Djelokrug poslova Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu:

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu pruža organizacijske, stručne, tehničko-tehnološke, marketinške i financijske potpora subjektima u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede, osmišljava i provodi programe iz djelokruga rada vodeći računa o održivom i jednakomjernom razvoju prostora Istarske županije, obavlja poslove iz područja ruralnog razvoja i to izradu strateških dokumenata, surađuje s tijelima državne uprave, komorama, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima u provedbi strategije ruralnog razvoja, te prati  provedbu programa i projekata u cilju implementacije ruralne politike, te njezinog usklađenja sa europskim i nacionalnim politikama na području ruralnog i regionalnog razvoja.
Izrađuje programe razvoja pojedinih djelatnosti, opće i pojedinačne akte te stručne podloge iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, posebice mjere strukturne politike, zemljišne politike, i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim površinama, izradu programa i provedbu infrastrukturnih radova u cilju bolje obradivosti i iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta, predlaže i provodi mjere institucionalne potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima u razvoju osnovne djelatnosti, prerade poljoprivrednih proizvoda, valorizacije i promocije tipičnih autohtonih proizvoda, te razvoj dopunskih djelatnosti pri obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Koordinira rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te predlaže mjere kreditne i financijske potpore poljoprivrednom i ribarskom sektoru, poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.
Predlaže i provodi mjere unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištima, surađuje s lovačkim društvima na zaštiti i unapređenju lovnog fonda i razvoju dopunskih djelatnosti u lovstvu, provodi prvostupanjski upravni postupak i donosi upravne akte iz područja lovstva.
Priprema strateške dokumente iz oblasti ribarstva, te predlaže mjere za poboljšanje položaja djelatnosti, razvoj tržišta ribarskih proizvoda, ostvarivanja kadrovskih, tehničkih i drugih preduvjeta za razvoj djelatnosti, surađuje s ribarskim udrugama i zadrugama u pripremi strateških odrednica, te sa drugim regijama na zajedničkim projektima praćenja stanja, zaštite i unapređenja ribarske infrastrukture, ribljeg fonda, razvoju marikulture i održivom gospodarskom razvoju jadranskih resursa.
Sudjeluje u pripremi projekata u cilju zaštite i valorizacije šuma, prepoznavanju značajnih šumskih resursa, resursa ljekovitog bilja, gljiva i raslinja u šumama, njihovoj zaštiti i valorizaciji,  pripremi preventivnih programa za zaštitu šuma od  požara i drugim aktivnostima iz šumskog gospodarstva.
Obavlja poslove iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, koordinira i surađuje s tvrtkama u djelatnosti radi unapređenja djelatnosti i osiguranja dovoljnih količina kvalitetnih vodnih resursa u Županiji, te poduzima mjere i aktivnosti, te koordinira subjekte radi uspostave sustava  trajne zaštite vodnih resursa.
Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju, te obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, odlukom Županijske skupštine i Župana.