REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/36
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 06. ožujka 2009.  

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije 

SAZIVAM
98. sjednicu Poglavarstva Istarske županije
(telefonska)

za petak, 06. ožujka 2009. godine
s početkom u 10,00 sati telefonskim putem 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED 

1. Amandmani predlagatelja na Odluku o  osnivanju trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija  za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin  

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga rješenja o izboru Nadzornog odbora trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin 

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.