REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/09-01/21
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 20. veljače 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
96. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 24. veljače 2009. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 94. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2008. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu 2008. godine,

3. Prijedlog Odluke o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2009. godini,

4. Program javnih potreba u sportu na području Istarske županije za 2009. godini,

5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2009. godini,

6. Izvještaj o radu za 2008. godinu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o proglašenju počasnog građanina Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluka o dodjeli Grba Istarske županije Riccardu Illyu,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluka o dodjeli Grba Istarske županije Linu Červaru,

10. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2009. godinu,

11. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka i riba,

12.

a) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč,
b) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula,
c) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac,
d) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad, 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju javnog natječaja za zapošljavanje pročelnika upravnih odjela Istarske županije,

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula kojom će se zatražiti od Gradskog poglavarstva Grada Pule da prenese u vlasništvo Opće bolnice Pula nekretninu k.č. br. 660/11 K.O.Pula,

15. Prijedlog Zaključka o promjeni naziva OŠ Barban,

16.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2009. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2009. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2009. godinu,

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 47 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.78 u vlasništvu Car Serđa iz Rovinja,Trg kralja Epulona 1,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3456 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.520 u suvlasništvu Silvana i Livia Mateis iz Rovinja, Dubrovačka 39.

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.