REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/23
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 27. veljače 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
97. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 3. ožujka 2009. godine
s početkom u 10,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 95. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 96. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2009. godine,

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,

4. Zaključak o prihvaćanju inicijative za proglašenje RUJANSKIH DOGAĐAJA IZ 1943. U ISTRI - DOGAĐAJIMA 20. STOLJEĆA,

5. Nacrt Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske  uprave za ceste Istarske županije,

6.

a) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin,  za 2009. godinu
b) Financijski plan poslovanja Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2009. godinu

7.

a) Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Posebnog računa Županijskog poglavarstva -"Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre",
b) Prijedlog Odluke o jednokratnom otpisu 25% glavnice te otpisu zatezne kamate poljoprivrednicima - stočarima Korisnicima kredita "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre",
c) Prijedlog Odluke o smanjenju kamatne stope na 4% po svim aktivnim ugovorima o kreditu Korisnicima kredita "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre",

8. Prijedlog Pisma namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu,

10. Prijedlog Zaključka o davanju  prethodnog  mišljenja  na  Prijedlog Prve  izmjene i dopune Plana  građenja  i  održavanja županijskih i lokalnih   cesta   za   2009.   godinu   Županijske   uprave   za   ceste Istarske županije,

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka (porezna rješenja),
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu računalne opreme i pribora,

13.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova uređenja okna dizala u Ekonomskoj školi Pula,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave geotehničkih istražnih radova i izrade geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula,

14. Zaključak o  utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole "Rivarela" Novigrad o prihvaćanju prijedloga Grada Novigrada o zajedničkoj kuhinji Osnovne škole "Rivarela" i Dječjeg vrtića "Tičići",

16. 

a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu,
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2009. godinu,

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4103 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr. 46 i 47 u vlasništvu t.d. Restis d.o.o. iz Rovinja, p.p. 115,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3106 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr. 894 u vlasništvu Švić Alfia iz Rovinja ,Obala palih boraca 4

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.