Stanje okoliša

Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

U cilju poznavanja stanja sastavnih dijelova okoliša neophodno je uspostaviti sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu ili uspostaviti AKTIVNU ZAŠTITU.

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, mogućnost brzih i pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite okoliša.

Na području Istre se sustavno prati kakvoća zraka, voda i mora od početka osamdesetih godina.

Istarska županija se aktivno uključila u sufinanciranje programa praćenja od 1996. godine.