Djelokrug poslova Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu:

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga:
 • prati stanje u oblasti odgoja, osnovnog i srednje obrazovanja, te visokoškolskog obrazovanja te provodi javne politike u navodnoj oblasti, izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije,
 • prati stanja u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela, daje pravne savjete i mišljenja jedinicama lokalne samouprave te školama čiji je osnivač Istarska županija o načinu primjene propisa iz nadležnosti Upravnog odjela
 • nadležno je radno tijelo osnivača Istarske županije koje provodi aktivnosti  u postupku imenovanja članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola te učeničkog doma, članova upravnih vijeća ustanova u obrazovanju čiji je osnivač Istarska županija, kontrolira usklađenost statuta ustanova u obrazovanju čiji je osnivač Istarska županija  sa  zakonskim propisima prije upućivanja u skupštinsku proceduru, , vodi upravni postupak u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije,
 • provodi pripremu radi predlaganja Mreže (osnovnih i srednjih škola) školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja,
 • organizira Mrežu prijevoza učenika osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija, koordinira u ostvarivanju prava na sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske,
 • izrađuje potrebne planove, programe, elaborate, analize i izvješća u svezi s kapitalnim ulaganjima i investicijskim održavanjem školskih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkog doma, čiji je osnivač Istarska županija, vodi brigu o racionalnom i ravnomjernom investiranju u kapitalna ulaganja, investicijsko i tekuće održavanje školskih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkog doma,  čiji je osnivač Istarska županija, obavlja poslove u svezi s analiziranjem, pripremom i praćenjem investiranja u kapitalna ulaganja, odnosno realizacijom investicija pri izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, održavanju i korištenju školskih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkog doma, čiji je osnivač Istarska županija,
 • analizira i predlaže mjere za prilagodbu školskih zgrada za rad u jednoj smjeni i usklađivanje s mjerilima iz državnog pedagoškog standarda i normativima prostora i opreme za osnovne i srednje škole te učeničkog doma, predlaže mjere za unapređenje i održavanje temeljnih zahtjeva za školske zgrade i standarda školskih zgrada iz područja toplinske zaštite, zaštite od buke, energetske učinkovitosti, zaštite od požara, uklanjanja arhitektonskih barijera, obnove instalacija i priključaka i slično,
 • prati natječaje te obavlja poslove pripreme programa i projekata za kandidiranje na nacionalne fondove, fondove domaćih financijskih institucija, vlade i ministarstva iz djelokruga rada Upravnog odjela, obavlja poslove implementacije projekata i programa odobrenih od strane nacionalnog donatora temeljem sklopljenog ugovora ili ostalih akata nacionalnog donatora, vodi i prati provedbu projekata (administrativno, financijski, prezentacijsko- promocijski, organizacijski  i dr.),
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije i postupcima javne nabave roba, radova i usluga kojeg vodi nadležni Upravni odjel, vodi postupke javne nabave roba, radova i usluga koji se vodi u ovom Upravnom odjelu, surađuje s nadležnim ministarstvima, agencijama, drugim institucijama i tvrtkama u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, izrađuje elaborate i druge stručne materijale te izvješća i analize iz djelokruga rada Upravnog odjela, provodi postupak davanja suglasnosti na nacrte ugovora o uzimanju i davanju u zakup poslovnog prostora i opreme škola, vodi i ažurira registar nekretnina osnovnih i srednjih škola, radi na rješavanju imovinsko pravne problematike školskih nekretnina, sudjeluje u izradi prijedloga projekata javno privatnog partnerstva,
 • izrađuje analitičke i planske pokazatelje kao ekonomsku podlogu za godišnje planiranje potrebnih sredstava i raspored planiranih sredstava za proračunske korisnike,  udruga iz oblasti sporta, tehničke kulture i obrazovanja, priprema godišnje financijske planove  za proračunske korisnike, udruge iz  oblasti sporta, tehničke kulture i obrazovanja temeljem kojih se vrše sve isplate iz proračuna - razdjela Upravnog odjela, sudjeluje kod konsolidacije financijskih izvješća proračunskih korisnika na polugodišnjem i godišnjem obračunu, prikuplja i kontrolira dokumentaciju proračunskih korisnika, udruga iz  oblasti sporta, tehničke kulture i obrazovanja te ostalih proračunskih korisnika i Upravnog odjela vezanu za primjenu fiskalnih pravila vezanu u tijeku proračunske godine,
 • pokreće postupak ishođenja suglasnosti kod Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju ( iz  škola čiji je osnivač Istarska županija)
 • priprema i provodi natječajni postupak dodjele stipendija studentima Istarske županije,
 • sudjeluje u pripremi, organizaciji i realizaciji projekata izvannastavnih aktivnosti  i  programa, drugih projekata koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je cilj podizanje kvalitete života učenika, provodi postupak za dodjelu financijskih podrški udrugama temeljem objavljenog javnog poziva, obavlja organizacijske poslove vezane za školska, županijska i međužupanijska natjecanja,
 • sudjeluje u postupku Savjetovanja s javnošću (e-savjetovanje) za zakone, propise i druge akte iz djelokruga Upravnog odjela, sudjeluje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela, pruža stručnu pomoć iz djelokruga rada upravnog tijela službenicima u drugim upravnim tijelima županije te pravnim  osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije.
Upravni odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

1. upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića, utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
 • prijevremeni upis u osnovnu školu i odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole,
 • privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole,
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju,
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu nastavlja školovanje,
 • donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika, izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
 • donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama,
 • donošenje plana upisa djece u novu školu, 
 • poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higjenskih uvjeta prostora u kojem  se  izvode  programi obazovanja odraslih,
 • raspuštanje školskog odbora i imenovanje Povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirat,
 • obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
 • izdavanje obavjesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja, vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodeđeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
 • vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra,
 • izdavanje potvrda na zahtjev obrazovnih ustanova o ostvarivanju prava na povlastice za učenike, studente i njihove pratitelje kada osnovne škole, srednja škola, ili visoka učilišta organiziraju grupna putovanja vlakom i brodom sukladno posebnim propisima.

2. i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom