Druga faza plana navodnjavanja

Druga faza potreba za vodom za navodnjavanje pokriti će se izgradnjom akumulacija predloženih u BPNIŽ. Što se izgradnja Sustava za navodnjavanje bude brže odvijala, to će intenzivirati i potrebe za izgradnjom velikih površinskih akumulacija ili će studija utjecaja na okoliš zahtijevati izmjenu BPNIŽ-om predviđenih lokacija u prostornim planovima, odnosno zatražiti u prostoru nove lokacije za akumulacije. U tom kontekstu u narednim fazama planiranja biti će nužno stručno revidirati predložena rješenje BPNIŽ-a.