Djelokrug poslova Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb prati stanje i predlaže mjere radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva te organiziranja i ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Istarske županije tako da:

  • osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju zdravstvenu djelatnost, poduzima prethodne radnje za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe, izrađuje i predlaže razvojne strategije -  plan zdravstvene zaštite kao i  jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. Osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene djelatnosti te provođenje mjera zdravstvene ekologije. Organizira rad mrtvozorničke službe. Obavlja poslove i zadatke u svezi s osnivačkim pravima nad zdravstvenim ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama, pravovremeno upozorava Župana i Skupštinu o nepravilnostima i nezakonitostima, a sve u svrhu osposobljavanja ustanova za obavljanje funkcija za koje su osnovane.

U području socijalne skrbi Upravni odjel sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti socijalne skrbi, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti kao i za podmirenje troškova ogrjeva, propisuje evidenciju i objedinjava izvješća o drugim pravima iz socijalne skrbi koja svojim aktima  propisuju jedinice lokalne samouprave, obavlja poslove vezane za osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija. Izdaje odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u Mreži domova socijalne skrbi, provodi upravni postupak i donosi rješenje kojim se utvrđuju da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, zdravstveni i ekološki uvjeti, te da su opći akti doma u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima,  te obavlja druge poslove sukladno zakonu, odlukama Skupštine i Župana.
Osigurava javnost rada i participaciju civilnog sektora u procesima planiranja, organiziranja i evaluacije oblika zdravstvene i socijalne skrbi.
Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguravanju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.