distinctively visual henry lawson thesis essays for sale online dissertation book proposal event planning company business plan acs citation dissertation essay about london city jrotc builds character and leadership essay homewokr hire professional writer
18.02.20. u 12:57

Rješenje o provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, označene kao k.č. br. 2491 (2791/2), k.o. Novigrad, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09) i članka 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine”, br. 74/14, 69/17 i 98/19), povodom prijedloga trgovačkog društva HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, zastupano po zaposlenici Tatjani Drageljević, mag.iur., u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novigrad, u svrhu pokretanja postupka potpunog izvlaštenja radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – državna cesta D75 dionica Novigrad – St. Rozelo, donosi

R J E Š E NJ E

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)