Strateška vizija razvoja

Brojem eksploatacijskih polja Istarska županija je na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. U budućnost treba težiti smanjivanju broja eksploatacijskih polja i to TG kamena. Za druge vrste mineralnih sirovina treba omogućiti supstituciju iscrpljenih ležišta, odnosno otvaranje novih istražnih i eksploatacijskih polja, prvenstveno AG kamena.

Potrebno je voditi politiku poticanja malih obrtnika koji se bave obradom AG kamena na eksploataciju, čime bi se povećala ponuda AG kamena iz Istre i izvoditeljska konkurentnost.  Specijalizacijom na određene kamene proizvode u malim obiteljskim pogonima dobiva se na brzini, kvaliteti i produktivnosti, što omogućava sniženje cijene gotovog proizvoda. Nedostatak AG kamena na domaćem tržištu mali obrtnici rješavaju uvozom sirovine i poluproizvoda iz raznih zemalja, što dovodi do povećanja vlastitih zaliha sirovine i smanjenja proizvodnje. Postoji veliki broj malih napuštenih kamenoloma AG kamena koje je potrebno reaktivirati. Poboljšanje i modernizacija preradbene tehnologije AG kamena smanjuje kriterije za veličinom, oblikom, cjelovitošću i kvalitetom bloka, što revalorizira određene lokacije koje su prije dvadesetak godina bile potpuno neinteresantne. Otvaranje malih kamenoloma AG kamena ne utječe znatno na ukupnu zaposlenost regije, ali isporukom kamena malim prerađivačima koji se bave obradom i ugradnjom kamena, utječe se na razvoj takvih malih tvrtki i povećanje ukupne zaposlenosti. Ćićarija i istočna Istra su neistražena područja, velikog potencijala pogotovo u smeđim materijalima tipa Istranka.

Sadašnji broj eksploatacijskih polja TG kamena predstavlja maksimum i u budućnosti treba težiti prvenstveno smanjivanju broja eksploatacijskih polja. Smanjivanje broja eksploatacijskih polja TG kamena prvenstveno treba započeti zatvaranjem kamenoloma male godišnje proizvodnje i malih eksploatacijskih rezervi, odnosno onih koji dosad nisu ishodili potrebne dozvole (lokacijsku dozvolu i rudarsku koncesiju za izvođenje rudarskih radova). Realno je u narednih desetak godina težiti smanjivanju broja eksploatacijskih polja TG kamena, na razinu od oko 20, koliko ih je bilo 2000. godine.

Zadržati veće kamenolome TG kamena, veće proizvodnje i većih eksploatacijskih rezervi. Maksimalno iskoristiti TG kamen gdje se on pojavljuje kao jalovina, prvenstveno u ležištima AG kamena. Plasman TG kamena iz eksploatacijskih polja AG kamena ograničiti na količine koje odgovaraju stvarnim količinama jalovine, iz otkrivke i stijenske mase, da se spriječi nelojalna konkurencija proizvođačima TG kamena kojima je to primarni proizvod.

Trgovačkim rudarskim društvima strateškim važnim za razvoj gospodarstva i zadovoljenje potreba građana Istarske županije (izgradnja prometne, energetske, vodoprivredne i komunalne infrastrukture, stanogradnja, turistički sadržaji), koji stvaraju dodatne vrijednosti oplemenjivanjem i preradom mineralnih sirovina te ostvaruju veći opseg zaposlenosti, potrebno je omogućiti dostupnost mineralnih resursa i otvaranje novih eksploatacijskih polja.