www customessayplus com private school entrance essay business assignment help medical term paper essay on schizophrenia buying term paper illegal
08.01.20. u 12:04

Istarska županija od 01. siječnja 2020. godine preuzela obavljanje povjerenih poslova Ureda državne uprave

Temeljem članka 67. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 66/2019), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjeravaju se Istarskoj županiji.

Povjerene poslove državne uprave obavljat će nadležna upravna tijela Istarske županije, sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 26/19).

Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljat će se, kao i do sada, u nadležnim upravnim tijelima Istarske županije , a povjereni poslovi državne uprave obavljat će se, osim u sjedištima upravnih tijela županije, i na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava) , kako slijedi:

1. u gradu Buje-Buie, Trg J. B. Tita 6 - Obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje gradova Buje-Buie, Novigrad-Cittanova i Umag-Umago te općina Brtonigla –Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole,

2. u gradu Buzetu,  II. istarske brigade 11 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Buzeta i općine Lanišće,

3. u gradu Labinu, Titov trg 11- obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja,

4. u gradu Pazinu, M. B. Rašana 2/1 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture, te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Pazina, te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, te za Županiju poslovi održivog razvoja u oblasti pomorstva, pometa i infrastrukture,

5. u gradu Poreču - Parenzo,  Obala M.Tita 4 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Poreča-Parenzo i općina Kaštelir Labinci – Castelliere-S. Domenica, Sveti Lovreč, Visnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera, Tar- Vabriga-Torre – Abrega i Funtana – Fontane.

6. u gradu Pula – Pola, Splitska 14 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture za područje gradova Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općina Barban, Fažana – Fasana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

7. u gradu Rovinju – Rovigno, Istarska 13 a - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Rovinj – Rovigno te općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

8. u gradu Umagu-Umago, J.B. Tita 2 - obavljaju se povjereni poslovi državne uprave iz područja gospodarstva i turizma za područje gradova Buje-Buie, Novigrad- Cittanova, Umag-Umago, te općine Brtonigla - Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole te poslovi matičarstva za područje grada Umaga – Umago.

9. Poslovi iz područja matičarstva obavljaju se unutar Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Pula-Pola u matičnim uredima Buje-Buie, Umag-Umago, Novigrad-Cittanova, Buzet, Labin, Pazin, Potpićan, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Vodnjan – Dignano sa pripadajućim matičnim područjima uređenim Uredbom o područjima matičnih ureda.

Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr, a do daljnjega i na  mrežnoj stranici  www.udu-istra.hr