REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/08-01/238
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 18. prosinca 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
92. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 23. prosinca 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 89. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 90. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
c) Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

2. Prijedlog Prostornog Plana Područja Posebnih obilježja (PPPPO) Limski zaljev i limska Draga za javnu raspravu,

3. Nacrt konačnog prijedloga PPPO Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag,

4. Prijedlog Zaključka o namjeni sredstava kapitalne pomoći Gradu Pazinu u razdoblju od 2002. do 2008. godine,

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa proizvodnje autohtonih proizvoda Istre proizvedenih na ekološkim principima i nabavu adekvatne opreme ,

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa podizanja maslinika na području Grada Vodnjana,

7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja objekta za rasijecanje i preradu mesa Istarskog goveda,

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvještaja o ostvarenim aktivnostima za međunarodni projekt: FISH.LOG, "Transnacionalna inicijativa za promociju malih i srednjih tvrtki u ribarstvu Jadranske regije, Razvoj tehničke asistencije, logistike i tržišnih struktura",

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvještaja o ostvarenim aktivnostima za međunarodni projekt: CONNECT, "Transnacionalno umrežavanje i kooperacija inicijativa za razvoj priobalnih malih i srednjih tvrtki Balkanske Jadranske regije",

10.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji lučice komunalnog veza luke javnog prometa Medulin sa izvođačem radova "VI-GO" d.o.o. iz Pule,

12. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku UV Zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o prijenosu prava vlasništva dijela nekretnine k.č.br.933/6 k.o. Medulin (u naravi dio zgrade zdravstvene stanice u Medulinu) u korist Općine Medulin,

14. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

15. Prijedlog zaključka o donaciji opreme:

a) Medicinskoj školi Pula,
b) Osnovnoj školi Buzet,
c) Srpskom kulturnom društvu Istre "Nikola Tesla",
d) Klubu športskih ribolovaca Uljanik,
e) Udruzi za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju UZPIRO-CRO Pula,
f) Hrvatskoj udruzi roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Istarske županije,
g) Društvu Naša djeca Pazin,
h) Društvu Naša djeca Vodnjan,
i) Odredu izviđača "Ivan Batelić" Raša,
j) Centru za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek",
k) Kampanja Bježi - Via,
l) Osnovnoj školi "Veli vrh" Pula,
m) MUP PU Pula,
n) Natječaj - Snagom bloga protiv droga,

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade idejnog i glavnog projekta za  zgradu "Admiraliteta" u Puli,

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.408 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1275, u vlasništvu Bratović Armanda iz Rovinja, Devescovi 6,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3373 k.o. Rovinj , u naravi kuća ,zgr. k.č.br.1201, u vlasništvu t.d. JAVE d.o.o. iz Rovinja ,Sv. Križa 13.

Napomena:
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.