REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/09-01/06
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 29. siječnja 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
94. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 03. veljače 2009. godine
s početkom u 10,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Poglavarstva Istarske županije - telefonska,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2008. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu 2008. godine,

3. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Trgovačkog društva " d.o.o. Pula,Cesta"

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada za 2009. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka,

7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - sportska luka "Puč" Pomer,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske županije "Natura Histrica" na Program rada s financijskim planom za 2009. godinu,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju javnog natječaja za zapošljavanje pročelnika upravnih odjela Istarske županije,

10.

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja suvremene umjetnosti Istre,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti Istre,

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell' Istria u Pazinu,

12.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o utvrđivanju cijene jednog obroka / ručka i usluge dostave u stan korisnika i cijene usluge za korisnike koji osobno preuzimaju obrok / ručak iz kuhinje u domovima za starije i nemoćne osobe na kojima osnivačka prava ima Istarska županija,

14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije,

15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2009. godinu,

16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini

18. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2009. godini

19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2009. godini,

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o nabavi laboratorijskog parnog sterilizatora,

21. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2389, k.o. Vrsar k.č.br.zgr. 374 u vlasništvu t.d. Lan d.o.o. iz Vrsara, Vidikovac 24.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.