Plan navodnjavanja Istarske županije

Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivova izrađen je 1998. godine od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a danas je prihvaćen naziv Bazni plan navodnjavanja Istarske županije (kraće: BPNIŽ).Samim planom je bilo predviđeno navodnjavati cca. 22.000 ha poljoprivrednih površina iz 8 + 1 (Butoniga) akumulacije sa zahtjevom za vodom od 52 mil.m3/god.

Planirana vrijednost izgradnje Sustava za navodnjavanje iznosi 1.450.000.000,00 kn (cijene iz 1998.g.) uz predviđenu cijenu vode za navodnjavanje od 1,6 do 3,5 kn/m3.

BPNIŽ je prihvaćen od strane Poglavarstva IŽ u prosincu 2004.godine, a od 2005.je postao sastavnica Nacionalnog plana navodnjavanja RH (kraće: NAPNAV). Novelacija BPNIŽ-a (sažetak Novelacije) je izrađena 2007. godine od strane IGH PC Rijeka, dok je 04. veljače 2008.g. Plan prihvaćen na Skupštini Istarske županije (Službene novine IŽ br. 01/08). U suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i potencijalnim korisnicima vode za navodnjavanje definirane su potrebe za navodnjavanje od 56.183 ha poljoprivrednih površina (uz pomoć anketnih upitnika i ortofoto karata Istarske županije) čiji su zahtjevi za vodom povećani na cca. 97 mil.m3/god.

Izradu Novelacije BPNIŽ, kao i svu ostalu projektnu dokumentaciju u sastavu NAPNA, sufinancirale su u omjeru 50% - 50% Hrvatske vode i Istarska županija(u suradnji sa jednicama lokalne samouprave).
Novina Novelacije u odnosu na BPNIŽ je da se izgradnja sustava predviđa u fazama