REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/09-01/54
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 09. travnja 2009.  

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)  

SAZIVAM
103. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak , 14. travnja 2009. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1.  

a) Verifikacija Zapisnika sa 101. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 
b) Verifikacija Zapisnika sa 102. sjednice Poglavarstva Istarske županije,   

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u veljači 2009. godine,   

3. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,   

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Istarske županije i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Istarske županije za razdoblje od 2009. do 2013. godine,   

5. Prijedlozi odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru,   

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Vižinada,   

7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Pićan,   

8. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih  rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 165 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2009. godine,   

9. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu geotehničkih istražnih radova i izradu geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula,   

10.  

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom, 
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka, 
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu motornog benzina, 

11.   

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade studije utjecaja zahvata na okoliš 1. pilot projekta navodnjavanja na Bujštini, Petrovija, 
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja 1. pilot projekta na Poreštini, Červar Porat – Bašarinka, 
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina Labinštine. 

 

Napomena:   
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173. 

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.