Djelokrug poslova Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine: 

  • potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave,
  • osigurava materijalne, prostorne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti  udruga nacionalnih manjina županijske razine, uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave, nakon konstituiranja vijeća nacionalnih manjina na regionalnoj razini,
  • podupire redovnu i programsku djelatnost Talijanske unije, kao i ustanova i organizacija koje djeluju u sustavu Talijanske unije, sukladno odredbama Statuta i proračunskim mogućnostima Istarske županije, rješava predstavke građana vezane za problematiku poštivanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava,
  • prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osigurava financijske, tehničke i kadrovske preduvjete za njihovu pripremu i realizaciju,
  • potiče razvoj civilnog društva pružanjem financijskih potpora, informiranjem, savjetovanjem i razvojem međusektorske suradnje, te drugim oblicima podrške organizacijama civilnog društva,
  • nadležno je upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva kao neprofitne organizacije putem koje se ostvaruje suradnja s civilnim društvom,
  • u  oblasti rada s mladima koordinira izradu Regionalnog programa za mlade s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih na području kulture, slobodnog vremena, zdravstvene zaštite, socijalnih potreba, mobilnosti, informiranja, savjetovanja, samozapošljavanja i poduzetništva mladih, obrazovanja i informatizacije mladih, te aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, priprema Akcijski plan za implementaciju Regionalnog programa za mlade, provodi aktivnosti Regionalnog programa za mlade, organizira radionice, savjetovanja i druge oblike rada s mladima, izvješćuje resorno Ministarstvo o provedbi nacionalne politike za mlade, potiče osnivanje omladinskih informativnih centara, savjetovališta, klubova za mlade i drugih oblika djelovanja za mlade,
  • potiče i koordinira provedbu projekata i programa međunarodne razmjene mladih kao što je međunarodni program razmjene mladih Eurodyssée/Eurodyssey
    (http://www.eurodyssee.eu/the-eurodyssey-programme-traineeship-exchange-programme.html) između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER) koji mladim ljudima omogućuje stjecanje profesionalnog i jezičnog iskustva na različitim područjima u kojem Istarska županija (http://www.istra-europa.eu/eurodyssey) aktivno sudjeluje od 1996. godine.