|z||||||}.}8}N}P}FfFf;Ff $$Ifa$$If||||||||}},}.}6}8}L}N}P}V}X}Z}\}`}b}h}j}r}t}}}}}~~~~ ~&~(~*~,~0~2~8~:~B~D~~~~~~~~~~~~CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUP}X}\}b}j}t}}}~~ ~(~,~2~:~D~~~~~~~FfFf=$If $$Ifa$HIJKt$Ff$IfFf? $$Ifa$GKL #$%+,-.01459:vw.028̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIKLA|;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a $%,.15:wFfFf+ $$Ifa$$If02:>DLVЂ *.4<Fʃ Ff/Ff$IfFf- $$Ifa$8:<>BDJLTV΂Ђ (*,.24:<DFȃʃރ @ANO\]jklrstuwx{|ȄɄ̈́΄ڄۄ܄ȿȿȿȿCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJK AO]klsux|Ʉ΄ۄ܄.;@MNFfFf1Ff $$Ifa$$If܄-.:;?@LMNQRSTVWZ[_`ÅąŅƅȅɅ̅ͅх҅02LNfhjvxz| (*DF^`bjlnptv|~CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUNRTW[`ąƅɅ҅ͅ2Nhjx|FfFf3$If $$Ifa$*F`blpv~ "8:BFLT^Ԉ &(26Ff7Ff$IfFf5 $$Ifa$  "68:@BDFJLRT\^҈Ԉ $&(0246:<BDLNƉȉЉ҉  OPTUabnoptuvwyz}~ĊŊъҊފߊCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU6<DNȉ҉ PUbopuwz~ŊҊFf9Ff $$Ifa$$IfҊߊ27DQRY[^bgzČȌΌ֌Ff Ff; $IfFf $$Ifa$ߊ1267CDPQRXYZ[]^abfxzŒČƌȌ̌ΌԌ֌ތXZbd|~č̍΍+ȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHD֌Zd~ƍȍʍ̍΍,-./h$FfFf=$If $$Ifa$+/0lmwx|}ڎێ HISTXYcdeklmnpqtuyxzȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD/0mx}Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24aێ ITYdelnquzzFfFf $$Ifa$$IfĐ̐֐Pfp +,iwFf Ff$IfFf $$Ifa$Đʐ̐Ԑ֐NPdfnp *+,hivwdȴCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH</h)))$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a$Ff $$Ifa$$If fAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24adf~ĔƔΔДHJbdln,.FHPRjlnz|~*,46NPRXZ\^bdjltvCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHN/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24aƔДJdn.HRln|,6FfR$Ff! $$Ifa$$If6PRZ^dlv "04:BLƘ&Ff+FfT)$IfFf& $$Ifa$ ".0248:@BJLĘƘޘ$&.0™ę̙Ι ĚƚȚʚΚКؚ֚̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHI&0ęΙƚʚКؚ^t~FfX3Ff0FfV. $$Ifa$$If\^rt|~24HJRThjl(02Ɲȝ  QR_`lmz{|úúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJI4JTjl*,.0h$FfZ8Ff5$If $$Ifa$02ȝA;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a /) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a R`m{|Ξ۞ zFf"=Ff: $$Ifa$$If͞Ξڞ۞xz ĠƠ̠ΠРҠ֠ؠޠbd|~¡ȡʡҡԡ&'12=>HIJPQRSUVYZ^_CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUĠƠΠҠؠd~¡ʡԡ'2>IJQSVZFfDFf$B$IfFf? $$Ifa$Z_¢ĢǢˢТ #./68;?DzFf(LFfIFf&G $$Ifa$$If¢âĢƢǢʢˢϢТ "#-./5678:;>?Cxz¤ĤƤȤ̤ΤԤ֤ޤPRfhz|"#+,567=>?@CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUĤȤΤ֤Rh|#,67>@CGLFf*QFfN$If $$Ifa$@BCFGKLæĦ  !"%&'(*+./3xzĨƨ̨Ψ֨بPRfhz|"CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUĦ !"&(+/4zFfXFf,V$IfFfS $$Ifa$ƨΨبRh|#,67>@CGLFf]Ff.[ $$Ifa$$If"#+,567=>?@BCFGKL "#$%'(+,01mnz{ CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU #%(,1n{Ff2eFfb$IfFf0` $$Ifa$ $.ά ĭƭFflFf4jFfg$If $$Ifa$"$,.̬ά ­ĭƭҭԭ֭حܭޭhj®ƮȮήЮخڮRTfhz|CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUƭԭحޭj®ȮЮڮTh|FfqFf6o $$Ifa$$If&(<>RTV\^`bfhnpxz &(*,028:BDʱ̱ޱ?@JKTU_`adefgijmnrsòIJͲβϲҲӲCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU(>TV^bhpz (,2:ḎFf:yFfv$IfFf8t $$Ifa$@KU`aegjnsIJβϲӲղزܲ(2Ff<~Ff{ $$Ifa$$IfӲԲղײز۲ܲ'(12;<=@ABCEFIJNxz´Ĵʴ̴ԴִNP`btv,.BDVXlnpvxz| CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU2<=ACFJOzĴ̴ִPbvFfFf>$IfFf $$Ifa$.DXnpx|"6JLTX^fp&(FfBFfFf@ $$Ifa$$If "46HJLRTVX\^dfnp$&(.0248:@BJLĸƸҸԸ޸ ƹȹʹֹعڹܹCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHI(04:BLƸԸ ȹʹعܹ7FfDFfÏ$If $$Ifa$67@AIJSTU[\]^`adeijúĺźȺɺʺ˺ͺκѺҺֺ׺ !*+,/0124589=>z{CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU7AJTU\^aejĺźɺ˺κҺ׺!+,02FfǙFfF$IfFfŔ $$Ifa$259>{&0ҼFfɞFfH $$Ifa$$If$&.0мҼƽȽʽнҽԽֽڽܽNPbdvx "*,DFHTVXZ^`fhprҿԿCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUҼȽʽҽֽܽPdx",FtFfLFfˣ$IfFfJ $$Ifa$FHVZ/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24aZ`hrԿ"&,4>",FfNFfͨ $$Ifa$$If "$&*,24<> "*,DEOP[\fghnopqstwx|}̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIEP\ghoqtx}FfѲFfP$IfFfϭ $$Ifa$,-78BCMNORSTUWX[\`xzZ\prFH\^tvCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU-8CNOSUX\az\rFfTFfӷFfR$If $$Ifa$H^v2H`vxFfVFfռ $$Ifa$$If02FH^`tvx~ #$%456789:>?<=IJTUabcijklnorswxCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU $%579;<=>?h$FfX$IfFf $$Ifa$A;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a=JUbcjlosxZpFf Ff $$Ifa$$IfXZnp8:LN^`rtv|~ &'(./013478<=yzCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU:N`tv~ '(/148FfFf"$IfFf $$Ifa$8=z Zep{|Ff&FfFf$ $$Ifa$$If  YZdeopz{|npJL^`rtCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU|pL`t.Ff(Ff$If $$Ifa$,.BDVXprtz|~&(:<PRTZ\^`dflnvx "$(*02:<vxCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU.DXrt|(<RT\`fnx $FfFf*$IfFf $$Ifa$$*2<xVj|FfFf, $$Ifa$$IfTVhjz|.0BDVXjlntvxz~"#$'()*,-0156rs|}CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU|0DXlnvz#$(*-1Ff0Ff$IfFf. $$Ifa$16s} zFfFf2Ff$If $$Ifa$  xzRTfhxz !)*34589:;=>ABFGCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUThz!*459;>BGFfFf4$If $$Ifa$ %bluFf8 Ff $IfFf6 $$Ifa$ $%abkltu~np CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHUpHZnFf: Ff $$Ifa$$IfFHXZln~$&:<NPdfhtvxz~  "46JLNTVXZ^`fhpr*,.CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUn&<Pfhvz "6LNVZ`hFf Ff< $IfFf $$Ifa$hr,.dFf> $If $$Ifa$ /) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a /:?JKRTW[`Ff@ Ff $$Ifa$$If ./9:>?IJKQRSTVWZ[_`"#$`amnȷ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHH#$anstFfB $IfFf $$Ifa$nrs !-.23?@AGHIJLMPQUV#$%+,-ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHD/h)))$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a$Ff $$Ifa$$If !.3@At;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a@AHJ/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24aJMQV$%,.15:zFf% Ff # $$Ifa$$If-.01459xzVXprz|46JLTVjlntvxz~$&8:<BDFHLNTV^`CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUXr|6LVlnvzFf- Ff* $IfFf ( $$Ifa$&:<DHNV`"*4Ff4 Ff2 Ff/ $If $$Ifa$ "(*24tvJL^`hj|~̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHIvL`j~Ff9 Ff7 $If $$Ifa$24<>RTV\^`bfhnpxz (*,2468<>DFNP ȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD4>TV^bhpz *,48>FPFfA Ff> $IfFf< $$Ifa$ DEFGh$FfF FfC $$Ifa$$IfCGH "#&'+,hiuvz{ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDGHAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%1,28% %1%1%/ (062 22 22 22 24a #',iv{FfJ Ff_H $$Ifa$$Ifpr'(2378BCDJKLMOPSTXYCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUrFfcR FfO $IfFfaM $$Ifa$(38CDKMPTY%&FfY FfeW FfT $If $$Ifa$$%&,-./1256:;wxxz "<>@LNPRVX^`hjCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU&-/26;xz"> Ff^ Ffg\ $$Ifa$$If>@ $$If>r%1,28%%&%1%1%/ 2062 22 22 22 22 24a@NRX`j $)fqvFf\d Ffia $$Ifa$$If #$()efpquv5ef%&̿̿̿אCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ\^JaJCJOJQJ^JmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH5459;>BFNS[eft$IfFfBj $$Ifa$FfOg $$Ifa$/h)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a"#$%$Ffl $If %&cpuAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a GTYfgnpsw|zFfq Ff o $$Ifa$$Iffgnp@BstHI~()FGn$ b d   q r   P  lnPR;<CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHLXr|<PZnpx|Ffy Ffv $IfFft $$Ifa$",@BPTZbl!XchstFf Ff~ Ff{ $If $$Ifa$txz}/9>HIPRUY^Ff Ff $If $$Ifa$zL`j~Ff Ff $IfFf $$Ifa$()-/26;x\Ff Ff $$Ifa$$If/x) $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a-7<FGNPSW\Ff Ff $$Ifa$$If#%(,1nx}Ff Ff $IfFf $$Ifa$z$ > H b tFf! $If $$Ifa$ b d  /h)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a     $Ff $If  R _ d q At;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24aq r y { ~ /)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a~       l     P j t Ffj Ff $$Ifa$$If    .HRln|,6PR`djr|Ff Ffl $$Ifa$$IfFf | !$(-juzFfp Ff Ffn $$Ifa$$If~Zt~)Ffr Ff $$Ifa$$If).;<y$IfFf $$Ifa$<jkjl,. stKL|~hj>@  !!7"8""" # #v#w#$$%%2&3&&&''(())4*5***+ +,,^---z.CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHL/h)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a$Fft $If CQ\jA;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24ajkrtw/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24aw{n^t~Ff< Ff $$Ifa$$If4JTjltx~ ,.<@FNXFf Ff> $$Ifa$$IfFf X Xchstxz}FfB Ff Ff@ $$Ifa$$If,9>KLPRUY^tJ^FfD Ff $$Ifa$$If^h|~"<Nhjrv|(>@HLRFf FfF $IfFf $$Ifa$RZd  " ( 0 :     !f!z!!!pFf FfH $$Ifa$$If!!!!!!!"'","7"8"<">"A"E"J"""""""""""FfL Ff $$Ifa$$IfFfJ """# # ######[#f#k#v#w#{#}####z$$$$$$Ff FfN Ff $$Ifa$$If$$$$$P%d%n%%%%%%%%&&'&2&3&7&9&<&@&E&&&Ff FfP $$Ifa$$If&&&&&&&&&&&&'' ' ''''z((((((((FfT Ff $IfFfR $$Ifa$(((L)`)v))))))))*$*)*4*5*<*>*A*E*J*****FfV Ff $$Ifa$$If**********+ ++++++z,,,,,,,,,,Ff FfX $$Ifa$$IfFf ,^-x---------<.V.`.z.|.. //,/dFf FfZ $$Ifa$$Ifz.|..,/.///60f0g000;1<111222233T444Z5\5566R6w6x666V7W788d99999::;:x::: ; ;{;|;;;z<<< =~==->.>>> ? ?t?u???@@AA)B*BCJaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHL,/./\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24aF/N/X//////000 00K0V0[0f0g0n0p0s0w0|00000Ff Ff\ $$Ifa$$If0000000"1,111;1<1@1B1E1I1N11111111111Ff` Ff $$Ifa$$IfFf^ 1112222 2&2.2822222222233333333Ff' Ffb% Ff" $$Ifa$$If33333T4h4r44444444,5>5H5Z5\5d5h5n5v5556Ff, Ffd* $$Ifa$$If6 666R6_6j6w6$IfFff/ $$Ifa$w6x6666/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a666666666666617>7I7V7W7^7`7c7g7l7z8888Ffh4 Ff1 $$Ifa$$If8888888d9~9999999999997:8:9:::h$Ff; Ffj9 $$Ifa$$IfFf6 ::;:x::::At;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a:::::/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a:::::: ; ;;;;;;\;i;n;{;|;;;;;;;;;;Ff@ Ff2> $$Ifa$$If;;;;;;<z<<<<<4=N=d=~=FfE $$Ifa$$IfFf4C ~=====/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a===>>">->.>5>7>:>>>C>>>>>>>>>>>>>> ?FfJ Ff6H $$Ifa$$If ? ??????Y?d?i?t?u?|?~??????????????Ff:R FfO $$Ifa$$IfFf8M ?^@x@@@@@@@@@BA\AfAAAAAAAA BBB)B*B.BFfY Ff\ $$Ifa$$If*BBBBBDDEdEfEEEFFSFzF{FFFnGoGGGHHIIJ2J3JJJJJKKzK{KKKLLtMvMbNdN8O:OPPPPQQRRRSTSTTTTTTUUVUVVWW3X4XXXXYYCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHLjDDDDE.EHEdE$IfFf@a $$Ifa$dEfEEEE/h)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24aEEEEEEFFFF$Ffc $If FFSFaFlFzFA;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24azF{FFFF/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24aFFFFFFFFFFGG GGGUG`GnGoGvGxG{GGGGGGGFfh Fff $$Ifa$$IfGGGGGGGzHHHHHHHHHHPIjItIIIIIIIIFf p Ffm $$Ifa$$IfFf k IJ"J'J2J3J:JMTM^MtMvMMMMMMN4NHNbNdNlNpNvNFf Ff $IfFf $$Ifa$vN~NNOO"O8O:OBOFOLOTO^OOOOPPPP"P*P4PPPPPFf Ff $$Ifa$$IfPPPPQ QQ~QQQQQQQQQQNRbRlRRRRRRRRtFf Ff $$Ifa$$IfFf R S4S>SRSTS\S`SfSnSxSST TTTTTT"T'TdToTtTTTTFf Ff Ff $$Ifa$$IfTTTTTTTTTTTTTTT:UEUJUUUVUZU\U_UcUhUzVVFf Ff $$Ifa$$IfVVVVVVVVVPWdWnWWWWWWWWXX(X3X4X8X:X=XFf Ff $IfFf $$Ifa$=XAXFXXXXXXXXXXXXXXYY Y YYYYzZZZZFf Ff" $$Ifa$$IfYZZ[[4\5\\\ ] ]p]q]^^__``LaNabbrbsbbbGcHcccdd|e~eNfPf&g(gggg:hahbhhhFiGijjkk@lAllllmmznnnRoooop$p%pppqqrrsCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJLZZZZZZZL[`[v[[[[[[[[\$\)\4\5\<\>\A\E\J\Ff& Ff $$Ifa$$IfFf$ J\\\\\\\\\\\\\\ ] ]]]]]]Y]b]g]p]q]x]Ff Ff( Ff $$Ifa$$Ifx]z]}]]]z^^^^^^^^^^j__________T`n`Ff Ff* $$Ifa$$Ifn````a.a8aLa\$IfFf, $$Ifa$LaNa\a`afa/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24afanaxaaaabbbbbbbYbcbhbrbsbzb|bbbbbbbbFf. Ff $$Ifa$$Ifbbbbbbb.c8c=cGcHcLcNcQcUcZcccccccccccFf Ff0 $$Ifa$$IfFf czddddddddddJe^ehe|e~eeeeeef0f:fNfPf^fFf4 Ff Ff2 $$Ifa$$If^fbfhfpfzffgg&g(g0g4g:gBgLgggggg:hGhThahFf6 Ff $$Ifa$$Ifahbhihkhnh/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24anhrhwhhhhhhhhhhhi,i9iFiGiNiPiSiWi\izjjjjFf8 Ff $$Ifa$$Ifjjjjjjjdk~kkkkkkkkk!l.l3l@lAlElGlJlNlSlFf Ff: $$Ifa$$IfFf Sllllllllllllmmmm"m$m'm+m0mznnnnnnFf> Ff Ff< $$Ifa$$IfnnnnnRo\orooop pp$pFf $$Ifa$$If $p%p,p.p1p/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a1p5p:pjpuppppppppppppqqq q qqqzrrrrFf Ff@ $$Ifa$$Ifrrrrrrrhs~sssssssss t+t0t;t\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24auuuuuudueufugu$FfF $If guhuuuuuAx;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24auuuuu/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24auuu0vJvTvnvpv~vvvvvw*w4wJwLwZw^wdwlwvwwxx&xFf Ff $$Ifa$$If&x(x0x4x:xBxLxxxxxx yyyy(yyyyyyyyyyyFf Ff $$Ifa$$IfFf ytzzzzzzzzzzL{b{l{{{{{{{{ |||&|'|+|Ff Ff Ff $$Ifa$$If+|-|0|4|9|v|||||||||||||||}} }}}P}Z}Ff Ff $$Ifa$$IfZ}_}i}j}n}p}s}w}|}z~~~~~~~~~~L`j~Ff! Ff $IfFf $$Ifa$&'.037<y݀Ff& Ff$ $$Ifa$$If FPU_`dfimrpȂFf. Ff+ $$Ifa$$IfFf) ȂBV`tv0:PRZ^dlv"$,tFf5 Ff 3 Ff0 $$Ifa$$If,06>Hȅ܅ޅ|†ʆԆL`Ff: Ff"8 $$Ifa$$If`j~()0259>yFf&B Ff? $IfFf$= $$Ifa$ KUZdeiknrwzFf(G FfD $$Ifa$$IfĊΊHZdvx%&-/26;FfN Ff*L $$Ifa$$IfFfI x%&x/HI}~͎IJ02 hjDFopݖޖKL~&'abz|VX(*ޟCJaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI;xڌ/9>H\FfS Ff,Q $$Ifa$$IfHIPRU/x)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24aUY^"'dns}FfX Ff.V $$Ifa$$If}~͎׎܎FGHIh$Ff2` Ff] $$Ifa$$IfFf0[ IJAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a 02@DJR\֐ &.8ȑґFfd Ffyb $$Ifa$$IfΒҒؒdxFf}l Ffi $$Ifa$$IfFf{g 6JThjx|$.DFNRX`j֕ Fft Ffq Ffn $$Ifa$$If V`eopwy|–͖Җݖޖ0;Ffy Ffv $$Ifa$$If;@KLPRUY^zȘҘL`j~Ff Ff~ $IfFf{ $$Ifa$&'.037<yߚFf Ff $$Ifa$$If HRWabfhkotzȜҜFf Ff $$Ifa$$IfFf ҜL^hz| 6@VX`djr| (*2lFf Ff Ff $$Ifa$$If26<DNʟޟdv2FhFf Ff $$Ifa$$Ifbdtv~02DFNPbdflnprvx~ "468>@BDHJPRZ\Ԣ֢ (*CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUFPdfnrx"68@DJR\֢Ff Ff $IfFf $$Ifa$ *£֣أ<FKUVZ\_chFf Ff $$Ifa$$If*£ԣ֣أ;<EFJKTUVYZ[\^_bcgh¤äĤŤǤȤˤ̤ФѤ $%&)*+,./237xzCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUäŤȤ̤Ѥ%&*,/38zĦΦFf Ff $$Ifa$$IfFf ¦Ħ̦ΦFHXZbdtvx $%&,-./1256:;wxണCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH<ΦHZdvx%&-/26;xFf Ff Ff $$Ifa$$Ifڨ/9>H\Ff $$Ifa$$If ٨ڨ./89=>GHIOPQRTUXY]^ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDHIPRU/x)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24aUY^!&cmr|Ff Ff $$Ifa$$If !%&bclmqr{|}˪̪ժ֪ڪ۪DHI<>RT\^rtv.ȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD|}̪֪۪EFGHh$Ff Ff $$Ifa$$IfFf HI>T^tAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24atv/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a0:PR`djr| ,.<@FNXҮFf Ffg $$Ifa$$If.08:NPR^`bdhjprz| *,.:<>@DFLNVXЮҮ "$,.Ưȯܯޯ CJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHL $.ȯޯ İʰҰܰFfk Ff $$Ifa$$IfFfi °İȰʰаҰڰܰFHZ\dfxz| #$%+,-.01459:vwúúúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJIܰH\fz| $%,.15:wFf Ffm Ff $$Ifa$$If LV[efmorv{³Ff Ffo $$Ifa$$If KLUVZ[deflmnoqruvz{³Ƴdzгѳҳճֳ׳سڳ۳޳߳ !)*./789<=>?ABEFJKCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU³dzѳҳֳس۳߳!*/89=?BFKFfs Ff $IfFfq $$Ifa$  !]^fgkltuvyz{|~ȵɵ͵εֵ׵ص6:;wxȷ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHH !^gluvz|ɵε׵Ffu Ff $$Ifa$$If׵ص789:h$Ffw $IfFf :;xAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a [\himnz{|xz¸ĸƸʸ̸ҸԸܸ޸VXlCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHL/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a \in{|zFf? Ff $$Ifa$$If¸Ƹ̸Ը޸Xnx.DNdfnrxFf FfA $$Ifa$$IfFf lnvx,.BDLNbdflnprvx~"$8:<BDFHLNTV^`ػڻ  &(02úúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJI$:<DHNV`ڻ (2ʼ޼FfE Ff FfC $$Ifa$$If2ȼʼܼ޼|~½ƽȽνнؽڽ*+56:;EFGJKLMOPSTXY̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHI~½Ƚнڽ+6;FGKMPTYFfG Ff $$Ifa$$If¾Ǿ '),05r}Ff FfI $IfFf $$Ifa$¾ƾǾ &'()+,/045qr|}ݿ޿ ^`rt|~CJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHU޿`t~Ff FfK $$Ifa$$If~"#'(123op|}/0<=ABNOPVWXY[\_`deȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHD#(23p}tFf $$Ifa$$IfFfM /h)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a$FfO $If 0=BOAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24aOPWY\/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a\`e(BLfhvz &0JFf Ff $$Ifa$$If&(@BJLdfhtvxz~ $&.0HJLRTVX\^dfnp "$(*02:<CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUJLTX^fp $*2<Ff' Ff% $$Ifa$$IfFf" LNbdln"$8:BDXZ\bdfhlntv~ (*,2468<>DFNPCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUNdn$:DZ\dFf/ Ff, Ff* $$Ifa$$Ifdhnv *,48>FP &Ff4 Ff1 $$Ifa$$If $&JNO ȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH9KLMNh$Ff!9 $IfFf6 $$Ifa$NOAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a %'*.3p}zFf= Ffh; $$Ifa$$If $%&')*-.23op|}xzVXprz|ȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDXr|+,-.h$FflE FfB $$Ifa$$IfFfj@ *./klxy}~  OP\]abnopvwxy{|xzȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD./ly~At;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a P]bopwy|zFf4J FfG $$Ifa$$IfVXlnvx,.@BJL^`bhjlnrtz|024:<>@DFLNVXCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHKXnx.BL`bjnt|FfQ Ff6O $$Ifa$$IfFfL 24<@FNX T^cmnrFf:Y FfV Ff8T $$Ifa$$If  ST]^bclmnqrstvwz{%&/045>?@CDEFHILMQRCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHUrtw{&05?@DFIMRFf<^ Ff[ $$Ifa$$If&(04:BLFfe Ff>c $IfFf` $$Ifa$$&(.0248:@BJL ȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH9 `v6LVlFfj Ff@h $$Ifa$$If^`tv~46JLTVjlntvxz~ !"%&'(*+ôCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a6LVln|(2HJX\bjt$Ffy Ff w $$Ifa$$If02FHJVXZ\`bhjrt "$&,.0268>@HJtvjrtȷ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHH$&.28@JvdFf~ $$Ifa$$IfFf| /h)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24alnpr$Ff $If rtAd;222 $$Ifa$$If$$If>\%+|28% %9%9%8 ̙062 22 22 22 24a/)))$If$$If>\%+|28% %9%9%8 (062 22 22 22 24a"#'(deoptuxzNPdfnpCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU#(epuzFf؅ FfW $$Ifa$$IfPfp Ffڊ $$Ifa$$IfFfY XYfgklyz{:;HIUVcde̿̿̿"5CJOJQJ\^JaJmHsHCJOJQJ^JmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH= $$If>rT%+|28%%%9%9%8 2062 22 22 22 22 24aYglz{;FfN Ff[ $$Ifa$$If;IVdefgh -t$IfFf4 $$Ifa$FfA $$Ifa$ ,-.=>?@̼̼̼쪖~mbUbUbUPbUbUCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ"5CJOJQJ\^JaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH-.>@B/h)))$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a@ABCGH?@LMQR^_`fghikloptuúCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ9BDEFGH$Ff $If At;222 $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a@MR_`gilpuzFf Ff $$Ifa$$IfxzNPdfnp*,>@HJ\^`fhjlprxz.02>@BDHJPRZ\CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUPfp,@J^`hlrzFf Ff $IfFf $$Ifa$z02@DJR\ OZ_jkFf Ff Ff $If $$Ifa$  NOYZ^_ijknopqstwx|}%&0156@ABHIJKMNQRVWCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHNkoqtx}&16ABIKNRWFf Ff $If $$Ifa$zH\fz|Ff Ff $IfFf $$Ifa$xzFHZ\dfxz|()*-./02367;<úCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJCJOJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJI)*.037<yFf Ff $$Ifa$$If<xy JKTUYZcde  !#$'(,-CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU KUZde\Ff $IfFf $$Ifa$/p) $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a !$(-hrwFf Ff $$Ifa$$If-ghqrvw<=FGKLUVWZ[\]_`cdhi (*24<>@CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU=GLVW[]`diFf Ff $IfFf $$Ifa$ *4>@NRX`j $*2<tFf Ff Ff $$Ifa$$If@LNPRVX^`hj "$(*02:<bd|~`hjȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDd~ $$Ifa$$If/h)))$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24abdfh$Ff $If hjAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a!"&'cdpquvCDNOST^_`cdefhilmqrCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU"'dqvDOTFf` Ff $$Ifa$$IfT_`dfimr#(348:=AFf Ffb $IfFf $$Ifa$"#'(234789:<=@AEF !%xzCJaJmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHIAF!&zFff Ff Ffd $If $$Ifa$Xlv"'45<>AEJFfh Ff $If $$Ifa$VXjltv!"&'345;<=>@ADEIJ  \]ghlCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHU  ]hmxyFf Ffj $IfFf $$Ifa$lmwxy34>?CDNOPSTUVXY\]abȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHD4?DOPTVY]bFf Ffl $If $$Ifa$h$Ff $IfFfn $$Ifa$xz\^vx@BZ\df~$ & > @ H J ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHDzAt;222 $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 ̙062 22 22 22 24a/) $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a^xB\f& @ J Ff Ff6 $$Ifa$$IfJ b d f l n p r v x ~      ! " ^ _ i j n o y z {        % & * + 5 6 7 = > ? @ B C F G K L    ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHDJ d f n r x   ! " _ j o z dFf $IfFf8 $$Ifa$z {  /h)))$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a     $Ff: $If  & + 6 Ad;222 $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 ̙062 22 22 22 24a6 7 > @ /) $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a@ C G L          # ( e p u Ff Ff $$Ifa$$If               " # ' ( d e o p t u                J N O       CJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHUu           K L M N h$Ff Ff $IfFf $$Ifa$N O   A\;222 $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 ̙062 22 22 22 24a  /) $$Ifa$$If$$If>\%+,28% %2%2%1 (062 22 22 22 24a     !"&'cdmnrs|}~89BCGHQRSijklxCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHM   "'dns}~FfM! Ff $$Ifa$$If9CHRSjly~FfO& $IfFf# $$Ifa$xy}~  OP\]abnopvwxy{|V̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿CJOJQJ^JmHsHCJaJCJOJPJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsH@ $$If>r %+,28%%F%2%2%1 2062 22 22 22 22 24a P]bopwy|Ff+ Ff( $$Ifa$$IfTV^bhpx2HRhd$IfFf1 $$Ifa$Ff. $$Ifa$V\^`bfhnpvx02FHPRfhj̼̼̼ڪ~m^M^M^M^M CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH CJOJPJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH5CJOJPJQJ\^JaJ5CJOJQJ\^JaJ&5CJOJPJQJ\^JaJmHsH"5CJOJQJ\^JaJmHsH