Prva faza navodnjavanja

Prva faza potreba za vodom za navodnjavanje planira se osigurati izgradnjom manjih sustava za navodnjavanje baziranim na raspoloživim podzemnim i nadzemnim vodnim resursima i mini akumulacijama. Veličina i prostorni položaj mini akumulacija odrediti će se za svako pojedino područje kod detaljnije razrade problematike navodnjavanja u idejnim projektima.

Prva faza predviđa 4 županijska pilot projekta:

  • Valtura 440 ha
  • Červar Porat-Bašarinka 605 ha
  • Turnina 300 ha
  • Proština (AZRRI d.o.o.) 378 ha
  • plus 13 površina iskazanog interesa od jednica lokalne samouprave