Djelokrug poslova Stručne službe Skupštine:

 • Obavlja stručne, pravne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, a osobito:
  •  obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnih i drugih tijela Županije,
  • obavlja poslove organizacije rada Županijske skupštine, njezinih stalnih radnih tijela.
 • Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, Međustranačkog kolegija, Klubova vijećnika, stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, Komisije za elementarne nepogode, Savjeta mladih i vijećnika Županijske skupštine, te izvršnog tijela, Župana, kolegija pročelnika i dr.
 • U oblasti rada:
  • izrađuje plan prijema u službu,
  • izrađuje pojedinačne upravne akte i druge akte radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije
  • vodi brigu o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima,
  • vodi evidenciju o službenicima i namještenicima upravnih tijela,
  • obavlja druge poslove iz oblasti rada i zapošljavanja,
  • vodi brigu o stručnom osposobljavanju zaposlenika,
  • izrađuje nacrt Plana izobrazbe zaposlenika,
  • obavlja stručne i administrativne poslove za povjerenstvo za provedbu strategije i planiranje trajnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.
 • Obavlja stručno-pravne i administrativne poslove za Službenički sud Istarske županije
 • Ovlaštene osobe vrše zastupanje Istarske županije kod sudova,
 • Pokreće postupak imenovanja sudaca porotnika općinskih sudova i županijskog suda i trgovačkog suda.
 • Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju
 • Obavlja pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe upravnih tijela, kao što su poslovi vezani za osnivanje i prestanak trgovačkih društava i ustanova, stjecanje i prodaju udjela u trgovačkim društvima i dr.