REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/08-01/239
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 30. prosinca 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
93. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 30. prosinca 2008. godine
s početkom u 12,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Medicinske škole Pula,

2. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova na montaži dizala (djeca s teškoćama) u Ekonomskoj školi Pula,

3. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova sanacije praktikuma u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.