REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/57
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 04. svibnja 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
105. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za ponedjeljak, 04. svibnja 2009. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća  Istarskih domova zdravlja o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova adaptacije zgrade Dječjeg dispanzera u Ispostavi Pula,

2. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje komunalnih objekata i uređenja na području Općine Barban,

3. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Nedešćina I-II u Općini Sveta Nedelja.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.