Treća faza plana navodnjavanja

Treća faza  potreba za vodom za dugoročno razdoblje pokriti će se izgradnjom dodatnih akumulacija. Kako za planiranje novih akumulacija potrebnih za treću fazu odnosno za dugoročno planiranje navodnjavanja nema dovoljno detaljnih podloga (prvenstveno hidrogeoloških, hidroloških i pedoloških studija i podataka istražnih radova) detaljnija obrada izvršiti će se u daljnjoj razradi studijske i projektne dokumentacije.