ADRI.FISH. - INTERREG III B - CADSES

Promocija održivog ribarstva u Sjevernom Jadranu je ime, sadržaj i cilj projekta skraćenog naziva ADRI.FISH., kojega zajednički odrađuju partneri u projektu:

Učešće
Ukupno:   1971000
Lider Partner Regija Veneto (IT) 575119,82
Partner br. 1 Regija Friuli-Venezia Giulia (IT) 383619,04
Partner br. 2 Regija Emilia Romagna (IT) 492940,48
Partner br. 3 Federcoopesca (IT) 262416,67
Partner br. 4 Istarska Županija (HR) 130701,61
Partner br. 5 Općina Izola (SI) 126202,38

Regija Sjevernog Jadrana je strateška zona CADSES područja, a operateri u istoj suočavaju se sa ekonomskim i legislativnim barijerama, kao i sa teškoćama koje proizlaze iz različitosti postojećih struktura, jezika i zajednica.

Strategija projekta ADRI.FISH. temelji se na promociji, razvoju i dodatnoj diversifikaciji aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi na obje obale, dajući tako mogućnost lokalnim tvrtkama da razvijaju svoju konkurentnost na novim tržištima. (opširnije)