REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/59
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 05. svibnja 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
106. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 12. svibnja  2009. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 103. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 104. (telefonska) sjednice Poglavarstva Istarske županije,
c) Verifikacija Zapisnika sa 105. (telefonska) sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2009. godine,

3. Prijedlog Zaključka o davanju  suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5081 dionica Rotor – Ulica slobode u Labinu,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rovinj,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rabac,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na sklapanje Ugovora o kreditu sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.,

7. Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o davanju  koncesija na pomorskom dobru - morskim plažama,

8. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade Programa izgradnje ribarske infrastrukture u Istarskoj županiji,

9. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade Projektne dokumentacije za izgradnju objekta za preradu ribe Labinci,

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju raspodjele dijela sredstava iz razdjela 8 pozicija 486 Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o prihvaćanju akta dokapitalizaciji TD DOM Poreč d.o.o. Poreč,

12. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o donaciji osobnog automobila,

13.

a) Prijedlog Zaključka o donaciji rabljene opreme,
b) Prijedlog Zaključka o donaciji opreme Uredu državne uprave Istarske županije,

14.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu potrepština za računala – toneri,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja novina - Službene novine Istarske županije,
c) Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za nabavu računalne opreme i pribora

15.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.2589 k.o. Buzet /Buzet Stari grad ,k.č.br.zgr.101/2 u vlasništvu  Jazbec Marijane iz Zagreba, Pantovčak 160 E
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za slijedeće  nekretnine : k.č.br.zgr.118/2 upisana u zk.ul.br.1078  k.o. Nedešćina ; k.č.br.zgr.117, k.č. br. 833/1,k.č.br.833/3 i k.č. br. 839 sve upisane u zk.ul.br.1048  k.o. Nedešćina; k.č.br.837 i k.č.br.838 upisane u zk.ul.br.1096  k.o. Nedešćina ;k.č.br. 834/3 upisana u zk.ul.br.1166  k.o. Nedešćina; k.č.br. 834/1 upisana u zk.ul.br.1192  k.o. Nedešćina; k.č.br.832 i k.č.br.833/2 upisane u zk.ul.br.1070  k.o. Nedešćina i k.č.br. 966 upisana u zk.ul.br 1384 k.o. Nedešćina ( sve u naravi Ladanjski arhitektonski sklop labinske patricijske obitelji Franković – Vlačić u Dobrovi) ,sve u vlasništvu  t.d. DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u k.ul.br.3172 k.o. Novigrad ,k.č.br.zgr.1496 i k.č.br.zgr.1497 (stambeno rezidencijalni kompleks ladanjske palače Rigo u Karpinjanu kraj Novigrada) u vlasništvu t.d. Neli d.o.o. iz Poreča ,Partizanska ul. 4/1,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u k.ul.br.4126 k.o. Rovinj ,k.č.br.zgr.905 u suvlasništvu Marina Crevatina iz Rovinja, V.Š.Paje 10 i Valter Crevatina iz Rovinja, Lago do Fortuna bb,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.591 k.o. Rovinj ,k.č.br.zgr.1758 u vlasništvu Giurini Felice iz Rovinja, Trevisol 64.

 

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.