REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/41
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 24. ožujka 2009. 

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

 SAZIVAM
102. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 26. ožujka 2009. godine
s početkom u 12,00 sati u prostorima
Grada Rovinja - Rovigno
Trg Matteotti 2

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 97. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 98. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
c) Verifikacija Zapisnika sa 99. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
d) Verifikacija Zapisnika sa 100. sjednice  Poglavarstva Istarske županije,

2. Nacrt Istarske kulturne strategije,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2008. godinu Lučke uprave Poreč,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na prostornom uređenju spoja šetališta i gata ispred hotela „Riviera“ – I. faza, sa izvođačem radova „ISTRAKOP“ d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Zaključka o odobravanju daljnje dodjele stipendije studentici Viktoriji Herceg iz Pule,

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju dopunskog obrazovanja poljoprivrednika za zanimanje „maslinar“ i „mljekar-sirar“ u Istarskoj županiji,

7. Prijedlog Zaključka o verifikaciji procijenjenih šteta izazvanih jakim nevremenom, bujicama i poplavama na području Općina Raša, Kršan i Pićan,

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2009.godini,

9. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova uređenja okna dizala u Ekonomskoj školi Pula,

10.

a) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Barban, Barban
b) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti a Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Milana Šorga, Oprtalj
c) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat, Svetvinčenat,
d) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
Vrsar,
e) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga,

11.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave – usluga tiskanja novina,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave roba – toneri,

12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2466 k.o. Lovrečica  k.č.br.24/6 u vlasništvu grada Umaga.

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.