REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/20
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 20. veljače 2009.

 

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
95. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za petak, 20. veljače 2009. godine
s početkom u 14,30 sati telefonskim putem
Istarske županije u Puli, Flanatička

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Mjere Istarske županije za poticanje gospodarstva i zapošljavanje.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.